Wet Aanpassing Arbeidsduur Waa


1. Wet arbeid en zorg   20 maart 2009
8 mei 2020  |  , , , ,
Inhoud Wettelijk noodzakelijke zorg Indeling Wet arbeid en zorg Overig onderscheid Wijziging Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet Internet Samenvatting Wet Arbeid en Zorg Meerlingenverlof Wet ...

2. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... WW Toelichting bijzondere situaties voor hoge of lage WW-premie Hoe ondersteunt HR-software de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Werkgevers omzeilen Wet Arbeidsmarkt in Balans Kent u alle 43 ...

3. Wetten en wetsvoorstellen arbeidstijden   20 februari 2012
25 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Arbeidstijdenwet 2007 EG-regels Wijziging Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet Wijziging Arbeidstijdenwet Initiatiefwet flexibel werken Wet Modernisering ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

5. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

6. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek Beperkingen Kapstokartikelen Bijzondere verplichtingen werkgever en werknemer Jurisprudentie Juryrechtspraak Juridisch loket Huisvesting zeker zo ...

7. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

8. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... Geen vergoeding voor niet-genoten ATV-dagen Arbeidstijdverkorting niet verwarren met Arbeidstijdenwet Werkgevers willen af van ATV-dagen Parttime dag valt op een nationale feestdag Oorsprong ATV ...

9. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over arbeidsvoorwaarden Jurisprudentie Wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – Wat gaat ...

10. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

11. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2015 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de datum van de ...

12. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... demissionair is en de onderhandelaars het nog altijd niet eens zijn over een nieuw kabinet. Wat weten we wel (in alfabetische volgorde): Afdrachtvermindering Het wordt voor ...

13. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... komt verder onder druk te staan, plannen zijn onvoldoende onderbouwd en de fiscale wetgeving wijzigt veel te snel. Naslag: Prinsjesdag 2018: Miljoenennota 2019, Belastingplan 2019, ...

14. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... (denk bijvoorbeeld aan vrouwen) een lager uurloon ontvangen, kan strijdig met zijn met wetten gelijke behandeling. Minimumloon Betaling van deeltijdwerkers onder het minimumloon komt ...

15. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 november 2023  |  , , , ,
... vaker in deeltijd Arbeidstijd- en arbeidsduurverkorting t.o.v. deeltijd gescheiden begrippen Wet aanpassing arbeidsduur Ontslagbescherming Bedrijfsoverwegingen Duobaan Financiële aspecten ...

16. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
Inhoud Begrip 80-90-100-regeling Discriminatie Initiatief Burgerlijk wetboek Dossiervorming Jurisprudentie Vakbonden Afbouwregeling Pensioen Remotie Alles over demotie Demotie nodig om economie te ...

17. Dienstwoning   20 maart 2009
5 januari 2021  |  , , , , , ,
... zou hebben besteed aan huur als aan hem de woning niet ter beschikking zou zijn gesteld. De wet stelt het besparingsvoordeel uit dienstwoning forfaitair (vast bedrag) op 18% van het ...

18. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... economie PSD2 in werking Meer transparantie bij ondernemen via onlineplatforms Verzet tegen EU-wetgeving inzake WW-regels Kan WW-export worden beperkt? Uitstel WW-export EU-wet verplicht ...

19. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... arbeidsmarkt Hoge Raad geeft oproepkracht meer rechten Flexibilisering op werkvloer zet door Wet Werk en Zekerheid van belang voor oproepkrachten Flexibele arbeid is duur en weinig ...

20. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
Inhoud Inleiding Burgerlijk wetboek Bedrijfsuitjes Billijke vergoeding Jurisprudentie slapend dienstverband Prejudiciële vragen inzake slapend dienstverband Hoge Raad verbiedt slapend ...

21. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... ligt doorgaans lager dan ouders in een contract hebben vastgelegd. Werknemers in Nederland hebben wettelijk recht op minimaal 20 dagen vakantie bij een volledige werkweek van 5 dagen. Daarom ...

22. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  , ,
Inhoud Invoering wettelijk minimumjeugdloon Rechtvaardiging Hoge Raad Jongeren boos om 'oneerlijk' laag minimumloon Fracties Tweede Kamer voor verhogen minimumjeugdloon Bijenkorf schaft jeugdlonen ...

23. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... de loonstrook of salarisstrook, maar feitelijk een salarisspecificatie. Volgens het Burgerlijk Wetboek (7:626) is de werkgever verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon ...

24. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Definitie Wet arbeid en zorg Mantelzorgforfait Mantelzorgcompliment Erfbelasting (ook wel mantelzorgvrijstelling genoemd) Mantelzorger van demente raakt overbelast Werkgevers verontrust ...

25. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Doel wet Fiscaal minimumloon Inkomensbestanddelen wettelijk minimumloon Normale arbeidsduur Wet Koppeling met Aanpassingsmogelijkheden Minister in hoger beroep om uitspraken minimumloon ...


Bekijk items: 1 tot 25 (49 totaal)