Oudere werknemers

Datum laatste wijziging: 12 januari 2020  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Meer werkende 65-plussers
 2. Triobaan
 3. Productiviteit neemt na 53e met 25 procent af
 4. Eigen bedrijf beginnen na 65ste heel populair
 5. Gemeenten moeten oudere werkloze effectiever helpen
 6. OESO-rapport ‘Arbeidsmarkt ouderen’
 7. MKB staat open voor 55-plussers
 8. Onderzoek bevestigt vooroordelen tegen oudere werknemers
 9. Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid
 10. Begroting 2015
 11. Subsidieregelingen werkloze 55-plussers nauwelijks gebruikt
 12. Oudere werknemer krijgt maar weinig opleiding.
 13. Oudere werknemer moet inleveren
 14. Scholing houdt oudere werknemer betrokken.
 15. Actieplan 50plus werkt
 16. Ouderen te duur voor werkgevers
 17. Doorwerken tot pensioenleeftijd niet ondersteund door werkgever
 18. Belastingplan 2015
 19. Beste 50+ werkzoekende
 20. Meeste WW-uitkeringen naar 55-plussers
 21. Werk maximaal 25 uur per week
 22. Helft werkgevers wijt werkloosheid aan 50-plusser zelf
 23. Actieplan Perspectief voor vijftigplussers'
 24. Goed gesprek biedt werkloze kans
 25. Helft Nederlandse beroepsbevolking wil ouwelullendagen houden
 26. Dure ouderen moeten zelf zorgen dat ze aantrekkelijk blijven voor werkgevers
 27. Hoger Onderwijs voor Ouderen belast met btw
 28. Aantal 50-plussers in WW daalt
 29. E-gids over gezond werk op alle leeftijden
 30. Ouderen willen rol in de SER
 31. 50-plussers via uitzendwerk meer kans op een niet-uitzendbaan
 32. Generatiepact
 33. Veel ouderen hopeloos werkloos
 34. Nederland loopt 48 miljard euro mis door thuiszittende 55-plussers
 35. Aantal werkende ouderen bijna verdubbeld sinds 2003
 36. Ouderen: geen omscholing, geen andere baan, geen lager salaris
 37. Personeel industrie meer vergrijsd
 38. 2,7 duizend 80-plussers op de loonlijst
 39. Ouderenbond ANBO lanceert vacaturesite voor ouderen
 40. Onderwijzers steeds ouder
 41. Nationale-Nederlanden lanceert Senioren Verhuisregeling
 42. Nieuwe leerstoel: Succesvol ouder worden op het werk
 43. Vooral Nederlandse ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering
 44. Oudere werkloze komt niet aan de bak
 45. Werkgevers discrimineren oudere werknemers
 46. Werken tot aan de pensioenleeftijd
 47. Ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering
 48. Kwart miljoen werkende 65-plussers
 49. Geef oudere werknemer een overbruggingsbaan

Meer werkende 65-plussers

Het aantal werkende 65-plussers* is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. In 2003 ging het nog om 73 duizend personen, in het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er 182 duizend. De toename zou te verklaren zijn door toenemende financiële onzekerheid. Ook is de uitzendmarkt voor 65-plussers groeiende, ziet de brancheorganisatie voor uitzendbureaus NBBU.

* Beter is te spreken over mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn.

Verder is nu zeven procent van de ondernemers in Nederland ouder dan 65 jaar, zou blijken uit gegevens van het Ondernemingsplein (fusie Kamer van Koophandel en Syntens). In 2008 was dit nog vier procent. De stijging komt volgens de krant doordat steeds meer ondernemers niet stoppen met hun zaak, vaak omdat het in crisistijd lastig is hun bedrijf te verkopen. Ook starten 65-plussers nog 'een lang gedroomde onderneming'. Voor hen zijn de financiële risico's kleiner doordat zij een vangnet hebben door de AOW of een klein pensioen.

Triobaan

In antwoord op de vergrijzing in bedrijven, hebben FNV Bondgenoten en werkgeversvereniging AWVN een werktijdregeling bedacht voor 55-plus werknemers. Uitgangspunt is dat drie oudere werknemers het werk van twee fulltime functieplaatsen doen. Ze werken dan ieder twee derde van hun arbeidstijd tegen 85 procent van hun oude salaris. Door invoering van de triobaanregeling kunnen ouderen langer gezond aan het werk gehouden worden. Met name in bedrijven waar veel werknemers al vele jaren in onregelmatige en/of nachtarbeid werken en het bedrijf vaak niet de mogelijkheid heeft om voor deze oudere medewerkers vrijstelling van nachtarbeid te regelen (Bron: HNW inbedrijf, 15 mrt 2011).

Productiviteit neemt na 53e met 25 procent af

Als werkgevers niks doen holt het arbeidsvermogen van hun werknemers hard achteruit naarmate zij ouder worden. De afname van het werkvermogen blijkt tussen het 53ste en 67ste levensjaar gemiddeld in totaal 25 procent te zijn. Aangezien de gemiddelde leeftijd in organisaties oploopt nemen de financiële consequenties ook toe.

Het goede nieuws is, dat werkgevers die een integrale aanpak toepassen voor het verbeteren van het werkvermogen, deze afname voor bijna 95 procent kunnen herstellen. Hierbij doen zich grote verschillen voor tussen de effecten van langer lopende programma’s en eenmalige, projectmatige interventies. De laatste leiden slechts tot kortstondige effecten die in de loop van de tijd tot nul afnemen.

Eigen bedrijf beginnen na 65ste heel populair

Het aantal mensen die na hun 65ste voor het eerst een bedrijf beginnen, is in vijf jaar tijd verdubbeld. De 65-plussers verzilveren hun jarenlang opgebouwde kennis, verdienen een extraatje of willen van nut blijven voor de maatschappij. Dat concludeert de Kamer van Koophandel op basis van nieuwe cijfers.

Gemeenten moeten oudere werkloze effectiever helpen

De manier waarop gemeenten oudere bijstandsgerechtigden helpen aan het werk te komen is onvoldoende effectief. Er wordt weinig rekening gehouden met de specifieke ondersteuning die nodig en doeltreffend is voor de grootste groep oudere bijstandsgerechtigden die ver af staat van de arbeidsmarkt. Dit stelt de Inspectie SZW in haar rapport (2013) “Perspectief voor oudere werklozen?”.

De Inspectie is van mening dat de dienstverlening effectiever kan worden ingevuld, op een manier die voor een grotere groep oudere bijstandsgerechtigden kansen biedt om weer aan slag te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een betere diagnose, de werkloze aanspreken op het verbreden van zijn of haar zoekgedrag, directe bemiddeling naar vacatures en het maken van structurele afspraken met werkgevers. Hierdoor kan tevens de negatieve beeldvorming bij werkgevers over oudere werklozen worden doorbroken.

OESO-rapport ‘Arbeidsmarkt ouderen’

Minister Asscher heeft het OESO-rapport ‘Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat een analyse van de arbeidsmarkt voor ouderen in Nederland, met beleidsaanbevelingen voor het vergroten van het aanbod van en de vraag naar arbeid van ouderen.

De OESO concludeert dat Nederland met de maatregelen om werk lonender te maken, vervroegde uittredingsroutes via de VUT af te sluiten, de uittreding via arbeidsongeschiktheid in te perken en de AOW- leeftijd te verhogen, tot de landen behoort die de afgelopen jaren de meeste vooruitgang hebben geboekt ten aanzien van het vergroten van de arbeidsparticipatie van ouderen. De arbeidsparticipatie van 55-64 jarigen lag in 2012 in Nederland met 58,6% boven het OESO gemiddelde van 54%. De participatiegraad van 65-69 jarigen blijft met 12,7% wel achter bij het OESO gemiddelde van 19,3%. De effectieve uittreedleeftijd in 2012 lag in Nederland met 63,6 jaar voor mannen en 62,3 jaar voor vrouwen boven het Europese gemiddelde, maar nog (beperkt) onder het OESO gemiddelde.

MKB staat open voor 55-plussers

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de MKB-bedrijven bereid is oudere sollicitanten uit te nodigen voor een gesprek. Ook willen bedrijven werkzoekende 55-plussers helpen door hun netwerk beschikbaar te stellen.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van MKB-Nederland en UWV. De resultaten van het onderzoek werden 8 april bekendgemaakt tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht. Beide organisaties gaan samen campagne voeren om de positie van 55-plussers op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Onderzoek bevestigt vooroordelen tegen oudere werknemers

Een werkgever op elke vijf vindt dat personeel van 55 jaar of ouder meer kost dan het opbrengt. En tien procent van de werkgevers vindt dat ouderen in het algemeen slechter functioneren dan jongere werknemers. Andere maatregelen gericht op duurzame inzet, waaronder mobiliteit en aannemen van arbeidsgehandicapten, zijn voor de meeste werkgevers nog een ver-van-mijn-bed show. Deze conclusies komen uit het onderzoek ‘Vraag naar arbeid 2013’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid

Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plussers, maar ook werkzoekenden vanaf 50 jaar in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining of geld voor scholing. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt € 34 miljoen extra vrij om de kansen op werk voor ouderen te vergroten, zo schrijft hij in een brief (2014) aan de Tweede Kamer.

Begroting 2015

M.i.v. 2016 wordt de ouderenkorting verlaagd met € 83. Daarnaast wordt ook de ouderentoeslag in box 3 afgeschaft. Ouderen met een maximum box 1-inkomen van € 19.895 (cijfers 2014) en een box 3-vermogen van maximaal € 279.708 per belastingplichtige hebben nu recht op een verhoging van hun heffingsvrije vermogen in box 3 van maximaal € 27.984. Deze toeslag zal worden afgeschaft.

Subsidieregelingen werkloze 55-plussers nauwelijks gebruikt

De scholingssubsidies die oudere werklozen sinds oktober kunnen aanvragen, worden nauwelijks gebruikt. Ook de beloning die uitzendbureaus krijgen bij het plaatsen van ouderen is nog geen succes. Dat blijkt uit de evaluatie van het ‘actieplan 55pluswerkt’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkloze 55-plussers kunnen bij het UWV een scholingsvoucher aanvragen van maximaal 750 euro. Zij kunnen aanspraak maken op deze subsidie als ze een intentieverklaring hebben van een werkgever. Dat betekent dat de werkgever verklaart dat hij van plan is de 55-plusser aan te nemen, als die een bijscholing gedaan heeft. Ook kunnen 55-plussers de subsidie aanvragen als de opleiding gericht is op een ‘kansberoep’, een beroep waarvoor in veel vacatures zijn in de regio van de werkloze.

Van het budget van ruim 4,5 miljoen euro dat hiervoor tot en met mei 2014 beschikbaar voor was, is echter 85 procent op de plank blijven liggen, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van minister Asscher. Bijna 45 procent van de aanvragen werd niet gehonoreerd, grotendeels doordat ze te laat waren ingediend. De bon moet namelijk worden aangevraagd voordat de scholing begint. Asscher kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de aanvraagtermijn voor de scholingsbon wordt verruimd. Aangezien veel scholingstrajecten duurder blijken, wordt het maximale bedrag bovendien verhoogd naar duizend euro.

Oudere werknemer krijgt maar weinig opleiding

Bijna driekwart van de werknemers boven de 55 volgde in 2013 geen opleiding. 9 van de 10 oudere werknemers die wel een opleiding volgde, vond dat dit het functioneren verbeterde.

Oudere werknemer moet inleveren

De 'gouden kooi' met luxe regelingen voor oudere werknemers is in een snel veranderende wereld niet langer houdbaar. Als Nederland concurrerend wil blijven, moeten ouderen daarom een stap terug doen ten gunste van jongeren. Dit staat in een vertrouwelijke notitie waarmee de werkgevers in 2015 het CAO-overleg met de vakbonden in gaan.

Door de crisis, de globalisering en de snelle ict-ontwikkelingen gaan de veranderingen in hoog tempo door en het is de hoogste tijd dat ook de arbeidsvoorwaarden zich aan die nieuwe realiteit aanpassen. We moeten durven versoberen. Dat is voor ouderen pijnlijk, maar wel noodzakelijk', zegt Harry van de Kraats, directeur van werkgeversvereniging AWVN. De werkgeversvereniging adviseert honderden bedrijven van VNO-NCW en MKB Nederland bij het CAO-overleg. 'Extra vrije dagen en vrijstelling van onregelmatige diensten passen niet bij mensen die blijven werken tot ze de stijgende AOW-leeftijd hebben bereikt.'

Scholing houdt oudere werknemer betrokken

Oudere werknemers zijn eerder bereid en gemotiveerd om langer door te werken als ze van hun werkgever goede scholingskansen krijgen, dan als ze ontzien worden met bijvoorbeeld extra verlofdagen of een lichter takenpakket.

Dat blijkt uit onderzoek van het ROA (Research Centre for Education and the Labour Market) van de Universiteit Maastricht. Traditioneel kijken werkgevers en werknemers er in het kader van CAO-onderhandelingen juist tegenovergesteld tegenaan. Seniorendagen en andere ontziemaatregelen worden als verworven rechten beschouwd door werknemers, en werkgevers hebben de indruk dat investeren in scholing voor ouderen niet meer loont. Onterecht, zo blijkt uit dit onderzoek.

Actieplan 50plus werkt

De uitzendbranche weet steeds meer 50plussers aan werk te helpen via de scholingsvoucher en plaatsingsfee. "Het Actieplan 50pluswerkt is nu goed op stoom gekomen" schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal verstrekte fees in 2015 was in de eerste twee maanden al meer dan in heel 2014. In 2015 zijn tot en met 17 mei reeds 3.500 scholingsvouchers en 2.964 plaatsingsfees verstrekt. Daarbij geldt dat er sprake is van een vertragingseffect omdat de eerste aanvraag pas na 3 maanden dienstverband ingediend kan worden. Voor heel 2015 is de prognose dat 5.500 scholingsvouchers worden uitgedeeld en 7.500 plaatsingsfees.

Oudere te duur voor werkgevers

Om de hoge werkloosheid onder ouderen tegen te gaan, moet worden gesneden in de vele leeftijdsvoordelen voor ouderen die zijn opgenomen in CAO's. Bijvoorbeeld seniorendagen maken hen te duur voor werkgevers.

Dat stelde het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport (2015). Veel oudere werklozen hebben naar verwachting weinig aan het economische herstel dat is ingezet. Om hen weer aan het werk te krijgen, zijn hervormingen nodig op de arbeidsmarkt. De relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten maken 50-plussers duurder. Ook hebben ouderen vaak allerlei 'ontziemaatregelen’ in CAO’s, die hen extra rechten of minder plichten geven.

Commentaar redactie (Andries Bongers): Ouderen zijn per definitie niet te duur, wanneer ze ook een loon verdienen overeenkomstig hun prestatie en niet op basis van anciënniteit. Seniorendagen komen alleen voor bij zware beroepen en bij de overheid, zoals N.B. het CPB. Doelstellingen zijn er nauwelijks bij de overheid en een periodiek krijg je daar bijna automatisch tot het maximum van de schaal, zonder een relatie met de geleverde prestatie. Overigens is het grootste probleem, dat het aantal arbeidsplaatsen niet zal toenemen, ondanks de verbetering van de economie. Al 50 jaar houdt het aantal arbeidsplaatsen geen gelijke tred met het BNP. En vooral de laatste tijd zien we veel arbeidsplaatsen vervallen door globalisering en automatisering. Door het vervallen van de VUT zullen ook steeds meer ouderen (na hun 60ste, gedwongen) blijven werken. De enige oplossing is om allemaal minder te gaan werken. Bijvoorbeeld 10% minder werken, 10% minder loon en 10% minder heffingen. En dan vooral een zuinige Overheid die geen geld in bodemloze putten smijt of over de balk (naar andere landen). Mijn inschatting is dat alle positieve berichten van het kabinet over de economie en de relatie met de werkgelegenheid "jumping to conclusion" is, wat helaas niet zal uitkomen.

Doorwerken tot pensioenleeftijd niet ondersteund door werkgever

Uit onderzoek (2015) van pensioenonderzoeksinstituut Netspar naar het personeelsbeleid van 1.400 werkgevers blijkt dat - in tegenstelling tot de overheid - de meeste werkgevers langer doorwerken tot de pensioenleeftijd niet belangrijk vinden.

De werkgevers ontwikkelen wel maatregelen om oudere werknemers te ontzien, zoals seniorendagen en het verlichten van taken. Maar tegelijker tijd wordt op hen bezuinigd op zaken als training en scholing.

Belastingplan 2015

Om de koopkracht van gepensioneerden in 2016 te repareren wordt de ouderenkorting eenmalig met 222 euro verhoogd, tot een inkomen van circa € 35.000. In 2016 bedraagt de ouderenkorting daarmee 1187 euro.

Beste 50+ werkzoekende.

U heeft het niet gemakkelijk. Niet omdat u 50+ bent. En ook niet omdat u werkzoekend bent. U weet zelf ook dat u in de kracht van uw leven bent en dat het met die baan uiteindelijk wel goed komt. Maar wel omdat u keer op keer het slachtoffer bent van eenzijdige en negatieve berichtgeving in de media.

Beste 50+ werkzoekende, een blog van Anne-Marije Buckens, Directeur 50 Company, Auteur Het Grote 50+ Werkboek

Meeste WW-uitkeringen naar 55-plussers

Het aantal WW-uitkeringen dat verstrekt is aan 55-plussers is in vijf jaar tijd verdubbeld. Gingen in september 2010 nog 62 duizend werkloosheidsuitkeringen naar mensen van 55-plus tot aan de AOW-leeftijd, vijf jaar later waren dat er 135 duizend. Ook in verhouding met andere leeftijdsgroepen ontvangen de 55-plussers de meeste WW-uitkeringen. (Bron: CBS, 30 nov. 2015)

Werk maximaal 25 uur per week

De Universiteit van Melbournes Neuroscience Instituut heeft onderzocht hoeveel uur optimaal zou zijn voor werknemers om te werken. Applied Economic and Social Research toonde aan dat voor elk uur dat werknemers werken tot een maximum aantal uur van 25 per week, hun cognitieve functie (alle processen die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie) gestaag toeneemt. Elk uur dat mensen boven deze grens werken, veroorzaakt juist een afname in hun cognitieve functie.

De onderzoekers stellen daarbij dat werknemers ouder dan 40 jaar die meer dan 25 uur per week werken, het zwaarder hebben bij het herstellen van hun cognitieve functie. Het onderzoek roept vele vragen op. (Bron: PW De Gids, 26 apr. 2016)

Helft werkgevers wijt werkloosheid aan 50-plusser zelf

Uit onderzoek van MWM2 in opdracht van Randstad blijkt dat werkloosheid onder 50-plussers volgens werkgevers vooral aan de instelling van de 50-plusser ligt. Zo zeggen werkgevers over oudere werknemers dat ze star (36%) of te duur (46%) zijn en niet willen ontwikkelen (24%). Ruim de helft van de werkgevers geeft overigens toe dat deze vooroordelen ongegrond zijn (59%).

Met het programma +POWER wil Randstad de perceptie onder werkgevers rondom 50-plussers in positieve zin veranderen en vooral de pluspunten van hen benadrukken. (Bron: Flex Nieuws, 12 mei 2016)

Actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers'

Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 7 juni 2016 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Het actieplan loopt in 2017 en 2018 en kost 68 miljoen euro. Het actieplan dat samen met de sociale partners is opgesteld, houdt het volgende in:

Mobiliteitsbonus

De werkgever die een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, komt in aanmerking voor een mobiliteitsbonus (voorheen premiekorting ouderen)voor maximaal drie jaar. De leeftijd voor de mobiliteitsbonus is per 1 januari 2015 verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar.

No-riskpolis

De no-riskpolis voor oudere langdurig werklozen wordt in 2016 nieuw leven ingeblazen. Minister Asscher wil de maatregel invoeren voor werkzoekenden boven de 56 jaar. De regeling is bedoeld voor werknemers die zijn geboren vóór 8 juli 1954 (nu 62 jaar en ouder) en ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering hebben ontvangen. De uitkering begint na dertien weken ziekte en duurt maximaal twee jaar (104 weken). De hoogte van de uitkering ligt het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het (max.) dagloon en is het tweede jaar 70% van het maximale dagloon.

Scholingsvoucher

Het bestaande Actieplan 50PlusWerkt (dat afloopt per 1 oktober 2016) voorziet in een scholingsvoucher als een werkgever een werknemer met een WW-uitkering in dienst neemt die 50 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn opleiding. Vanaf 1 mei 2016 zijn scholingsvouchers* beschikbaar om mensen, waaronder vijftigplussers, om te scholen naar een kansrijk beroep.

* Een scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding die men bij het UWV kan aanvragen.

Proefplaatsing

Als een werkgever iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst wil nemen of een werkzoekende die moeilijk aan werk komt en van wie nog niet geheel duidelijk is of hij geschikt is voor de functie, kan de werkgever voor deze werkzoekende een proefplaatsing bij het UWV aanvragen. De werknemer werkt twee maanden bij de werkgever met behoud van uitkering. De werkgever betaalt geen loon.

Voor een proefplaatsing geldt dat de werkgever de bedoeling moet hebben om de werknemer een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. En voor minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing. Na proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer. De werkgever sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.

Goed gesprek biedt werkloze kans

Het UWV gaat weer gesprekken voeren met werklozen. Daarvoor komen vooral mensen in aanmerking die weinig kans hebben binnen een jaar weer een baan te vinden. Maar ook wie dat zelf wil, kan op gesprek komen. Het is de bedoeling dat deze nieuwe aanpak vanaf 1 oktober op alle 35 werkpleinen wordt aangeboden. Sinds april is de uitkeringsinstantie stap voor stap begonnen met de invoering. Dat gaat via werk.nl. Wie zich daar meldt als werkzoekende kan een zelfscan maken, de werkverkenner. Dat is een vragenlijst die inzicht geeft in de mogelijkheden en onmogelijkheden om snel weer aan een baan te komen. D verwachting is dat er vooral contact wordt gezocht met laagopgeleiden en ouderen die lang eenzelfde beroep hebben gehad.

Er ligt een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek uit 2013 dat 'Een goed gesprek werkt' heet. Ook het Centraal Planbureau heeft gezegd dat een gesprek goed is, zeker als iemand net werkloos is geworden. De effecten van die gesprekken gaat het UWV nu meten. (Bron: Volkskrant, 29 jun. 2016)

Helft Nederlandse beroepsbevolking wil ouwelullendagen houden

Aan 3.590 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking is gevraagd in welke mate men het eens is met de stelling “De leeftijdsdagen (ook wel seniorendagen of 'ouwelullendagen' genoemd) moeten voor iedereen worden afgeschaft”. Precies de helft van de beroepsbevolking is het oneens met deze stelling en 20% is het eens, zo blijkt uit onderzoek van Intelligence Group. De overige 30 procent stonden er neutraal tegenover. Tussen de generaties zien we de nodige verschillen. Hoe ouder de doelgroep, des te vaker men oneens was met de stelling. 63% van de vijftigplussers is tegen afschaffen van de ouwelullendagen. Opvallend is wel dat de groep die het (zeer) mee eens is met de stelling nagenoeg gelijk is binnen de generaties. Dit ligt rond de 20% (Bron: Alles over HR, 14 jul. 2016)

Dure ouderen moeten zelf zorgen dat ze aantrekkelijk blijven voor werkgevers

Zeuren over leeftijdsdiscriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt heeft geen zin. Ouderen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen, betoogt Errol Keyner. Dat geldt ook voor hemzelf.

Wij ouderen vooral zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Als jongeren de ouderen verdringen van de arbeidsmarkt, moeten ouderen of productiever of goedkoper worden.
Wanneer je houterig op je toetsenbord zit te rammen als ware het een typemachine uit het midden van de twintigste eeuw, terwijl een (veel goedkopere) jongeling elegant en spelenderwijs binnen enkele minuten een ICT-applicatie weet te gebruiken, weet je dat je op achterstand raakt.

Onze rijkere werk- en levenservaring zal niet voor altijd voldoende compensatie bieden. Wij moeten zelf zorgen waar voor ons geld te bieden. Dus zelf bijscholen waar nodig. En als het allemaal niet meer zo gemakkelijk gaat, harder je best doen of een deel van je vrije tijd opofferen ter compensatie van je lagere productiviteit.

En wanneer dat allemaal onvoldoende blijkt, dan zullen we door de zure appel moeten bijten en ons aantrekkelijker moeten maken voor werkgevers. Dat betekent akkoord gaan met veel lagere lonen en loonnevenkosten voor die ouderen die in de productiviteitsrace zijn achteropgeraakt. Misschien ligt daar nu eens wel een faciliterende of zelfs dwingende rol voor de overheid. (Bron: Z24, 19 aug. 2016)

Zie ook column "Hoe ouder, hoe beter" uit 2007

Hoger Onderwijs voor Ouderen belast met btw

Sinds 1 september 2016 (het nieuwe schooljaar) is het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) belast met btw. De Belastingdienst heeft aan HOVO-instellingen kenbaar gemaakt dat individuele cursussen wel kunnen voldoen aan de btw-vrijstelling voor onderwijs. Bij twijfel kan dit met de inspecteur worden afgestemd. Voorheen konden de HOVO-instellingen de btw-vrijstelling benutten op grond van een goedkeuring voor Volksuniversiteiten, maar die is ingetrokken. Universiteiten en hogescholen bieden HOVO-cursussen aan voor mensen van 50 jaar of ouder. Het aanbod betreft cursussen op het gebied van onder andere kunst, filosofie, (cultuur)geschiedenis, exacte vakken en psychologie. (Bron: Fiscasus, okt. 2016)

De aanleiding voor deze actualisering is de uitspraak van de Hoge Raad van 22 januari 2016. Op basis van deze uitspraak zijn onderwijsinstellingen onder voorwaarden geen BTW verschuldigd over het in samenwerking verzorgen van onderwijs.

Aantal 50-plussers in WW daalt

Het aantal 50-plussers met een werkloosheidsuitkering is de afgelopen maanden blijven dalen. Het waren er eind oktober nog iets meer dan 200.000, 6 procent minder dan in februari.

De werkloosheid onder 50-plussers nam sinds 2013 voortdurend toe, tot februari van dit jaar. Toen nam het aantal oudere WW'ers voor het eerst in jaren af. Die daling heeft sindsdien langzaam doorgezet. Daardoor lag het aantal 50-plussers in de WW eind oktober op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Bron: UWN & Salaris Net, 29 nov. 2016)

NB: De barometer 50-plus van het UWV verschijnt iedere twee maanden en belicht de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt.

E-gids over gezond werk op alle leeftijden

Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. De e-gids van EU-OSHA bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die daarmee worden gecreëerd. (Bron: Min SZW, 8 feb. 2017)

Ouderen eisen vertegenwoordiging in de SER

De ouderenorganisaties, die drie miljoen gepensioneerden vertegenwoordigen, eisen dat ze meer betrokken worden bij belangrijke onderwerpen als pensioen, wonen en zorg. Ze willen daarom een directe vertegenwoordiging in de Sociaal-Economische Raad (SER).

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart publiceert de Sociaal-Economische Raad naar verwachting de contouren voor een nieuw pensioenstelsel. In de kabinetsformatie zullen er zeker afspraken over gemaakt worden. Maar de kiezers hebben zich over die plannen niet kunnen uitspreken'', zegt de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) in de brief.

Red: Een moeilijk punt voor de SER. Zegt de SER nee, dan is verzet van ouderenorganisaties tegen standpunten van de SER voorstelbaar en niet welkom. Zet de SER de deur open voor de ouderenorganisatie KNVG dan zullen mogelijk meerdere belangengroepen volgen en niet alleen ouderenorganisaties

50-plussers via uitzendwerk meer kans op een niet-uitzendbaan

Voor 50-plussers die niet vanuit een uitzendbaan in de WW komen, kan uitzendwerk een opstap zijn naar een andere baan. Dit blijkt uit het Kennisverslag ‘Werkloze 50-plussers en uitzendwerk’ van UWV waarin wordt onderzocht of uitzendwerk voor werkloze 50-plussers betere kansen biedt op een niet-uitzendbaan.

Wie uitzendwerk verricht ontwikkelt recente werkervaring en bouwt daarbij een relevant netwerk op. Ook kunnen werkgevers tijdens uitzendwerk bekijken of een werknemer geschikt is. Langdurig uitzendwerk kan voor werkgevers echter een signaal zijn dat iemand kennelijk niet in staat is om een niet-uitzendbaan te vinden en daarom minder geschikt is. (Bron: UWV, 13 maart 2017)

Generatiepact

Er is niet één generatiepact en er is niet één set van regels voor een generatiepact. Generatiepact is de naam voor verschillende regelingen met hetzelfde doel:

 • oudere medewerkers kunnen minder gaan werken en krijgen daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie
 • de hierdoor ontstane ruimte in de formatie wordt gebruikt om nieuwe jongere medewerkers te werven

De CAO stimuleert gemeenten te kijken naar de mogelijkheden van een generatiepact. De in de CAO genoemde vorm (de zogenoemde 80/90/100-regeling) is daarbij één van de mogelijkheden. De CAO verplicht gemeenten niet om een generatiepact te sluiten. Meerdere gemeenten hebben al een generatiepact. Voorbeelden staan op de website van het A+O fonds.

Maar ook de industrie kent het generatiepact. Zo heeft Tata Steel in haar CAO (2017) staan dat werknemers van 60 jaar of ouder er voor mogen kiezen om 50 procent te gaan werken, waarbij ze tot 90 procent van hun salaris behouden. De pensioenopbouw blijft daarbij wel 100 procent. Het gat in het rooster wordt weer opgevuld met jongere werknemers.

Veel ouderen hopeloos werkloos

De economische opleving laat nog eens goed zien hoe groot het verschil op de arbeidsmarkt is tussen jongeren en ouderen.

Wie een hbo- of universiteitsdiploma heeft, maar de 45 jaar al voorbij is, blijft door de bank genomen langer werkloos dan een jongere die alleen het vmbo heeft afgemaakt. „Het is echt opvallend hoe belangrijk leeftijd is vergeleken met het opleidingsniveau”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

„Als het heel goed of juist heel slecht gaat met de economie, worden dit soort verschillen uitvergroot”, verklaart Van Mulligen de kloof. De cijfers kleuren het beeld in van ouderen die hopeloos werkeloos zijn. „Twee derde van alle oudere werklozen zit al langer dan een jaar thuis”, roept de CBS-econoom in herinnering. „De helft zelfs langer dan twee jaar.” (Bronnen: CBS & De Telegraaf, 22 juni 2017)

Nederland loopt 48 miljard euro mis door thuiszittende 55-plussers

Nederland benut onvoldoende het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder. Ons bruto nationaal product (BNP) loopt hierdoor 48 miljard euro mis. Als alle OESO-landen hun beroepsbevolking tussen de 55 en 69 jaar naar het Zweedse arbeidsparticipatieniveau brengen (75,5 procent), zou dit ruim 1700 miljard euro opleveren. Dat blijkt uit de jaarlijkse Golden Age-index van PwC.

In de afgelopen decennia is de levensverwachting verder gestegen. We worden niet alleen ouder, maar zijn ook fitter op hogere leeftijd. Daardoor kunnen mensen ook langer doorwerken. Soms moet dit, om pensioenuitkeringen over een langere tijd mogelijk te maken. We leven immers veel langer na de reguliere pensioenleeftijd van 65 jaar.

Langer werken stelt vooral oudere werknemers voor een grote uitdaging: kunnen ze goed doorwerken tot een hogere leeftijd en zullen er banen voor hen zijn? Zij moeten zich aanpassen, omdat onder andere door technologie banen snel aan het veranderen zijn. (Bron: PwC, juli 2017)

Aantal werkende ouderen bijna verdubbeld sinds 2003

Het aantal werkende 55-plussers is sinds 2003 bijna verdubbeld. Dat komt deels door de vergrijzing, maar ook los daarvan zijn er fors meer ouderen aan het werk. In totaal zijn 1,6 miljoen 55-plussers nog aan de slag, zij vormen samen bijna 20 procent van de werkende bevolking. In 2003 waren er in totaal ongeveer drie miljoen Nederlanders van 55 jaar of ouder. Dat waren er dertien jaar later vier miljoen. Van die groep had in 2003 27 procent werk, dat is in 2016 gestegen tot bijna 40 procent.

Vooral onder mensen tussen de 60 en 65 jaar nam de arbeidsparticipatie flink toe. Bij de mannen in die leeftijdsgroep verdubbelde het percentage werkenden bijna, dat is nu 63 procent.
Bij de vrouwen is de toename helemaal spectaculair. Had in 2003 nog maar 14 procent van de vrouwen tussen de 60 en 65 betaald werk, in 2016 was dat 43 procent.

De pensioenleeftijd lag op het meetmoment vorig jaar op 65 jaar en 6 maanden. Boven die leeftijd neemt de arbeidsparticipatie dan ook sterk af, hoewel er nog heel wat 65-plussers aan het werk waren. Een op de tien mannen werkt door boven de AOW-leeftijd, meestal als zelfstandige of flexibele arbeidskracht. De meesten doen dat wel in deeltijd. Bij vrouwen neemt de arbeidsparticipatie boven de 65 jaar sneller af. (Bron: CBS & Nu, 13/14 okt. 2017)

Redactie: Een belangrijk aspect van de toename van ouderenparticipatie is het afschaffen van de VUT per 1-1-2006. Er was nog wel een overgangsrecht voor een enkeling, maar in 2015 de VUT definitief is geëindigd.

Ouderen: geen omscholing, geen andere baan, geen lager salaris

Ruim de helft van de mensen (56%) wil in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Gemiddeld willen zij de laatste 4,5 jaar voor hun AOW-leeftijd gaan afbouwen. In die periode zal salaris nog steeds hun belangrijkste inkomstenbron zijn (38%), voor 21% is dat spaargeld. 23% van de werknemers die minder willen gaan werken, wil dit bekostigen door een deel van hun pensioen naar voren te halen.

77 Procent van de oudere werknemers verwacht van hun werkgever dat hij het voor zijn werknemers mogelijk maakt om langer door te werken tot hun pensioenleeftijd. Een klein deel van de oudere werknemers praat over (werken tot) het pensioen met zijn werkgever. Hoewel meer dan de helft van de werknemers zijn werk als fysiek of mentaal belastend ervaart, heeft slechts 23 procent weleens met zijn werkgever gesproken over de invulling van zijn werk en de inzetbaarheid tot aan de pensioenleeftijd. Gezondheid en werkplezier zijn volgens werknemers de sleutel tot langere inzetbaarheid.

Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders tussen 55 en 67 jaar in loondienst (publicatie: 31 oktober 2017).

Personeel industrie meer vergrijsd

De afgelopen jaren vergrijsde de beroepsbevolking in de industrie relatief sterk: het aandeel 45-plussers groeide van 36,3 procent in 2005 naar 51,1 procent in 2016. Vooral de groep werkenden van 55 tot 65 jaar nam fors in aandeel toe, van 11,2 naar 19,9 procent.

De meest vergrijsde branche binnen de industrie is de chemische industrie: 60,4 procent van de werkenden was hier in 2016 45 jaar of ouder. De farmaceutische industrie is het minst vergrijsd: 57,9 procent van de werkenden was in 2016 nog geen 45 jaar. Voor de totale werkzame beroepsbevolking geldt dat 56,3 procent in 2016 jonger was dan 45 jaar. (Bron: CBS, 8 dec. 2017)

2,7 duizend 80-plussers op de loonlijst

In september 2017 hadden 2,7 duizend werknemers van 80 jaar of ouder betaald werk. Zo’n 2,3 duizend 80-plussers (85 procent) hadden een vast arbeidsverband, 0,4 duizend werkten met een flexibel contract.

De meeste 80-plussers met een arbeidsverband werken in de groot- en detailhandel en de financiële dienstverlening. In de gezondheidszorg en het onderwijs is het aantal oudere werknemers relatief gering. (Bron: CBS, 12 jan. 2018)

NB: Nog meer cijfers CBS: Waren er in 2003 nog circa 11.000 mensen van 75 jaar of ouder die nog aan de slag waren, dit aantal groeide de laatste jaren tot 25.000 in 2016.

Ouderenbond ANBO lanceert vacaturesite voor ouderen

Met het nieuwe platform hoopt de belangenorganisatie het gemakkelijker te maken voor vijftigplussers om aan een nieuwe baan te komen. De nieuwe databank is te bereiken via de website van de ANBO.

De organisatie werkt voor het project samen met uitzendbureau Ervaren Jaren dat al tientallen jaren ervaring heeft in het bemiddelen van oudere werkzoekenden. “Juist nu de economie aantrekt hopen we veel oudere werkzoekenden daarmee net dat extra opstapje richting arbeidsmarkt te geven”, stelt een woordvoerster van de ANBO. (Bron: Flex Nieuws, 10 apr. 2018)

Onderwijzers steeds ouder

In het schooljaar 2017/’18 was 21 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In 2003/’04 was dat nog 11 procent. Vooral het aantal oudere mannen is relatief groot: een op de drie bassischoolleraren is 55 jaar of ouder.

Het aantal potentiële nieuwe leerkrachten is ten opzichte van het schooljaar 2003/’04 gedaald. Zo waren er in 2003/’04 nog ruim 9,7 duizend eerstejaars hbo-studenten aan de pabo, in 2017/’18 ging het met 4,5 duizend om minder dan de helft. De laatste drie jaar neemt dit aantal overigens weer iets toe.

Nationale-Nederlanden lanceert Senioren Verhuisregeling

Omdat het voor hen lastig is om een financiering te krijgen voor een nieuwe – kleinere – woning, blijven veel senioren in hun grotere woning wonen. Nationale-Nederlanden wil daar verandering in brengen. Een extra financieringsmogelijkheid, speciaal voor hypotheekaanvragers die binnen tien jaar met pensioen gaan of al met pensioen zijn. (Bron: Findinet, 14 sep. 2018)

Nieuwe leerstoel: Succesvol ouder worden op het werk

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Annet de Lange benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’.

Het onderzoek binnen deze bijzondere leerstoel focust op psychologische mechanismen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals werkvermogen, competenties, zelfmanagement, eigenaarschap en de motivatie van werkenden tot aan hun (uitgestelde) pensioen. Meer over deze leerstoel: BG Magazine, 3 sep. 2018.

Redactie: ik schreef 11 jaar geleden al in BG Magazine "Hoe ouder, hoe beter"

Vooral Nederlandse ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering

Oudere werknemers hebben meer kans om vervangen te worden door intelligente technologie dan jongere werknemers. In Nederland worden oudere werknemers momenteel veel ingezet voor werk dat geautomatiseerd kan worden, waardoor de kans dat zij worden vervangen door automatisering en robotisering groot is, zo’n 50%. Dit blijkt uit het Twin Threats of Aging and Automation rapport van Marsh & McLennan Companies’ Global Risk Centre.

Het onderzoek wijst uit dat van alle OESO-landen het percentage ouderen onder werklozen in Nederland het snelst stijgt. Binnen 16 jaar steeg het percentage van een werkloze bevolking tussen de 50-64 jaar van 14% naar 30%. ‘Tegenwoordig willen veel bedrijven versneld de nieuwste intelligente technologieën toepassen, wat grote gevolgen kan hebben voor oudere werknemers. Het kan leiden tot meer werkloosheid, toenemende ongelijkheid en tot extra druk op de sociale vangnetten’. ‘Oudere werknemers vormen een belangrijk deel van de workforce, maar als zij hun vaardigheden en kennis niet genoeg aanpassen aan de huidige ontwikkelingen, lopen zij het risico buitengesloten te worden.,’ (Bron: Mercer, 15 aug. 2018)

Oudere werkloze komt niet aan de bak

Oudere werklozen hebben grote moeite om weer een baan te vinden, zelfs nu veel werkgevers zeggen dat ze zitten te springen om werknemers. Anders dan soms wordt geopperd, ligt dat niet aan onwil of onrealistische salariseisen. Ze solliciteren niet minder vaak dan jongere werkzoekenden en ook het verlangde loon verschilt niet erg.
Dat stellen arbeidsmarktdeskundigen Jan Dirk Vlasblom en Joop Schippers in het Tijdschrift voor Arbeidsmarktvraagstukken. Vlasblom werkt voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Schippers is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

Ouderen kunnen solliciteren zoveel ze willen, werkgevers zien ze niet staan.


Radar
Hun bevindingen lijken aan te sluiten bij de verzuchtingen van Tof Thissen, directeur van het UWV Werkbedrijf. Die zei eerder dit jaar tegen het FD dat werkgevers oudere werkzoekenden onvoldoende op de radar hebben en ze daarom geen eerlijke kans geven. Van de bijna negen miljoen mensen met betaald werk, zijn er anderhalf miljoen ouder dan 55. Dat is meer dan ooit. Tegelijkertijd zijn ouderen vaker en langer werkloos dan jongeren.
Aan de hand van gegevens uit een tweejaarlijkse enquête onder geselecteerde huishoudens, het zogeheten SCP-Arbeidsaanbodpanel, hebben de onderzoekers getoetst of harder zoeken en lagere eisen inderdaad leiden tot een hogere kans op een baan. De overheid verplicht langdurig werklozen momenteel een baan op een 'lager niveau' te accepteren. In de praktijk komt dat neer op een lager salarisniveau.

Sprookje
Dit beleidsuitgangspunt lijkt weinig hout te snijden. De suggestie dat ouderen eerder in hun loopbaan steeds meer zijn gaan verdienen en zichzelf daarom uit de markt prijzen door bij een sollicitatie te vragen om een vergelijkbaar salarisniveau, blijkt een sprookje. Grote sprongen in salaris maken werknemers voor hun 40ste, daarna komt er in de regel niet veel meer bij. Bovendien zien jongeren van nu hun loon veel harder stijgen dan ouderen destijds op die leeftijd.
Als werkgevers ouderen toch als duurder ervaren dan sollicitanten van middelbare leeftijd, komt dat dus door bijkomende kosten, zoals leeftijdsgebonden ‘ontziemaatregelen’, extra verlofdagen, pensioen of ziekte, niet omdat de werknemer zelf zo veel meer loon mee naar huis neemt.

Nooit goed
Gemiddeld genomen blijkt het loon dat een sollicitant van rond de 55 verwacht dan ook niet veel te verschillen van dat wat iemand rond de 30 verlangt. Alle werkzoekenden, ouderen niet uitgezonderd, blijven onder het gemiddelde niveau op de markt, om zo hun kansen te vergroten. Er is nauwelijks verband tussen dit zogenaamde reserveringsloon en de kans op werkhervatting, terwijl er wel een duidelijk verband met leeftijd is aan te wijzen. Dit duidt er volgens het artikel op dat het drastische bijstellen van de looneisen er niet toe leidt dat een werkzoekende sneller een baan vindt.
Volgens de onderzoekers kunnen oudere werkzoekenden het eigenlijk nooit goed doen. Als ze vasthouden aan het vorige functie- en salarisniveau vinden werkgevers dat ze gezien hun lagere productieniveau een toontje lager moeten zingen. Maar als ze inderdaad lager gaan zitten, nemen werkgevers hen niet serieus. In ieder geval kunnen ze hun kansen zelf niet of nauwelijks beïnvloeden door vaker te solliciteren of lagere eisen te stellen.

Kortzichtig
Een woordvoerder van MKB-Nederland zegt dat de werkgeversvereniging bij de eigen achterban voortdurend hamert op de kansen en mogelijkheden van 55-plussers. Zo roept de organisatie werkgevers op om bij elke vacature in ieder geval één oudere op te roepen. 'Inmiddels is toch wel duidelijk dat oudere werknemers niet vaker ziek, flexibel en “bij de tijd” zijn. Werkgevers voor wie dit soort vooroordelen nog steeds een rol speelt, zijn kortzichtig.'
Ze wijst er wel op dat de gevraagde en aangeboden vaardigheden niet altijd op elkaar aansluiten. 'We zien soms ook dat bedrijven met relatief veel ouderen in dienst bij nieuwe vacatures juist op zoek gaan naar wat jongere collega’s voor een goede mix van jong en oud.'

Werkgevers discrimineren oudere werknemers

Werkgevers discrimineren oudere werknemers. Ze bieden hun medewerkers vanaf 56 jaar veel minder vaak cursussen en trainingen aan dan de rest van hun personeel. Dat blijkt uit een onderzoek van pensioeninstituut Netspar, mei 2019.

Onderzoeker Raymond Montizaan, arbeidseconoom aan de Universiteit van Maastricht, noemt het 'een treurig verhaal' dat werkgevers nog steeds minder in oudere werknemers investeren dan in jongeren. Werknemers moeten steeds langer blijven werken. Om dat vol te houden, is het essentieel dat oudere werknemers getraind en geschoold blijven.

Het probleem zit deels ook bij de werknemers zelf. De bereidheid om cursussen of trainingen aan te nemen blijkt te dalen naarmate de leeftijd vordert. "De animo onder werknemers daalt inderdaad, maar dat komt ook omdat ze de verkeerde soort cursussen krijgen aangeboden”, zegt Montizaan. De trainingen zouden bijvoorbeeld vooral op jongeren gericht zijn.

Werken tot aan de pensioenleeftijd

60-jarigen in 2011 werkten tot hun pensioenleeftijd twee tot drie keer zo vaak als 60-jarigen uit 2001. Het aandeel 60-jarigen met vroegpensioen is in tien jaar juist gehalveerd. Ook het aandeel met inkomsten uit een arbeidsongeschiktheids- of ziekte-uitkering is lager onder de 60-jarigen uit 2011. (Bron CBS, 20 mei 2019).

Redactie: Als het een beetje meezit, zullen we het aantal werknemers dat in 2019 doorwerkte tot aan de pensioenleeftijd in 2027 (2019 + 8 jaar) mogen aanschouwen.

Ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering

Oudere werknemers hebben meer kans om vervangen te worden door intelligente technologie dan jongere werknemers. In Nederland worden oudere werknemers momenteel veel ingezet voor werk dat geautomatiseerd kan worden, waardoor de kans dat zij worden vervangen door automatisering en robotisering groot is, zo’n 50%. Dit blijkt uit het Twin Threats of Aging and Automation rapport van Marsh & McLennan Companies’ Global Risk Centre.

Experts van Oliver Wyman en Mercer onderzochten de risico’s van de ouder wordende workforce tegenover automatisering op de werkvloer. Dit deden ze voor 16 landen in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. David Sanderse, CEO bij Mercer Nederland: ‘Automatisering maakt een ongekend hoge productiviteit mogelijk, waardoor bedrijven kunnen investeren in zowel nieuwe inkomstenstromen als jongere werknemers. Investeren in jong talent wordt echter lastig nu de jongere bevolking afneemt. Met een workforce die in 2030 voor 32% uit mensen tussen de 50 en 64 jaar bestaat, kunnen overheden en bedrijven het zich niet veroorloven oudere medewerkers te negeren.’ (Bron: Mercer, 15 aug. 2019)

Kwart miljoen werkende 65-plussers

De meeste werkende 65-plussers zijn jonger dan 70, maar in 2018 waren er ook 88 duizend 70-plussers aan het werk. De groei van het aantal werkende 65-plussers komt deels door vergrijzing van de bevolking.

De meeste 70-plussers met betaald werk zijn werkzaam als zelfstandige, in verreweg de meeste gevallen zonder personeel. Zij werken ook relatief vaak in een kleine deeltijdbaan. De werkende 65- tot 70-jarigen hebben veel vaker een grote deeltijdbaan of werken voltijd. (Bron: CBS, 21 sep. 2019)

Geef oudere werknemer een overbruggingsbaan

Pensioengerechtigde werknemers moeten, naar Amerikaans voorbeeld, de mogelijkheid krijgen om via een ‘overbruggingsbaan’ hun voltijdse carrière rustig af te bouwen tot volledig stoppen met werken.

Deze vorm tussen betaald en onbetaald werk adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aan kabinet en parlement vandaag in het rapport ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw' (8 januari 2020). Nu werken in Nederland de meeste mensen fulltime bij een baas en stoppen ze daar plotsklaps compleet mee op pensioengerechtigde leeftijd.  

NB: Lees ook het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ van het adviesorgaan van de overheid om de groep vitale gepensioneerden beter te benutten. 


Ga terug naar rubriek Categorieën werknemers.

Inhoudsopgave: