Nudging    Referendum 


Privacy

Datum laatste wijziging: 14 maart 2018  |  Trefwoorden: Privacy, Sociale media, Beveiliging, Europees Hof, Privacy statement, Boete, AVG, Bewerkersovereenkomst, Verwerkersovereenkomst, Modelovereenkomst, Bewaartermijn, Persoonsgegevens, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Inhoud

 1. Omschrijving en wetten
 2. Personeelsdossier
 3. Kopietje paspoort
 4. Do’s & don’ts bij cameratoezicht en ziekte
 5. Lezen privémail kost geld
 6. Ook briefgeheim voor e-mail
 7. Beelden duizenden Nederlandse beveiligingscamera's live te zien
 8. Slechtste wachtwoord van 2014
 9. Basisregistratie personen
 10. CPB agenda 2015
 11. Privacy medewerker straks verplichting?
 12. Digitale prikklok met vingerafdruk rukt op
 13. Facebook hekelt Europees privacybeleid
 14. Per 1 juni controlevragen BelastingTelefoon
 15. Safe Harbor niet zo veilig als het lijkt
 16. Mag de baas met je meegluren?
 17. Nieuwe privacyregels nog geen gemeengoed
 18. Gezondheidsgegevens verkregen via wearables verboden
 19. Vernieuwde Europese privacywetgeving goedgekeurd
 20. Rapport Autoriteit Persoonsgegevens over Abrona
 21. Beleidsregels ‘De zieke werknemer’
 22. Vergeet OR niet bij aanpassing HR-software
 23. Wie mag het medisch dossier inzien?
 24. Stichting Privacy First
 25. Nationale Check je Wachtwoorden Dag
 26. General Data Protection Regulation (GDPR)
 27. Privacywetgeving bepaalt toekomst financiële sector
 28. Evaluatie meldplicht datalekken na 1 jaar
 29. Onveilige website kost omzet
 30. 41 procent bedrijven houdt zich niet aan Meldplicht Datalekken
 31. Op naar nieuwe Europese privacywetgeving
 32. Tweede Kamer stemt voor modern briefgeheim
 33. 5500 datalekmeldingen: waar gaat het mis?
 34. Bedrijfsleven op grote schaal slachtoffer datalekken
 35. Weinig organisaties voorbereid op nieuwe privacyregels
 36. Omzet en werkgelegenheid beveiligingsbranche onder druk
 37. Privacy statement VNO-NCW
 38. Geldverslindende vernieuwing bevolkingsregister ten einde
 39. E-mail valt ook onder briefgeheim
 40. Privacywet zorgt voor paniek bij bedrijven
 41. Stappenplan privacywet
 42. Toezicht en begeleiding bij implementatie van AVG door Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 43. Krijgt 'nieuwe werken' zijn ultieme prikklok?
 44. Bewerkersovereenkomst of verwerkersovereenkomst
 45. Bewaartermijn persoonsgegevens
 46. Privacy en databeveiliging geen prio voor HR
 47. Anderhalf miljoen werkgevers hebben onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten
 48. Microsoft verwerkt gegevens Windowsgebruikers in strijd met wet
 49. Geen automatische melding verwerken persoonsgegevens
 50. Privacy van werknemers niet veilig bij UWV
 51. Privacy bij ziekte blijft problematisch
 52. Recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegeven
 53. Werkgevers willen uitstel van de privacywet, is gewoon onzin!
 54. Campagne 'Privacy gaat iedereen wat aan'
 55. Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming
 56. Werkgevers in de knel door privacywet
 57. Geheimhoudingsplicht is geen papieren tijger
 58. Uitvoeringswet AVG aangeboden aan de Tweede Kamer
 59. Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Tweede Kamer

Omschrijving en wetten

Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigen ruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.

Privacy is een ruim begrip: het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht vertrouwelijk te communiceren via brief, telefoon, e-mail. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of weet van heeft. Privacy heeft met verschillende disciplines te maken, zoals ethiek, informatiekunde en rechtsgeleerdheid.

In Nederland is het recht op privacy vastgelegd in de artikelen 10 tot en met 13 van de Nederlandse Grondwet. Een onderdeel van privacy, de verwerking van persoonsgegevens, wordt sinds 1 september 2001 nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Naast de Wbp regelen onder meer de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens BES, de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES en de Wet Politiegegevens. De organisatie die zich met de privacy van de Nederlandse burger bezighoudt, is het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). (Bron: Wikipedia)

Datalekken moeten gemeld worden. Hiervoor is de Wet Meldplicht Datalekken.

Personeelsdossier

Werkgevers verwerken in het kader van de arbeidsrelatie veel persoonsgegevens van hun werknemers. Deze zijn veelal opgeslagen in een personeelsdossier. Werkgevers hebben hierbij te maken met verschillende verplichtingen die voortvloeien uit diverse wet- en regelgevingen. Zo staat in het Burgerlijk Wetboek dat een werkgever zich als “goed werkgever” moet gedragen wat onder meer inhoudt dat hij de privacy van zijn werknemers dient te respecteren. Door de diversiteit aan wet- en regelgeving weten veel werkgevers niet goed wat nu wel en wat niet mag bij het verwerken van personeelsgegevens.

Kopietje paspoort

Regelmatig kopiëren bedrijven en organisaties het identiteitsbewijs van derden, dit verschijnsel staat ook wel bekend als ‘kopietje paspoort’. Het op grote schaal kopiëren of scannen van identiteitsdocumenten brengt risico’s met zich mee voor de persoonlijke levenssfeer van burgers, zoals identiteitsfraude. Een kopie maken van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is dan ook – op enkele uitzonderingen na – bij wet verboden. Om de regels te verduidelijken, heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in 2012 richtsnoeren opgesteld voor het overnemen van persoonsgegevens en het kopiëren/scannen van identiteitsdocumenten.

Do’s & don’ts bij cameratoezicht en ziekte

Het CBP heeft een overzicht gepubliceerd voor werkgevers van de do’s en don’ts bij cameratoezicht, ziekte, screening en controle via social media. Voor werknemers heeft het CBP in 2014 een overzicht gemaakt van de privacyrechten inzake het plaatsen van camera's.

Lees een tweetal vonnissen van de kantonrechter in 2016.
Lees ook: Mag de baas over uw rug meekijken?

Lezen privémail kost geld

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij in zijn privémail heeft gelezen dat hij vertrouwelijke informatie doorspeelt aan een concurrerende organisatie, riskeert de werkgever een boete aldus jurisprudentie.

Ook briefgeheim voor e-mail

E-mailcorrespondentie bestaat al sinds 1995. Maar het valt anno 2014 nog steeds niet onder het briefgeheim. Dus ook zakelijke e-mail niet. Niemand kan dan ook worden aangeklaagd als die andermans e-mail opent. Akelige gedachte maar het is nog steeds de realiteit. En niet alleen e-mail, ook persoonlijke berichten via Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Skype, Chatroulette, Skype, Facetime, Snapchat zijn nog niet beschermd via de wet.
Als het aan het huidig kabinet ligt, komt daar verandering in.

Beelden duizenden Nederlandse beveiligingscamera's live te zien

Volgens de maker van de site http://insecam.com gaat het om camera's in cafés, winkels, winkelcentra en zelfs slaapkamers over de hele wereld. Nederland staat met 2424 op de zevende plek als het gaat om het aantal verzamelde beelden lekkende camera's, net voor het Verenigd Koninkrijk en Colombia. De VS gaat fier aan kop met 10.588 camera's.

De beveiligingscamera's zijn verbonden aan internet en de beheerders ervan zijn vergeten om de default wachtwoorden te veranderen, zoals 'admin:admin' of 'admin:12345'. De site waar al deze beelden te vinden zijn is volgens de makers gemaakt om het belang aan te tonen van de beveiligingsinstellingen. Beheerders hoeven alleen maar hun wachtwoord te veranderen om van de site te verdwijnen.

Slechtste wachtwoord van 2014

Computergebruikers worden vaak gewaarschuwd voor het risico van makkelijke wachtwoorden. Toch gebruiken elk jaar weer een schrikbarend hoog aantal mensen een slecht wachtwoord. Natuurlijk omdat het zo makkelijk is. Dus ook in 2014 stond ‘123456’ weer bovenaan de top tien van slechtste wachtwoorden.

Basisregistratie personen

Voor de uitvoering van overheidstaken houdt de gemeente persoonsgegevens bij. Deze persoonsgegevens worden vastgelegd in de basisregistratie personen (BRP). Overheden en andere organisaties kunnen van deze gegevens gebruikmaken. Maar dat kan alleen als zij deze nodig hebben om een publieke of maatschappelijke taak uit te voeren. De wet stelt daar strenge eisen aan.

Op een overheidswebsite kan men zien welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen en waarom ze hiervoor toestemming hebben.

CPB agenda 2015

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens – online en offline – neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen te doen over de zorgbehoefte van burgers. Bedrijven verzamelen en gebruiken persoonsgegevens onder meer om de dienstverlening te verbeteren en om mensen gerichter aanbiedingen te doen. Via digitale apparatuur worden voortdurend grote hoeveelheden gegevens vastgelegd over het gedrag van mensen. Het aanleggen, koppelen en analyseren van enorme gegevensbestanden wordt ook wel big data genoemd.

Voor 2015 staan vijf onderzoeken op de agenda, een daarvan is tracking & tracing. Via digitale apparatuur zoals smartphones, smart watches, smart tv’s en smart meters worden voortdurend grote hoeveelheden gegevens vastgelegd over het gedrag van mensen. Op basis van deze gegevens kunnen organisaties mensen in profielen indelen en anders behandelen dan anderen. Algemene regel is dat mensen zeggenschap houden over wat er met hun gegevens gebeurt.
Een ander onderzoek gaat over het gebruik van 'alternatief' cameratoezicht zoals drones en slimme camera's op het lokale domein.

Privacy medewerker straks verplichting?

De Europese Unie (EU) wil de privacy van personen beter beschermen en heeft daarom het plan om voor de verwerking van persoonsgegevens extra regels in te voeren. Hierdoor moet u mogelijk per 2016 een werknemer in dienst hebben die erop toeziet dat uw organisatie op de juiste manier met persoonsgegevens omgaat.

Veel organisaties verwerken persoonsgegevens. Om de privacy te kunnen waarborgen, regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hoe organisaties moeten omgaan met persoonlijke informatie van werknemers, klanten, patiënten en relaties. De Europese Algemene verordening gegevensbescherming is een aanvulling hierop. Dit besluit treedt op 27 mei 2016 in werking, organisaties hebben tot 27 mei 2918 de tijd zich hieraan aan te passen. Eén van de gevolgen hiervan is dat u mogelijk een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen.

Het plan is om organisaties hiertoe te verplichten als zij:
 • een overheidsinstelling zijn, of;
 • minimaal 250 werknemers in dienst hebben, of;
 • gegevens verwerken van meer dan 5.000 personen, of;
 • bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dit zijn persoonsgegevens over iemands godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden.

Digitale prikklok met vingerafdruk rukt op

De vingerscan, oftewel een biometrische prikklok om werknemers te registreren en te controleren, is bezig aan een snelle opmars in het Nederlandse bedrijfsleven. Juristen zijn bezorgd over deze ontwikkeling en betitelen de invoering van de scan als 'een te zwaar middel voor een simpele controle'. Vakbeweging FNV zegt 'niet blij te zijn' met de digitale controle van werknemers en kondigt onderzoek aan.

Uitzendbureau Tempo-Team, onderdeel van Randstad, zegt nu al wekelijks 20.000 'verificatiemomenten bij verschillende bedrijven' uit te voeren. Onder andere bij Grolsch, Etos, Aldipress en drogisterijketen DA zijn kastjes geplaatst waar de uitzendkracht van Tempo-Team zijn vinger op de scan moet leggen alvorens aan het werk te gaan. Aan het eind van de werkdag dient de handeling te worden herhaald.

NB: De Zaak zette voor- en nadelen van de vingerscan op een rijtje.

Facebook hekelt Europees privacybeleid

Facebook heeft in een opiniestuk (2015) erg zwaar uitgehaald naar het Europese privacybeleid. Als er niets verandert, dan dreigt de sociaalnetwerksite erg langzaam of helemaal geen nieuwe features uit te rollen binnen de Europese Unie.

Facebook is het beu. Het Europese beleid verschilt van land tot land binnen de Europese Unie, waardoor ze in de Verenigde Staten niet meer weten hoe of wat. Volgens de Amerikanen: 'Het is ouderwets, en veel te gefragmenteerd voor internetbedrijven die aan een razend tempo innoveren. Elk land hanteert eigen regels, en dat komt groei en uitbreiding helemaal niet ten goede.'

Per 1 juni controlevragen BelastingTelefoon

Privacygevoelige informatie is tegenwoordig steeds gemakkelijker te achterhalen. Ook de informatie die de Belastingdienst via de BelastingTelefoon verstrekt, is privacygevoelig en daardoor interessant voor criminelen. Om ervoor te zorgen dat de fiscus de informatie aan de juiste persoon verstrekt, stellen de medewerkers van de BelastingTelefoon per 1 juni 2015 extra controlevragen.

Safe Harbor niet zo veilig als het lijkt

Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie EU het 'Safe Harbor'-verdrag op basis waarvan Europese ondernemingen persoonsgegevens met de VS mochten delen, ongeldig verklaard. Aanleiding is dat de VS geen blijk heeft gegeven of zij daadwerkelijk privacy waarborging biedt die gelijkwaardig is aan de Europese normen.

De ongeldigverklaring van de Safe Harbor-beschikking trad per direct in werking. Dit betekent alle doorgiftes van persoonsgegevens op basis van de Safe Harbor-beschikking onrechtmatig zijn. Dat geldt dus ook voor ondernemingen die hun persoonsgegevens opslaan bij een cloudleverancier in de VS en vertrouwen op het Safe Harbor-verdrag.

Vervolgens gingen de Europese Unie en de VS in onderhandeling over een nieuw soort Safe Harbor-verdrag. Eurocommissaris​ Timmermans heeft het er maar druk mee, wanneer de onverkwikkelijke situatie wordt opgeheven is niet te zeggen.

Mag de baas met je meegluren?

Mag een werknemer een privébericht onder werktijd en mag je baas dan meekijken en erger, hem ontslaan? Ja, in sommige gevallen wel, aldus een oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het ging om een zaak van een Roemeense werknemer die in 2007 werd ontslagen, omdat hij met zijn zakelijke privéberichten verstuurde. Volgens het Hof is het niet onredelijk dat een werkgever wil nagaan of werknemers hun taken uitvoeren onder werktijd en op werkcomputers.

Heeft deze uitspraakgevolgen voor Nederland?Waarschijnlijk niet want Nederland kent voor dit soort zaken al de nodige regels.

Nieuwe privacyregels nog geen gemeengoed

Veel organisaties zijn niet goed voorbereid op de Meldplicht Datalekken, dat komt uit een onderzoek van PwC naar voren.

Hooguit 16 procent van de 156 organisaties die aan het twee jaar durende onderzoek deelnamen, geeft aan goed tot zeer goed voorbereid te zijn op de meldplicht. 68 procent heeft geen of slechts redelijk zicht op datastromen naar derde partijen.

Wat is de situatie: Veel bedrijven verzamelen gegevens van ons, zoals geboortedatum en woongegevens. Ook slaan websites je aankopen of je voorkeuren op. Die bedrijven kunnen die data bewaren, delen met anderen en ze zelf gebruiken voor aanbiedingen.

Gezondheidsgegevens verkregen via wearables verboden

Bedrijven hebben na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers via wearables gestaakt. De bedrijven hadden aan de werknemers een armband gegeven waarmee de werkgever inzicht kreeg in de hoeveelheid beweging van de werknemers. Een andere werkgever had ook inzicht in het slaappatroon. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Dankzij AP is de betreffende organisatie hiermee gestopt, omdat het in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een armband cadeau geven mag wel, de gezondheidsgegevens inzien niet. Zelfs niet als de medewerker daar toestemming voor heeft gegeven. Volgens de AP is er in een arbeidsrelatie geen sprake van vrije toestemming, omdat de medewerker financieel afhankelijk is van het bedrijf.

NB: Circa 80 procent van alle wearables wordt om de pols gedragen, dat geldt voor de horloges, armbanden en polsbandjes. Een veel kleiner gedeelte wordt gedragen op het lichaam, in de oren of voor de ogen (Google Glass). Meer informatie: Gezonder personeel door wearables, Randstad, 6 jul. 2017)

Vernieuwde Europese privacywetgeving goedgekeurd

Het Europees Parlement heeft na een periode van meer dan vier jaar de vernieuwde Europese privacywetgeving goedgekeurd en die de huidige wetgeving uit 1995 zal vervangen. Ook zal de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming de nationale privacywetgeving in alle EU-lidstaten gaan vervangen, waardoor er een einde komt aan de lappendeken van nationale regels van 28 landen.

De nieuwe wet omvat regels op privacygebied, waaronder het recht om vergeten te worden, het recht om data van de ene naar de andere dienstenaanbieder te verplaatsen, het recht om te weten wanneer gegevens gehackt zijn, het duidelijk uitleggen van privacybeleid en strengere handhaving en boetes bij privacyovertredingen. Ook moeten organisaties de duidelijke toestemming van personen hebben voordat privégegevens worden verwerkt. Verder worden Privacy Impact Assessments en Privacy by Design verplicht.

Rapport Autoriteit Persoonsgegevens over Abrona

Recent is een rapport verschenen van AP, de Autoriteit Persoonsgegevens (het vroegere CPB) over de zorginstelling Stichting Abrona en hoe deze onjuist omgaat met de medische gegevens van zieke werknemers. Het rapport krijgt bij derden weinig bijval.

In het rapport is vastgesteld dat Abrona bij de ziekmelding meer persoonsgegevens betreffende de gezondheid van haar werknemers verwerkt dan noodzakelijk is voor de vaststelling van haar loondoorbetalingsverplichting en de re-integratie of begeleiding van haar zieke werknemers. Zo registreert Abrona in haar verzuimsysteem gegevens als aard en oorzaak van de ziekte van de (zieke) werknemer alsmede zwangerschap. Daarnaast bepaalt de zieke werknemer bij ziekmelding zelf het ziektepercentage en kan Abrona dit ziektepercentage bij een ziekmelding in het verzuimsysteem invullen. (Bron: RNVC, 14 mrt. 2016

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde op 21 april 2016 de beleidsregels ‘De zieke werknemer’. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Zo staat er welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen verwerken. Daarnaast zijn de normen in deze beleidsregels het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens als zij onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt. (Bron en meer: AP, 21 apr. 2016, zie ook het uitvoerige rapport 'De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers'.

De beleidsregels 'De zieke werknemer' hebben voor onrust en vragen gezorgd. Vooral de uitspraak van de AP dat een werkgever niet mag vragen naar functionele arbeidsbeperkingen en arbeidsmogelijkheden roept veel discussie op. Kunnen werkgever en werknemer nog wel een gesprek voeren over re-integratie zonder tussenkomst van de bedrijfsarts?& Reden voor de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) (Audicien = slechthorend) met de AP een gesprek (november 2016) te voeren. Samengevat:
 • Het gaat de AP vooral om twee belangrijke pijlers van de privacyregelgeving:
  • Het geheimhouden van medische gegevens.
  • Het zonder dwang of drang kunnen spreken (of zwijgen) door zieke werknemers over privacygevoelige onderwerpen.
 • Werkgever en werknemer zouden samen een sfeer moeten creëren waarin in alle vrijheid een gesprek kan plaatsvinden.
Red.: Of de onrust door deze geruststellende woorden verdwenen is, valt te bezien.

Vergeet OR niet bij aanpassing HR-software

De nieuwe Europese privacywetgeving maakt de verwerking van persoonsgegevens complexer. Persoonsgegevens – en dus die van het personeel – mogen alleen verwerkt worden wanneer dit strikt noodzakelijk is. Bij dit alles komt de ondernemingsraad om de hoek kijken. Want de OR heeft instemmingsrecht wat betreft de verwerking van personeelsgegevens.

Voorbeeld: steeds meer organisaties maken gebruik van een digitaal smoelenboek. Om dat te mogen samenstellen, is toestemming nodig van de OR. (Bron: PW De Gids, 31 aug. 2016)

Wie mag het medisch dossier inzien?

 • Uiteraard de behandelend arts die een medisch dossier bijhoudt.
 • In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is vastgelegd dat een persoon zijn eigen dossier mag inzien als hij daarom vraagt. Een kopie maken mag ook.
 • Nabestaanden hebben slechts recht op inzage van medische gegevens als dit in de geest van de overledene is. De inschatting hiervan ligt bij de huisarts.
 • De huisarts kan wettelijk verplicht zijn om de medische geheimhouding te verbreken en mededeling te doen aan de GGD, bijvoorbeeld als het gaat om een besmettelijke ziekte.
 • Alleen in het uiterste geval mag een zorgverzekeraar het medisch dossier inzien, bijvoorbeeld omdat de arts er van wordt beschuldigd te frauderen met declaraties.
(Bron: Z24, 15 sep. 2016)

NB: Volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bedraagt de wettelijke bewaartermijn van het medisch dossier 15 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.

Stichting Privacy First

Stichting Privacy First heeft de volgende visie op privacy: 'Om van Nederland een gidsland op privacygebied te maken, zien we een aantal vergezichten en concrete handvatten. Met onze visie willen we een klimaat van voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren.' Er is ook een jaarlijkse prijs, de 'IIR Nationale Privacy Innovatie Awards'.

Nationale Check je Wachtwoorden Dag

Als internetter word je geconfronteerd met veel websites die vereisen dat je een gebruikersaccount aanmaakt en een wachtwoord kiest. Veel mensen vinden het moeilijk om al die verschillende wachtwoorden te bedenken en te onthouden. Dat heeft helaas als gevolg dat veel Nederlanders niet veilig omgaan met hun wachtwoorden, door bijvoorbeeld wachtwoorden te kiezen die makkelijk te raden zijn, of wachtwoorden te hergebruiken. Via de Nationale Check je Wachtwoorden Dag willen we mensen hiervan bewustmaken en uitleggen dat het bedenken en onthouden van goede wachtwoorden niet moeilijk hoeft te zijn. (Bron: Wachtwoordbewust.nl, 24 nov. 2016)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Het Europese parlement, de EU-raad en de EU-commissie hebben op 15 december 2015 ingestemd met Europa’s nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR). Dit betekent de grootste verandering in de regelgeving voor de gegevensbescherming sinds de opkomst van het internet. De GDPR is van belangrijke invloed op iedere organisatie die omgaat met gegevens van Europese oorsprong van welke grootte of waar ter wereld dan ook.

Naast de GDPR is/wordt 'Persoonlijk Herleidbare Informatie (PHI)' van kracht'. Met PHI wordt makkelijk inbreuk gemaakt op het ´recht om vergeten te worden´, in andere woorden: als een werknemer niet meer in het bedrijf werkt, moeten na x periode zijn personele gegevens zijn vernietigd.

NB: Nederland bijt het spits af wat betreft de ´EU Network and Information Security Directive´ door de ´Wet Bescherming Persoonsgegevens´ (Wbp) uit te breiden met de ´Meldplicht Datalekken. De nieuwe Meldplicht Datalekken is per 1 januari 2016 van toepassing op bedrijven, instellingen en overheden die persoonsgegevens verwerken. De meldplicht verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie kan de 'Autoriteit Personeelsgegevens' u leveren.

Privacywetgeving bepaalt toekomst financiële sector

De mate waarin financiële instellingen in de toekomst gegevens over klanten met elkaar mogen combineren, bepaalt de toekomst van de financiële sector. De vraag is in welke mate dit vanuit privacy-oogpunt toegestaan zal worden. Ook de mate van coördinatie binnen Europa zal zijn stempel drukken op hoe de financiële sector eruit gaat zien. Op basis van deze twee factoren onderscheidt het Centraal Planbureau (CPB) vier mogelijke toekomstscenario’s. Zo is het in de toekomst mogelijk dat het financiële systeem wordt gedomineerd door nationale banken; door grote Europese banken; door (eenvormige) grote internationale technologiebedrijven of door een diversiteit aan technologiebedrijven.

Evaluatie meldplicht datalekken na 1 jaar

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan de mensen van wie de gelekte gegevens zijn. In bijna een jaar tijd (tot 15 december 2016) heeft de AP bijna 5500 meldingen ontvangen van datalekken.

De meeste meldingen zijn afkomstig uit de sectoren gezondheid & welzijn (o.a. zorgverzekeraars, ziekenhuizen), financiële dienstverlening (o.a. banken, verzekeraars) en openbaar bestuur (o.a. gemeenten).

Er zijn veel datalekken waarbij gegevens per ongeluk bij iemand anders terecht komen dan de bedoeling is. Bijvoorbeeld door een verkeerd bezorgde brief, een e-mail aan de verkeerde ontvanger of als een klant in een klantportaal de gegevens van iemand anders ziet. Ook komt het vaak voor dat bijvoorbeeld een USB-stick met persoonsgegevens kwijtraakt of een laptop wordt gestolen.

Ruim 100 organisaties kregen een waarschuwing van de AP. In enkele andere tientallen gevallen doet de AP een diepgaander onderzoek. Deze onderzoeken lopen nog. (Bron AP, 28 dec. 2016)

Onveilige website kost omzet

Zo’n 86 procent van de Nederlandse bedrijfswebsites die privacygevoelige gegevens verwerken, heeft de beveiliging daarvan onvoldoende op orde. Naast veiligheidsrisico’s voor sitebezoekers, dreigen ondernemers hierdoor steeds meer omzet* mis te lopen.

En dat niet alleen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens schrijft voor dat websites die wachtwoorden, persoonsgegevens of betaalinformatie verwerken, goed beveiligd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert hiervoor up-to-date versleuteling toe te passen, zoals de meest actuele SSL-varianten. In het uiterste geval kunnen zij een boete tot 4500 euro uitdelen.

Dat blijkt uit gecombineerd onderzoek van MKB Servicedesk en SIDN na analyse van de bijna 780.000 zakelijke .nl-websites (exclusief webshops). Van de bijna 429.000 bedrijfswebsites die gevoelige data verwerken, deden iets meer dan 367.000 (85,6 procent) sites dat zonder enige vorm van SSL-encryptie. (Ter vergelijking: van de overheidswebsites is inmiddels 44 procent hiermee beveiligd.)

Websites met SSL-encryptie zijn te herkennen aan https:// en het ‘slotje’ in de adresbalk van de browser. Bij de meest uitgebreide variant (EV SSL) toont de browser de bedrijfsnaam binnen een groen vlak in de adresbalk. Gebruikers weten dan zeker welk bedrijf eigenaar is van de website. (Bron: Brisk, 26 jan. 2017)

* De iets meer dan 80.000 Nederlandse webshops gebruiken allemaal SSL-certificaten bij hun betaalfaciliteit. Maar van hen gebruikt slechts 3,3 procent de uitgebreide variant met de bekende groene balk. We zien bij consumenten dat men gewend is geraakt aan het concept ‘de groene balk is veilig’ en dat men een voorkeur heeft voor webshops die deze variant gebruiken."
En, al langer ‘straft’ zoekmachine Google alle websites zonder SSL-protocol door deze lager te rangschikken in zoekresultaten. Sinds 1 januari 2017 geven browsers zoals Chrome en Firefox een expliciete waarschuwing voor een ‘onveilige verbinding’. Vrijwel alle sitebezoekers klikken dan weg.

41 procent bedrijven houdt zich niet aan Meldplicht Datalekken

Een jaar na het intreden van de wet Meldplicht Datalekken zegt 41 procent van de Nederlandse organisaties geen (tijdige) melding te maken van dataverlies. Belangrijkste redenen om niet te melden zijn onduidelijkheid over de impact van het datalek, reputatieschade en het voorkomen van verder misbruik. (Bron: Brisk,

Daarnaast speelt bij tien procent van de bedrijven en instellingen angst voor disciplinaire maatregelen mee, waardoor medewerkers datalekken ook intern onder de pet houden. Tegelijkertijd heeft meer dan de helft van het bedrijfsleven en overheden in 2016 te maken gehad met één of meer lekken van gevoelige informatie. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het nationale onderzoek naar de Meldplicht Datalekken in de praktijk uitgevoerd eind 2016 door Pb7 Research onder 310 Nederlandse organisaties in opdracht van Kaspersky Lab.

Wat tenslotte opvalt, is de grote verdeeldheid onder organisaties over het nut van de Meldplicht voor datalekken. (Bron: Brisk, 2 feb.2017)

Op naar nieuwe Europese privacywetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de implementatie van de General Data Protection Regulation (GDPR) treedt op 25 mei 2018 in werking. De AVG gaat de huidige wetgeving omtrent persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vervangen.

De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft de 10 meest belangrijke stappen in kaart gebracht:
 1. Bewustwording in de organisatie. De relevante mensen in de organisatie (zoals beleidsmakers) moeten op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels.
 2. Rechten van betrokkenen. Organisaties moeten zorgen dat mensen hun rechten kunnen uitoefenen. Dat zijn de al bestaande rechten, zoals het recht op inzage en verwijdering van hun gegevens. Er zijn ook nieuwe rechten zoals het recht op dataportabiliteit, of wel het recht in om persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft, deze zelf op te slaan of door te geven aan een andere organisatie. Ook kunnen werknemers bij de AP klachten indienen over de manier waarop de werkgever met hun gegevens omgaat.
 3. Overzicht verwerkingen. Organisaties moeten documenteren welke maatregelen getroffen zijn op het gebied van gegevensbescherming. Per categorie van gegevens moet duidelijk zijn welke wettelijke grondslag hieraan ten gronde liggen.
 4. Privacy impact assessment (PIA). Werkgevers kunnen verplicht worden een PIA uit te voeren. Het gaat hier om het in kaart brengen van de privacyrisico’s van een gegevensverwerking. Tevens wordt verlangd maatregelen te nemen om de risico’s te verkleinen.
 5. Privacy by design & privacy by default. Privacy by design houdt in dat bij het ontwerpen van producten en diensten ervoor gezorgd wordt dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Privacy by default houdt in de werkgever organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat alleen persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat men wil bereiken.
 6. Functionaris voor de gegevensbescherming. Er moet een functionaris gegevensbescherming (privacy officer) worden aangesteld. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de privacy-wetgeving, informeert en adviseert, is de aanspreekpersoon voor de toezichthouder en voert risicoanalyses uit.
 7. Meldplicht datalekken. De AVG stelt strengere eisen aan de eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. U moet alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de AP kunnen controleren of aan de meldplicht wordt voldaan.
 8. Bewerkersovereenkomst vanaf 25 mei 2018 Verwerkersovereenkomst. Als de gegevensverwerking zijn uitbesteed aan een bewerker (ook wel verwerker genoemd) moet worden beoordeeld of de overeengekomen maatregelen in bestaande contracten met de bewerkers nog steeds toereikend zijn en voldoen aan de vereisten in de AVG. Zo niet, dan moeten tijdige noodzakelijke wijzigingen worden aangebracht.
 9. Leidende toezichthouder. Als de organisatie vestigingen in meerdere EU-lidstaten heeft, of hebben de gegevensverwerkingen in meerdere lidstaten impact, dan hoeft de werkgever met slechts één privacytoezichthouder zaken te doen. Dit wordt de leidende toezichthouder genoemd. Geldt dit voor uw organisatie, bepaal dan onder welke privacytoezichthouder u valt.
 10. Toestemming. De werkgever moet van alle betrokkenen toestemming krijgen om hun persoonsgegevens te verwerken. Ook moeten betrokkenen deze toestemming weer kunnen intrekken.
Tenslotte kan de AP “phishing”-aanvallen uitvoeren. Dat betekent dat aantallen medewerkers een nepmail ontvangen, waarin geprobeerd wordt hen te verleiden om een online vragenlijst in te vullen waarin ze gevoelige informatie moeten prijsgeven, e.d.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als nu. Het uitgangspunt blijft dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking.
Hoe lang u gegevens mag of moet bewaren verschilt per geval. Als verantwoordelijke moet u onder de AVG wel het volgende regelen:
 • U bepaalt van tevoren hoe lang u de persoonsgegevens bewaart. Als dat niet mogelijk is, bepaalt u in elk geval de criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn.
 • U legt de bewaartermijn of de criteria vast in een bewaarbeleid.
 • U neemt de bewaartermijnen ook op in uw register van verwerkingen.
 • U informeert de betrokkenen (de mensen van wie u gegevens verwerkt) over de bewaartermijnen. Bijvoorbeeld via een privacyverklaring op uw website.
Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.
Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.
Een termijn van 5 jaar is meestal gebruikelijk. Maar er zijn gegevens in het personeelsdossier waarvoor het verstandig is deze langer te bewaren.

Verwerkersovereenkomst (AVG)

De Europese Privacy verordening “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” verplicht organisaties, wanneer onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens worden verwerkt of bewerkt, een verwerkersovereenkomst op te maken.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

De verwerkersovereenkomst is de overeenkomst, die verplicht is, wanneer een bedrijf voor de verwerking van persoonsgegevens een ander bedrijf inschakelt.
In dit document wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan en regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van deze gegevens

Wanneer is een verwerkersovereenkomst verplicht?

Veel ondernemingen schakelen andere ondernemingen in voor de verwerking van persoonsgegevens. Denk daarbij aan het laten verwerken van salarissen of een extern bureau dat uw e-mailmarketing of telefonische verkoop verzorgt, maar ook uw administratiekantoor, een externe helpdesk of payroll service. Onder de huidige en toekomstige wetgeving bent u verplicht met deze partijen een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin u opdracht, doel en middelen voor de gegevensverwerking vastlegt.

Wanneer gaat de AVG verwerkersovereenkomst in?

De verplichting tot het afsluiten van een verwerkersovereenkomst (nu nog bewerkersovereenkomst) bestaat al onder de huidige Wbp. Wie geen geldige overeenkomst heeft riskeert nu een boete tot negenhonderdduizend euro of een dwangsom. Met de vervanging van de Wbp door de AVG heeft elke onderneming een jaar de tijd gekregen, tot 25 mei 2018, om AVG-compliant te worden. U dient dus nu al voorbereidingen te treffen om een eventuele verwerkersovereenkomst in orde te maken.

Handhaving en boetes

Heeft u uw verwerkersovereenkomst niet op orde? Dan kunt u rekenen op sancties. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft strenge handhaving op grond van de AVG afgekondigd, met fikse boetes wanneer u niet compliant bent. Deze kunnen oplopen tot maar liefst tien miljoen euro of 2% van de jaaromzet per overtreding!

Waarom een verwerkersovereenkomst?

Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de verwerkersovereenkomst (toen nog bewerkingsovereenkomst) in het leven geroepen om afspraken op papier te zetten over de verwerking van privacygevoelige informatie. Veel bedrijven waren zich destijds niet, en nu nog steeds niet, bewust van hun plicht tot het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de Wbp per 25 mei 2018 gaat vervangen, is de inhoud en verplichting van de bewerkersovereenkomst echter flink aangescherpt. Vanaf dat moment zal het een verwerkersovereenkomst gaan heten.

Terminologie verwerkersovereenkomst

Om de verwerkersovereenkomst goed te kunnen begrijpen is het van belang de begrippen helder te hebben:
 • Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke: elke organisatie die systematisch persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken en daarbij doel en middelen voor de verwerking vaststelt. Denk hierbij aan een bedrijf dat persoonsgegevens van zijn werknemers bijhoudt met het oog op de salarisadministratie (naam, adres, bankrekeningnummer enz.). Het bedrijf is verantwoordelijk voor de gegevens
 • Bewerker of verwerker: de onderneming die persoonsgegevens bewerkt in opdracht en ten behoeve van de verantwoordelijke. Het bedrijf dat de salarisadministratie afhandelt zou dan de bewerker zijn.
 • Persoonsgegevens: alle informatie (dus ook bijvoorbeeld beeld en geluid) over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Betrokkene: de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor wie is de verwerkersovereenkomst bedoeld?

De wet stelt nadrukkelijk dat een verwerkersovereenkomst verplicht is bij samenwerkingen waarbij de ene partij ten behoeve van de andere partij persoonsgegevens verwerkt, waarbij die andere partij doel en middelen van de verwerking vaststelt. Dat betekent dat de verwerker persoonsgegevens verwerkt volgens de aanwijzingen en enkel ten behoeve van de verantwoordelijke. Wanneer de verwerker de persoonsgegevens ook gebruikt voor eigen doeleinden, dan zijn beide partijen verantwoordelijke.

Wat moet minimaal in de verwerkersovereenkomst komen te staan?

De verwerkersovereenkomst moet waarborgen dat er wordt voldaan aan het realiseren van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan alle vereisten voldoet, moet in de verwerkersovereenkomst minimaal het volgende zijn geregeld:
 • Duur van de gegevensverwerking
 • Doel van de gegevensverwerking
 • Manier waarop de vertrouwelijkheid is geregeld
 • Verplichtingen die gelden op het gebied van veiligheid en controle
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt
 • De specifieke taken en verantwoordelijkheden van de verwerker in verband met de rechten en bevoegdheden van de betrokkenen.
Over het algemeen horen onderstaande verplichtingen, afspraken en doelstellingen  in de verwerkersovereenkomsten opgenomen te worden.

Aansprakelijkheid
De wet bepaalt dat de verantwoordelijke kan worden aangesproken als iemand schade lijdt doordat de AVG niet wordt nageleefd. Dit geldt zelfs als de schade het gevolg is van nalatigheid van de bewerker, die in dat geval ook zelfstandig aansprakelijk is. Het is verstandig in de verwerkersovereenkomst heldere afspraken te maken over deze verplichtingen.
Audits
De verantwoordelijke moet kunnen controleren of de bewerker zich houdt aan de gemaakte afspraken. Dit gebeurt vaak in de vorm van een audit (onderzoek) door de verantwoordelijke of door een onafhankelijke derde. In de verwerkersovereenkomst kunnen partijen hier nadere afspraken over maken.
Beveiligingsmaatregelen
De verantwoordelijke draagt zorg dat de bewerker passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de persoonsgegevens te beveiligen tegen inzage door onbevoegden, maar ook tegen verlies, brand, diefstal  e.d.
Bewerking in overeenstemming met instructies verantwoordelijke
De bewerker mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken, maar alleen om uitvoering te geven aan de instructies van de verantwoordelijke.
Geheimhouding
In deze bepaling wordt aan de bewerker een geheimhoudingsplicht opgelegd, eventueel gecombineerd met een boetebeding. Overigens is opzettelijke niet-naleving van deze geheimhoudingsplicht strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.
Inschakelen van derden en onderaannemers
In de overeenkomst wordt vastgelegd of, en onder welke voorwaarden, de bewerker sub-bewerkers mag inschakelen.
Locatie van de data
De verantwoordelijke moet weten waar en eventueel in welke landen zijn data wordt opgeslagen. Dit is mede van belang met het oog op de verplichtingen die gelden bij doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland.

Een model van een verwerkersovereenkomst hebben wij voor u beschikbaar  info@hr-kiosk.nl

De AVG wordt eerst op 25 mei 2018 wet. Op 6 april heeft de Autoriteit Persoongegevens aan de minister een Advies Wetsvoorstel gedaan voor de Uitvoeringswet AVG.
Dat neemt niet weg, dat wanneer u op grond van de AVG een verwerkersovereenkomst zou moeten hebben, u ook op grond van de WBP over een bewerkersovereekomst moet beschikken. 
Het is daarom verstandig om nu reeds een dergelijke overeenkomst op te (laten) stellen met de organisatie waarvoor of waardoor u persoonsgegevens laat verwerken.

Tegen een geringe vergoeding van € 90,00 (excl. BTW) kunnen wij u een model-verwerkersovereenkomst beschikbaar stellen. N.B. U moet deze wel zelf op maat maken, maar dat is grotendeels een “invuloefening”.
Voor specifieke afwijkende situaties willen wij u graag adviseren. info@hr-kiosk.nl 

Tweede Kamer stemt voor modern briefgeheim

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgenomen modernisering van het briefgeheim. De wijziging van de Grondwet werd met algemene stemmen aanvaard. Daardoor vallen straks ook e-mail en ander digitaal verkeer onder de grondwettelijke bescherming van het communicatiegeheim.

Het huidige briefgeheim regelt dat de overheid niet zomaar communicatie van iemand mag lezen. Het briefgeheim, zoals dat is vastgelegd in artikel 13 van de grondwet, is alleen niet meer van deze tijd. Sinds de opkomst van internet zijn er vele digitale diensten bijgekomen, zoals e-mail, sms, Facebook en WhatsApp, diensten waarover wettelijk nog niets is vastgelegd. De laatste modernisering van artikel 13 stamt alweer uit 1983, toen de telefoon en de telegraaf werden toegevoegd.

Als ook de Eerste Kamer met het nieuwe artikel instemt, moeten beide Kamers er in tweede lezing nog eens opnieuw mee instemmen. Dan met een tweederdemeerderheid. Dat kan pas na de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, die nu gepland staan voor 2021. (Bronnen: SC Online en CDA.nl, 19 apr. 2017)

5500 datalekmeldingen: waar gaat het mis?

Een jaar na de invoering van de meldplicht datalekken maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eind 2016 de balans op: ruim 5.500 meldingen in krap een jaar tijd. Een groot deel van die meldingen was te voorkomen geweest.

De meldingen die de Autoriteit Persoonsgegevens in 2016 ontving, gingen in veel gevallen over verkeerd bezorgde brieven, verkeerd geadresseerde e-mails en een slechte beveiliging van klantportalen waardoor klanten elkaars gegevens konden inzien. Ook komt het vaak voor dat USB-sticks met persoonsgegevens kwijtraken of dat een laptop wordt gestolen. (Bron: Brisk, 20 apr. 2017)

Bedrijfsleven op grote schaal slachtoffer datalekken

Het Nederlandse bedrijfsleven is de afgelopen twee jaar op grote schaal getroffen door datalekken. Ruim vier op de tien ondernemingen had hier de afgelopen 24 maanden mee te maken. Daarvan heeft de helft er zelfs meerdere. Het aantal getroffen bedrijven ligt mogelijk nog vele malen hoger, want bijna 10% van de ondernemingen heeft geen idee of er in de laatste twee jaar überhaupt bij hen een datalek was. Dat blijkt uit onderzoek van IT-beveiliger ESET onder ruim 100 Nederlandse ondernemingen.

Getroffen ondernemingen geven aan dat het datalek behoorlijke financiële consequenties had. Voor één op de vijf ondernemingen kwam dit neer op een tegenvaller tussen 50.000 euro en 100.000 euro. 10% had een extra kostenpost tussen 25.000 euro en 50.000 euro. Voor ruim een derde van de ondernemingen was de schade minder: tussen 10.000 euro en 25.000 euro. Naast het financiële aspect resulteerde het datalek onder andere ook in verlies van klantgegevens (24%), dalend vertrouwen van klanten in het bedrijf (24%) en het tijdelijk stilvallen van de organisatie (21%). (Bron: ESET, 16 mei 2017)

Weinig organisaties voorbereid op nieuwe privacyregels

Slechts 12% van alle organisaties in Nederland is compleet voorbereid op de aangescherpte privacyregels die volgend jaar gaan gelden. Dat blijkt uit het periodieke Privacy Governance onderzoek van PwC onder 351 Nederlandse organisaties.

Nog een klein jaar en dan moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan de EU-verordening over privacy en databescherming. Die is veel strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens. Toch is slechts 12% van de organisaties op dit moment helemaal voorbereid op de nieuwe regels. Dat is nauwelijks meer dan aan het begin van dit jaar. De enquête is eind mei gehouden. Meer dan de helft van de ondervraagde organisaties is volgens PwC nog niet eens begonnen met voorbereidingen. Menskracht zou het grootste struikelblok zijn voor tijdige implementatie, gevolgd door onvoldoende kennis. (Bron: PwC, juni 2017)

Nieuwe regels voor bedrijven
Vanaf 25 mei 2018 worden de regels veel strenger. Vanaf dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze geldt in de hele EU. Als bedrijven in gebreke blijven, dreigen vanaf eind mei 2018 sancties van privacy toezichthouders.
Volgens DLA Piper zijn veel bedrijven te laat wakker geworden. De nieuwe regels behelzen veel meer dan 'eventjes de privacy policy op de website aanpassen'. Er moeten allerlei technische maatregelen worden genomen, zoals het aanpassen van IT-systemen en de beveiliging.

Data-economie
Bedrijven moeten volgens de nieuwe regels nauwgezet in kaart brengen wat zij met data doen, en burgers krijgen meer rechten. Zo zijn bedrijven straks verplicht om individuen beter en eenvoudiger te informeren en vaker apart toestemming te vragen voor het gebruik van hun gegevens. Ook worden bedrijven verplicht om datalekken binnen 72 uur aan een toezichthouder te melden (dit laatste gold overigens al in Nederland). Dat alles moet er uiteindelijk toe leiden dat er meer controle komt over de enorme data-economie waarin bedrijven als Google, Facebook en Amazon veel macht hebben.

HR-kiosk voldoet al jaren aan de strengste privacy eisen. Wij zullen nooit persoonlijke data met derden delen en zelf ook geen (mis)gebruik maken van persoonlijke gegevens. Wel gebruiken wij macro data voor statistieken en om analyses te doen op het aantal bezoekers van HR-kiosk. Privacy statement HR-Kiosk

Omzet en werkgelegenheid beveiligingsbranche onder druk

Nergens in Europa is de beveiligingsbranche zo groot als in Nederland. De laatste jaren is de groei echter vrijwel tot stilstand gekomen, terwijl de rest van de zakelijke dienstverlening floreert bij de sterk presterende Nederlandse economie. Naast de achterblijvende omzetgroei zien we nog andere opvallende ontwikkelingen. Zo staat de winstgevendheid in de branche onder druk, daalt de werkgelegenheid en stijgen de prijzen van beveiligingsdiensten sneller dan gemiddeld in de zakelijke dienstverlening.

Een mix van meerdere oorzaken lijkt ten grondslag te liggen aan deze ontwikkelingen:
 • Doordat de branche al zo groot is in Nederland, zijn de verdere groeimogelijkheden beperkt.
 • De hoeveelheid winkel-en kantooroppervlak is gekrompen en daarmee ook de hoeveelheid te beveiligen oppervlak.
 • Door toepassing van nieuwe technologieen is bewaking op afstand en flexibeler bewaking mogelijk geworden.
 • Dit heeft een combinatie van volumedaling en prijsstijging tot gevolg.
Voor bedrijven in de beveiligingsbranche bestaan er zeker kansen door bijvoorbeeld in te spelen op nieuwe technologieën of het bieden van facilitaire totaalpakketten. (Bron: ABN AMRO, 15 jun. 2017)

Privacy statement VNO-NCW

Onderstaand treft u de privacyverklaring van VNO-NCW aan, voor het laatst aangepast op 27-06-2017:

VNO-NCW acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
VNO-NCW is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Geldverslindende vernieuwing bevolkingsregister ten einde

De vernieuwing van het voormalige bevolkingsregister, de Basisregistratie voor Personen (BRP), wordt stopgezet. Het project wordt veel te duur en loopt zo'n grote vertraging op dat minister Plasterk geen andere oplossing ziet dan een einde te maken aan het plan.

Het plan was om een systeem te maken waar alle overheidsinstanties 24/7 de meest recente persoonsgegevens, zoals naam en verblijfplaats direct en online kunnen opvragen. Het gaat dan om het Rijk, de gemeenten, de Belastingdienst, het UWV en DUO voor de studentengegevens. Nu sturen gemeenten maar één keer per dag nieuwe registratiegegevens door aan het bevolkingsregister. Het project kampt met grote ICT-problemen. (Bron: NOS, 5 jul. 2017)

E-mail valt ook onder briefgeheim

E-mail en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Op 12 juli 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraaf geheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel dat vandaag is aangenomen door de Eerste Kamer staat nu: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’ Alleen na tussenkomst van een rechter (of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen) kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld sms of e-mail.

Een wijziging van de Grondwet gaat in twee ronden. Na verkiezingen wordt het voorstel in tweede lezing door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De Grondwetswijziging heeft dan de steun van een tweederde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen te worden. (Bron: Rechtennieuws, 12 jul. 2017)

Privacywet zorgt voor paniek bij bedrijven

Volgens het gegevensbeschermingsteam van DLA Piper zijn veel bedrijven in paniek over de nieuwe Europese privacywet (FD). Wij van HR-kiosk betwijfelen dat.
Daarentegen is onze indruk dat veel organisaties totaal geen kennis hebben van deze nieuwe privacy regels. Zie https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/privacy#weinig-priva
 
Wat is de situatie: Veel bedrijven verzamelen gegevens van ons, zoals geboortedatum en woongegevens. Ook slaan websites je aankopen of je voorkeuren op. Die bedrijven kunnen die data bewaren, delen met anderen en ze zelf gebruiken voor aanbiedingen.

Stappenplan privacywet

De introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan tot forse boetes leiden. De nieuwe privacywetgeving verdient de aandacht om mogelijke consequenties te voorkomen. PwC-expert Yvette van Gemerden geeft een stappenplan:
 1. Creëer awareness
 2. Maak een plan van aanpak
 3. Bepaal de huidige situatie
 4. Identificeer de noodzakelijke maatregelen
 5. Ga aan de slag
(Bron en invulling: CM Web, 21 aug. 2017)

Toezicht en begeleiding bij implementatie van AVG door Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

MKB-Nederland en VNO-NCW willen toezicht en begeleiding voor Nederlandse bedrijven bij de implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe privacywetgeving zou veel werk en kosten met zich meebrengen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet samenwerken met het Nederlandse bedrijfsleven. Dat vinden ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de naderende invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. Toezicht vanuit de AP moet dan gericht zijn op het in goede banen leiden van data gedreven innovatie, en mag er niet toe leiden dat zulke innovaties onmogelijk worden. (Bron: CM, 22 aug. 2017)

Op dit moment mag de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen van maximaal 900.000 euro. Dat maximum kan met de nieuwe wet oplopen tot 20 miljoen of 4% van de jaaromzet.

Krijgt 'nieuwe werken' zijn ultieme prikklok?

In 1888 vond de Amerikaan Alexander Dey de prikklok uit. Aan het begin van de dag moesten de werknemers 'inklokken' en aan het eind van de dag weer 'uitklokken'. De eerste prikklok werd Dey Time Register genoemd. Werkgevers konden onmiddellijk zien als mensen te laat waren, of te vroeg vertrokken. Werknemers wisten waar ze aan toe waren en hielden zich stipt aan de werkuren. Om vijf uur stroomden de fabrieken en kantoren leeg.

De prikklok is vaak gezien als een moderne vorm van slavernij. Er waren werkgevers die personeel zelfs lieten in- en uitklokken voor lunch of toiletbezoek. Big Brother was watching you. Met de industriële teloorgang in de jaren zeventig en tachtig verdween de prikklok. In de dienstensector werd vertrouwd op de discipline van het personeel. Wie een keer te laat kwam vanwege een kater, of te vroeg wegging voor een tandartsafspraak, werd niet meteen op de vingers getikt.

De prikklok is allang terug, zij het in digitale gedaanten. Via toegangspasjes die veel bedrijven uit veiligheidsoverwegingen hanteren of via het aan- en afmelden op pc of laptop, kan precies worden bijgehouden hoe lang werknemers op hun werk zijn. Via mobiele telefoons kan eenvoudig worden gecontroleerd waar personeel in de buitendienst uithangt. Wat toen Dey Time Register heette, wordt nu OccupEye genoemd. (Bron: 22 aug. 2017

Privacy en databeveiliging geen prio voor HR

Privacy en databeveiliging bungelen onderaan het prioriteitenlijstje van HR-afdelingen. In 2018 zakt het thema zelfs nog lager op de prioriteitenlijst, zo verwachten HR-professionals. En dat is opvallend, want op 25 mei 2018 gaat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) geheten, waardoor organisaties moeten voldoen aan nieuwe strengere privacyregels ten aanzien van persoonsgegevens.

Hoewel zij er dagelijks mee te maken hebben, weet bijna een op de tien HR-professionals (8%) niet dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) sinds de invoering van de meldplicht datalekken een grotere rol is gaan spelen binnen HR. Dit blijkt uit ‘HR Trends 2017-2018’, een onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland en organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals. (Bron: HR Praktijk, 27 sep. 2017)

Anderhalf miljoen werkgevers hebben onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

Het doelgroepenregister, dat het UWV deze maand openstelde voor werkgevers, is in te zien door anderhalf miljoen bedrijven en ZZP-ers. Zij kunnen daar met een BSN-nummer checken of iemand een arbeidsbeperking heeft en op basis daarvan besluiten iemand wel of niet aan te nemen. Slechts 30.000 van deze 1,5 miljoen bedrijven heeft iets te maken met deze informatie. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseerde om de arbeidsbeperkten geen toestemming te vragen om in het register te worden opgenomen.

Het doelgroepenregister is onderdeel van een banenplan van staatssecretaris Klijnsma (PvdA). Volgens dit plan moeten bedrijven met meer dan 25 medewerkers een bepaald percentage arbeidsbeperkten aannemen. Door die mensen in een database op te nemen, kunnen Klijnsma en de bedrijven de voortgang van het banenplan controleren.

Uitgangspunt van de quotumwet en het daarbij behorende doelgroepenregister is dat mensen 'met een vlekje' betere kansen maken op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Klijnsma wilde in haar oorspronkelijke plan mensen om toestemming vragen om opgenomen te worden in dit register. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseerde (als pdf) haar dit niet te doen. Volgens het CBP kunnen mensen niet in vrije wil toestemming geven, omdat ze afhankelijk zijn van gemeenten en / of uitkeringsinstantie. (Bron: Privacybarometer, nov. 2015)

Microsoft verwerkt gegevens Windowsgebruikers in strijd met wet

Microsoft verwerkt via Windows 10 in strijd met de wet gegevens van mensen die dit besturingssysteem op hun computer hebben geïnstalleerd. Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek van Windows 10 Home en Pro. Microsoft informeert gebruikers niet duidelijk over welke gegevens zij voor welke doelen gebruikt. Ook kunnen mensen door de werkwijze van Microsoft geen rechtsgeldige toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Het bedrijf vertelt niet dat het bij de standaardinstellingen voortdurend gegevens verzamelt over het gebruik van apps en het surfgedrag via de browser Edge.

Microsoft heeft aangegeven de overtredingen te willen beëindigen. Als dit niet gebeurt, kan de AP besluiten Microsoft een sanctie op te leggen. (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 13 okt. 2017)

Geen automatische melding verwerken persoonsgegevens

Met ingang van 6 november 2017 hoeven organisaties in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de AVG vervalt de meldplicht. Tot 25 mei kunnen organisaties nog steeds een melding doen van een verwerking van persoonsgegevens, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal per 6 november 2017 niet handhaven op naleving van deze meldplicht. Alleen als er sprake is van een gegevensverwerking met een bepaald risico, blijft een melding verplicht. De administratieve lasten voor verantwoordelijken worden hiermee aanzienlijk verlicht.

Organisaties moeten een verwerking van persoonsgegevens met een bepaald risico (artikel 31, Wet bescherming persoonsgegevens) nog steeds melden bij de AP. Vervolgens doet de AP een voorafgaand onderzoek naar die gegevensverwerking.

Na 25 mei 2018 zijn organisaties verplicht een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor rechten en vrijheden van de betrokkenen. (Bron: Autoriteit Personeelsgegevens, 6 nov. 2017)

Privacy van werknemers niet veilig bij UWV

De AP constateert meerdere problemen met de verwerking van de data. Werkgevers en arbodiensten kunnen via het online werkgeversportaal van het UWV ziekteverzuimgegevens van werknemers invoeren en bekijken. Omdat het hier gaat om gevoelige gegevens van werknemers is het UWV als aanbieder en beheerder van dit verzuimsysteem verplicht om de toegang tot dit portaal voldoende te beveiligen door meerfactorauthenticatie toe te passen.

De registratie van ziekmeldingen gaat niet volgens de regels en tenslotte constateert AP dat het UWV gevoelige persoonsgegevens laat verwerken door medewerkers die daarvoor niet bevoegd zijn. Het verwerken van gegevens over iemands gezondheid om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering mag alleen als dit onder verantwoordelijkheid van een arts gebeurt, bijvoorbeeld een verzekeringsarts. (Bron: PW, 14 nov. 2017

Privacy bij ziekte blijft problematisch

Uit onwetendheid of gemakzucht worden privacyregels geschonden en wordt medische informatie ongeoorloofd gevraagd, opgeslagen en gedeeld. Privacy bij ziekte blijft een lastig onderwerp.

De leidinggevende mag niet vragen wat de medewerker mankeert of wat de oorzaak daarvan is. Alleen een bedrijfsarts, of een professional die onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werkt, mag dergelijke vragen stellen. (Bron: PW, 24 nov. 2017)

Red.: Praten met iemand die een ziekte heeft en hem/haar niet mogen vragen wat hij/zij mankeert is tegennatuurlijk. Sterker, de persoon die iets mankeert kan het als onbeleefd of ongeïnteresseerdheid opvatten als deze vragen niet worden gesteld. Wij denken dat de privacy in deze tot in lengte van jaren geschonden zal blijven.

Recht op dataportabiliteit oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens   

Onder de AVG krijgen mensen het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.

In de AVG staat een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

En dan komt nog het recht op vergetelheid. Het recht op vergetelheid houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene hierom vraagt. Dit nieuwe recht lijkt op het huidige recht op correctie en verwijdering, maar is breder.

(Bron en meer : Autoriteitpersoonsgegevens, okt. 2017)

Werkgevers willen uitstel privacywet AVG, is gewoon onzin!

De Autoriteit Persoonsgegevens moet de nieuwe privacywet na invoering per mei 2018 niet direct handhaven. In plaats daarvan moeten ze inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Redactie: Dit is een opmerkelijk standpunt, waarmee kennelijk bedoeld wordt, dat de nieuwe wet ingewikkeld is en nog niet iedere organisatie de maatregelen kent. In de eerste plaats is de wet al een jaar geleden geannonceerd, dus bedrijven hadden zich al op de gevolgen kunnen voorbereiden. Maar in tegenstelling tot de beweringen dat de wet nog onbekend is, is het feit, dat deze Europese Wetgeving, vrijwel een kopie is van de bestaande wetgeving op de privacy (WBP) en alleen de boetes zijn veel hoger.
Wanneer een organisatie, waarop de nieuwe wet van toepassing is, zich wil indekken, is het verstandig om met relaties een “Verwerkersovereenkomst” af te sluiten, waarin alle wederzijdse verplichtingen m.b.t. gevoelige persoonsdata zijn vastgelegd.
Een dergelijke (concept)overeenkomst heeft HR-Kiosk voor haar relaties beschikbaar tegen een geringe vergoeding van € 100,00. Info@hr-kiosk.nl

Campagne 'Privacy gaat iedereen wat aan'

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een voorlichtingscampagne over de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt.

Met de campagne biedt de AP organisaties praktische hulp om te voldoen aan hun nieuwe plichten. Zoals een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei. Op hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, worden ook andere hulpmiddelen aangeboden en staat de informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet overzichtelijk op een rij. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online actief zijn, heeft de AP speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen. (Bron: Autoriteit persoonsgegevens, 29 jan. 2018)

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

De Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerd. De handleiding biedt veel informatie en geeft daarnaast handige checklists.
De AVG is op 25 mei 2018 van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. In deze handleiding zijn de belangrijkste bepalingen uit de Verordening en uit de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming toegelicht. 
De handleiding vervangt de handleiding Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp en is er voor iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor medewerkers die hun organisatie willen voorbereiden op de eisen van de Verordening. 
Omdat de Verordening een Europese wet is die door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader zal worden ingevuld, wordt deze elektronische versie periodiek aangevuld en herzien. 

Wat staat er in de handleiding?

De handleiding omvat bijna 100 pagina’s. De hoofdstukken, opgedeeld in (sub)paragrafen, betreffen: 

 1. Inleiding.
 2. Stroomdiagrammen en checklists 
 3. De Algemene verordening gegevensbescherming 
 4. Is de Verordening op mijn gegevensverwerkingen van toepassing? 
 5. Is mijn gegevensverwerking legitiem? 
 6. Wat zijn mijn plichten als verwerkingsverantwoordelijke? 
 7. Wat zijn mijn plichten als verwerker? 
 8. Hoe ga ik om met de rechten van de betrokkenen? 
 9. Onder welke voorwaarden mag ik de gegevens naar het buitenland sturen? 
 10. Hoe is het toezicht op de naleving geregeld en wat zijn de consequenties bij niet-naleving?
 11. Bijlage 

Wet bescherming persoonsgegevens vervangen 

De Verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De beginselen en uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens zijn onder de Verordening grotendeels hetzelfde gebleven.

De Verordening legt meer verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt, de verwerkingsverantwoordelijke. Die moet vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen dat zijn gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de Verordening en dat het niveau van beveiliging is afgestemd op de mogelijke risico’s van de gegevensverwerkingen voor degenen van wie de gegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Dat vereist onder meer inzicht in de gegevensverwerking en een privacybeleid. 

De verwerkingsverantwoordelijke moet ook tegemoet komen aan de rechten van betrokkenen die onder de Verordening zijn aangescherpt en uitgebreid zoals het recht van inzage, rectificatie en vergetelheid. Bij niet-naleving van de Verordening kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

Zie deze Verordening.

Werkgevers in de knel door privacywet 

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers. Dat staat in een brief die VNO-NCW en MKB-Nederland dinsdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaaft zo streng op de privacywetgeving, zeggen zij, dat het werkgevers niet lukt zieke werknemers goed te begeleiden. Ook kunnen ze zo onmogelijk mensen met een arbeidsbeperking een juiste werkplek bieden. 

Dat al in de eerste periode waarin een werknemer ziek is een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld is volgens VNO-NCW ‘volstrekt onnodig’. “Werkgever en werknemer zijn over het algemeen prima in staat zelf onderling afspraken te maken zonder te spreken over diagnose of behandeling.” Door het snelle inschakelen van de bedrijfsarts is er sprake van “onnodige medicalisering” en “daarmee hogere kosten voor de werkgever”.

Beide ondernemingsorganisaties willen dat de wetgever nader aangeeft onder welke voorwaarden werkgevers mogen vragen naar de gezondheidssituatie van medewerkers. Nu vult de AP de ruimte die de nieuwe privacywet AVG biedt zeer restrictief in. Door als wetgever duidelijkheid te creëren in de wet, kunnen ondernemers hun verantwoordelijkheden rond re-integratie, 100.000 banenplan en veilige werkomgeving waarmaken, zonder dat de AP daar onder het mom van privacy een stokje voor steekt. (Bron en meer: VNO-NCW, 7 mrt. 2018)

Geheimhoudingsplicht is geen papieren tijger

Het schenden van een geheimhoudingsbeding wordt een werknemer zwaar aangerekend. Ook wanneer de emoties hoog oplopen, moet een werkgever erop kunnen vertrouwen dat gevoelige informatie het bedrijf niet verlaat. Aldus in hoger beroep - 'ontbinding arbeidsovereenkomst op e-grond, tevens ernstig verwijtbaar handelen' - het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, d.d. 2 mrt. 2018

Uitvoeringswet AVG aangeboden aan de Tweede Kamer

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen en biedt het kader voor het werken met persoonsgegevens in heel Europa. De AVG heeft rechtstreekse werking. De Uitvoeringswet AVG (UAVG) voorziet in nationale regels die nodig zijn voor de uitvoering van de AVG en zal dus ook op 25 mei 2018 in werking treden. 

De Tweede en Eerste kamer moeten nog akkoord gaan met het wetsvoorstel. De inhoud ervan kan nog wijzigen. Desondanks kunnen een aantal belangrijke onderwerpen uit de Ontwerp-Uitvoeringswet AVG worden genoemd die alvast goed zijn voor gemeenten om te weten:
 1. Toestemming van wettelijk vertegenwoordiger. De leeftijdsgrens van 16 jaar voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen op basis van toestemming is niet verlaagd naar 13 jaar (artikel 5 UAVG), wat op grond van de AVG mogelijk was (artikel 8, eerste lid, AVG).
 2. De AP mag behalve een boete ook een last onder bestuursdwang opleggen (artikel 16 UAVG). Dat betekent dat de AP een einde mag maken aan de overtreding (bestuursdwang) of een last onder dwangsom mag opleggen om een gemeente te dwingen de overtreding te beëindigen.
 3. Ook overheden kunnen boetes krijgen.  Er heerst bij enkele overheden het misverstand dat overheidsinstanties geen boete kunnen krijgen voor overtreding van de AVG. Artikel 18 UAVG is daar duidelijk over: ook overheidsinstanties kunnen boetes krijgen van maximaal 10 respectievelijk 20 miljoen euro.
 4. Verwerkingsverbod bijzondere categorieën persoonsgegevens en algemene uitzonderingen (artikel 9 AVG en 22 UAVG). De UAVG bevat een verwerkingsverbod voor dezelfde bijzondere categorieën persoonsgegevens als onder de Wbp (ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen, vakbondsmaatschap, seksueel leven, etc), met uitzondering van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Deze worden niet als bijzondere persoonsgegevens beschouwd maar is artikel 10 van de AVG van toepassing. In de artikelen 31 tot en met 33 UAVG is hiervoor een regeling getroffen.
 5. Biometrische gegevens. De UAVG bevat een specifieke regeling voor de verwerking van biometrische gegevens (onder de AVG is dit een bijzonder persoonsgegeven). De verwerking van biometrische gegevens is toegestaan voor authenticatie en beveiligingsdoeleinden.
 6. Besluit in de zin van de AWB. Een besluit op een verzoek van een burger om inzage, correctie, verwijdering, etc. is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 34 UAVG). Dat betekent dat tegen zo’n besluit gedurende een termijn van zes weken bezwaar en beroep open staat.
 7. Opschortende werking bezwaar en beroep. In artikel 38 UAVG staat dat de werking van een besluit tot het opleggen van een boete wordt opgeschort totdat op het beroep is beslist. Dit zal in de praktijk een extra prikkel zijn om een besluit aan te vechten. Zolang het besluit niet definitief is hoeft de boete immers niet te worden betaald.
 8. BSN. De verwerking van het Burger Service Nummer (BSN) blijft verboden, tenzij er sprake is van een grondslag op grond van de wet of een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) (artikel 46 UAVG).
(Bron: VNG, 20 dec. 2017)

Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Tweede Kamer

Bij de stemming op 13 maart 2018 werd naast het wetsvoorstel ook gestemd over zeven amendementen en zeven moties. Daarbij zijn twee amendementen aangenomen. De eerste neemt een bepaling in de Uitvoeringswet op waarin de AP wordt aangespoord om bij de toepassing van de AVG rekening te houden met kleine ondernemingen. Het tweede amendement heeft tot gevolg dat het College van de AP altijd uit drie leden moet bestaan.

Nu het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet door de Tweede Kamer is aangenomen, zal de Eerste Kamer nog over het wetsvoorstel stemmen. Hierbij kunnen echter geen amendementen meer worden ingediend. (Bron: Europa Decentraal, 13 mrt. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Nudging    Referendum