Veranderingen 2019    Veranderingen 2021 


Veranderingen 2020

Datum laatste wijziging: 12 november 2019  |  Trefwoorden: Veranderingen, 2020

In alfabetische volgorde

NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk.

Adoptie- en extra geboorteverlof

Het kabinetsvoorstel luidt dat per 1 januari 2019 werknemers recht op zes weken pleegzorg- en adoptieverlof. Op dit moment duren dit verlof nog maximaal vier weken.

Dit wordt geregeld met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). De WIEG regelt ook dat het geboorteverlof voor de partner per 1 juli 2020 kan worden aangevuld met vijf maal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

Ambtenaren

De rechtspositie van de ambtenaar wijzigt met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De WNRA trekt de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk met die van het bedrijfsleven.

Auto

De Wet uitwerking Autobrief II voorziet in een fijnstoftoeslag in de Wet MRB 1994. Deze toeslag geldt voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan  5 milligram per kilometer. Op 16 april 2018 is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de hiervoor noodzakelijke automatisering bij de Belastingdienst naar verwachting pas per 1 januari 2020 gereed zal zijn. Als gevolg hiervan kan deze toeslag niet per 1 januari 2019 in werking treden. De Wet uitwerking Autobrief II wordt zodanig aangepast dat deze toeslag geldt met ingang van een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 omhoog van 4 naar 8%. Aldus het wetsontwerp dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Voor een normale personenauto zal dat circa 1.000 euro per jaar kunnen schelen.

Vanaf 1 juli 2020 zullen de bpm-tarieven voor nieuwe auto’s gebaseerd worden op de nieuwe CO2-testmethode WLTP.

Bedrijfsleven

Nederland wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die een echte bijdrage leveren aan de economie. Het kabinet presenteert daarom een ambitieus pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven. Voor het MKB wordt per 2020 structureel 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Belastingontduiking

Vanaf 10 januari 2020 moet iedere EU-lidstaat een openbaar UBO-register hebben geïmplementeerd. Via deze registratie kan iedereen UBO’s van entiteiten met een vestiging in de eigen EU-lidstaat opzoeken. In 2019 zullen onderzoeken plaatsvinden naar de effectiviteit van de nieuwe Arbowet, zodat deze in 2020 kan worden geëvalueerd.

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden.

BTW (Europa)

In afwachting van de invoering van het nieuwe Europese BTW-stelsel zullen per 1 januari 2020 vier kortetermijnoplossingen ('quick-fixes') worden ingevoerd om de BTW-heffing bij de handel tussen de lidstaten te verbeteren.

BTW (Nederland)

Een werkgever hoeft 1 januari 2020 geen btw-aangifte meer te doen. Voorwaarden zijn: 1. De omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar en 2. Het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Computer

U gebruikt nog steeds Window 7? Snel een nieuwe computer kopen, Microsoft stopt namelijk de ondersteuning.

Detacheringsrichtlijn

Uiterlijk 30 juli 2020 wordt de herziene Detacheringsrichtlijn ingevoerd, die onder andere een gewijzigde definitie van loon bevat. Gedetacheerde werknemers krijgen straks na 12 maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Uitzondering hierop zijn de regels voor ontslag en aanvullend pensioen.

Directeur grootaandeelhouder (DGA)

Met ingang van 2019 is fiscale korting bij afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB) niet meer toegestaan. 

Fiets

De forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, wordt vastgesteld op 7% van de nieuwwaarde. Het percentage maakt deel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling. De regeling gaat in per 1 januari 2020.

Geboorteverlof

Per 1 juli 2020 kan het geboorteverlof worden aangevuld met vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

Griffierechten 

Griffierechten lagere vorderingen zijn verlaagd en duurdere vorderingen zijn verhoogd.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting wordt verhoogd in 2019, 2020 en 2021. In 2019 komt de maximale algemene heffingskorting uit op € 2.477.

Kindregelingen

Meer paren krijgen recht op een (hoger) kindgebonden budget. Om ouders met middeninkomens extra te ondersteunen wordt daarvoor per 2020 de inkomensgrens voor afbouw van het kindgebonden budget verhoogd met 16.500 euro. In december 2019 zal de Belastingdienst de eerste (aangepaste) voorschotten voor 2020 verstrekken.

Kraamverlof

Vanaf 1 juli 2020 telt het geboorteverlof maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.

Onlineplatforms

De EU voert nieuwe regels in die online­platforms transparanter, eerlijker en voorspelbaarder maken voor bedrijven, in combinatie met een doeltreffende verhaal­regeling.

Ondernemers

Een groot aantal aftrekposten (in 2019 nog 49%) wordt vanaf 2020 afgebouwd in vier jaarlijkse stapjes van 3%, tot in 2023 de aftrek nog slechts 37% bedraagt. De aftrek geldt onder meer de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en meewerkaftrek.

De kleineondernemersregeling wordt gemoderniseerd. Nu geldt de kleineondernemersregeling als een ondernemer in één jaar minder dan € 1.883 BTW moet betalen. De ondernemer krijgt vanaf 2020 belastingvermindering of hij betaalt geen BTW.

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan een eis van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het onderscheid tussen de VOF en de maatschap verdwijnt op 1 januari 2020. Er komt één vorm voor terug: de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (CV). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt daardoor makkelijker.

Per 1 januari 2020 krijgen de ruim één miljoen eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. Dat staat los van het burgerservicenummer en moet zo de privacy van ZZP’ers beter beschermen.

Ontslaggrond

Tezamen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, wordt ontslag mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (i-grond).

Opleidingen

De fiscale scholingsaftrek vervalt en wordt vervangen door het zogeheten STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).

Roken

Vanaf 1 juli 2020 is in supermarkten geen enkel sigarettenpakje meer te zien is. In kleinere winkels zal dat vanaf 1 januari 2021 het geval zijn.

Scholingskosten

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt per 2020 vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

S&O-afdrachtvermindering

De S&O-afdrachtvermindering wordt verhoogd door het percentage van de tweede schijf te verhogen van 14% naar 16%.

Transitievergoeding

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers een deel van de transitievergoeding terugvorderen bij het UWV. De terugvordering betreft het ontslag van werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn. Werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een vergoeding hebben betaald, moeten vóór 1 oktober 2020 de compensatie hebben aangevraagd.

UBO-register

Om belastingontduiking te voorkomen treedt het UBO-register vanaf januari 2020 in werking.

Verlof

De werknemer (partner) kan vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In deze periode heeft de werkgever geen loon. De werknemer heeft wel recht op een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon.

Werkgevers

Als gevolg van het aannemen van het pensioenakkoord, zullen de extra kosten vanaf 2020 mede worden gevonden in het afbouwen van het Lage-inkomensvoordeel.

Werkkostenregeling

  • Verhoging vrije ruime naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.
  • Verklaringen omtrent gedrag (‘VOG’) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.
  • De waardebepaling bij producten uit eigen bedrijf wordt aangepast.
  • Werkgevers krijgen meer tijd om vast te stellen of en hoeveel eindheffing WKR verschuldigd is.

Wet arbeidsmarkt in balans

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en de financiering van de Werkloosheidswet (WW) geregeld. De ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2020.

In de WAB staan aanpassingen van bestaande wetten, te weten:
  • De ketenregeling voor contracten wordt ruimer. Je mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar.
  • Er komen extra regels voor oproepkrachten. Je moet ze vier dagen van tevoren oproepen en na een jaar een contract aanbieden voor vaste uren.
  • Payrollers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van je personeel, behalve pensioen.
  • De WW-premie gaat omlaag voor werknemers met een vast contract.
  • Er komt een cumulatiegrond voor ontslag (optelsom van ontslagredenen).
  • De transitievergoeding bij ontslag wordt anders berekend.

ZZP

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Veranderingen 2019    Veranderingen 2021