Samenvatting ontslagvergoedingen periode 2008 - 2012    Smartengeld 


Schadeloosstelling

Datum laatste wijziging: 7 maart 2019  |  Trefwoorden: Ontslag, Schadeloosstelling, Belastingvrij, Dienstbetrekking

Inhoud

  1. Woord vooraf
  2. Inleiding
  3. Vermogensrendementsheffing
  4. Schadeloosstelling naar nabestaanden
  5. Schadevergoeding belastingvrij
  6. Belastingheffing schadeloosstelling aardbevingsschade is logisch

Woord vooraf

De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek.

Inleiding

Vanaf 1 januari 2001 wordt de schadeloosstelling door de fiscus als belastbaar loon beschouwd, vanaf 2013 ook als loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen. De schadeloosstelling is niet belastbaar als deze wordt ondergebracht in een stamrecht¹, zie subrubriek Stamrecht.

¹ Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen vervallen. Voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken gold overgangsrecht. Zie voor meer informatie subrubriek Stamrecht.

Vermogensrendementsheffing

Directe afrekening over de ontslaguitkering heeft, behalve toepassing van de loonbelasting, nog een ander fiscaal gevolg. Vanaf 2001 geldt de vermogensrendementsheffing via box 3. Deze heffing houdt in dat betrokkenen over het door de werkgever betaalde bedrag nog eens 1,2 procent inkomstenbelasting moeten betalen, met een algemeen heffingsvrij vermogen van € 21.139 (2013) per persoon en het dubbele voor partners.
Indien de belastingplichtige een partner heeft, wordt deze toeslag bij de oudste partner in aanmerking genomen, tenzij zij gezamenlijk anders verzoeken. Ook kan het heffingsvrije vermogen onder voorwaarden verhogen met de ouderentoeslag.

NB: De toeslag heffingsvrij vermogen minderjarige kinderen is met ingang van 1 januari 2012 vervallen.

Het heffingsvrije vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag moet men op 31 december 2012 65 jaar of ouder zijn.

Schadeloosstelling naar nabestaanden

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de erfgenamen van een werknemer, die overlijdt voor het overeengekomen tijdstip van ontbinding van de arbeidsovereenkomst, recht hebben op de toegekende ontbindingsvergoeding. Voor de Hoge Raad was van belang dat in de beëindigingsovereenkomst, noch in de ontbindingsbeschikking was opgenomen dat de arbeidsovereenkomst op de overeengekomen datum nog moest bestaan. Datum uitspraak: 3 okt. 2014.

NB: De Hoge Raad overrult hiermee eerdere jurisprudentie die het tegenovergestelde stelde: nabestaanden hebben geen op een schadeloosstelling van een overleden werknemer. 

Het bovenstaande moet niet verward worden met de eenmalige uitkering aan de nabestaanden bij overlijden van de werknemer, zie subrubriek Uitkering bij overlijden en invaliditeit.

Schadevergoeding belastingvrij

Al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten is loon en dus belastbaar. Zo simpel is de wet loonheffing. Echter ... elke strikte wettelijke bepaling kent uitzonderingen voor bijzondere situaties. Er wordt geen belasting geheven over betalingen / uitkeringen van de werkgever aan de werknemer in verband met schade of verlies van persoonlijke zaken (artikel 11 lid 1 onderdeel K Wet Loonheffing 1964).

Vergoeding in verband met schade kleding

Kleding mag niet belastingvrij worden vergoed, tenzij deze zijn beplakt met grote logo's (70 vierkante centimeter). Schade aan een pak of jurk van de werknemer mag echter wel belastingvrij worden vergoed.

Vergoeding politieagent als vergoeding voor geweld

Een politieagent krijgt een vergoeding (immateriële schade) omdat hij het slachtoffer is van agressie en/of geweld. Dit heeft de agent tijdens zijn werk opgelopen. De Belastingdienst (inspecteur) stelt: "al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten is loon," dit komt voort uit de werkzaamheden, dus moet er loonheffing worden betaald/ingehouden door de werkgever.
De Rechtbank stelt: het voordeel dat de agenten genieten is een verstrekking die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als een beloningsvoordeel wordt ervaren.
Het Gerechtshof (Arnhem - Leeuwarden) is het niet met de Rechtbank eens en stelt: de schadevergoeding leidt tot loon voor de agenten. Het Hof acht het aannemelijk dat het voordeel naar algemene maatschappelijke opvattingen als een beloningsvoordeel wordt ervaren.
De Hoge raad heeft de laatste stem: vergoeding is wel belastingvrij. Volgens de Hoge Raad is er weliswaar sprake van loon, maar moet het voordeel worden gerekend tot de vergoedingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren, dit op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel k Wet LB 1964 (geen heffing over schade of verlies van persoonlijke zaken), de vergoeding voor immateriële schade is hiermee vergelijkbaar.

Belastingheffing schadeloosstelling aardbevingsschade is logisch

Dat schadeloosstellingen van aardbevingsschade in Groningen op eenzelfde manier in de belastingheffing worden betrokken als de anders genoten winst die daarmee wordt gecompenseerd is logisch. Dat antwoord minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op Kamervragen over vorderingen van de Belastingdienst in verband met de schadeloosstellingen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vergoeding voor inkomensderving omdat als gevolg van herstelwerkzaamheden de ondernemer een paar dagen de onderneming heeft moeten sluiten. Deze vergoeding is een directe compensatie voor de anders genoten winst. Het is dan ook logisch dat deze vergoeding op eenzelfde wijze in de belastingheffing wordt betrokken. (Bron: AVaccountancyvanmorgen, 7 mrt. 2019)

Redactie: En nu nog de schade van materiële zaken als getroffen huizen en gebouwen.


Ga terug naar subrubriek Ontslag via de kantonrechter.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Samenvatting ontslagvergoedingen periode 2008 - 2012    Smartengeld