Dwingend Recht


1. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... komen hiervoor in aanmerking. Geschikt voor algemeen verbindend verklaren zijn de normatieve (dwingende) bepalingen in een bedrijfstak-CAO. Afspraken tussen de CAO-partijen - obligatoire ...

2. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van het loon. Doorbetaling salaris en vakantietoeslag Volgens de wet VLZ zijn bedrijven verplicht (dwingend recht) minimaal 70% van het salaris en de vakantietoeslag gedurende de eerste twee jaar ...

3. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... regelmatig aanpassen. Beperkingen Het arbeidsrecht kent diverse soorten beperkingen, te weten: Dwingend recht: Dwingend recht betreft bepalingen waarbij afwijking niet is toegestaan. Dat houdt ...

4. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Daarmee is de benadering van jongeren vanuit de WWB dwingender dan de benadering vanuit de Wet investeren in jongeren was. Deze plicht (Work ...

5. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... de overheid beleidsmatig slechts het hoognodige voor de werknemers vast te leggen in wetten (dwingend recht) en laat het overige zoveel mogelijk over voor de onderhandelingen over een nieuwe ...

6. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... te komen tot een eenvoudige, goed uitvoerbare regeling, brengt mee dat er voldoende specifieke en dwingende redenen aanwezig waren om te komen tot de invoering van de crisisheffing. De keuze om ...

7. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... deze wet ook aan buitenlandse werkgevers die hun werknemers in Duitsland arbeid laten verrichten dwingendrechtelijk voorgeschreven. Toch is de Duitse wetgeving met name controversieel als het ...

8. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
... bestaat uit drie delen: overwegingen, artikelen en bijlagen. Een verordening is dus veel dwingender dan een richtlijn, een richtlijn biedt nog ruimte voor aanpassing aan de nationale ...

9. Europese wetgeving   1 maart 2013
13 februari 2019  |  , , ,
... bestaat uit drie delen: overwegingen, artikelen en bijlagen. Een verordening is dus veel dwingender dan een richtlijn, een richtlijn biedt nog ruimte voor aanpassing aan de nationale ...

10. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... nul-urencontract). Van deze wetsbepaling kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, dwingend recht dus. NB: Zie ook de Wet Wab die in 2020 van kracht wordt. Voorovereenkomst Als er ...

11. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (en mogelijk ook contractueel) niet is toegestaan. Zowel het pensioenfonds als de deelnemer zitten dwingend aan elkaar vast en kunnen alleen onder heel stringente voorwaarden van elkaar af. ...

12. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... het wetsvoorstel is implementatie van de EU-Richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Deze dwingende Richtlijn - die uiterlijk 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving moet zijn ...

13. Minimum vakantiebijslag (Wml)   15 juni 2015
2 augustus 2019  |  , ,
... de Wml kan in CAO's of personeelshandboeken alleen worden afgeweken ten gunste van de werknemer (dwingend recht). Meestal is de vakantiebijslag 8%. Ambtenaren Ambtenaren vallen niet onder de ...

14. Non-actiefstelling   10 maart 2010
21 februari 2024  |  , , , , , ,
... behoudt hij eveneens een eventueel ter beschikking gestelde auto. Slechts bij CAO (drie-kwartdwingend recht) of bij individuele arbeidsovereenkomst (semi-dwingend recht) kan van het ...

15. Nudging   19 december 2016
9 augustus 2019  | 
... informeren. Maar omdat ook de minder gewenste keuze gewoon beschikbaar blijft, is nudging minder dwingend dan het opleggen van regels of verboden. Voorbeelden Een organisatie wil de ...

16. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... zijn gemaakt, vastgelegd. Vaststellingsovereenkomsten kunnen volgens de wet afwijken van het dwingend recht, voor zover niet in strijd met de openbare orde of de goede zeden. ** Bij een ...

17. Ontslag nemen of krijgen   22 januari 2011
12 juli 2019  |  , , ,
... is schadeplichtig. ** Kan bij CAO ten nadele van de werknemer van worden afgeweken (driekwart dwingend recht). NB: Vaak denken werknemers dat zij tijdens de opzegtermijn al hun vakantiedagen ...

18. Opleidingsbeding   29 januari 2015
14 december 2019  |  , ,
... verschuldigd was. Dit annuleringsbeding is strijdig met de geest van de wetsartikelen die van dwingend recht zijn die bepalen dat een consument een overeenkomst te allen tijde kan opzeggen en ...

19. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... wet- en regelgeving, zoals de verhoging van de pensioenrichtleeftijd, werkt in beginsel niet dwingend door in de pensioenafspraken tussen de werkgever en werknemers. Om de pensioenleeftijd ...

20. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... zijn achteropgeraakt. Misschien ligt daar nu eens wel een faciliterende of zelfs dwingende rol voor de overheid. (Bron: Z24, 19 aug. 2016) Zie ook column "Hoe ouder, hoe beter" ...

21. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... over het bedrag dat ze opbouwen en dat er ook meer vrijheid komt in het systeem. Een minder dwingend pensioensysteem zou het voor ZZP-ers gemakkelijker maken om deel te nemen. Het ...

22. Pensioenverzekering   11 maart 2010
31 mei 2020  |  , , , ,
... vrijwillig, maar de overheid heeft als stok achter de deur in het Regeerakkoord opgenomen dat dwingende maatregelen genomen kunnen worden als een convenant niet toereikend blijkt te zijn. Een ...

23. Ploegen- en onregelmatige diensten   20 maart 2009
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... Vakantietoeslag De vaste ploegentoeslag valt onder de wet Minimum Loon en Vakantietoeslag is dwingend recht. Deze wet is in het leven geroepen om te voorkomen dat werkgevers, anders zouden ...

24. Proeftijd   22 januari 2011
20 januari 2020  |  , , , ,
... het maximum - bijvoorbeeld van één naar twee maanden - is alleen bij CAO toegestaan (driekwart dwingend recht), het maximum van twee maanden mag echter niet worden overschreden (dwingend ...

25. Rechtspositie   1 januari 2012
31 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... zij het dat de artikelen over het voor bepaalde en onbepaalde tijd in diensttreden van driekwart-dwingend recht zijn. Bij CAO mag ten nadele van de werknemer hiervan worden afgeweken. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (49 totaal)