Beeindiging


1. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
Inhoud Begrip Jurisprudentie over all-in 2014 All-in loon blijkt niet uit loonstrook – recht op nabetaling Criterium 'voldoende duidelijk voor de werknemer' All-in vraagt om duidelijke ...

2. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

3. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

4. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
Inhoud Eenmalige uitkering of aanvulling Functioneren Militair Invaliditeitspensioen Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten Eenmalige uitkering of aanvulling In geval van ...

5. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Wettelijke grondslag van de arbeidsovereenkomst Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Werk zelf verrichten Naam ...

6. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

7. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Fouten volgens het arbeidsrecht Ontslag vindt geen doorgang Opzegging gevolg van ernstig verwijtbaar handelen Achterstallig loon; geen rechtsgeldig einde contract, geen seizoenarbeider ...

8. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
Inhoud Uitkering salaris Vorderingen Eindafrekening Auto van de zaak Vergoedingen in kader sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra ...

9. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... auto's per jaar Bijtelling vanaf 2020 Bijtelling vanaf 2021 bij meer dan 1 auto van de zaak Beeindiging van overeenkomst van leaseauto Aanpassing bijtelling toch pas vanaf 2022 Effecten van ...

10. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
Inhoud Lijfrentebanksparen Voorwaarden Belastingdienst Cijfers banksparen 2011 Vrijstelling banksparen Wijzigingen banksparen 2014/2015 Wijzigingen banksparen 2016 Belastingvrij vermogen opbouwen ...

11. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

12. Beëindiging dienstverband   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,
Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 of later ingaat, hebben enkele subrubrieken in deze rubriek uitsluitend betrekking op de periode vóór de ingangsdatum van ...

13. Beëindiging van rechtswege   10 maart 2010
9 november 2017  |  , ,
Inhoud Automatisch einde Gevaren Automatisch einde Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, dus automatisch op het moment dat de in de arbeidsovereenkomst omschreven ...

14. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
Inhoud Belastingplan 2020 Belastingplan 2020 Personele onderwerpen in alfabetische volgorde: Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting, een korting op de verschuldigde ...

15. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
Inhoud Verandering in alfabetische volgorde Wijzigingen Aangenomen amendementen en moties Eerste Kamer accoord met Belastingplan 2021 Verandering in alfabetische volgorde Vooraf wordt opgemerkt ...

16. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding Waardeoordeel Meerdere beoordelaars Beoordelingsfouten Beoordelingsmethoden Verschil beoordelings- en functioneringsgesprek Stop nou eens met het beoordelingsgesprek Het ...

17. Bevoegdheid kantonrechter   10 mei 2013
21 april 2017  |  ,
Inhoud Woord vooraf Gebied Maximum bedrag Proceskosten Advocaat niet verplicht Griffierechten Naslag Woord vooraf De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. ...

18. Billijke vergoeding   2 februari 2018
2 februari 2018  |  ,
Inhoud Inleiding billijke vergoeding Eerste billijke vergoeding Tweede billijke vergoeding 1,5 x transitievergoeding Record billijke vergoeding Jurisprudentie billijke toepassing vergoeding ...

19. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

20. Boetebeding   20 maart 2009
8 oktober 2020  |  ,
Inhoud Voorwaarden Keuze Maximum boete Verjaren Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels Voorwaarden De werkgever kan een vordering ...

21. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Balkenendenorm Factor-20-norm Inkomens publieke en semipublieke sector openbaar Top verdient zes keer zoveel als gewone werknemer Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en ...

22. Collectief ontslag (arbeidsrecht)   10 maart 2010
5 juli 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding collectief ontslag Collectief ontslag vanaf 1 april 2014 Ambtenaren Uitvoering Jurisprudentie afspiegelingsbeginsel Commissie voor geschilbeslechting Inleiding collectief ontslag ...

23. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
Inhoud Definitie Behandeling UWV Afspiegelingsbeginsel tot 2014 Aanpassingen afspiegelingsbeginsel vanaf 2014 Verdeling in uitwisselbare functies Peildatum Ziekte Onmisbaarheidscriterium ...

24. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Wat is concurrentiebeding? Beperkingen Schriftelijkheidsvereiste Functiewijziging Omzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd Vergoeding Goed doel Concurrentiebeding ...

25. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
Inhoud Inleiding Crisisheffing fiscale loon Crisisheffing niet over uitkering levensloop Massaal verzet tegen crisisheffing Rechter ingeschakeld bij afhandeling crisisheffing KNVB en clubs starten ...


Bekijk items: 1 tot 25 (392 totaal)