Wet Normering Topinkomens


1. Wet VPL   20 maart 2009
25 november 2020  |  , , ,
... bruto-inkomen. Bovendien zou in voorkomende gevallen de werkgever fiscaal extra worden belast. De Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling¹ (wet VPL) ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... kan worden van de 30% regeling Definitie ‘ingekomen werknemer’ Promovendi Overgangsrecht Wet financiering sociale verzekeringen gewijzigd 30%-regeling ook toepasbaar op ...

3. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... demissionair is en de onderhandelaars het nog altijd niet eens zijn over een nieuw kabinet. Wat weten we wel (in alfabetische volgorde): Afdrachtvermindering Het wordt voor ...

4. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... publieke en semipublieke sector openbaar Top verdient zes keer zoveel als gewone werknemer Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ...

5. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
Inhoud Fictieve dienstbetrekking Loonheffingen Kostenvergoeding Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke -en semipublieke sector (WNT) Naslag Wet DBA wijzigt fictieve dienstbetrekking ...

6. DGA Inleiding   27 maart 2016
10 april 2020  |  ,
... voor autoriteiten en hun financiële onderzoeksafdelingen, maar ook voor bijvoorbeeld banken die wettelijk verplichte controles uitvoeren. Ook gewone burgers met een ‘legitiem belang’ kunnen ...

7. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
Inhoud Experts adviseren om ZZP-relaties te beëindigen Wet DBA en de WNT: directe consequenties voor interim bestuurders? Belastingdienst en Staatssecretaris op één DBA-lijn? Voorlichting ...

8. Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)   12 augustus 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Zaken en Koninkrijksrelaties. De regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen staan in de Wet normering topinkomens (WNT). Elk jaar neemt de minister van Binnenlandse Zaken en ...

9. Over een ontslagvergoeding of transitievergoeding geen 30% regeling   23 mei 2023
23 mei 2023  |  , ,
... hij gericht vrijgesteld kan vergoeden. Dit maximumbedrag is 30% van het bedrag van de norm uit de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Per 2023 bedraagt de WNT-norm € 223.000. Dit bedrag wordt ...

10. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... overgenomen en in alfabetische volgorde geplaatst - de volgende: • Algemene nabestaandenwet (Anw) Voor nieuwe gevallen wordt de maximale duur van een nabestaandenuitkering beperkt tot ...

11. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... Eerste Kamer worden aangenomen. Arbeidsgehandicapten Organisaties moeten vanaf 2015 (Participatiewet) helpen bij het realiseren van extra banen voor arbeidsgehandicapten die niet zelfstandig het ...

12. Zorgverzekering (inleiding)   12 november 2011
27 september 2020  |  , , , , , , ,
... ziekenfonds, particulier of overheid vervangen door een nieuwe Zorgverzekering. De Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt voor (legale) ingezetenen van Nederland, met uitzondering van gemoedsbezwaarden* ...

13. Wet normering topinkomens (WNT) effectief   3 januari 2020
6 januari 2020  | Accountant  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De Wet normering topinkomens (WNT) is een effectief instrument in het tegengaan van bovenmatige bezoldiging in de (semi-)publieke sector. Wel wordt er gekeken naar de doelmatigheid van de wet.

14. Wet normering topinkomens is er nog lang niet   15 juli 2014
18 juli 2014  | HR-Overheid  | Fred Barkhuis  | 
... sector verder te verlagen. Volgens de raad ontbreekt de rechtvaardiging om de vorig jaar met de Wet normering topinkomens (WNT) ingevoerde norm nu alweer met een kwart te ...

15. Aangenomen wet normering topinkomens toch vertraagd   24 december 2014
24 december 2014  | NRC & The Post Online  | Fred Barkhuis  | 
Hoewel het wetsvoorstel normering topinkomens door de Senaat werd aangenomen, dwarsbomen VVD-ministers de uitvoering. Hoe nu verder?

16. Normenkader Wet Normering Topinkomens vastgesteld   3 maart 2014
5 maart 2014  | NBA  | Fred Barkhuis  | 
Het normenkader WNT is gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kader - met daarbij een overzicht welke bestanddelen tot het inkomen worden gerekend - is nu beschikbaar.

17. Uitbreiding Wet normering topinkomens (WNT-3)   26 februari 2017
1 maart 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. Minister Plasterk zet hiermee de laatste stap in de uitvoering van het ...

18. Controle naleving Wet Normering Topinkomens   18 december 2016
12 januari 2018  | AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | , ,
Tot op heden zijn er 23 onderzoeken over het boekjaar 2014 afgerond. In de meeste gevallen is de WNT (Wet Normering Topinkomens) niet overtreden, bijvoorbeeld omdat er sprake was van overgangsrecht.

19. Accountants zien uitvoeringsproblemen WNT in de zorg   23 januari 2019
24 januari 2019  | Accountancy Vanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet zijn voornemen om onderaannemers in de zorg onder de Wet normering topinkomens (WNT) te laten vallen uitstellen. Vertegenwoordigers uit de accountancy ...

20. Algemeen bezoldigingsmaxima WNT voor 2022 gepubliceerd   20 september 2021
22 september 2021  | Zeker Fiscaal & Overheid n.l.  | Fred Barkhuis  | , ,
Het algemene bezoldigingsmaximum voor de Wet normering topinkomens (‘WNT’) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid. Op 9 september 2021 is in de Staatscourant het ...

21. Buitenlandse voetballers betalen maar 30% belasting in Nederland? Echt nie!   22 juli 2023
23 juli 2023  | Telegraaf / HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , ,
... wordt het belastingvrije deel ook nog eens beperkt tot 30% van het inkomen tot de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens), ook wel de Balkenendenorm genoemd. En dat is nog "maar" € 66.900,00 ...

22. Controleprotocol WNT 2017 gepubliceerd   16 december 2017
20 december 2017  | PwC  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De accountantscontrole 2017 op de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt risicogericht, met meer aandacht voor interne beheersing en met minder aandacht voor details. Het protocol geeft aan dat de ...

23. De 30% regeling wordt afgetopt   16 oktober 2023
16 oktober 2023  | HR-kiosk & Rendement  | Andries Bongers  | , , ,
... regeling afgetopt en mag nog maar worden toegepast tot de maximale bezoldiging zoals bepaald in de Wet Normering Topinkomens (de WNT-norm). In principe is de wet ooit bedoeld om de dubbele kosten ...

24. Medisch specialist buiten Balkenendenorm?   16 april 2018
17 april 2018  | Min VWS  | Fred Barkhuis  | , ,
... specialisten zijn voor het deel van de werkzaamheden als medisch specialist uitgezonderd voor de Wet normering topinkomens (WNT). Dit betekent dat voor hen niet hoeft te worden voldaan aan de ...

25. Plasterk werkt samen met gemeenten aan normeren topinkomens   7 november 2014
10 november 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
... gemeenschappelijke regelingen) en door de gemeente gesubsidieerde instellingen, die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) ...


Bekijk items: 1 tot 25 (27 totaal)