Minimumloon Per Uur


1. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Doel wet Fiscaal minimumloon Inkomensbestanddelen wettelijk minimumloon Normale arbeidsduur Wet Koppeling met Aanpassingsmogelijkheden Minister in hoger beroep om uitspraken minimumloon ...

2. Minimumloon in de bouw   4 december 2019
4 december 2019  |  ,
Loon en minimumloon CAO Bouw en Infra De CAO Bouw & Infra maakt onderscheid tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers: Bouwplaatswerknemers Onder bouwplaatswerknemers vallen alle functies ...

3. Minimumloon per uur (tabellen)   30 maart 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , ,
... € 3,83 16 jaar € 3,72 € 3,52 € 3,35 15 jaar € 3,24 € 3,07 € 2,91 Ga terug naar Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag ...

4. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... aanneming van werk en opdracht Dienstverleningsovereenkomst Opdrachtovereenkomst Wetsvoorstel minimumloon bij overeenkomst van opdracht Uitbreiding Wet minimumloon wederom aangehouden Wiebes ...

5. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
Inhoud Arbeidsovereenkomst Aanloopschalen Minimumloon Kan je het aanvangssalaris verhogen? Startsalaris Heineken te hoog Arbeidsovereenkomst Een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... loonkostensubsidie van UWV (vanaf 2002). De loonkostensubsidie was jaarlijks maximaal 50% van het minimumloon. Deze regeling is 2012 opgeheven. Loonkostensubsidie voor werknemers met een ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... nogal strikt bij het toetsen van arbeidsgehandicapten; wie op welke manier dan ook zelfstandig het minimumloon kan verdienen, komt er niet in. Aan de andere kant moet het doelgroepregister in de ...

8. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... niet verbindend verklaard indien het laagste salaris(schaal) qua de hoogte niet samenvalt met het minimumloon. De regering acht(te) dit belangrijk omdat, door het betalen van het minimum loon in ...

9. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... of een bovenwettelijke uitkering) blijft een deel buiten beschouwing: vijftig procent van het minimumloon plus een derde deel van wat iemand boven dit bedrag verdient. Daardoor wordt bij een ...

10. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW-uitkering Vanaf 1995 ontvangt een gehuwde* 65-plusser een AOW-pensioen van 50% van het netto minimumloon (zonder vakantietoeslag), zodra de partner ook 65 jaar is, ontvangt hij/zij ook 50%, ...

11. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... aan hun opvang zodra ze geld verdienen. Een asielzoeker met een partner en twee kinderen die het minimumloon verdient, houdt na aftrek van de opvangkosten 500 euro per maand over. Van Panhuis ...

12. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. ...

13. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... uitkering. WGA-vervolguitkering De WGA-vervolguitkering is een percentage van het wettelijk minimumloon of van het maandloon als dat lager is. Dit percentage is hoger naar mate de werknemer ...

14. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de ziekte heeft de werknemer bovendien recht op in ieder geval het voor hem geldende wettelijk minimumloon. Loondoorbetaling bij ziekte en minimum loon In Art. 629 van boek 7 van het ...

15. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... wel regels voor AOW-gerechtigde opgesteld en waaraan zij zich zullen moeten houden; hoewel het minimumloon in Nederland geldt tot de AOW-gerechtigde leeftijd (WML, artikel 7, lid 1), mag de ...

16. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... is voor werknemer en werkgever gelijk (7:652, lid 1, BW); seksediscriminatie (7:646 BW); wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag (wet WML); opzegverboden (7:670 BW). In bovengenoemde ...

17. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... dat het verweer van de werkgever dat de werkneemster alleen aanspraak heeft op het wettelijk minimumloon omdat zij seizoenarbeider is niet opgaat. De arbeidsovereenkomst is niet als ...

18. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Arbeidstijdenwet geldt niet of slechts gedeeltelijk voor: werknemers die ten minste 3 maal het minimumloon verdienen, tenzij het gevaarlijk werk, nachtdienst of werk door niet-leidinggevenden ...

19. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Wat Nederland betreft, valt op dat er verschillende definities en bedragen zijn: allereerst het minimumloon dat twee maal per jaar wordt verhoogd. In de tweede helft van 2019 is het minimumloon ...

20. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... zijn te betalen aan het COA zodra zij een inkomen hebben, houden zij bij fulltimewerk tegen minimumloon in het slechtste geval 196 euro per maand over. Net als voor bijstandsgerechtigden ...

21. Bedrijfsvakschool   18 augustus 2012
16 februari 2019  |  , , ,
... komen de leerlingen in het eerste of tweede jaar al in dienst van een bedrijf en verdienen het minimumloon. De kosten komen voor een groot deel voor rekening van de bedrijven en betalen zich ...

22. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... met de verwachte inflatiecorrectie de komende jaren en de verwachte stijging van het wettelijke minimumloon waar de inkomensgrenzen van worden afgeleid, wordt de afbouwgrens in 2015 verhoogd ...

23. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... wordt de opzegtermijn voor een AOW’er verkort. Een werkgever hoeft nu nog geen wettelijk minimumloon te betalen voor een AOW’er. Vanaf 2013 moet dat wel, om verdringing van jongere ...

24. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... ook ouderen en uitkeringsgerechtigden gaan er op vooruit. Enkele cijfers: alleenstaanden met een minimumloon krijgen er 5,3 procent bij. Een alleenstaande ouder met een minimumloon kan rekenen ...

25. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 44.000. In 2017 wordt het minimumbedrag van € 44.000 voor start-ups verlaagd tot het wettelijke minimumloon (circa € 20.000). Deze regeling geldt in principe tot 1 januari 2022. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (199 totaal)