Schadeloosstelling    Sociaal plan (kantonrechtersformule) 


Smartengeld

Datum laatste wijziging: 6 mei 2019  |  Trefwoorden: Smartengeld

Inhoud

 1. Woord vooraf
 2. Wet
 3. Smartengeldboek
 4. Belast
 5. Onbelast
 6. Letselschade onbelast

Woord vooraf

De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek.

Wet

Smartengeld is een tegemoetkoming (geld) voor de geleden immateriële schade die iemand heeft ondervonden. In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend worden gevorderd:
 • als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel;
 • als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
 • als sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen;
 • als sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Smartengeldboek

Het Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hét naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriële schade. De uitspraken zijn overzichtelijk per letselsoort gerubriceerd, voorzien van een omschrijving van de zaak.

Het Smartengeldboek is in de eerste plaats bedoeld voor deskundigen in de letselschaderegeling. Een particulier/niet deskundige kan het boek gebruiken als indicatie en ter informatie, maar wordt geadviseerd deskundige hulp in te schakelen voor het beoordelen van de schade.

Belast

Hangt het ontslag samen met bijvoorbeeld het feit dat een werkgever te weinig heeft gedaan tegen ongewenste intimiteiten of een werknemer ten onrecht op staande voet ontslagen, dan kan de werknemer verzoeken (meestal via de kantonrechter) de immateriële schade te vergoeden, oftewel smartengeld betalen.

Deze uitkering is in beginsel belast.

Onbelast

Uit jurisprudentie blijkt dat een smartengelduitkering ook onbelast kan zijn. Het ging om een politieagent die tijdens zijn werk blijvend verlamd is geworden. Hij ontvangt een eenmalige uitkering van € 136.100 die door zijn werkgever is gebruteerd tot € 283.614.

Letselschade onbelast

In reactie op de brief van de Vaste commissie Financiën over de van Slachtofferhulp in Nederland, heeft Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, op 24 april 2019 aan de Tweede Kamer uitspraken gedaan over de fiscale aspecten van een letstelschadevergoeding.

Onder meer:
 • Een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding is niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting (box 1).
 • Voor zover het bedrag van de schadevergoeding op de peildatum van 1 januari van ieder jaar nog in bezit is van een persoon, is het vermogen en maakt daarmee deel uit van de rendementsgrondslag van box 3.
Redactie: De uitkering letselschade is niet belast mits het bedrag snel aan iets wordt besteed. Je moet het maar verzinnen.


Ga terug naar subrubriek Ontslag via de kantonrechter.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Schadeloosstelling    Sociaal plan (kantonrechtersformule)