Handboek Loonheffingen 2015    Handboek Loonheffingen 2017 


Handboek Loonheffingen 2016

Datum laatste wijziging: 29 april 2017  |  Trefwoorden: Handboek Loonheffingen, Belastingdienst, 2016, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

 1. Waar te vinden
 2. Wijzigingen Nieuwsbrief
 3. Wijzigingen 26 november 2015
 4. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 3e aanpassing
 5. Wijzingen 14 juni 2016
 6. Versiebeheer
 7. Wijzigingen 28 september 2016
 8. Uitstel handhaving wet DBA behalve voor kwaadwillenden

Waar te vinden

Het Handboek Loonheffingen 2016 (13 november 2015) is te vinden op internet (pdf-versie).

Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De online versie van het handboek wordt in 2016 doorlopend actueel gehouden, van de download versie zal de Belastingdienst elk kwartaal een geactualiseerde versie plaatsen.

Wijzigingen Nieuwsbrief

In de Nieuwsbrief van de Belastingdienst staan de volgende 14 voornemens:
 • 80%-regeling opnemen levenslooptegoed vervalt
 • aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium (tool) werkkostenregeling
 • bijtellingspercentages (tool) voor auto’s van de zaak
 • eigenrisicodrager WGA
 • extra kolom in tabel bijzondere beloningen
 • invoering van een verplicht model garantieverklaring die nodig is als de werkgever
 • invoering van € 2.000 premiekorting voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen
 • leeftijd voor de werkbonus gaat van 61 naar 62 jaar
 • stijging AOW-gerechtigde leeftijd (tool) naar 65 jaar en 6 maanden
 • tijdelijke heffingskorting vervalt
 • veranderingen aangifte loonheffingen*
 • vervallen van de nihilwaardering rentevoordeel bij leningen eigenwoning
 • verzekering ZW voor AOW-gerechtigde werknemers
 • voordeelregel tabel bijzondere beloningen vervalt
 • wettelijke verplichting om op de jaaropgaaf verrekende arbeidskorting te vermelden

* Registratie informatie voor het CBS die deze informatie conform de Europese regels moet verzamelen.

Wijzigingen 26 november 2015

Het betreft wijzigingen in:
 • 4 Bepalen wat tot het loon hoort
 • 8 Eindheffing werkkostenregeling berekenen
 • 19 Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen
(Bron: Belastingdienst)

Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 3e aanpassing

In de 3e uitgave is een onderwerp toegevoegd: Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 (punt 18). De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2016 zijn daardoor verplaatst van punt 18 naar punt 19.

Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • In de 1e alinea van punt 3 staat nu dat uw werknemer het belaste rente- en kostenvoordeel in de inkomstenbelasting kan aftrekken in plaats van alleen het belaste rentevoordeel. Ook hebben we bij dit punt 2 alinea's toegevoegd: over het aangeven van rentevoordeel en over het verleggen van de inhoudingsplicht.
 • De titel van punt 4 is verbeterd en ook de inhoud van dit onderwerp is verbeterd en uitgebreid.
 • Bij punt 7 hebben we:
  • een verandering toegevoegd (het vervallen van een aantal codes soort inkomstenverhouding/inkomenscode)
  • een aandachtspunt toegevoegd (naam van de rubriek 'pseudo-eindheffing VUT' nog niet aangepast)
  • de titel en de 1e zin van het 2e aandachtspunt verbeterd (AOW'ers zijn verzekerd voor de ZW)
  • bij de informatie over de nieuwe rubrieken 'Contractloon' en 'Contracturen per week' een link naar de gegevensspecificaties toegevoegd
 • Bij punt 15 hebben we een alinea toegevoegd met de definitie van de echtgenoot van de bestuurder. In de alinea daarboven hebben we 'in eerste instantie' geschrapt.
 • Bij punt 17 hebben we de kop en de 1e zin van de laatste alinea verbeterd.
 • Bij de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 hebben we:
  • in tabel 9c de kop boven de rechterkolom verbeterd
  • in tabel 10 de percentages bij sectorcode 64 en 66, code risicopremiegroep 02 verbeterd

Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2015' zijn nu verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2016'. Tot slot hebben we overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 3e uitgave in 2016 verschijnt.

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 15. Nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
 • 16. Recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer beperkt
 • 17. Veranderingen in de afdrachtvermindering S&O
 • 18. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016
  Bij deze tarieven, bedragen en percentages is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen die na de stemming in de Tweede Kamer nog in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht.

Verder hebben we bij punt 7 meer informatie toegevoegd over contractloon en over contracturen per week.

(Bron: Belastingdienst)

Wijzingen 14 juni 2016

Loonheffingen over bijstandsuitkeringen

Er is in stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen en paragraaf 7.3.7 Tabellen voor bijzondere groepen werknemers een link gemaakt naar de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2016.

De SVB en de gemeenten zijn wettelijk verplicht om loonheffingen te betalen over bijstandsuitkeringen. In deze handleiding staan de regels die daarvoor in 2016 gelden.

Excessieve vertrekvergoeding

In paragraaf 11.7 Aangifte pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen en paragraaf 24.8 Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen is een link gemaakt naar de Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2016.

De werkgever betaalt 75 procent belasting over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die in 2016 bij hem uit dienst gaan. Voor deze werknemers betaalt u deze zogenoemde pseudo-eindheffing alleen als het toetsloon meer is dan € 538.000 en voor zover de vertrekvergoeding hoger is dan het toetsloon. In deze toelichting leest u hoe u het toetsloon bepaalt en het excessieve deel van de vertrekvergoeding berekent.

Normbedrag voor huisvesting en inwoning

In paragraaf 20.3.3 Huisvesting op de werkplek was het normbedrag voor huisvesting en inwoning was niet juist. Dit bedrag is aangepast: er stond € 5,40, er staat nu € 5,45.

Voldoet de huisvesting op de werkplek niet aan de voorwaarden voor een onbelaste terbeschikkingstelling en gaat het ook niet om een (dienst)woning dan rekent u voor huisvesting op de werkplek een normbedrag van € 5,45 per dag tot het loon van de werknemer. In dit normbedrag is de verstrekking van energie, water en bewassing inbegrepen. U kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen. In dat geval is administratie per werknemer niet meer nodig. U vermenigvuldigt het aantal werknemers met het aantal dagen dat u de huisvesting verstrekt en met het normbedrag van € 5,45 per dag.

Het normbedrag van € 5,45 per dag geldt per werknemer. Als u de huisvesting ook verstrekt aan een of meer gezinsleden van de werknemer, wordt het bedrag niet hoger. Het normbedrag is bijvoorbeeld van toepassing bij de inwoning van agrarisch personeel op de werkplek, bij een matroos die aan boord woont, of bij verblijf van een werknemer bij een vaste arbeidsplaats.

Versiebeheer

U kunt hier zien welke wijzigingen wij hebben doorgevoerd in het 'Handboek Loonheffingen 2016'. We houden de wijzigingen per onderwerp bij. Daarbij geven we aan:

 • de paragraaf waarin de wijziging is doorgevoerd
 • de publicatiedatum van de wijziging
 • de wijziging

U vindt een overzicht van de wijzigingen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal publiceren we een nieuwe pdf waarin de wijzigingen van het voorgaande kwartaal zijn verwerkt.

Wijzigingen 1e kwartaal

Stap 8 Eindheffing werkkostenregeling berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

8.2

26-02-2016

Aan het eind van de 1e alinea hebben we toegevoegd dat het totale fiscale loon niet herrekend mag worden naar een volledig jaar.

8.2.1

26-02-2016

Aan het eind van deze paragraaf hebben we een let op toegevoegd.

17 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

17.4.3

10-03-2016

We hebben de laatste bullet onder 'Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen' aangepast. Deze is nu gelijk aan de laatste bullet van de 1e opsomming onder 'Extraterritoriale kosten'.

20 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

20.3.1

26-02-2016

Het normbedrag voor maaltijden was niet juist. We hebben dit bedrag aangepast: er stond € 3,20, er staat nu 3,25.

22 Levensloopregeling

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

22.5

26-02-2016

We hebben de inleidende zin in de 3e alinea aangepast.

Tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2016

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

Tabel 10 en 10a

26-02-2016

Het jaartal in de titel van deze tabellen was niet juist. We hebben dit aangepast: er stond 2015, er staat nu 2016.

Wijzigingen 2e kwartaal

Stap 2 Gegevens werknemer administreren

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

2.2

14-06-2016

In deze paragraaf hebben we de 2e alinea geschrapt, omdat de site weethoehetzit.nl half juni uit de lucht gaat.

Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

Inleiding en paragraaf 7.3.7

14-06-2016

In de inleiding en in paragraaf 7.3.7 hebben we een link gemaakt naar de 'Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2016'.

7.3.1

14-06-2016

In de laatste opsomming van deze paragraaf stond 2106 in plaats van 2016. We hebben dit aangepast.

Stap 9 Bedragen in de loonstaat boeken

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

9.2.9

01-04-2016

Aan het eind van de 1e alinea ontbrak: Dat loon is het totaal van kolom 3 + 4 + 5 – 7. Dit hebben we toegevoegd.

Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

11.7

14-06-2016

We hebben een link gemaakt naar de 'Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2016'.

Stap 19 Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

19.1.5

14-06-2016

In deze paragraaf hebben we de 3e alinea geschrapt. Deze informatie was verouderd.

Stap 20 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

20.1.1

01-04-2016

In deze paragraaf klopten 5 van de 6 bedragen niet die u voor binnenlandse dienstreizen maximaal kunt vergoeden (onder 'Reisbesluiten Binnen- en Buitenland'). Alleen het bedrag voor een ontbijt was juist. De andere bedragen hebben we aangepast.

20.3.3

14-06-2016

Het normbedrag voor huisvesting en inwoning was niet juist. We hebben dit bedrag aangepast: er stond € 5,40, er staat nu € 5,45.

Stap 24 Eindheffingen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

24.8

14-06-2016

We hebben een link gemaakt naar de 'Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2016'.

Tarieven, bedragen en percentages per 1 april 2016

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

Tarieven, bedragen en percentages per 1 april 2016

01-04-2016

We hebben de tarieven, bedragen en percentages per 1 april 2016 toegevoegd. Hierin is het volgende veranderd ten opzichte van de tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2016:

 • In tabel 1 is het tarief van schijf 1 en 2 verhoogd.

 • In tabel 5 en 6b zijn de volgende tarieven verhoogd:

  • het tabeltarief bij een jaarloon van € 19.923 t/m € 33.715 en bij een jaarloon van € 33.716 t/m € 66.421

  • het enkelvoudige tarief bij een jaarloon van € 19.923 t/m € 33.715 en bij een jaarloon van € 33.716 t/m € 66.421

  • voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen: het tabeltarief en het enkelvoudige tarief bij een jaarloon van € 19.923 t/m € 33.715 en bij een jaarloon van € 33.716 of meer

  • voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen: het tabeltarief en het enkelvoudige tarief bij een jaarloon van € 19.923 t/m € 33.715

 • In tabel 6a zijn de volgende tarieven verhoogd:

  • het tabeltarief bij een jaarloon van € 19.923 t/m € 34.027 en bij een jaarloon van € 34.028 t/m € 66.421

  • het enkelvoudige tarief bij een jaarloon van € 19.923 t/m € 34.027 en bij een jaarloon van € 34.028 t/m € 66.421

  • voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen: het tabeltarief en het enkelvoudige tarief bij een jaarloon van € 19.923 t/m € 34.027 en bij een jaarloon van € 34.028 of meer

  • voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen: het tabeltarief en het enkelvoudige tarief bij een jaarloon van € 19.923 t/m € 34.027

Wijzigingen 3e kwartaal

Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

1.1

19-07-2016

In de laatste alinea hebben we de Verklaring arbeidsrelatie vervangen door de modelovereenkomsten.

1.1.1

19-07-2016

In de 1e bullet hebben we 'persoonlijk' toegevoegd.

1.1.2

19-07-2016

In de laatste opsomming hebben we bij aandeelhouders '(partners van)' toegevoegd en bij commissarissen 'tot 1 mei 2016'.

1.1.6

19-07-2016

De informatie over de Verklaring arbeidsrelatie is vervangen door informatie over de modelovereenkomsten.

Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

5.2

19-07-2016

In de 'Let op' hebben we 'voor overheidswerknemers' toegevoegd.

5.3

19-07-2016

In de 'Let op' hebben we 'voor overheidswerknemers' toegevoegd.

5.4

19-07-2016

In de 1e zin van de 1e alinea hebben we 'voor overheidswerknemers' toegevoegd. En aan het eind van de paragraaf hebben we toegevoegd wat we onder overheidswerknemers verstaan.

5.6

19-07-2016

Onder 'Beschikking of mededeling' hebben we toegevoegd wanneer u de beschikking of mededeling krijgt.

5.9.1

19-07-2016

Onder 'Uw werknemer neemt volledig onbetaald verlof' hebben we:

 • aan het eind van de 1e alinea een verwijzing toegevoegd naar paragraaf 5.12.1

 • in de opsomming 2 bullets toegevoegd

Onder 'U neemt een onderneming over' hebben we informatie toegevoegd over faillissement.

5.10

19-07-2016

We hebben paragraaf 5.10.1 en 5.10.2 omgedraaid.

5.10.3

19-07-2016

In de laatste alinea vóór het 2e voorbeeld hebben we toegevoegd 'en uw ex-werknemer opnieuw bij u in dienst treedt'.

Onder 'U neemt een onderneming over' hebben we informatie toegevoegd over faillissement.

5.11.1

19-07-2016

Onder 'U neemt een onderneming over' hebben we informatie toegevoegd over faillissement.

5.12.1

19-07-2016

'Werknemers die niet fulltime werken' hebben we aangevuld met 'of gedeeltelijk onbetaald verlof hebben'.

Onder 'Werknemers met een dienstbetrekking die niet het hele aangiftetijdvak duurt' hebben we 2 situaties toegevoegd waarin u de premiekorting ook verlaagt. We hebben ook een 3e voorbeeld toegevoegd.

5.12.2

19-07-2016

We hebben een situatie toegevoegd waarin u de premiekorting ook verlaagt.

5.15.1

19-07-2016

Onder 'Eigenrisicodragerschap WGA aanvragen' hebben we:

 • in de 1e bullet van de opsomming een link gemaakt naar de garantieverklaring tot en met 31 december 2016 en de garantieverklaring vanaf 1 januari 2017.

 • de voorwaarde in de 2e bullet van de opsomming aangescherpt

Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

11.2.1

19-07-2016

Onder 'U doet aangifte met andere aangifte- of administratiesoftware' hebben we de informatie over het overstappen naar Digipoort aangepast.

Stap 16 Bijzondere arbeidsrelaties

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

16.1

19-07-2016

We hebben de titel van deze paragraaf gewijzigd in '(Partners van) aandeelhouders met een aanmerkelijk belang'.

16.8

19-07-2016

In deze paragraaf hebben we verwerkt dat commissarissen vanaf 1 mei niet meer verplicht in fictieve dienstbetrekking zijn.

16.9

19-07-2016

Aan de uitzonderingen hebben we een bullet toegevoegd.

16.17

19-07-2016

Aan de opsomming hebben we een bullet toegevoegd.

16.20

19-07-2016

Aan het eind van deze paragraaf hebben we informatie toegevoegd over vrijwilligerswerk en bijstand.

Stap 17 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

17.4.3

19-07-2016

Onder 'Extraterritoriale kosten' hebben we bij de laatste bullet 'de extra kosten voor' toegevoegd vóór 'schoolgelden'.

Wijzigingen 28 september 2016

Stap 2 Gegevens werknemer administreren

paragraaf 2.2
Drie alinea’s over het vaststellen van identiteit zijn toegevoegd.

De tekst luidt nu als volgt:

2.2 Identiteit van uw werknemer vaststellen

U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat hij bij u gaat werken. Een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs bewaart u in uw loonadministratie.

Op de kopie moeten alle persoonsgegevens staan die ook op het originele identiteitsbewijs staan. Bij het paspoort model 2013 en de identiteitskaart (ID-kaart) model 2013 moet u ook de bladzijde met het burgerservicenummer (BSN) kopiëren.

Hoe u de identiteit vaststelt, leest u in het Stappenplan Verificatieplicht. U kunt dit stappenplan downloaden van inspectieszw.nl. Met dat plan kunt u in 5 stappen de identiteit van uw werknemer vaststellen en bepalen of een buitenlandse werknemer voor u mag werken.

Maakt u gebruik van arbeidskrachten die niet op uw loonlijst staan, zoals uitzendkrachten? Kijk dan ook op eerlijkwerkenzelfinspectie.nl. Hier vindt u naast informatie over de identificatieplicht ook andere belangrijke zaken die u moet weten als u gebruikmaakt van dit type arbeidskrachten.|

U hoeft alleen de identiteit vast te stellen van werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en niet van werknemers met loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals (pre)pensioenuitkeringen.

paragraaf 2.3.1

In de lijst met gegevens is het telefoonnummer van de werknemer toegevoegd. En de 2 alinea’s onder de opsomming zijn aangepast.

De tekst luidt nu als volgt:

2.3.1 Welke gegevens moet u krijgen?

U krijgt de volgende gegevens (voor de loonheffingen) van uw werknemer:

 • naam en voorletters
 • burgerservicenummer. Als uw werknemer nog geen burgerservicenummer heeft gekregen, gebruikt u zijn personeelsnummer, totdat hij wel een burgerservicenummer heeft.
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • een verzoek om de loonheffingskorting (zie paragraaf 23.1) toe te passen (als de werknemer wil dat u deze heffingskorting toepast)

De werknemer levert deze gegevens op papier aan, voorzien van datum en handtekening. Dat kan op verschillende manieren.

Uw werknemer kan de gegevens met het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen aan u doorgeven. U kunt het model downloaden van www.belastingdienst.nl. Maar u of uw werknemer mag ook een eigen model gebruiken met daarop alle hiervoor opgesomde gegevens. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs met daarop alle hiervoor opgesomde gegevens (inclusief het verzoek om toepassing van de loonheffingskorting en handtekening met datum) is ook voldoende.

Let op!
Studenten en scholieren die gebruik willen maken van de studenten- en scholierenregeling, moeten hiervoor een verzoek toevoegen aan hun gegevens voor de loonheffingen (zie paragraaf 16.16). U kunt daarvoor ook het Model opgaaf voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) downloaden van www.belastingdienst.nl.

Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen

6,2,4

In het laatste voorbeeld (berekening bijdrage Zvw) stond ten onrechte loon voor de werknemersverzekeringen. Dit is geschrapt.

Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen

7.1
In het voorbeeld van de loon- en loonkostenberekening is het bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen, het nettoloon van de werknemer en het uit te betalen bedrag aan de werknemer aangepast aan de tabellen per 1 april 2016.

Stap 10 Loonstrook aan werknemers geven

10
Onder ‘Gegevens op de loonstrook’ zijn bij de 1e en 2e bullet toegevoegd: ‘gespecificeerde’.
Verder is in de opsomming toegevoegd:
de vakantiebijslag
de periode waarover u de vakantiebijslag hebt betaald

En geschrapt is: de wettelijke minimumvakantiebijslag die voor de werknemer geldt.

Stap 17 Werken over de grens: loonbelasting

17.4.3
In voorbeeld 2 stond 2x € 36.899 in plaats van € 36.889. Dit is aangepast.

Stap 22 Levensloopregeling

22.4
Onder ‘Als uw werknemer met pensioen gaat of de AOW-leeftijd bereikt’ is :
in de 3e alinea ‘de uitkering’ vervangen door ‘het tegoed’
in de 4e alinea ‘keert u het tegoed aan hem uit’ vervangen door ‘belast u het tegoed’
aan het eind een ‘Let op’ toegevoegd

De ‘Let op’ luidt als volgt:

Let op!
Als uw werknemer – geboren in 1954 of daarvoor – naast zijn levensloopverlof voor u blijft werken, moet u hem tweemaal in uw aangifte loonheffingen opnemen. U gebruikt voor deze werknemer dan 2 verschillende nummers inkomstenverhouding. Het nummer inkomstenverhouding dat u al voor deze werknemer gebruikt, blijft u gebruiken voor het loon dat hij verdient (dit is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking). Voor de opnames uit het levenslooptegoed (loon uit vroegere dienstbetrekking) gebruikt u een nieuw nummer. Zie paragraaf 3.4.2 voor meer informatie over het gebruik van de nummers inkomstenverhouding.

Stap 23 Heffingskortingen

23.1
Onder ‘Loonheffingskorting en de loonbelastingtabellen’ stond dat de alleenstaande-ouderenkorting is verwerkt in de witte en groene tijdvaktabellen. Maar deze korting is alleen verwerkt in de groene tijdvaktabellen voor de Anw- en de AOW-uitkering. Dit is aangepast.

Uitstel handhaving wet DBA behalve voor kwaadwillenden

In paragraaf 1.1.6 van het Handboek Loonheffingen is op 8 december 2016 informatie toegevoegd over het uitstel van de handhaving van de wet DBA behalve voor kwaadwillenden. Ook staat aangegeven wat onder ‘kwaadwillenden’ wordt verstaan.

Paragraaf 1.1.6 luidt nu als volgt:

1.1.6 Modelovereenkomsten en de wet DBA 

Als u werkt met een freelancer of zelfstandige zonder personeel en twijfelt of er sprake is van een dienstbetrekking, gebruik dan een modelovereenkomst. U hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen als u en uw opdrachtnemer volgens deze overeenkomst werken. De opdrachtnemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en u houdt geen bijdrage Zvw in. Voor de inkomstenbelasting en de bijdrage Zvw krijgt de opdrachtnemer zelf een aanslag. 

De modelovereenkomsten vervangen de ‘Verklaring arbeidsrelatie’ (VAR), die sinds 1 mei 2016 is afgeschaft. Meer informatie over het werken met modelovereenkomsten en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties vindt u op www.belastingdienst.nl/dba. 

De Belastingdienst schort zijn repressieve handhaving van de Wet DBA op tot in ieder geval 1 januari 2018, tenzij u als kwaadwillend wordt gezien. Dat betekent dat u tot in ieder geval 1 januari 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen krijgt opgelegd, indien u een opdrachtnemer heeft ingehuurd en de Belastingdienst achteraf constateert dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes van ons krijgen.

Let op!
Het opschorten van de hiervoor genoemde repressieve handhaving geldt niet als u door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien. U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.

Zie ook het eerder gepubliceerde bericht Opschorting handhaving Wet DBA komt in Handboek Loonheffingen:

Weer wijzigingen in Handboek Loonheffingen 2015
Nieuwe wijzigingen in het Handboek Loonheffingen 2015 zijn op 26 november gepubliceerd.
Het betreft wijzigingen in:
 • 4 Bepalen wat tot het loon hoort
 • 8 Eindheffing werkkostenregeling berekenen
 • 19 Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen
- See more at: http://oversalarisadministratie.nl/module/item/?id=73722&utm_source=copernica&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_os_2015_49&code=4731dd39d3f772292e015fd000e0f688#sthash.DYnn6RF2.5b8OJUEm.dpuf

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Handboek Loonheffingen 2015    Handboek Loonheffingen 2017