Aanvangssalaris    Basisinkomen 


Balanced Scorecard

Datum laatste wijziging: 22 april 2017  |  Trefwoorden: Balanced Scorecard, Prestatiebeloning

Inhoud

 1. Meettechniek; financiële en niet-financiële processen/resultaten
 2. Vier dimensies
 3. Implementatie
 4. Planning
 5. Evaluatie en verbetering
 6. Samenvatting Balanced Scorecard
 7. HR-scorecard

Meettechniek financiële en niet-financiële processen/resultaten

De Balanced Scorecard is een methode, ontwikkeld door de Amerikanen Kaplan en Norton, die erop gericht is via een uitgebalanceerde meettechniek zowel de belangrijkste financiële als de niet-financiële processen/resultaten van een onderneming te meten. Dit is tegenstelling tot het traditionele meten dat zich uitsluitend op de financiële resultaten richtte. De Balanced Scorecard is in eerste instantie bedoeld om op gestructureerde wijze de strategie van de onderneming te vertalen in concrete doelen ('goals') en de mate waarin deze doelen worden bereikt ('measures'). Op deze wijze is de organisatie in staat de operationele en tactische doelstellingen op korte en middellange termijn te verbinden met de lange termijn visie en strategie. Het invullen van de Balanced Scorecard pakt voor iedere onderneming anders uit en wordt daarom aangeduid als een containerbegrip, iedereen kan er een eigen inhoud aan geven.

Vier dimensies

Men onderscheidt als regel vier dimensies:

 • een financiële dimensie;
 • een klantgerichte dimensie;
 • een interne procesgeoriënteerde dimensie;
 • een op vernieuwing en groei gericht dimensie.

Een enkele organisatie voegt aan het model een vijfde dimensie toe: de 'tevredenheid van de werknemer'.

Implementatie

De implementatie (realisatie) van een balanced scorecard in een bedrijf beslaat vier onderdelen:

 • vertaling van de visie en de strategie in concrete doelen;
 • communicatie van de doelen en de koppeling met de individuele prestaties;
 • planning voor het verwezenlijken van de bedrijfsdoelen;
 • evaluatie en verbetering van de balanced scorecard.

De communicatie van de doelen is van belang om duidelijk te krijgen welke richting het bedrijf strategisch kiest. De koppeling met de individuele prestaties is met name van belang op midden en hoger managementniveau. Hierbij is een risico dat een slechte vertaling van de strategie resulteert in ongewenst gedrag bij zowel managers als werknemers.

Planning

Planning is van belang om de resultaten meetbaar en tijdsgebonden te maken. Ook is het van belang om tijdig ingrijpen te kunnen verwezenlijken.

Evaluatie en verbetering

De laatste stap, evaluatie en verbetering is van belang om fouten en onvolkomenheden die eerder in de BSC zijn gekomen te herstellen. Daarnaast is een jaarlijkse of tweejaarlijkse herwaardering van de doelen wenselijk, om ze aan te passen aan veranderende visies en marktomstandigheden.

Samenvatting Balanced Scorecard

 • de balans tussen het meten van financiële en niet-financiële resultaten;
 • de balans tussen korte(re) (operationeel en tactisch) en de lange (strategisch) termijn;
 • de balans tussen hoe anderen (aandeelhouders, klanten) ons zien en wij (management, personeel, afdeling PZ) onszelf zien;
 • de balans van het meten van (continue) veranderingsprocessen en situaties op een specifiek moment.

Voor elke te meten doelstelling van de Balanced Scorecard stelt men streefwaarden op de ‘scorecard’ vast men daarna meet. Aan de bereikte resultaten ten opzichte van deze streefwaarden kan men een individueel of groepsgericht beloningssysteem verbinden.

HR-scorecard

Uitgaande van de Balanced Scorecard is door Dave Ulrich voor afdeling PO de (Human Relations) HR-scorecard ontwikkeld. De HR-scorecard is een model voor de prestatiemeting van afdeling PO in relatie tot strategie van de organisatie. Ulrich verdeelt de PO-functies in vier rollen: strategische partner, verandermanager, werknemersvertegenwoordiger en administratief expert. De beheersmatige kant van een organisatie moet eerst op orde moet zijn, voordat aan de ontwikkelingskant van een organisatie kan worden begonnen.


Traditionele voorstelling van de BSC

0x01 graphic


Naslag: WikipediaGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Aanvangssalaris    Basisinkomen