Mondeling


1. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... voor vakantie-uren is begrepen én hoe hoog die vergoeding is. De werkgever heeft tijdens de mondeling behandeling bovendien zelf ook toegegeven dat de zienswijze niet met één oogopslag ...

2. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en zekerheid Uitgekleed arbeidscontract Dubbele arbeidsovereenkomst Loonheffing verschuldigd bij mondelinge arbeidsovereenkomst Toneelspelen is wel een dienstbetrekking Wanneer is er sprake van ...

3. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... onaanvaardbaar Ook in hoger beroep (na een veel te lange procedurele zaak) is de uitspraak dat een mondelinge aanzegging bij afloop van een tijdelijk contract onvoldoende is. We kunnen een lang ...

4. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... mooi laten schrijven en hun vaardigheden super gelikt op papier laat zetten, alleen dit vervolgens mondeling niet kunnen toelichten. Dan vallen ze wel keihard door de mand.” Meer zelfvertrouwen ...

5. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Wie nog geen toestemming heeft gegeven, kan dat ter plekke doen. Dat mag in dit geval ook mondeling. Alleen als een patiënt niet in staat is om toestemming te geven, is inzage zonder ...

6. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... voor door de werkgever geleden schade. Bij een sanctie kan men denken aan: waarschuwing (mondeling of schriftelijk); non-actief stelling; schorsing met of zonder behoud van loon; ...

7. Budget zorgverzekering   21 oktober 2015
24 december 2018  |  , ,
... In het verleden werden door alle partijen papieren dossiers bijgehouden, en praatten mensen elkaar mondeling bij over ontwikkelingen in de gezondheid van iemand. Dergelijke overleggen zijn niet ...

8. Dienstbetrekking   27 januari 2012
22 mei 2018  |  ,
... Meestal leggen de werkgever en werknemer deze afspraken schriftelijk vast, maar zij kunnen dat ook mondeling of stilzwijgend doen. Omvang van het werk Er is niet alleen sprake van een ...

9. Doof   17 september 2018
17 september 2018  |  , ,
... vraagt u aan binnen het leefdomein); gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders; mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens; deelname aan onderwijs ...

10. Europa   10 maart 2018
28 maart 2021  |  ,
... de buitenwereld. Meerdere topfiscalisten bevestigen aan De Tijd dat grote bedrijven sinds kort mondelinge deals sluiten met de Luxemburgse fiscus. (Bron: De Tijd, 31 mei 2016) VK, Duitsland, ...

11. Gelijke behandeling (inleiding)   22 januari 2011
11 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
... bedrijven moeten dit schriftelijk doen, kleine bedrijven lichten hun werkwijze in eerste instantie mondeling toe. Zij kunnen in tweede instantie de verplichting krijgen hun beleid op schrift te ...

12. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... (soms verplicht): het melden van ernstige arbeidsongevallen¹ (in voorkomende gevallen is deze mondelinge melding verplicht); het melden van andere meldingsplichtige informatie, bijvoorbeeld ...

13. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... moeten voldoen aan strengere eisen. De strengere eisen zijn: - De mogelijkheid van zowel een mondelinge als schriftelijke melding - Registratieplicht - Ontvangstbevestiging binnen 7 dagen - ...

14. Kortdurend zorgverlof   20 maart 2009
25 augustus 2023  |  , , ,
... niet verduidelijkte wat hiervoor een redelijke termijn zou zijn, gaf de werkgever zelf tijdens de mondelinge behandeling aan dat hij in deze situatie een week gepast vond. Daar sloot de rechter ...

15. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... het uitbrengen van de stem toegestaan na 21.00 uur nog op pad te zijn. Desgevraagd kan iemand dit mondeling toelichten. Na 21.00 uur buiten zijn om andere redenen, blijft strafbaar. Bezoek ...

16. No-riskpolis   20 maart 2009
2 december 2021  |  ,
... te vergroten. Werknemers die tot de doelgroep van de no-riskpolis behoren moeten door UWV mondeling en schriftelijk worden geinformeerd of de no-riskpolis op hen van toepassing is en wat ...

17. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. En niet op het moment dat de medewerker mondeling of per email instemt met het ontslag. Een beëindigingsovereenkomst moet voldoen aan ...

18. Ontslag op eigen verzoek   10 maart 2010
23 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Opzegging door werknemer Een werknemer kan zijn arbeidsovereenkomst met uw organisatie zowel mondeling als schriftelijk opzeggen. Schriftelijk is wel aan te raden, aangezien hij moet kunnen ...

19. Opleidingen HRM   12 januari 2016
6 juni 2017  |  , ,
... uitzendbureau zorg je voor plaatsing van uitzendkrachten bij verschillende bedrijven. Je moet goed mondeling en schriftelijk kunnen communiceren en goed met mensen kunnen omgaan. (Bron: ROC ...

20. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... wordt er meer moeite gestoken in voorlichting om fouten te voorkomen. Amsterdam wijst ook op meer mondeling contact met cliënten, en daarnaast op het stroomlijnen van aanvraagprocedures. ...

21. Personeelsvertegenwoordiging (verschillen met OR)   20 maart 2009
1 augustus 2019  |  , , ,
... de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de resultaten van het bedrijf en het sociale beleid. Dit mag mondeling en schriftelijk. Instellen personeelsvergadering Bedrijven met minder dan tien ...

22. Sollicitatie   31 maart 2017
14 januari 2021  |  , , , , ,
... aan de gegevens uit je curriculum vitae, je sollicitatiebrief en alle informatie die je mondeling geeft tijdens een gesprek. Hieronder vallen ook gespreksnotities, psychologische ...

23. Studeren in het buitenland   2 maart 2018
17 februari 2019  |  , ,
... de stage wordt uitgevoerd bij een erkend leerbedrijf. Lastiger zijn de examens en praktijkdagen. Mondelinge examens, praktijkexamens en proeven van bekwaamheid moeten namelijk altijd in ...

24. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... bij zijn vorige werkgever die ongeveer € 4.000 bedroegen, zoals de werknemer tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard. Dit bedrag komt ongeveer overeen met het bedrag waar de ...

25. Taal van de arbeidsovereenkomst   11 juli 2017
8 juli 2018  |  , , ,
... deze taal niet beheerst, dan is het wel aan te raden om als werkgever de inhoud van het contract mondeling toe te lichten. Omgekeerd: wanneer het contract in het Engels is opgesteld en de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (46 totaal)