Financiele


1. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
Inhoud Cijfers dekkingsgraad 2020 Nederland bij economisch meest getroffen landen Bijzonder uitstel van betaling: fiscale maatregelen coronavirus Banken geven mkb-bedrijven uitstel voor aflossing ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie Welke ondernemingen? Welke werknemers? Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen ...

3. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Inleiding Regeling excessieve beloningen Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ...

4. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
Inhoud Soorten overeenkomsten: de opdracht Wetsartikelen aanneming van werk en opdracht Dienstverleningsovereenkomst Opdrachtovereenkomst Wetsvoorstel minimumloon bij overeenkomst van opdracht ...

5. Aanstelling   12 maart 2018

Na diverse rondes met kandidaten, psychologische onderzoek en dergelijke – als de procedure lang duurt, is het verstandig de kandidaten hiervan vooraf en/of tussentijds op de hoogte te stellen ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
Inhoud Nieuwe website UWV voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld ...

8. Administratie   12 maart 2018

Aan werven en selecteren zit veel papierwerk vast (digitaal en/of op papter), onder meer: Schrijven van brieven (in enkele gevallen e-mails): bericht van ontvangst van de sollicitatiebrief en cv, ...

9. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
Inhoud Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Research & Development Aftrek Afdrachtvermindering SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een ...

10. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
Inhoud Inleiding Overeenkomst Veranderen van werkgever Inhoud afstandsverklaring Toelichting afstandsverklaring Inleiding Het komt voor dat werknemers afstand willen doen van deelname aan de ...

11. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
Inhoud Oorsprong woord robot Wat voelt het als robots ons werk overnemen? Niet banen, maar taken verdwijnen door robotisering Eerste uitzendbureau voor robots Webinar Gezond en Veilig Werken in ...

12. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
Inhoud Toepassingsgebied Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (AVV) Doel ...

13. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
Inhoud Nieuw begrip Kostenbesparing belangrijkste motief MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en ...

14. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Inleiding en voorwaarden Europa Recht Vervallen recht Uitkering inkomensafhankelijk Soorten uitkeringen Halfwezenuitkering vervalt Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers ...

15. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

16. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

17. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
Inhoud Betekenis algoritme Doorlichten burgers sociale zekerheid met behulp van SyRI Computer vergroot kansen lager opgeleiden om aan het werk te blijven De computer als filter van sollicitanten ...

18. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Definities Wet SAMEN afgeschaft Participatie allochtone vrouwen Multicultureel personeelsbeleid Diversiteitsmanagement Integratie verloopt moeizaam Allochtoon erg slecht af op Nederlandse ...

19. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
Inhoud Begrip Cijfers Samenvatting onderzoek en aanbevelingen Week van de alfabetisering Opleidingen Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de ...

20. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
Inhoud Wat is een ANBI? Voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen Voorkom intrekking ANBI-status Publicatieplicht grote ANBI's: standaardformulier beschikbaar Wat is een ANBI? Een ANBI is een ...

21. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
Inhoud Wat is een app? De web app De native app en hybride app App voor Engelstalige Arbeidsovereenkomst App voor Geheimhoudingsverklaring App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid ...

22. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
Inhoud Opdracht 35 miljoen euro voor invoering Participatiewet Meer banen voor mensen met beperking door herontwerp werkprocessen Uitgifte Participatie Certificaat Werken met een arbeidsbeperking ...

23. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

24. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

25. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Wettelijke grondslag van de arbeidsovereenkomst Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Werk zelf verrichten Naam ...


Bekijk items: 1 tot 25 (774 totaal)