Veranderingen 2017    Veranderingen 2019 


Veranderingen 2018

Datum laatste wijziging: 27 oktober 2018  |  Trefwoorden: Veranderingen, 2018

Veranderingen 2018

 1. Eerdere afspraken
 2. Uitgelekte afspraken
 3. Regeerakkoord
 4. Alternatief links akkoord
 5. Verzamelwet SZW 2018
 6. Veranderingen 2018
 7. Fors meer startende ondernemers
 8. Code oranje - nieuwe beweging anti-populisme

Eerdere afspraken

Hoewel het nieuwe kabinet nog gevormd moet worden en de begroting 2018 nog ver weg lijkt, zijn eerder afspraken/wetten gemaakt die vanaf 2018 worden ingevoerd. Met een verwijzing naar de meer uitgebreidere teksten in HR-kiosk, gaat het om de volgende onderwerpen (in alfabetische volgorde):

AOW-leeftijd naar 66 jaar

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Zie HR-kiosk.

Lastenverlichting

Het CPB rekende alle plannen door: in totaal een lastenverlichting van 5,2 miljard euro voor gezinnen en een lastenverzwaring van 0,1 miljard voor het bedrijfsleven.

Loonkostenvoordelen

De wet vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen (LKV's): een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van deze werknemers. De bepalingen inzake het lage-inkomensvoordeel zijn al per 1 januari 2017 van toepassing (V-N 2016/47.13). Zie HR-kiosk.

Minimumjeugdloonvoordeel

De wijzigingen m.b.t. het Minimum Loon in de Wet tegemoetkomingen loondomein (minimumjeugdloonvoordeel) treden in werking met ingang van 1 januari 2018 (in plaats van 1 juli 2017, aangezien het minimumjeugdloonvoordeel per kalenderjaar wordt uitgevoerd). Zie HR-kiosk.

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. Zie HR-kiosk.

Premiekortingen

Met de introductie van de Wetsvoorstel Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) worden alle huidige premiekortingen afgeschaft en vervangen door een zogenaamd loonkostenvoordeel. Zie HR-kiosk.

Werkbonus vervalt

Vanaf 1 januari 2015 is de (door)werkbonus voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen wordt de werkbonus in 2018 geheel afgeschaft. Zie HR-kiosk.

Uitgelekte afspraken

Wat weten we al van de plannen van het nieuwe kabinet? Vrij veel, onderwerpen die passen in de site HR-kiosk in alfabetische volgorde:

Aanstelling

Werkgevers moeten een werknemer na drie jaar vast in dienst te nemen, nu is dat nog twee jaar. Dit betekent dat de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid wordt teruggedraaid.

Werkgevers kunnen werknemers aan wie zij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer aanbieden een maximale proeftijd van drie maanden bedingen.

Als een werkgever bij de aanstelling een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, kan er een maximale proeftijd van vijf maanden gelden.

Belastingen

Er komt er een nieuw belastingsysteem met nog slechts twee schijven. In de eerste schijf betaalt men dan 36,9 % inkomstenbelasting. In de tweede schijf betaalt men een tarief van 49,5% voor inkomens van circa € 68.000 en hoger. Vooral mensen met een middeninkomen zullen van voornoemde veranderingen profiteren.

Minder inkomsten van de schatkist wordt gecompenseerd met een verhoging van de energiebelasting voor bedrijven en voor huishoudens.

NB: In feite is sprake van sociale vlaktaks - een belastingschijf voor iedereen  - alsmede een tarief voor de 5 procent rijkste Nederlanders. Het effect van die twee schijven: vergroting van de inkomensverschillen.

De vermogensbelasting in box 3 gaat omlaag. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van € 25.000 tot € 30.000. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, een tweede huis en ander vermogen. Mensen met een vermogen van meer dan €  25.000 hebben hierbij baat.

NB: Voor mensen met een fiscale partner geldt dat het heffingsvrije vermogen twee keer zo hoog ligt. Voor deze personen gaat het heffingsvrije vermogen dus omhoog naar € 60.000 (2 x € 30.000).

De ruimte om de belastingen op inkomen nog verder te verlagen wordt gevonden door een verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%, verdere vergroening van het belastingstelsel en door aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek, vanaf 2020 in 4 jaarlijkse stappen van 3%-punt te verlagen naar het basistarief.

Door het verhogen van het BTW-tarief worden medicijnen, boodschappen, uit eten gaan, boeken, bioscoop, cultuur en kapper duurder. Een gemiddeld huishouden is straks € 20 per maand extra kwijt aan alledaagse zaken.

Er komt een milieubelasting op vliegtickets.

Roken wordt (weer) duurder.

Jongeren

18-plussers die zes maanden vrijwilligerswerk doen ten dienste van de samenleving krijgen voorrang op een baan bij de overheid. In feite gaat Rutte III een vorm van maatschappelijke dienst invoeren, maar wil deze dienst niet verplichten.

Op basisscholen komt meer aandacht voor burgerschapszin en gedeelde waarden: alle leerlingen krijgen les over het Wilhelmus, bezoeken het Rijksmuseum en de Tweede Kamer.

Iedereen die 18 wordt, krijgt een boekje over de geschiedenis van Nederland.

Onderwijs en opleidingen

Studenten betalen in 2017 € 2.006 collegegeld, in 2018 gaat daar € 1.000 af. De drempel om te gaan studeren aan een HBO of universiteit wordt daarmee verlaagd. NB: De basisbeurs keert dus niet terug.

In 2018 en de jaren daarna ontvangen leraren in het basisonderwijs er € 270 miljoen extra. Daarnaast wordt de werkdruk op de basisscholen verlaagd, kosten € 500 miljoen. In totaal dus € 770 miljoen.

Ontslag

Voor werkgevers wordt het gemakkelijker om werknemers te ontslaan.

Werknemers hebben vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, in plaats van na twee jaar. De ontslagvergoeding kan de helft hoger uitvallen dan voor 2018.

Kinderen

De kinderbijslag wordt verhoogd. (zie ook onderstaande alinea Toeslagen en kortingen)

Loondoorbetaling bij ziekte

Kleine werkgevers tot 25 werknemers moeten langdurige zieke werknemers 1 jaar in plaats van 2 jaar doorbetalen. Om dit te financieren, zullen kleine werkgevers meebetalen aan een verzekering. Het inkomen van een langdurig zieke werknemer blijft dus ongewijzigd.

Milieu

De nationale milieudoelen worden vastgelegd in een bindende Klimaatwet waaraan de overheid zich moet gaan houden: in 2030 moet er bijna 50 procent minder CO2-uitstoot zijn dan in 1990.

Toeslagen en kortingen

Het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag worden verhoogd.

Voor AOW-ers wordt de ouderenkorting verhoogd.

Vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof wordt in 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het volledige loon door.

Daarnaast krijgen partners vanaf 2020 vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner de vrije dagen nemen met een uitkering van het UWV van 70% van zijn of haar salaris.

Vennootschapsbelasting

Het tarief voor winstbedragen tot € 200.000 euro wordt verlaagd van 20% naar 16%. Daar staat tegenover dat voor ondernemingen die met geleend kapitaal zijn gefinancierd de belastingaftrek wordt verminderd.

Voor hogere winsten zal het tarief van 25% in 2017 worden verlaagd naar 21%.

Ondernemers met een eigen BV moeten mogelijk meer belasting betalen over winsten uit het verleden die zij in hun bedrijf hebben laten zitten.

Verkeer

Hardnekkige overtreders worden zwaarder bestraft. De boetes voor minder ernstige verkeersdelicten gaan omlaag.

Auto's zullen in 2030 emissie loos moeten zijn.

Er komt 2 miljard euro beschikbaar voor de aanleg of verbetering van autowegen, waterwegen en fietspaden.

Er komen meer treinen buiten de Randstad.

Vervoer

Er komt een nieuwe kilometerheffing voor vrachtverkeer, voor vervuilende vrachtwagens moet meer worden betaald.

Vluchtelingen en immigratie

Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben in de eerste twee jaar in Nederland geen recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Huisvesting, zorgverzekering en begeleiding bij het integratietraject worden door gemeenten in natura uitgekeerd.

De overheid neemt de regie in de inburgering terug.

Zorg

Het eigen risico in de zorg blijft € 385. Om de gestegen kosten op te vangen, wordt de zorgpremie verhoogd.

ZZP

Er komt een minimumuurtarief voor ZZP-ers. Wie minder verdient, is geen zelfstandige. Het zal tussen de 15 en 18 euro liggen, Het uurtarief van de meeste ZZP-ers ligt ruim boven dit minimumtarief. De maatregel is vooral gericht tegen uitwassen aan de onderkant.

Binnen de Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt het systeem van modelovereenkomsten vervangen door een opdrachtgeversverklaring, waarmee opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid kunnen krijgen bij het inhuren van zelfstandigen. De verklaring wordt via internet ingevuld.

De zelfstandigenaftrek voor ZZP-ers gaat omlaag. Met de invoering van de vlaktaks (zie boven alinea Belastingen) dalen ook aftrekposten.

Regeerakkoord

Red.: Onderstaand treft een aantal onderwerpen van het regeerakkoord 2018 aan die passen in de site HR-kiosk, in alfabetische volgorde:

NB: In onderstaande teksten treft u URL's aan die verwijzen naar subrubrieken in HR-kiosk. Desgewenst kunt u zich verdiepen in de veelheid van aspecten van de door u gekozen subrubriek.

Aanstelling

De ketenregeling houdt vanaf 1 juli 2015 in dat een tijdelijk contract tweemaal kan worden verlengd, maar de totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar. Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten bij een onderbreking van zes maanden. Vanaf 2018 (?) krijgen sociale partners meer ruimte om af te wijken van de hoofdregel dat de teller op nul gaat als tussen contracten een tussenpoos van zes maanden zit. Dit kan niet langer alleen zo voor seizoensarbeid, maar ook voor ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht.

In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalskrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.

De ketenregeling wordt teruggedraaid: het wordt weer mogelijk om drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te gaan over een periode van drie jaar (in plaats van twee jaar).

In gevallen van 'nodeloze beschikbaarheid' is de werknemer met een nulurencontract niet, of binnen een bepaalde termijn niet, gehouden gehoor te geven aan een oproep, of bij een afzegging zal recht op loon ontstaan.

Met het totale pakket aan maatregelen maakt de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner. Dit maakt het mogelijk voor werkgevers om de keuze voor een contractvorm te laten volgen uit de aard van het werk dat gedaan moet worden. Samengevat: De nieuwe maatregelen die op stapel staan, maken de vaste baan minder vast en de flexbaan minder flex

Belastingen

Er komt er een nieuw belastingsysteem met nog slechts twee schijven. In de eerste schijf betaalt men dan 36,93 % inkomstenbelasting. In de tweede schijf betaalt men een tarief van 49,5% voor inkomens van circa € 68.000 en hoger. Vooral mensen met een middeninkomen zullen van voornoemde veranderingen profiteren.

Minder inkomsten van de schatkist wordt gecompenseerd met een verhoging van de energiebelasting voor bedrijven en voor huishoudens.

NB: In feite is sprake van sociale vlaktaks - een belastingschijf voor iedereen - alsmede een tarief voor de 5 procent rijkste Nederlanders. Het effect van die twee schijven: vergroting van de inkomensverschillen.

De vermogensbelasting in box 3 gaat omlaag. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van € 25.000 tot € 30.000. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, een tweede huis en ander vermogen. Mensen met een vermogen van meer dan € 25.000 hebben hierbij baat.

De spaartaks (in box 3) wordt in 2018 aangepast en nog in deze kabinetsperiode wordt een heffing op basis van een werkelijk rendement uitgewerkt. Vooral de mensen met een vermogen tot € 70.000 zullen hiervan profiteren.

NB: Voor mensen met een fiscale partner geldt dat het heffingsvrije vermogen twee keer zo hoog ligt. Voor deze personen gaat het heffingsvrije vermogen dus omhoog naar € 60.000 (2 x € 30.000).

Het lage BTW-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Medicijnen, boodschappen, uit eten gaan, boeken, bioscoop, cultuur en kapper worden daardoor duurder. Een gemiddeld huishouden is straks € 20 per maand extra kwijt aan alledaagse zaken.

Er komt mogelijk in 2012 een milieubelasting op vliegtickets.

Roken wordt (weer) duurder.

Vennootschapsbelasting: Het tarief voor winstbedragen tot € 200.000 euro wordt verlaagd van 20% naar 16%. Daar staat tegenover dat voor ondernemingen die met geleend kapitaal zijn gefinancierd de belastingaftrek wordt verminderd.

Voor hogere winsten zal het tarief van 25% in 2017 worden verlaagd naar 21%.

Voor de eigen woning worden een drietal veranderingen van kracht:

 • Verlaging van de hypotheekrenteaftrek in stappen van 3%-punt per jaar.
 • De wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen wordt door de in 2014 ingevoerde aflossingsverplichting onhoudbaar. De regeling wordt in twintig jaar uitgefaseerd.
 • Het eigenwoningforfait wordt verlaagd.

Vanaf 2019 komt er een einde aan de dividendbelasting. Daarmee moet Nederland aantrekkelijker worden voor buitenlandse bedrijven. Deze maatregel betekent een vermindering van de overheidsinkomsten van € 1,4 mld. Compensatie op andere terreinen is daarom noodzakelijk, onder meer door de extra belasting van brievenbusmaatschappijen.

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

In 2020 wordt het aftrektarief van alle aftrekposten gelijkgetrokken met het aftrektarief van de hypotheekrente. Dit tarief wordt met 3%-punt per jaar afgebouwd naar het basistarief.

Belastingontduiking

Bij bedrijven die Nederland alleen als brievenbusadres gebruiken zal belasting worden geheven. Het gaat om geld dat via betaling van rente en royalty's naar landen met lage belastingen wordt gesluisd.

Bijstand

Het kabinet gaat in gesprek met gemeenten over de wijze waarop zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie. Omdat werk een zeer belangrijke onderdeel is van integratie, moet de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond - nieuwkomers en oudkomers - worden verbeterd.

CAO

Werkgevers en vakbonden worden door het kabinet nadrukkelijk opgeroepen om afspraken te maken over de modernisering van CAO's. Het accent ligt op maatwerk, keuzevrijheid in de verdeling tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Cybersecurity

Rutte III reserveert structureel 95 miljoen euro voor cybersecurity. Dat geld wordt onder meer ingezet voor de uitbreiding van de personele capaciteit en ICT-voorzieningen. Dit bedrag moet wel worden verdeeld over zes departementen, waardoor de uitgaven versnipperen.

Onder meer zullen standaarden worden opgesteld voor de beveiliging van slimme apparatuur ( ('Internet of things'), uitbreiding van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en uitvoering van de Wet computercriminaliteit III, die de politie de bevoegdheid geeft om computers en andere apparatuur van verdachten te hacken.

Detachering

Het kabinet zet zich in voor een internationaal gelijk speelveld voor bedrijven en werknemers, bijvoorbeeld door aanscherping van de detacheringsrichtlijn.

Expats

Voor expats geldt dat de maximale duur van de 30%-regeling van acht naar vijf jaar gaat.

Eigenwoningforfait

De wet-Hillen wordt in dertig jaar afgebouwd (was eerst 20 jaar). Dankzij de wet-Hillen waren huiseigenaren met een afgeloste hypotheek tot nu toe vrijgesteld van het forfait. Dat wordt nu verleden tijd.

Fraude

Rutte-III wil meedoen aan het nieuw op te richten Europees Openbaar Ministerie (EOM) voor fraudezaken.

Gemeentelijke regelingen

Als werken in een reguliere baan niet (meer) mogelijk is, moeten gemeenten arrangementen bieden voor beschut werk. Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 personen extra de mogelijkheid op beschut werk ontstaat.

Het kabinet gaat praten met gemeenten over de wijze waarop zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Doel is de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep te verbeteren.

Met gemeenten worden afspraken gemaakt over ondersteuning van mantelzorgers, goede communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp.

Handhaving en fraudebestrijding

Er wordt 50 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW, conform het Inspectie Control Framework. Daarmee wordt de Inspectie in staat gesteld beter toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegen te gaan.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting wordt in 2021 verhoogd met 350 euro.

De arbeidskorting wordt verhoogd en sneller afgebouwd.

De ouderenkorting gaat omhoog met 160 euro en wordt meer geleidelijk afgebouwd.

De vaste voet in de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt 0 euro en het opbouwpercentage wordt verhoogd naar 11,45%.

De uitbetaling van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting tegen het partnerinkomen wordt afgebouwd.

Voor uitkeringsgerechtigden zonder dienstverband met Ziektewetuitkeringen, wordt het recht op arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting afgeschaft.

ICT Overheid

De Basisregistratie Personen (BPR) wordt gemoderniseerd en zal de email-adressen van burgers bevatten. Gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie wordt altijd versleuteld opgeslagen en de DigiD wordt veiliger gemaakt.

Jongeren

18-plussers die zes maanden vrijwilligerswerk doen ten dienste van de samenleving krijgen voorrang op een baan bij de overheid. In feite gaat Rutte III een vorm van maatschappelijke dienst invoeren, maar wil deze dienst niet verplichten.

Op basisscholen komt meer aandacht voor burgerschapszin en gedeelde waarden: alle leerlingen krijgen les over het Wilhelmus, bezoeken het Rijksmuseum en de Tweede Kamer.

Iedereen die 18 wordt, krijgt een boekje over de geschiedenis van Nederland.

Kinderen

Gewerkt wordt aan een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang, waarbij sprake is van directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen, in plaats van via ouders.

De kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget gaan omhoog.

Voorgesteld wordt om de financiering van kinderopvang niet meer via de ouders te laten lopen, maar te werken met een directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen.

Milieu

De nationale milieudoelen worden vastgelegd in een bindende Klimaatwet waaraan de overheid zich moet gaan houden: in 2030 moet er bijna 50 procent minder CO2-uitstoot zijn dan in 1990.

Ontslagrecht

Werknemers hebben vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, in plaats van na twee jaar.

De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.

Een rechter kan een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

Rechters krijgen de mogelijkheid te bepalen dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende gronden. Aan de rechter wordt daarmee meer vrijheid toegekend om te beoordelen of van de werkgever verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten of dat ontslag gerechtvaardigd is.

Transitievergoeding: zie onderstaande alinea's Transitievergoeding.

Onderwijs en opleidingen

Studenten betalen in 2017 € 2.006 collegegeld, in 2018 gaat daar € 1.000 af. De drempel om te gaan studeren aan een HBO of universiteit wordt daarmee verlaagd. De rente op een studielening gaat wel omhoog.

Voor de (academische) PABO's wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. Hiermee wordt studeren aan de (academische) PABO extra aantrekkelijk.

In 2018 en de jaren daarna ontvangen leraren in het basisonderwijs er € 270 miljoen extra. Daarnaast wordt de werkdruk op de basisscholen verlaagd, kosten € 500 miljoen. In totaal dus € 770 miljoen.

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald. Deze rekening moet het levenslang-lerenbeleid vanuit de overheid bundelen. Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een levenslang leren bij de invoering van deze scholingsregeling. Hierbij wordt ook de positie van de O&O-fondsen betrokken.

In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact en het Platform Beta Techniek worden voortgezet.

Rutte III stelt structureel honderd miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo.

Het kabinet gaat door met het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen. Het budget hiervoor wordt met 5 miljoen per jaar verhoogd.

Er komt een scholingsregeling voor levenslang leren.

Afspraken moeten de overgang van VMBO naar MBO en van MBO naar HBO verbeteren.

Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd. Tegelijkertijd wordt hetzelfde bedrag geïntensiveerd op het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Het kabinet differentieert in de lerarenopleidingen. Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere (tot en met de onderbouw in het vmbo) kinderen en op vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs. Het beroep van onderwijzer wordt hierdoor aantrekkelijker, zowel voor mannen als voor vrouwen.

In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.

De onderwijsinspectie gaat niet alleen toetsen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in de waardering goed of excellent. Daarbij krijgt de onderwijsinspectie een discretionaire bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van bovenmatig veel zorgleerlingen.

Met de kleine-scholentoeslag blijft het kabinet inzetten op een pluriform scholenaanbod en thuisnabij onderwijs. Hiervoor komt € 20 miljoen per jaar extra beschikbaar.

De fusietoets in het basisonderwijs wordt geschrapt. In het voortgezet onderwijs wordt de fusietoets bij krimpproblematiek geschrapt.

De methodes voor selectie voor de toelating van de masterfase in het hoger onderwijs moeten transparant en eerlijk zijn en de toegankelijkheid van de masterfase moet gewaarborgd zijn, met als vertrekpunt dat tenminste iedere afgestudeerde bachelor student het recht krijgt door te stromen naar minstens een masteropleiding binnen het eigen vakgebied.

De financiering van het onderzoek aan universiteiten wordt sterker gekoppeld aan onderzoeksinspanningen, wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact. Speciale aandacht gaat uit naar technische wetenschappen en onderzoeksgroepen die te maken hebben met hoge kosten.

Oudere werknemers

Van de sociale partners wordt verwacht dat zij niet-vrijblijvende afspraken maken over leeftijdsbewust personeelsbeleid, met aandacht voor scholing, intersectorale mobiliteit, zicht op minder belastend werk en de nut en noodzaak van specifieke voorzieningen voor ouderen in CAO.

De Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar, oudere werknemers hoeven dus na het aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun partner hoeven op te eten voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. Met het oog op de stijgende participatiegraad van oudere werknemers en de betaalbaarheid van de regeling, zal de IOW worden aangepast door de leeftijdsgrens vanaf 2020 te laten meestijgen met de AOW-leeftijd. Tevens investeert het kabinet 40 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden in de WW.

Overheid

Voor een goede doorstroom tussen publieke en private banen, is het van belang dat werknemers bij bedrijven en de overheid gelijk worden behandeld. Het kabinet gaat door met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.

Daarnaast is het voor het functioneren van de overheid goed dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen.

Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat hoogwaardige en schaarse specialisten in dienst kunnen worden genomen.

Omdat volksraadpleging heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht (?) zal het raadgevend referendum worden geschrapt.

Payrolling

De regels voor payrolling worden gewijzigd om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan: het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard, werknemers krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers bij de inlener.

Het kabinet zal ook kijken naar aanpassing van de definitie van de uitzendovereenkomst (het bij elkaar brengen van formeel en materieel werkgeverschap), maar uitzendwerk en detachering als zodanig blijven bestaan.

Pensioen

De zogenoemde doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie.

Aan de sociale partners wordt gevraagd een nieuw pensioencontract met een persoonlijk pensioenvermogen te maken. Belangrijk is dat de deelnemer duidelijk kan zien wat hij/zij heeft opgebouwd.

Onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is om een beperkt deel van het pensioenkapitaal op te nemen als bedrag ineens bij pensionering.

Het uitgangspunt van collectieve uitvoering wordt niet verlaten. De verplichte deelname aan bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen blijft gehandhaafd.

Proeftijd

Werkgevers kunnen werknemers aan wie zij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer aanbieden een maximale proeftijd van drie maanden bedingen.

Als een werkgever bij de aanstelling een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, kan er een maximale proeftijd van vijf maanden gelden.

Voor alle overige contracten blijft wat de proeftijd betreft alles bij het oude.

Schulden en armoede

Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terug dringen en mensen met schulden effectiever te helpen. Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische afspraken wenst het kabinet met gemeenten tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject te komen. Hierbij kunnen de volgende thema's aan bod komen:
 • Verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden.
 • Beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.
 • Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.
 • Ruimte geven aan gemeenten om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk te experimenteren.
De juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Er komt een experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt.

Sociale zekerheid

Kleine werkgevers tot 25 werknemers moeten langdurige zieke werknemers 1 jaar in plaats van 2 jaar doorbetalen. Om dit te financieren, zullen kleine werkgevers meebetalen aan een verzekering. Het inkomen van een langdurig zieke werknemer blijft dus ongewijzigd.

De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV.

De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

De instroom in de WGA 80-100 (mensen met restverdiencapaciteit tussen 1 en 20%) wordt meer afhankelijk van werk. Voor mensen in de WGA 80-100 die nog kunnen werken, gaan inzake loonaanvullingsuitkering dezelfde regels gelden als voor de WGA 35-80.

Voor AOW-ers wordt de ouderenkorting verhoogd.

Voor werkgevers in vijf sectoren geldt een hoge en een lage sectorpremie WW. De hoge en lage sectorpremie gaan mogelijk gelden voor alle sectoren, zo lezen we in het regeerakkoord. Hiermee moet het aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven.

Transitievergoeding

Het maximale bedrag van € 77.000 wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar € 79.000.

Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.

Enkele 'scherpe randen' aan de verplichte betaling van een transitievergoeding, met name voor mkb-werkgevers, worden verlicht. Twee initiatieven van het oude kabinet worden daarom doorgezet:

 • Een compensatie aan de werkgever voor de door hem verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.
 • Geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als er een CAO-regeling van toepassing is.

Het nieuwe kabinet komt met een voorstel voor een compensatie van de transitievergoeding als een werkgever zijn bedrijf beëindigt vanwege pensionering of vanwege ziekte.

De criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst) worden verruimd en daarmee vereenvoudigd.

Het voornemen is op de transitievergoeding de scholingskosten in mindering te brengen, dit gaat ook gelden voor scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie.

Ook voor de opbouw van de transitievergoeding worden veranderingen voorgesteld:

 • In plaats van na twee jaar, krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.
 • Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding 1/3 maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar. Nu geldt voor de eerste tien jaar ook 1/3 maandsalaris per dienstjaar, maar na die tien jaar gaat de vergoeding nu nog naar 1/2 maandsalaris per jaar. De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd.

Uitzendarbeid

De definitie uitzendovereenkomst blijft ongemoeid.

Veiligheid

De nationale politie krijgt structureel 267 miljoen euro extra voor onder andere meer agenten in de wijk en rechercheurs.

Het kabinet ondersteunt de inzet van vrijwilligers bij politie en brandweer. Om te voorkomen dat het aantal politievrijwilligers afneemt, bestaat bijzondere aandacht voor de bestaande politievrijwilligers.

Verkeer

Hardnekkige overtreders worden zwaarder bestraft. De boetes voor minder ernstige verkeersdelicten gaan omlaag.

Auto's zullen in 2030 emissieloos moeten zijn.

Er komt 2 miljard euro beschikbaar voor de aanleg of verbetering van autowegen, waterwegen en fietspaden.

Er komen meer treinen buiten de Randstad.

Verlof

Het vaderschapsverlof wordt in 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het volledige loon door.

Daarnaast krijgen partners vanaf 2020 vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner de vrije dagen nemen met een uitkering van het UWV van 70% van zijn of haar salaris.

De regeling voor adoptieverlof wordt verruimd met 2 weken naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor pleegouders.

Vervoer

Er komt een nieuwe kilometerheffing voor vrachtverkeer, voor vervuilende vrachtwagens moet meer worden betaald. In ruil daarvoor wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's verlaagd.

De parkeertarieven voor emissieloze auto's worden verlaagd.

Vluchtelingen en immigratie

Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben in de eerste twee jaar in Nederland geen recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Huisvesting, zorgverzekering en begeleiding bij het integratietraject worden door gemeenten in natura uitgekeerd.

De overheid neemt de regie in de inburgering terug.

Vrijwilligersvergoeding

De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat van € 1500 naar € 1700.

Werknemersverzekeringen

Op dit moment worden de eerste zes maanden WW per sector omgeslagen. Om het vaste contract aantrekkelijker te maken, gaat het kabinet bekijken of het mogelijk is om de eerste zes maanden WW zo vorm te geven dat contracten voor onbepaalde tijd een lager premiepercentage toegerekend krijgen dan contracten voor bepaalde tijd.

De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA wordt verkort van tien naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode beperkt waarover zij risico lopen als een van hun werknemers arbeidsongeschikt wordt.

Loonkostensubsidies in de Participatiewet worden vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. Werkgevers kunnen daarmee onder het wettelijk minimumloon betalen, afhankelijk van de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie. De gemeente vult aan de hand van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar de betrokkene gebruik van maakt, het inkomen aan. Ook wordt geregeld dat banen van mensen uit de doelgroep 'banenafspraak' die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen.

Zonnepanelen

De huidige salderingsregeling voor particulieren met zonnepanelen wordt in 2020 geheel afgeschaft. Volgens het kabinet zijn er betere manieren om duurzaamheid te stimuleren. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover.

Zorg

Het eigen risico in de zorg blijft € 385. Om de gestegen kosten op te vangen, wordt de zorgpremie verhoogd.

De bijbetaling in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem worden voor 2019 gemaximeerd op € 250 per jaar per verzekerde.

Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis. Er is structureel 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg.

Om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen wil het kabinet een scherpere inkoop. Dat moet gebeuren door op nationaal en Europees niveau in te kopen en door meer transparantie over de kostenopbouw en innovaties, zoals gepersonaliseerde medicatie.

Het kabinet laat optekenen dat onze zorg tot de beste van Europa behoort. Dit wordt de komende kabinetsperiode gecontinueerd. Met als uitgangspunt goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment.

ZZP

De zelfstandigenaftrek voor ZZP-ers gaat omlaag. Met de invoering van de vlaktaks (zie ook 'Belastingen') dalen ook aftrekposten.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw voor ZZP-ers komen er niet. De mogelijkheden voor kleine zelfstandigheden die wel van zulke voorzieningen gebruik willen maken moeten daarvoor wel de ruimte krijgen, vinden de coalitiepartijen.


Binnen de Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt het systeem van modelovereenkomsten vervangen door een opdrachtgeversverklaring, waarmee opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid kunnen krijgen bij het inhuren van zelfstandigen. De verklaring wordt via internet ingevuld.
In de verklaring/webmodule wordt een aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt ten behoeve van de webmodule het onderdeel gezagsverhouding verduidelijkt (bijvoorbeeld dat het enkel moeten bijwonen van een vergadering op zichzelf geen indicatie van gezag is). Tevens zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

Er komt een minimumuurtarief voor ZZP-ers bij werkzaamheden die langer dan drie maanden duren. Als niet minimaal 125 procent van het minimumloon wordt verdiend (circa 15 en 18 euro per uur) (de grens die ook voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt gehanteerd), beschouwt de Belastingdienst de arbeidsrelatie niet langer als die van een zelfstandige en een opdrachtgever, maar als werkgever en werknemer. De maatregel is vooral gericht tegen uitwassen aan de onderkant.

ZZP-ers die tegen een hoog tarief werken (meer dan € 75 per uur) krijgen de mogelijkheid van een opt-out1 voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen indien sprake is van een kortdurende overeenkomst (korter dan een jaar) of indien geen reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht.

1 Opt-out: keuze om iets te verlaten

Bron: het 70 pagina's tellende Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst', Zie de site van de overheid.

Alternatief links akkoord

Het linkse blok in de oppositie lanceert een gezamenlijk, links alternatief voor het regeerakkoord (.pdf). Een keuze voor mensen, niet voor multinationals, heet het initiatief van GroenLinks, SP en PvdA.

Kort samengevat is het alternatief:
 • De geplande verhoging van de btw moet ongedaan worden gemaakt. De inkomsten die het Rijk daardoor misloopt, moeten worden gecompenseerd door het schrappen van de verlaagde winstbelasting voor multinationals.
 • De lonen in het onderwijs, de zorg, het leger en bij de politie moeten omhoog. De wijkverpleging moet een forse investering krijgen.
 • Ook moet er een mogelijkheid komen om eerder te stoppen met werken
 • Er mag niet worden bezuinigd op mensen met een arbeidshandicap.
 • Het eigen risico in de zorg moet verdwijnen
 • Ook de vlaktaks gaat niet door, waar volgens de drie partijen alleen de rijken van profiteren.
 • Miljonairs krijgen een extra belasting
 • Grote bedrijven krijgen een extra CO2-heffing.
(Bron: bnnvara, 31 okt. 2017)

Verzamelwet SZW 2018

De Eerste Kamer is begin december 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2018. Deze wet brengt onder meer wijzigingen aan in de no-risk polis, meerlingenverlof en de Wet tegemoetkomingen loondomein.

De Verzamelwet SZW 2018 regelt onder andere het volgende:

Leeftijdsgrens voor de no-riskpolis

De leeftijdsgrens voor de no-riskpolis gaat per 1 januari 2018 naar 56 jaar.
De verlaging van de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis is bedoeld om de arbeidsmarktpositie van werkloze vijftigplussers te verbeteren. Hoewel vijftigplussers niet vaker ziek zijn dan jongere collega's, zijn ze vaak wel langer ziek. Dit maakt sommige werkgevers huiverig om deze werknemers aan te nemen. Om deze angst weg te nemen, moet de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis volgens de ministerraad omlaag. Een werkgever die een werknemer in dienst neemt die 56 jaar of ouder is en die langer dan 52 weken werkloos is geweest en een WW-uitkering heeft ontvangen, komt dan in aanmerking voor de no-riskpolis.

Langer verlof voor meerlingzwangerschap

Als een werkneemster te vroeg bevalt van een meerling, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken. Deze maatregel gaat per 1 april 2018 in.

In een nota van wijziging die is ingediend bij het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof is daarom geregeld dat bij zwangerschap van een meerling het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken bij het bevallingsverlof wordt opgeteld.

Leeftijdsonderscheid bij werving vervalt

Tot 1 januari kunt u wel nog onderscheid maken voor jongeren van 18 tot 27 jaar en voor ouderen boven de 50 jaar. Hiermee sluit u andere doelgroepen uit. Vanaf 1 januari is dit niet meer toegestaan. Het onderscheiden van leeftijd voor specifieke doelgroepen wordt dan gezien als leeftijdsdiscriminatie van andere doelgroepen.

NB: De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBLA) maakt het mogelijk om bij of krachtens de wet onderscheid naar leeftijd toe te staan, voor zover dit dient om werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid te voeren ter bevordering van arbeidsparticipatie van werknemers van een bepaalde leeftijd. Een concrete leeftijd wordt niet genoemd.

Uitstel uitvoering lage-inkomensvoordeel (LIV)

Organisaties moeten in 2018 mogelijk twee maanden langer wachten op het LIV. Het uitstel geldt niet alleen voor de uitbetaling van het LIV. Als dit vanwege uitvoeringstechnische redenen nodig is, kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meerdere deadlines in 2018 maximaal twee maanden uitstellen:

 • UWV levert een overzicht met de werknemers voor wie de werkgever LIV ontvangt en de bijbehorende bedragen: uiterlijk 15 maart kan uiterlijk 15 mei worden.
 • De werkgever mag wijzigingen en aanvullingen doorgeven: uiterlijk 1 mei kan uiterlijk 1 juli worden.
 • De werkgever krijgt de beschikking over het LIV van de Belastingdienst: uiterlijk 1 augustus kan uiterlijk 1 oktober worden.

Reparatieregeling ongewild publiek verzekerden

Werkgevers die per 1 januari 2017 ongewild zijn ingestroomd in de publieke verzekering voor de WGA terwijl zij eigenlijk eigenrisicodrager hadden willen blijven, kunnen per 1 juli 2018 weer de overstap maken naar het eigenrisicodragerschap.

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele werknemers. Werkgevers die hiervoor kozen, moesten een garantieverklaring aanvragen bij hun bank of verzekeraar die vervolgens de garantieverklaring verstrekte aan de Belastingdienst. Dit gold ook voor werkgevers die al eigenrisicodrager waren en dit wilden blijven. Uit een kamerbrief (pdf) blijkt echter dat verzekeraars in een aantal gevallen verzuimd hebben een garantieverklaring door te sturen naar de Belastingdienst, terwijl de werkgever deze verklaring wel bij hen had aangevraagd. Deze werkgevers zijn hierdoor per 1 januari 2017 ongewild overgestapt naar de publieke verzekering van UWV.

Volgens de wettelijke regels zouden deze werkgevers eigenlijk pas na drie jaar publiek verzekeren bij UWV weer eigenrisicodrager kunnen worden. Maar omdat de werkgevers in deze situatie er niet voor hebben gekozen om hun eigenrisicodragerschap te beëindigen, komt de regering met een reparatieregeling. Hierdoor kunnen werkgevers die op 31 december 2016 eigenrisicodrager waren en ongewild zijn ingestroomd in de publieke verzekering van UWV, per 1 juli 2018 weer de overstap maken naar het eigenrisicodragerschap van de WGA. Zij moeten dan voor 1 april 2018 een nieuwe aanvraag indienen bij de Belastingdienst. De reparatieregeling wordt opgenomen in een nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2018.

Werkgevers die hiervan gebruik willen maken, moeten wel kunnen aantonen dat zij op tijd bij hun verzekeraar hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven. Het Verbod van Verzekeraars stelt daarom een lijst beschikbaar met alle werkgevers die dit op tijd hebben gedaan. Werkgevers die willen weten of zij in deze lijst zijn opgenomen of die vinden dat zij ook in deze lijst moeten komen, kunnen hiervoor tot 15 december 2017 een mail sturen naar reparatieregeling.wga@verzekeraars.nl.

Stopzetten ongewenste aanvullende WW-uitkering

Werknemers die een aanvullende WW-uitkering ontvangen omdat hun loon lager is dan voorheen, kunnen momenteel dit verbruik van hun WW-rechten niet beëindigen.

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft ervoor gezorgd dat werknemers die na een periode van werkloosheid weer aan de slag gaan, maar daarbij niet meer dan 87,5% van hun zogeheten WW-maandloon verdienen, een aanvullende WW-uitkering krijgen. Deze inkomensondersteuning moet werknemers motiveren om te (blijven) werken. In de praktijk blijkt echter dat werknemers lang niet altijd behoefte hebben aan deze aanvullende WW-uitkering, terwijl zij deze niet kunnen beëindigen. Tegenover EenVandaag heeft demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom laten weten de Werkloosheidswet te willen wijzigen.

Een werknemer met een aanvullende WW-uitkering verbruikt in de loop der tijd zijn WW-rechten. Verliest hij later zijn baan, dan kan hij niet of nauwelijks terugvallen op een WW-uitkering. Bovendien heeft een werknemer met aanvullende WW-uitkering vaak nog een sollicitatieplicht om voor extra inkomen een tweede baan te zoeken. Een wetswijziging moet regelen dat werknemers die tevreden zijn met hun nieuwe, lagere salaris gewoon zelf hun WW-uitkering kunnen stopzetten. Hierdoor behouden zij hun WW-rechten en hoeven zij niet langer sollicitatie-activiteiten te verrichten. Deze aanpassing moet nog de instemming hebben van de Tweede en Eerste Kamer. Er komt een nieuwe wettelijke verplichting om het loon op tijd te voldoen. Werknemers met een ongewenste aanvullende WW-uitkering kunnen deze stopzetten.

Nieuwe wettelijke verplichting om loon op tijd te voldoen

Op dit moment staat er alleen in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:623 lid 1) een verplichting om binnen een bepaalde periode aan werknemers uit te betalen, namelijk telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan een week en niet langer is dan een maand. Er staat echter geen specifiek tijdstip.
De WML is zelfs nog minder duidelijk over het moment van uitbetaling: daarin staat namelijk alleen dat de betaling telkens na een kwartaal plaatsvindt, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn.

Door een nieuwe bepaling in artikel 7 van de WML wordt iedere werkgever verplicht om met toepassing van artikel 623 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek het loon tijdig te voldoen. Met ander woorden: 'na afloop van elk loontijdvak'.

Veranderingen 2018

Wat gaat er in 2018 werkelijk veranderen op het brede terrein van personeel en organisatie, het gebied waar in HR-kiosk (werk)dagelijks over wordt geschreven. Ook veranderingen die geen of niet direct financiële gevolgen hebben, zijn onderstaand opgenomen. Waar mogelijk is er een verbinding (URL) naar een van de subrubrieken van HR-kiosk.

In alfabetische volgorde:

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. Vanaf 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. De AOW-leeftijd zal nog verder blijven stijgen tot (vooralsnog) 67 jaar in 2021. Zie HR-kiosk

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dit op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zie HR-kiosk

Arbeidsovereenkomst

Een mondelinge overeenkomst is voldoende voor een arbeidsovereenkomst. Over de uitbetaling van het loon is loonheffing verschuldigd. Zie HR-kiosk

De coalitie gaat het verschil tussen flexkrachten en vaste werknemers verkleinen. 'Vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex', is het doel.

Nu mag maximaal twee jaar met tijdelijke contracten bij één werkgever worden gewerkt. Dat wordt drie jaar.

De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Zie Regeerakkoord

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Het basiscontract is onderdeel van de vernieuwde Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is. Voor huidige contracten geldt een overgangsperiode. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.

Nieuwe eisen zijn van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. Zie HR-kiosk

Asielzoekers

Asielzoekers in de EU moeten overal op dezelfde, passende manier worden opgevangen. De lidstaten moeten vergelijkbare huisvesting en medische zorg bieden, scholing aan minderjarigen en toegang tot de arbeidsmarkt binnen negen maanden na de asielaanvraag. Zie HR-kiosk

Auto

Voor de bijtelling van het privé-gebruik van een auto van de zaak is de catalogusprijs, die publiekelijk bekend is gemaakt, voortaan het uitgangspunt. Dat een korting bij de aanschaf wordt verkregen, is niet meer relevant. Zie HR-kiosk

Rijden met een elektrische auto is 10 procent duurder dan rijden met een benzineauto. Dit blijkt uit berekeningen van de ANWB, als onderdeel van een breder onderzoek naar elektrisch rijden. Zie HR-kiosk


Het kabinet gaat de omstreden kilometerheffing voor vrachtwagens in 2018 niet invoeren. De vrachttaks laat zeker nog vijf jaar op zich wachten. Zie HR-kiosk

De Bovag-garantie gaat op last van De Nederlandsche Bank (DNB) op de schop. In plaats van een garantie wordt het een verzekering met strengere voorwaarden. Zie HR-kiosk

Belasting

Het nieuwe belastingsysteem kent van 2018 twee schijven. In de eerste schijf betaalt men 36,55% inkomstenbelasting. In de tweede schijf betalen mensen met een inkomen van € 68.507 en hoger een tarief van 51,95%. Zie HR-kiosk

Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog: van de huidige 25 procent via 27,3 procent in 2020 naar 28,5 procent in 2021.

Het vrijgestelde bedrag in Box 3 wordt in 2018 verhoogd van € 25.000 naar € 30.000. Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van € 60.000. Zie HR-kiosk

Het lage BTW-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Medicijnen1, boodschappen, uit eten gaan, boeken, bioscoop, cultuur en kapper worden daardoor duurder. Een gemiddeld huishouden is straks € 20 per maand extra kwijt aan alledaagse zaken. Zie Regeerakkoord


1 Producten die niet als geneesmiddel zijn erkend, vallen onder het standaard BTW-tarief van 21%. Denk hierbij aan tandpasta, shampoo en zonnebrandmiddelen.

De grens voor een teruggaaf op verzoek voor te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering blijft € 14. De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2018 verhoogd naar € 46. Zie HR-kiosk

Als de ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen. Voor hen komt de 10%-regeling terug. Zie HR-kiosk

Belastingontduiking

De wet Implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot anti-witwasinlichtingen is vanaf 1 januari 2018 van kracht. De wet dient de risico's van witwassen van geld zo goed mogelijk te bestrijden en daarop controle uit te oefenen. Zie HR-kiosk

Na de Panama Papers zijn er nu ook de Paradise Papers: een onderzoek op basis van ruim 13,4 miljoen documenten. In 2018 zullen we er meer over horen. Zie HR-kiosk

Bovenmatige beloning

Is bovenmatige beloning in 2018 een issue? Nee, niet waarschijnlijk. Feiten: Steeds meer politiemedewerkers hebben een rianter inkomen dan hun hoogste baas, Accountantscontrole topinkomens zorg is niet meer te doen, Grootverdieners in (semi-)publieke sector leveren geen geld in en Baas verdient liefst 171 keer modaal. Lees de voornoemde artikelen in HR-kiosk

Burn-out

Teneinde zijn vordering tot vergoeding van schade als gevolg van een burn-out vergoed te krijgen, dient een werknemer allereerst te bewijzen dat zijn klachten door zijn werk en niet door bijvoorbeeld privé-omstandigheden zijn ontstaan. Uit de jurisprudentie volgt voorts in geval van een burn-out slechts met terughoudendheid een schending van de zorgplicht door de werkgever wordt aangenomen. Zie HR-kiosk

Bijstand

In Utrecht, Groningen, Tilburg en Wageningen zijn experimenten aan de gang waarbij de gemeenten gedurende twee jaar de mogelijkheid krijgen om op een andere manier om te gaan met de uitvoering van bijstandsregels. Centraal staat de vraag wat in de praktijk het beste werkt om te bevorderen dat mensen via werk onafhankelijk worden van bijstand. Zie HR-kiosk

Directeur-grootaandeelhouder

De DGA heeft in het kader van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer de mogelijkheid om zijn in eigen beheer uitgevoerde pensioenaanspraken af te kopen. In 2017 was de korting 34,5%, maar bij afkoop in 2018 of 2019 is deze lager. Zie HR-kiosk

Discriminatie

Tot 1 januari kunt u wel nog onderscheid maken voor jongeren van 18 tot 27 jaar en voor ouderen boven de 50 jaar. Hiermee sluit u andere doelgroepen uit. Vanaf 1 januari is dit niet meer toegestaan. Zie HR-kiosk

Duurzaam ondernemen

Drie op de vier bedrijven is op een bepaalde manier duurzaam bezig. Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau onder circa 700 MKB-bedrijven. In 2018 zullen er meer bedrijven - en niet alleen MKB - bijkomen. Zie HR-kiosk

Familiebedrijf

Voor deze bedrijven zal naar waarschijnlijkheid de anti-witwasmaatregel 'UBO-register' ('ulitimate benefical owners') in 2018 worden ingevoerd. Bron: HR-kiosk

Feestdagen en schoolvakanties 2018

Zie HR-kiosk

Kinderopvang

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister is werken in kinderopvang verboden. Zie HR-kiosk

De kinderbijslag per kwartaal voor kinderen t/m vijf jaar wordt € 201,05, 6 t/m 11 jaar € 244,13 en 12 t/m 17 jaar € 287,21.

De maximale bedragen kindgebonden budget per jaar zijn voor een gezin met 1 kind € 1.150, gezin met 2 kinderen € 2.050 en nog meer kinderen € 2.335. Zie HR-kiosk

De verplichting voor een jaarlijks vastgestelde risico-inventarisatie vervalt. Daarvoor in de plaats moet er een actueel, locatie specifiek veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn. Zie HR-kiosk

Koopkracht

Op de beloofde lastenverlichting moeten we nog een jaar wachten. Toch stijgt de koopkracht in 2018 voor het vijfde jaar op rij, al is dat wel minder sterk dan de afgelopen twee jaren.

 • Voor inkomens van drie keer modaal stijgt de koopkracht met 0,5 procent.

 • Voor mensen met een minimumloon daalt de koopkracht aanvankelijk met 0,2 procent maar dit wordt later bij de belastingaangifte hersteld.

 • Voor bijstandsgerechtigden stijgt de koopkracht met 0,5 procent, terwijl mensen met een WW-uitkering er 0,8 procent op vooruit gaan.

 • AOW'ers hebben 0,7 procent meer te besteden.

Zie HR-kiosk

Kortingen

 • De algemene inkomensafhankelijke heffingskorting wordt in 2018 iets aangepast en gaat naar € 2.265 euro (of 1.157 voor AOW'ers). Boven een inkomen van € 20.142 wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. Verdien je meer, dan wordt deze heffingskorting steeds lager. Bij inkomens van € 68.507 is deze teruggebracht tot nul.

 • De arbeidskorting wordt voor arbeidsinkomens boven de € 33.112 afgebouwd tot nihil. Het maximumbedrag van € 3.249 wordt verlaagd met 3,6% van het arbeidsinkomen boven de € 33.112.

 • De maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat voor mensen jonger dan AOW-leeftijd naar € 2.778. Net als de afbouw van de arbeidskorting zal ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2019 worden afgebouwd. Jonggehandicaptenkorting zal € 728 bedragen.

 • Ouderenkorting wordt € 1.418.

 • Alleenstaande ouderenkorting komt uit op € 423.

Zie HR-kiosk

Laaggeletterdheid terugbrengen 

Het kabinet gaat door met het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen. Het budget hiervoor wordt met 5 miljoen per jaar verhoogd. Zie Regeerakkoord

Loondoorbetaling bij ziekte

Rutte III wil de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar voor kleine bedrijven. De kritiek zwelt echter aan. En er bestaan grote twijfels of uitkeringsinstantie UWV de veranderingen aankan. Bron: HR-kiosk

Lage inkomensvoordeel (LIV) voor jeugd

Vanaf 1 januari 2018 starten 2 regelingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl): tegemoetkomingen LKV en jeugd-LIV. Het LIV, ook een Wtl-regeling, ging al in op 1 januari 2017. Het gaat om werknemer die de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen en die 1.248 of minder verloonde uren per jaar maakt. Het doel hiervan is om werkloosheid tegen te gaan.

Organisaties moeten in 2018 mogelijk twee maanden langer wachten op het LIV. Het uitstel geldt niet alleen voor de uitbetaling van het LIV. Zie HR-kiosk

Loonkosten

Met ingang van 1 januari 2018 verdwijnen de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in de plaats.

De vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie wordt voor 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%.

Minimumloon en minimumjeugdloon

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook in geval van stukloon, meerwerk en overeenkomst van beloning. Zie HR-kiosk

Het minimumloon geldt vanaf 1 januari 2018 voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning
, tenzij het gaat om mensen die werkzaam zijn in de uitoefening van bedrijf of de zelfstandige uitoefening van beroep (en dus fiscaal als ondernemer beschouwd worden).

Het minimumloon gaat ook gelden voor personen die op basis van een andere overeenkomst tegen beloning werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst, eveneens met uitzondering van (fiscaal) zelfstandigen. De wijziging geldt niet voor ZZP-ers, aangezien zij zelf invloed hebben op de hoogte van hun tarieven. Zie HR-kiosk

De werkgever is verplicht het loon op tijd te betalen. De Wet op het minimumloon wijzigt omdat mogelijke discussie wordt voorkomen over het moment van betalen van het minimumloon. Zie HR-kiosk

De wijzigingen m.b.t. het Minimum Loon in de Wet tegemoetkomingen loondomein (minimumjeugdloonvoordeel) treden in werking met ingang van 1 januari 2018. Zie HR-kiosk.

No-riskpremie oudere werknemer

Als een werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder heeft aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, dan wordt de werkgever gecompenseerd als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte. Hierbij moet deze werknemer minimaal een jaar werkloos zijn geweest en een WW-uitkering hebben ontvangen. De loondoorbetaling wordt in deze gevallen overgenomen door UWV. Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2018. Zie HR-kiosk

Ondernemingsraad

Het richtbedrag 2018 voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op € 1000 euro per dagdeel. Zie HR-kiosk

Onderwijs

Minister Arie Slob houdt vol dat hij geen extra geld heeft voor het basisonderwijs. De 720 miljoen euro extra die is gereserveerd in het regeerakkoord moet genoeg zijn. Zie HR-kiosk

Ontslag

Het maximum voor de transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en komt in 2018 uit op € 79.000. Zie HR-kiosk

Het kabinet is van plan om de opbouw van de transitievergoeding op een achttal punten aan te passen. De datum van het indienen van het wetsvoorstel is nog onbekend, zeer waarschijnlijk wordt dat 2018. Zie HR-kiosk

Bij ontslag van een zieke werknemer moet de werkgever 100% van het salaris (voordat de werknemer ziek werd) betalen over opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen. Zie HR-kiosk

Het ontslagrecht wordt soepeler. Hier staat tegenover dat de rechter bij ontslag een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de bestaande transitievergoeding). Zie Regeerakkoord

Opleidingen

Studenten betalen in 2017 € 2.006 collegegeld, in 2018 gaat daar € 1.000 af. De drempel om te gaan studeren aan een HBO of universiteit wordt daarmee verlaagd. De rente op een studielening gaat wel omhoog.

Voor de (academische) PABO's wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. Hiermee wordt studeren aan de (academische) PABO extra aantrekkelijk.

In 2018 en de jaren daarna ontvangen leraren in het basisonderwijs er € 270 miljoen extra. Daarnaast wordt de werkdruk op de basisscholen verlaagd, kosten € 500 miljoen. In totaal dus € 770 miljoen.

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald.

Of voornoemde voorstellen in 2018 worden ingevoerd, is onzeker. Zie Regeerakkoord

Scholen moeten verplicht lesgeven over het Wilhelmus, 'inclusief de context ervan'. Iedere leerling moet in zijn schooltijd een keer naar het Rijksmuseum en naar 'ons parlement'.

Overwerk

De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2018 (minimaal) het minimumloon plus vakantietoeslag over de uitkering overwerk. Zie HR-kiosk

Payrolling

De regels voor payrolling worden gewijzigd om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan: het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard, werknemers krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers bij de inlener. Of de ketenregeling in 2018 wordt herzien, is ongewis. Zie Regeerakkoord

Pensioen

Per 1 januari 2018 verschuift de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Medewerkers werken een jaar langer door en betalen dus ook een jaar langer premie. De uitkeringsduur wordt een jaar korter. Doordat de hoogte van de fiscaal toegestane pensioenopbouw gelijk blijft, wordt de regeling goedkoper. Per saldo zullen de kosten van de pensioenregeling met circa 6 tot 8 procent dalen. Zie HR-kiosk.

De
AOW-leeftijd gaat met ingang van 1 januari 2018 naar 66 jaar. Zie HR-kiosk.

De dekkingsgraad pensioenen kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief. Toch is de verwachting dat de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks zullen verhoogd met de inflatie. Ook de kans op verlaging van de pensioenen blijft de komende jaren aanwezig. Zie HR-kiosk

Maar en zijn ook uitzonderingen: Per 1 januari 2018 krijgen gepensioneerden en (gewezen) deelnemers Bouwnijverheid er 0,59% bij. De maximaal wettelijk toegestane verhoging is 0,59%. Zie HR-kiosk

Veel geharrewar over het onderwerp pensioenen. Problemen zijn onder meer de almaar stijgende AOW-leeftijd en de positie van ZZP-ers en flexwerkers. Of er in 2018 oplossingen komen is onzeker. Zie HR-kiosk

Het is niet langer mogelijk zogeheten kleine pensioenen af te kopen. In het wetsvoorstel  automatische waardeoverdracht kleine pensioenen is met terugwerkende kracht de grens getrokken op 1 januari 2017. Zie HR-kiosk

De modellen voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018 zijn officieel vastgesteld. Aansluitend hierop hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie vandaag op deze website de UPO-modellen 2018 en de handleiding gepubliceerd. Zie HR-kiosk

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar €€n privacywet in de hele EU: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wet heeft consequenties voor werkgevers die persoonsgegevens van werknemers opslaan en verwerken. De Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens komt dan te vervallen. Zie HR-kiosk

Met ingang van 6 november 2017 hoeven organisaties in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Met de AVG vervalt de meldplicht.

Roken

Het roken wordt vanaf juli 2018 duurder, een pakje van 20 sigaretten kost dan 35 cent meer. Zie HR-kiosk

Er zijn liefst vier wetten die alle te maken met het verbieden van roken op de werkplek. Zie HR-kiosk  

Rutte III

Vergeten wie de nieuwe ministers en staatssecretarissen zijn? Geen nood, zie HR-kiosk

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000 naar € 79.000 of een bruto jaarsalaris (indien dit hoger is). Zie HR-kiosk

Vakantie en verlof

Bij een vroegtijdige bevalling van een meerling neemt het bevallingsverlof toe met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde dan tien weken. Zie HR-kiosk

Na alle geharrewar zou u misschien denken dat vaders er in 2018 meer vaderschapsverlof bijkrijgen. Maar nee hoor, het is tot voorlopig van de baan. 1 januari 2019 lijkt meer realistisch en dan vaderschapsverlof dat voor 100% wordt doorbetaald. Zie HR-kiosk

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat een schijnzelfstandige die jarenlang voor hetzelfde bedrijf werkt, ook recht heeft op vakantiedagen en vakantiegeld die vaste werknemers genoten. Zie HR-kiosk

Vervoer en mobiliteit

De boetes voor snelheidsovertredingen worden aangepast aan de inflatie en stijgen met 1,1 procent. Rijd je, na snelheidscorrectie, 4 kilometer te hard buiten de bebouwde kom dan gaat dat € 24 kosten, was € 10. Het overschrijden van de toegestane snelheid met 30 kilometer per uur kost in 2018 € 312, was € 275.

De treintarieven gaan met 1,22% omhoog.

Het ziet er naar uit dat de snorfiets naar de rijbaan wordt verplaatst. Dit zal op z'n vroegst vanaf 1 juli 2018 zijn. Zie HR-kiosk

Verzekering

Per 1 januari 2018 gaan de voorwaarden voor brandverzekeringen voor bedrijven van veel verzekeraars veranderen. Er zullen strengere eisen worden gesteld. Voorheen werd vooral gekeken naar de brandveiligheid van de elektrische installaties. Zie HR-kiosk

Uitzendarbeid

In de Staatscourant van stond geschreven dat de mogelijkheid voor nieuwe gevallen om gebruik te maken van de mogelijkheid voor uitzendbedrijven om ingedeeld te worden in een andere sector dan de uitzendsector wordt afgeschaft. Dit blijkt begin 2018 toch niet het geval te zijn. Zie HR-kiosk

Vrijwilligersvergoeding

De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat van € 1.500 naar € 1.700. Zie HR-kiosk

Wajong

Per 1 januari 2018 wordt de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen verlaagt naar 70% van het Wet Minimumloon (WML). De uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen wordt daardoor meer gelijk aan die van jonggehandicapten in de Participatiewet, vanuit de gedachte dat beide groepen jonggehandicapten zijn met arbeidsmogelijkheden. Beide groepen vallen onder de banenafspraak. Zie HR-kiosk

Werkbonus

Vanaf 1 januari 2015 is de (door)werkbonus voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen wordt de werkbonus in 2018 geheel afgeschaft. Zie HR-kiosk

Werkgelegenheid

De sector overheid krijgt van het kabinet twaalf maanden extra de tijd om het afgesproken aantal banen (quotum) voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Zie HR-kiosk

Het aantal vacatures schiet door de een miljoen heen. Een derde daarvan is volgens de uitkeringsinstantie UWV moeilijk vervulbaar. Er zijn genoeg jongeren maar die kiezen vaak een opleiding waaraan geen behoefte is. Zie HR-kiosk

De leeftijdsgrens voor het behalen van een rijbewijs voor de bus is verlaagd naar 18 jaar. De maatregel is nodig om te zorgen voor voldoende nieuwe buschauffeurs. Zie HR-kiosk

Zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars werken samen voor gezamenlijk inkoopbeleid dure geneesmiddelen. De pilot richt zich op de onderhandeling over medicijnen voor patiënten met leukemie. De kosten voor die groep liggen rond de dertig miljoen euro per jaar. Zie HR-kiosk

In 2018 komt nominale premie (gemiddeld) van het basispakket ziektekostenverzekering uit op € 111,77 per maand, was in 2017 gemiddeld € 105,45. Bijverzekeren kan fors duurder worden. Het eigen risico blijft € 385. In 2018 is de inhoud van het pakket t.o.v. 2017 niet verminderd. Er zijn in 2018 wel nieuwe vergoedingen toegevoegd. Zie HR-kiosk

Verpleeghuizen moeten meer personeel aannemen van het extra geld dat zij de komende jaren krijgen. Gebeurt dat niet, dan wordt het geld teruggevorderd. In 2018 krijgen de verpleeghuizen 435 miljoen euro extra budget. Dat moet worden omgezet in tienduizend extra zorgverleners. Zie HR-kiosk

ZZP

Na evaluatie van de huidige gebruikelijk-loonregeling zal het kabinet bezien of de regeling moet worden aangepast.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw voor ZZP-ers komen er niet. De mogelijkheden voor kleine zelfstandigheden die wel van zulke voorzieningen gebruik willen maken moeten daarvoor wel de ruimte krijgen.

Binnen de Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt het systeem van modelovereenkomsten vervangen door een opdrachtgeversverklaring, waarmee opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid kunnen krijgen bij het inhuren van zelfstandigen.

Er komt een minimumuurtarief voor ZZP-ers bij werkzaamheden die langer dan drie maanden duren.

Zie
Regeerakkoord

Fors meer startende ondernemers

Door digitalisering en structurele wijzigingen op de arbeidsmarkt, zoals een hogere pensioenleeftijd en behoefte aan flexibiliteit, blijft het aantal startende ondernemers de komende jaren toenemen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de teller dit jaar de 150.000 nadert. Opnieuw een record.

Het aantal starters lag over de eerste acht maanden van 2018 met 15% fors hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In die periode zijn er bijna 104.000 nieuwe ondernemers gestart. Met respectievelijk 42% en 40% vooral in de transport & logistiek en de bouw. Het huidige economische klimaat is volgens de economen van ING dan ook op alle fronten aantrekkelijk voor startende ondernemers. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen.
 • Economische groei houdt aan
 • Dankzij online platformen als Uber, Werkspot en Deliveroo kunnen zelfstandigen relatief eenvoudig aan opdrachten komen.
 • De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe voor bepaalde beroepsgroepen (ICT, Zorg, Transport, Bouw) waardoor het lucratief kan zijn om als zzp’er aan de slag te gaan. 
(Bron en meer: TQL, okt. 2018)

Code oranje - nieuwe beweging anti-populisme

In Den Haag is Code Oranje gepresenteerd. Volgens de initiatiefnemers is het geen politieke partij, maar een beweging, die volgend jaar in ieder geval mee gaat doen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland.

Code Oranje wil vooral meer zeggenschap voor de burger, bijvoorbeeld via referenda. Die dragen volgens de initiatiefnemers bij aan het overwinnen van tegenstellingen in de samenleving. Op die manier hoopt initiatiefnemer Bert Blase ook populistische partijen als de PVV en Forum voor Democratie de wind uit de zeilen te nemen. (Bron: NOS, 25 okt. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Veranderingen 2017    Veranderingen 2019