Wia Werknemersverzekering


1. Uitkeringen ZW, Wet Wajong, WAZO, WW en WAO/WIA   23 februari 2011
13 maart 2018  |  , , ,
... op uitkeringen en de premie op grond van de ZW, Wet Wajong, Wet arbeid en zorg (WAZO), WW en WAO/WIA zijn vrijgesteld. De uitkeringen zijn wel belast. De zogenaamde 'omkeerregel'. Aanspraken die ...

2. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... zijn pensioen, een eenmalige uitkering bij ontslag en aanspraken op grond van de WW en WAO/WIA; de aanspraak is geheel of gedeeltelijk vrijgesteld, de uitkeringen zijn geheel of ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... zekerheidsstelsel door UWV Nieuwe Regelhulp financieel CV Formulier Bijstelling plan van aanpak WIA vervallen Matrix ‘Handhaving en sanctionering’ Jaarverslag UWV 2018 Aanvraag ...

4. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... te ontvangen (netto) bedrag, ook kan de subsidie betrekking hebben op een vermindering van de WAO/WIA- en WW-premies. Subsidies komen onder meer uit het ESF (Europees Sociaal Fonds). * Het ...

5. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige ...

6. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WGA-hiaat WGA: wel sollicitatieplicht Cijfers WGA (juni 2016) Wijziging berekening hoogte WW- en WIA-uitkering Auto van de zaak geeft vanaf 2013 lagere uitkering Onderzoek verkorting ...

7. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere wachttijd WIA Tegemoetkomingen Proefplaatsing standaard twee maanden Proefplaatsing werklozen moet sneller ...

8. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De aanspraken op grond van de Ziektewet, de WW, de WAO/WIA behoren ook niet tot de gage. Kostenvergoedingsbeschikking Ingeval een artiest veel kosten ...

9. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... risicodrager zijn voor de WW, daalt van 0,78% (2019) naar 0,68% in 2020. Deze basispremie voor WAO/WIA stijgt voorlopig van 6,46% (2019) naar 6,79%. Daarboven komt nog de uniforme opslag ...

10. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Het begrip dagloon vormt de basis voor de werknemersverzekeringen WAO (tot 1 januari 2006), WIA (vanaf 1 januari 2006), WW en Ziektewet. Het dagloon is het loon dat in het laatste jaar voor ...

11. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... zin van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Onder het begrip werknemer vallen ...

12. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... DGA in box 2; over zijn vermogen heeft de DGA te maken met box 3; de werknemersverzekeringen WW en WIA zijn als regel niet van toepassing op de DGA. Omdat hij geen werknemer is in de zin van de ...

13. DGA Sociale verzekeringen   27 maart 2016
23 november 2018  |  , ,
... in trek Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW Sociale verzekeringen De werknemersverzekeringen WW en WIA zijn als regel niet van toepassing op de DGA. Omdat hij geen werknemer is in de zin van de ...

14. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... gekregen. De werkgever betaalt over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) de lage WW-premie. Dit is zowel het geval indien UWV de uitkering rechtstreeks ...

15. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
... Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bij ziekte is er dan ook geen doorbetaling en heeft de dienstverlener geen recht op een ...

16. Loon uit vroegere dienstbetrekking   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , ,
... van het loon, nabetaling van niet-opgenomen vakantiedagen, wachtgeld, et cetera. Ook kunnen WW-, WIA- en Wajong-uitkeringen, als deze later worden betaald, tot loon uit vroegere betrekking ...

17. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... uitzonderingen. De volgende loonbestanddelen zijn loon voor alle loonheffingen: WW-, ZW- en WAO/WIA-uitkeringen aanvullingen op de WW-, ZW- en WAO/WIA-uitkeringen (voor de ...

18. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... die begin 2014 verschijnt. Het gaat om informatie over de afdracht aan premies voor de WW, de WAO/WIA en de Zorgverzekeringswet. Staatssecretaris Weekers van Financiën past daarvoor de ...

19. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... Jonggehandicapten (Wajong) Werkloosheidswet (WW) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Ziektewet (ZW) Toeslagenwet (TW) Fiscaal ...

20. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... duur uitkering op 1 jaar Verlaging uitkeringshoogte AO-uitkeringen van 75% naar 70% Wijzingen WIA transitieperiode WGA 80 – 100: loonaanvulling alleen bij 50% benutten restverdiencapaciteit ...

21. Organisatie   20 februari 2018
7 november 2020  |  ,
... zijn de belastingregio’s belast met de inning van premies werknemersverzekeringen voor de WW, WIA/WAO en de Ziektewet. In 2005 was de UWV hiervoor nog verantwoordelijk. De gecombineerde ...

22. Organisatie   21 maart 2018
6 januari 2020  |  ,
... (SZW). Het UWV voert in opdracht van het ministerie SZW werknemersverzekeringen uit zoals WW, WIA, Wajong, Toeslagenwet, WAO, WAZ en Ziektewet. Daarnaast heeft UWV de taak te stimuleren dat ...

23. Premiekorting   6 januari 2016
15 juli 2018  |  , ,
... werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen herplaatste werknemers vanuit de WIA werknemers die een uurloon hebben tussen de 100% en 120% van het minimumloon Door het ...

24. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... een werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld of IOW), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil*) of bijstandsuitkering (WWB, WIK, IOAW, IOAZ) kreeg. De werknemer kan ...

25. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... de ambtenaar steeds meer op die van de werknemer lijken. Thans zijn de werknemersverzekeringen WAO/WIA (vanaf 1998) en de ZW en WW (vanaf 2001) op hen van toepassing, een en ander geregeld in de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (60 totaal)