Wet langdurige zorg (Wlz)    Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Datum laatste wijziging: 4 juni 2019  |  Trefwoorden: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Groeiende tekorten op de Wmo

Inleiding

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Stappenplan

Onderstaand het stappenplan voor het aanvragen van een voorziening via de Wmo.

Stappenplan Wmo


Taken en verantwoordelijkheden

Voor de uitvoering van de Wmo hebben gemeenten een aantal taken en verantwoordelijkheden:

 • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
 • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving
 • Maatschappelijke opvang aanbieden
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
 • Informatie, advies en cliŽntondersteuning geven
 • Verslavingsbeleid bevorderen
 • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen

Bekostiging Wmo

Uitvoering van de Wmo wordt gefinancierd uit belastinggeld en eigen bijdragen. De overheid beheert dit geld en keert dit geld aan de gemeenten uit via een speciaal gemeentefonds. Bij de verdeling van het geld wordt vooral gekeken naar de samenstelling van de bevolking in een bepaalde gemeente. Hiervoor zijn verschillende maatstaven, zoals:

 • Aantal inwoners in de gemeente
 • Aantal jongeren en ouderen
 • Aantal uitkeringsgerechtigden en bijstandsontvangers
 • Gemiddeld inkomen
 • Aantal minderheden
 • Aantal ťťn- en meerpersoonshuishoudens
 • Oppervlakte van de gemeente

Groeiende tekorten op de Wmo

Gemeenten zijn behalve voor de jeugdzorg, ook voor de Wmo in 2018 fors in de rode cijfers gekomen. De verwachtingen voor 2019 zijn niet anders. 

De tekorten lopen op door:
 • de aanzuigende werking van het abonnementstarief (ingevoerde vaste eigen bijdrage)
 • vergrijzing en de daaraan gekoppelde vraag naar ondersteuning
 • stijgende kosten per cliŽnt
 • dalende rijksbijdragen
Gemeentelijke bezuinigen, putten uit de gemeentelijke reserves, meer vrijwilligers en/of hogere rijksbijdragen kunnen het tij misschien (deels) doen keren.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Wet langdurige zorg (Wlz)    Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)