Definitie


1. Definitie en samenhang duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
7 juli 2018  |  , ,
... heeft dit op eigen wijze omschreven. De redactie HR-kiosk meent er goed aan te doen de honderden definities u te onthouden. We laten het bij een gering aantal definities van min of meer ...

2. Groepsdefinitie   15 maart 2013
20 maart 2017  |  , , ,
... in arbeidsovereenkomst Beperking tot groep deelnemers De Pensioenwet kent een zogenaamde groepsdefinitie op basis waarvan de werkgever de deelname aan de pensioenregeling kan beperken tot een ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Schaarse specifieke deskundigheid Periode dat er gebruik gemaakt kan worden van de 30% regeling Definitie ‘ingekomen werknemer’ Promovendi Overgangsrecht Wet financiering sociale ...

4. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie Welke ondernemingen? Welke werknemers? Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen ...

5. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... maar als zij werken is dat tegelijkertijd een niet-werkende minder. Passende arbeid De definitie van passende arbeid is in 2014 aangescherpt. De maatregel houdt in dat reeds na 6, in ...

6. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio zijn gerealiseerd zijn. Deze kwartaalrapportage is ...

7. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... aanpassing 2020 Verschil Tussen adoptie en pleegzorg is een verschil, bij adoptie ontstaan er definitieve familierechtelijke banden tussen het adoptiekind en de adoptie-ouder(s). Een ...

8. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... zijn afhankelijk van inkomen en spaargeld - 'vermogen'- maar gebruiken daar niet dezelfde definitie voor - verzamelinkomen, toetsinkomen, besteedbaar inkomen, netto-inkomen. Dan worden ze ...

9. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... naar beneden loopt (als een waterval). De ontwikkeling loopt door een aantal fasen, namelijk: definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie ...

10. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Dit beleid was in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een ...

11. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
Inhoud Oorsprong woord robot Wat voelt het als robots ons werk overnemen? Niet banen, maar taken verdwijnen door robotisering Eerste uitzendbureau voor robots Webinar Gezond en Veilig Werken in ...

12. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... is aanstaande. Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een definitief wetsvoorstel. Met deze Klimaatwet verplicht Nederland zichzelf de landelijke ...

13. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... van staatssecretaris Klijnsma mee ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW definitief uit de wet te halen. Het kabinet heeft structureel 214 miljoen euro vrijgemaakt om het ...

14. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Het ministerie van Sociale Zaken wil nu nog niet reageren – omdat nog geen sprake is van een definitief akkoord – maar afgelopen maart bleek al wel dat Sociale Zaken aanpassingen aan de ...

15. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... zal in de praktijk een extra prikkel zijn om een besluit aan te vechten. Zolang het besluit niet definitief is hoeft de boete immers niet te worden betaald. BSN. De verwerking van het Burger ...

16. Algemene Voorwaarden HR-kiosk BV   5 september 2015
... tot stand komt met betrekking tot de onderwerpen, die geregeld zijn in deze voorwaarden. Inhoud Definities Algemene voorwaarden en toepasselijkheid Totstandkoming overeenkomst Afkoelingsperiode ...

17. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... om uit te zoeken welke gemeente verantwoordelijk is. Daarom wordt nu gewerkt aan een nieuwe definitie en gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Echter, de benodigde wetswijziging ...

18. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... met een geprint cv naar binnen stapte en daar met een intercedent een plaatsing regelde, ligt definitief achter ons. Het aantal uitzendbureaus in winkelstraten waar veel voetgangers ...

19. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Definities Wet SAMEN afgeschaft Participatie allochtone vrouwen Multicultureel personeelsbeleid Diversiteitsmanagement Integratie verloopt moeizaam Allochtoon erg slecht af op Nederlandse ...

20. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... mobiliteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt; laaggeletterdheid is anno 2011 een fenomeen dat definitief uit de taboesfeer is gehaald en op alle niveaus bespreekbaar is geworden. Week van de ...

21. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... rusttijden Regelgeving rondom bereikbaarheidsdiensten Registratie van uren Publicatie van roosters Definities van begrippen in de ATW Meer informatie App voor Wet werk en zekerheid De Wet Werk en ...

22. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... vallen buiten de statistieken van het Nederlandse Centraal Bureau voor het Statistiek (CBS). * De definitie voor arbeidsparticipatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en ...

23. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
Inhoud Definities Indeling arbeidskosten Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur Gezonde arbeidskosten in de horeca Arbeidskosten naar bedrijfstak Uiteenlopende arbeidskosten Europa ...

24. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
... moeten onderling afspraken maken en maatwerk opzetten. Stress- en burn-outklachten worden niet per definitie alleen door werk veroorzaakt, maar zijn vaak juist het gevolg van een combinatie van ...

25. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bijvoorbeeld zes maanden. Wanneer de detachering een succes blijkt, kan de werknemer alsnog een definitieve overstap maken naar de nieuwe organisatie. In zo’n geval zijn de risico’s voor de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (406 totaal)