Arbeidsdeelname


1. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
Inhoud Arbeidsparticipatie Oorzaken groei arbeidsdeelname Steeds meer jonge vrouwen in grote steden Meer werkende vrouwen Jonge Nederlandse vrouw werkt vaker in deeltijd dan man Vrouwelijke ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2019 UWV dienstverlening bevordert arbeidsdeelname Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen Rekenhulp 'Simulatie NOW': ...

3. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... allochtonen bestempeld. Wet Samen afgeschaft Vanaf 1 januari 1999 tot 2004 was de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet SAMEN) van kracht die ondernemingen met ten minste 35 werknemers ...

4. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... worden gehuisvest in een gemeente, komen zij in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De arbeidsdeelname is nog zeer beperkt: minder dan 5 procent van de Eritrese en Syrische ...

5. Beroepsbevolking   20 maart 2009
9 maart 2021  |  , ,
... CBS Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring SCP: studie aanbod van arbeid Groei arbeidsdeelname afgevlakt Cijfers arbeidsparticipatie 2017 Nieuwe editie CBS Trends in Nederland ...

6. Cijfers   23 februari 2020
25 oktober 2020  | 
... economie en samenleving. Onderwerpen die passen binnen HR-kiosk zijn: Arbeid en sociale zekerheid Arbeidsdeelname Werkgelegenheid Uitkeringen sociale zekerheid Werkloosheid Cao-lonen Openstaande ...

7. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 1e kwartaal 2023 Sterke afname langdurig werklozen in afgelopen 10 jaar Taalvaardigheid en arbeidsdeelname migranten (2021) Meer 15- en 16-jarigen met betaald werk De arbeidsmarkt in ...

8. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... terwijl er sindsdien meer dan een half miljoen mensen van 65 tot 75 jaar zijn bijgekomen. Hun arbeidsdeelname is veel lager dan gemiddeld. (Bron en nog veel meer cijfers: CBS, 1 mei 2020) ...

9. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... Wel is het de vraag hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor een verdere verhoging. De arbeidsdeelname is aan het eind van de loopbaan, ook ruim voor het vijfenzestigste levensjaar, ...

10. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
... Time-management skills De tijd als vriend zien Aanbod van arbeid 2014 Het verhogen van de arbeidsdeelname is een van de hoofddoelstellingen van het arbeidsmarktbeleid. Duurzame ...

11. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... te stellen dat jongeren uitsluit; de overheid kan bepaalde leeftijdsgrenzen stellen om de arbeidsdeelname van een leeftijdsgroep te bevorderen, een vorm van positieve discriminatie¹; in ...

12. Grensarbeider   6 maart 2011
28 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Wel verschilt de structuur van de arbeidsmarkten aan weerszijden van de grens, bijvoorbeeld in arbeidsdeelname en contractvorm. Circa 9 duizend personen die in Nederland wonen, werkten in 2014 ...

13. Jeugdwerkloosheid   28 november 2010
6 september 2019  |  , , , , ,
... jongeren – net geen 1,6 miljoen – werkten. Dat zijn er ruim 50 duizend meer dan in 2014. De arbeidsdeelname onder jongeren was in 2015 met 64 procent iets lager dan onder 27-plussers (66 ...

14. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... 2015 Belastingdienst ontziet 40.000 alleenstaande ouders Hogere kosten voor kinderopvang, arbeidsdeelname van ouders daalt niet Naslag Kinderbijslag Caribisch Nederland ten bate van ...

15. Lastenverzwaring en regeldruk   9 juni 2019
23 juni 2019  |  , ,
... onhaalbaar, zo blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoewel de arbeidsdeelname stijgt en steeds meer mensen mantelzorg combineren met hun baan, is het aandeel ...

16. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... procent Nederlandse bedrijven staat thuiswerken toe Invloed thuis- en telewerk op ziekteverzuim en arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten In huis goed werk af te leveren Medewerkers zijn thuis ...

17. Topvrouwen   28 september 2018
29 september 2021  |  , ,
... Doel van deze monitor is inzicht geven in de relatieve positie van vrouwen op het gebied van arbeidsdeelname, onderwijs, gezondheid en zorg, ook in het licht van de door beleidsmakers ...

18. Vergrijzing bevolking   4 januari 2014
6 december 2020  |  , , ,
... draagvlak voor sociale bescherming en pensioenstelsels. Dat kan door een verdere toename van de arbeidsdeelname. Aan de andere kant door het waarborgen van de houdbaarheid en kwaliteit van ...

19. Veroudering beroepsbevolking   4 januari 2014
25 april 2017  |  , , ,
... hebben in de regel ook een jonger personeelsbestand, omdat in de oudere leeftijdsgroepen de arbeidsdeelname van vrouwen nog achterblijft bij die van mannen. In langer gevestigde bedrijven ...

20. Werkloosheid (cijfers)   21 juni 2015
16 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Eustatius en Saba - niet in haar rubrieken en nieuws meegenomen. Dus bij deze een bericht over de arbeidsdeelname aldaar en in Nederland. Het gaat om cijfers Nederland 2019 en Caribisch Nederland ...

21. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... sociale verzekeringen, in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten. Deze wet moet vanaf 2016 de subsidies gelijktrekken die ...

22. Wet VPL   20 maart 2009
25 november 2020  |  , , ,
... ten koste van ouderen aan het werk te krijgen, vandaag de dag spant de regering zich in de arbeidsdeelname van de categorieën jonge èn oudere werknemers te bevorderen. Dit was een ...

23. Wet- en regelgeving (langer doorwerken)   4 januari 2014
25 april 2017  |  , , , ,
... in de vorm van wet- en regelgeving die prikkels bevat voor ouderen en werkgevers om de arbeidsdeelname van ouderen te vergroten. Voorbeelden zijn: WW-vervolguitkering vervalt: de ...

24. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
... dat zo’n systeem duurder is, moelijker is uit te voeren en het negatief zal uitpakken voor de arbeidsdeelname. NB: Een flexibel pensioen kan wel gelden voor het bedrijfspensioen. Voorwaarde ...

25. WTL, een financieel aantrekkelijk Loonkostenvoordeel   28 februari 2016
14 maart 2016  |  ,
... sociale verzekeringen, in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten. Deze wet moet vanaf 2016 de subsidies gelijktrekken die ...


Bekijk items: 1 tot 25 (40 totaal)