Redelijkheid


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere ...

2. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... De werkgever moet dan aantonen dat ongewijzigde voortzetting van de regeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever hierin ...

3. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, op basis van elkaars verklaringen en gedragingen. Redelijkheid en billijkheid spelen hierbij dus ook een rol. In de jaarlijkse brieven is altijd ...

4. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... bij de aanzegplicht? Is de maatstaf voor beoordeling of er sprake is van onaanvaardbaarheid naar redelijkheid en billijkheid, in de zin van art. 6:248 BW, juist toegepast? Daarover oordeelt de ...

5. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Artikel 7.628 Burgerlijk Wetboek aangepast Huis van het Recht Juridisch Loket gaat samenwerken Redelijkheid en billijkheid Wetsvoorstel taakstrafverbod naar Tweede Kamer Burgerlijk recht De ...

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... hij daarbij een zodanig belang heeft dat de wens van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Ga terug naar subrubriek ...

7. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... voorstel te doen om de arbeidsvoorwaarde(n) te wijzigen en daarbij moet van de werknemer dan in redelijkheid kunnen worden gevergd dat hij dit redelijke voorstel van de werkgever accepteert. ...

8. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... of een griepprik* in het kader van preventie- en verzuimbeleid; een EHBO-cursus, mits die in redelijkheid deel uitmaakt van een aanwezig Arboplan. * De langste griepepidemie sinds 40 jaar ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... om wie het gaat, de werknemer(s). Geen woord over het gedrag, nakomen van verplichtingen, het in redelijkheid opvolgen van adviezen et cetera. Werkgevers zijn bang voor misbruik second opinion ...

10. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... schade van de werknemer in een concreet geval voor de Arbeidsinspectie voorzienbaar was en haar in redelijkheid had moeten nopen tot het nemen van maatregelen. Het gaat er dan om of er voor de ...

11. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... (uitsluitend) op de grond dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. Wat de ondernemingsraden zelf betreft, deze ...

12. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... te herstellen. Arbeidsovereenkomst ontbonden Onder deze omstandigheden kan van de werkgever in redelijkheid niet langer verlangd worden het dienstverband voort te zetten. Dit betekent dat de ...

13. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. Terugvorderen bonussen wordt dan ...

14. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... de mogelijkheid een eerdere objectiveerbare peildatum te kiezen, mits dit binnen de grenzen van redelijkheid ligt. Ziekte Het afspiegelingsbeginsel is ook tijdens ziekte van kracht. Bij de ...

15. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... ondernemingen moeten in een gesprek met de raad van commissarissen zeggen wat zij ‘in redelijkheid en met het oog op verantwoord ondernemen’ van de hoogte van hun salaris vinden. ...

16. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever. Gekeken moet worden naar hetgeen in redelijkheid van de werkgever, in de gegeven omstandigheden, kan worden gevraagd. De werkgever ...

17. Doorbetaling reiskosten bij afwezigheid   20 januari 2011
5 oktober 2021  |  , , ,
... Op 5 augustus is de werknemer hersteld en hervat hij zijn werkzaamheden. Op 20 maart is in redelijkheid sprake van kortstondige afwezigheid; de werkgever mag de vaste reiskostenvergoeding ...

18. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... Een werknemer kan ook verplicht worden mee te werken aan een onderzoek, mits het onderzoek in redelijkheid wordt uitgevoerd. Wat betreft de privacyregels, moet men zich houden aan de ...

19. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
... schade van de werknemer in een concreet geval voor de Arbeidsinspectie voorzienbaar was en haar in redelijkheid had moeten nopen tot het nemen van maatregelen. Het gaat er dan om of er voor de ...

20. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... arbeidsrechtelijke bepaling, maar in essentie gaat het over de algemene juridische principes van redelijkheid en billijkheid. Wat moet u over dit wetsartikel weten? Artikel 7:611 BW is een ...

21. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... dan de hierboven (a-g gronden) genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Uit de ...

22. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... geen recht hebben op loon, omdat het niet verrichten van de werkzaamheden in dat geval in redelijkheid voor rekening van de van de werknemer komt. Maar nogmaals: NB dat de ...

23. Kleding en uniformen   20 maart 2009
21 augustus 2019  |  , , ,
... dit is kleding met bijzondere eigenschappen, zoals isolerende of beschermende kleding, die in redelijkheid deel uit kan maken van een Plan van aanpak (Arbo) en die overwegend tijdens werktijd ...

24. Kortdurend zorgverlof   20 maart 2009
25 augustus 2023  |  , , ,
... op loon als hij de overeengekomen arbeid niet verricht, tenzij de reden voor het niet-werken in redelijkheid voor zijn risico komt. Hierbij is het ook van belang of de werknemer bereid is ...

25. Leaseauto (inleiding)   6 maart 2010
11 december 2020  |  , , , , , ,
... een voorstel dat gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Van werknemer kan in redelijkheid worden verlangd het voorstel van werkgever te aanvaarden. De kantonrechter oordeelt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (91 totaal)