Algemeen


1. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... bang voor de robot. Ondanks dat robots nooit ziek zijn, 24 uur per dag kunnen werken en over het algemeen sneller zijn dan mensen, behoudt de mens zijn voorsprong volgens Goddard op vijf punten: ...

2. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
Inhoud Toepassingsgebied Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (AVV) Doel ...

3. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
Inhoud Nieuw begrip Kostenbesparing belangrijkste motief MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en ...

4. Wetgeving (algemeen)   25 juni 2014
30 augustus 2015  | 
De redactie HR-kiosk citeert - om reden van relevantie en actualiteit - letterlijk de column van Actal: Kosten van veranderingen in wetgeving niet langer negeren Frequente wijzigingen in wetgeving ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... dienstbetrekking sprake van loon. Het meerdere behoort tot de extraterritoriale kosten. In het algemeen kan de werkgever de huisvestingskosten voor meubilair niet vrij vergoeden of ...

6. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. Een aanspraak hoort in het algemeen tot het loon, maar kan ook volledig of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. Als de aanspraak ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... bij UWV. De Rekenkamer concludeerde dat UWV in de periode 2010 - 2015 de opgedragen taken over het algemeen adequaat heeft uitgevoerd. Taakdelegatie voor verzekeringsartsen Taakdelegatie wordt ...

8. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... verspilling. Door verspillingen te elimineren gaan de operationele kosten omlaag, wat in het algemeen leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. De principes van lean manufacturing ...

9. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... staan er bepalingen in de CAO over alcoholgebruik tijdens werktijd. Daarnaast verbiedt het Algemeen Rijksambtenaren Reglement het bezit en gebruik van alcohol op de werkplek. Ook de Drank- ...

10. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... De uitgaven stijgen niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat de AOW-uitkeringen over het algemeen twee maal per jaar worden geïndexeerd (per 1 januari en per 1 juni). (Bron: CBS, 22 ...

11. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de verwerker in verband met de rechten en bevoegdheden van de betrokkenen. Over het algemeen horen onderstaande verplichtingen, afspraken en doelstellingen in de ...

12. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... van de ombudsman. Gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten Gebouwen en bedrijven zijn algemeen verplicht deze voor mensen met een handicap toegankelijk te maken. De verplichting moet ...

13. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... Publicatieplicht grote ANBI's: standaardformulier beschikbaar Wat is een ANBI? Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg ...

14. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... de werknemer trachten via sollicitatie(s) passende arbeid te vinden. Er gelden voor de WGA minder algemeen geldende regels dan bij de WW, omdat de verplichtingen worden afgestemd op wat de ...

15. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... te betalen prijs in geld”. De aanneemsom is dus geen loon. En tevens is de aannemer (over het algemeen) bevoegd het werk onder zijn leiding door anderen te laten uitvoeren. Werk zelf ...

16. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... dat zij ook recht hebben op winstdeling, eindejaarsgratificaties en bonusregelingen die een algemeen karakter hebben. Van Wobot kan alleen worden afgeweken indien het maken van onderscheid ...

17. Arbeidsovereenkomst met minderjarige   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
... overtreden van de wet door jeugdigen (tot 16 jaar) zijn de ouders medeverantwoordelijk. Over het algemeen krijgen ouders een waarschuwing en daarna een proces-verbaal. Bij jeugdigen onder 13 ...

18. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... en Justitie. Het Juridisch Loket bestaat uit een lijnorganisatie en een staforganisatie. De algemeen directeur is de bestuurder van de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het ...

19. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... 1 mei 2021 krachtens een nulurenovereenkomst bij de werkgever in dienst geweest in de functie van algemeen medewerker wijnbouw tegen een loon van € 10,51 bruto per uur exclusief vakantiebijslag ...

20. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... moment zit het hoofd vol en dan is het niet efficiënt om nog langer door te gaan. Over het algemeen geldt dat de hersenen na zo’n 45 minuten toe zijn aan een pauze. Als de werknemer dan ...

21. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... eenzijdige wijziging als gevolg van een wetswijziging vaak in rechte geen stand houdt. Over het algemeen is de rechterlijke macht van oordeel dat een wetswijziging die voor werkgevers ...

22. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... normen wel mee in haar handhaving. De Staat en NEN nemen het standpunt in dat de normen geen algemeen verbindende voorschriften zijn. Normen zijn vastgelegde afspraken die worden gemaakt ...

23. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... het kader van preventie- en verzuimbeleid. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen zullen in het algemeen geen aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer inhouden en zijn hierom vrijgesteld ...

24. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kunnen krijgen voor de aanschaf of (eigen) voortbrenging van zogeheten Arbobedrijfsmiddelen. Algemeen zijn de Arboregels voor het werken thuis minder streng dan voor de werkplek in het ...

25. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Gemeenschappen, 1985). De armoede is relatief omdat zij gedefinieerd wordt in verhouding tot het algemeen welvaartspeil van een land. In cijfers: er is sprake van armoede als deze gelijk is aan ...


Bekijk items: 1 tot 25 (500 totaal)