Internationaal Monetair Fonds    Koopkracht 


Klimaatakkoord

Datum laatste wijziging: 9 juni 2019  |  Trefwoorden: Klimaatakkoord, CO2, CO2-uitstoot

Inhoud

 1. Woord vooraf
 2. Korte geschiedenis
 3. Akkoord van Parijs
 4. Uitstoot broeikasgas CO2 neemt toe in EU
 5. Wie het Klimaatakkoord gaat betalen?
 6. Rekening voor schone energie niet naar hardwerkende Nederlander
 7. CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990
 8. Vervuilende bedrijven worden extra belast
 9. Te weinig aandacht in Klimaatakkoord voor dwarsverbanden
 10. Klimaattop in Nederland
 11. Lost CO2-taks lost klimaatprobleem op
 12. Klimaatdoelen onhaalbaar zonder nieuwe kerncentrales
 13. Overheid naar Hoge Raad om uitspraak Urgenda-zaak
 14. Milieuorganisaties dreigen klimaatakkoord niet te tekenen
 15. Vliegtaks wordt 7 euro, ongeacht reisbestemming
 16. Mobiliteitstafel te eenzijdig gericht op elektrisch vervoer
 17. Benzine- en dieselrijders draaien op voor klimaatplan
 18. Burger verleiden tot klimaatmaatregelen
 19. Bedrijven mijden Rotterdam om klimaat, miljarden naar Antwerpen
 20. Dijkhoff (VVD) neemt afstand van klimaatakkoord
 21. Klimaatakkoord bedreigt bedrijven in energiesector
 22. Auto verbruikt gemiddeld 39 procent meer dan aangegeven
 23. Extra 'klimaat-tegenslag' kabinet; 9 megaton meer CO2-reductie nodig
 24. CO2-heffing: niet polariseren en bij de feiten blijven
 25. Beloning directie hangt vaker af van klimaat
 26. Invoering CO2-belasting?
 27. Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord en kabinetsvarianten
 28. Wiebes 'Er komt geen generieke CO2 heffing'
 29. Techniek gaat ons niet redden
 30. Doel 14 procent duurzame energie in 2020 haalt Nederland niet 
 31. Nederlandse voedselconsumptie aanpassen?
 32. Duurzame bloemen op Moederdag
 33. Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid
 34. Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer
 35. Klimaatverandering belangrijkste risico voor groei
 36. Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

Woord vooraf

Wat heeft het Klimaatakkoord met HR te maken? Veel, behalve veranderingen van alles wat met mobiliteit te maken heeft (auto's, motoren, treinen), zullen gebouwen, fabrieken/industrie, elektriciteit ingrijpend worden aangepast om de CO2-uitstoot in 2030 minimaal met bijna met de helft t.o.v. 1990 te verminderen of zelfs 55 procent, zoals in het regeerakkoord is genoemd. De diversiteit van het Klimaatakkoord is te zien in de vijf sectortafels - Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit en Landbouw - die ieder een eigen reductiedoelstelling in megatonnen CO2 krijgen, gecoördineerd door het Klimaatberaad.

Korte geschiedenis

Het Klimaatakkoord bouwt voort op het Energieakkoord dat in 2013 onder leiding van de SER werd afgesloten. Aan het Energieakkoord wordt nog steeds hard gewerkt. Een belangrijke doelstelling is dat in 2023 16 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Begin dit jaar is nog weer een pakket aanvullende afspraken gemaakt om de doelstellingen tijdig te halen.

Anders dan het Energieakkoord, wordt onder het Klimaatakkoord gekozen voor één centraal doel: CO2-reductie. Niet alleen wordt gekeken naar de energievoorziening, maar naar alle broeikasgasemissies.

Een ander verschil is dat het Energieakkoord een initiatief was van de SER waarin maatschappelijke partijen en de overheid vanaf de start vertegenwoordigd waren. De klimaatambitie waar we nu een akkoord over sluiten, is een initiatief van het kabinet en zal ook onder regie van de overheid tot stand komen. (Bron: SER, april 2018)

Akkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord is een vervolg van het Akkoord van Parijs van 12 december 2015. Op die dag zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De belangrijkste punten van het akkoord:

 • De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Landen proberen ernaar te streven de temperatuurstijging zelfs te limiteren tot maximaal 1,5 graden Celsius. Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig verstoort.
 • De partijen zullen zo snel mogelijk hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen landen.
 • Er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de hoeveelheid broeikasgassen terug te brengen zonder dat dit de voedselproductie in gevaar brengt.
 • Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.
 • Voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar minstens 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen van armere landen die economisch moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen. Het geld zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zijn.
 • Het verdrag is bindend en de landen verplichten zich het na te leven.

NB: Het Nederlandse Klimaatakkoord gaat verder van het Akkoord van Parijs.

Uitstoot broeikasgas CO2 neemt toe in EU

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door verbranding van fossiele brandstoffen in de Europese Unie is vorig jaar toegenomen. In Nederland was de toename zelfs nog iets hoger dan gemiddeld in Europa, blijkt uit schattingen van het Europese statistiekbureau Eurostat.

EU-breed steeg de uitstoot vorig jaar met 1,8 procent. Nederland noteerde een plus van 2,3 procent. Daarmee deed ons het land het nog niet zo slecht als bijvoorbeeld Estland en Malta. Daar ging de CO2-uitstoot met respectievelijk dik 11 en bijna 13 procent omhoog. Ook grote landen als Frankrijk, Italië en Spanje zagen de emissie stevig oplopen.

Finland en Denemarken wisten hun uitstoot juist met zo'n 6 procent terug te brengen. Ook buurlanden Groot-Brittannië, België en Duitsland deden het goed, met minnen van dik 3, dik 2 en 0,2 procent. (Bron: Europa Nu, 4 mei 2018)

Wie het Klimaatakkoord gaat betalen?

De grote kwestie in de discussie over het Klimaatakkoord, waarvan de hoofdlijnen worden gepresenteerd, is niet opgelost maar ingezwachteld. De vraag naar wie de grootste rekening moet worden gestuurd is niet beantwoord, maar omzeild: er moet onderzoek worden gedaan.

Milieuorganisaties en de FNV dreigden op voorhand geen Klimaatakkoord te zullen tekenen als de kosten van de energietransitie, net als nu, vrijwel geheel op het bordje van de burger zouden belanden. Aan de Industrietafel, een van de zes tafels waaraan de onderhandelingen plaatsvonden, leek deze kwestie tot een week geleden onoplosbaar. Aan die tafel zitten de Twaalf Grote Uitstoters zelf, bedrijven als Shell en Tata Steel, en de kunstmestfabrikanten. Zij zijn goed voor minstens éénzesde van de totale CO2-uitstoot van Nederland.

Het document dat door Ed Nijpels wordt gepresenteerd, is nog lang geen Klimaatakkoord. Het zal de komende maanden worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, dat zijn bevindingen naar het kabinet stuurt. (Bron: De Volkskrant, 9 jul. 2018)

Rekening voor schone energie niet naar hardwerkende Nederlander

De komende decennia gaat Nederland van het gas af en energie betrekken uit alternatieve bronnen, zoals wind en zon. Het kabinet heeft daarover een breed maatschappelijk akkoord gesloten. De energietransitie biedt veel kansen op nieuw werk, maar kost ook bestaande banen. Vakbonden waarschuwen daarom, dat de rekening niet eenzijdig bij werknemers terecht mag komen.

Milieumaatregelen kunnen alleen maar slagen, als de rekening ervan niet bij de gewone man komt te liggen, stelt vakbond CNV. Banen zullen verdwijnen, dus moeten werknemers aan ander werk worden geholpen en hun koopkracht moet overeind blijven. Nederlands grootse vakbond, de FNV, is ook kritisch over de verdeling van de lusten en lasten én over de gevolgen voor honderdduizenden werknemers. (Bron: Personeelsnet, 17 jul. 2018)

Red.: Voordat er iets concreets is uitgewerkt, laat staan over is beslist, zetten de vakbonden de hakken in het zand. Is dat altijd wel verstandig?

CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. De CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. In Velsen, Geertruidenberg en Rotterdam is de uitstoot per vierkante meter het grootst. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.

In 2017 stootten de energiebedrijven 22 procent (9 miljard kilogram) meer CO2 uit dan in 1990, de elektriciteitsproductie was 54 procent hoger. Onder meer door het hogere rendement van de huidige elektriciteitscentrales is de CO2-uitstoot minder gestegen dan de productie. Ook produceren energiebedrijven steeds meer elektriciteit uit wind.

In 2017 was de CO2-uitstoot door het wegverkeer 12 procent (3 miljard kilogram) hoger dan in 1990. Motorvoertuigen reden in 2017 42 procent meer kilometers op de Nederlandse wegen dan in 1990.

Door een betere isolatie en een grotere inzet van hoogrendementsketels kost het verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen minder energie dan voorheen. In 2017 werd door de sector gebouwde omgeving  17 procent (5 miljard kilogram) minder CO2 uitgestoten dan in 1990, ondanks de toename van het aantal woningen in deze periode van 5,8 miljoen naar 7,7 miljoen (32 procent). (Bron: CBS, 10 sep. 2018)

Vervuilende bedrijven worden extra belast

Het kabinet wil de industrie mee laten betalen aan subsidies voor projecten om minder CO2 uit te stoten. Vervuilende bedrijven worden dan extra belast en met het geld dat daarbij vrijkomt, kunnen bedrijven subsidie krijgen voor projecten om de uitstoot terug te dringen.

Dat is een van de voorstellen die het kabinet vandaag doet in reactie op de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Bedrijven kunnen te maken krijgen met een CO2-heffing of verlaging van de grootverbruikerskorting op de energiebelasting. Bedrijven betalen nu minder voor gas dan particulieren. (Bronnen: NOS, 4Nieuws en De Volkskrant, 5 okt. 2018)

Te weinig aandacht in Klimaatakkoord voor dwarsverbanden

Volgens de ondernemersorganisaties is heel veel goed werk verricht tot op heden, maar blijkt uit de PBL-analyse dat er inderdaad nog te weinig aandacht is in het Klimaatakkoord voor de dwarsverbanden tussen de sectoren en de winst die daar is te behalen.

Eerder waarschuwden zij al voor dit risico. ‘We moeten veel meer kijken naar de winst die er is te halen met het omzetten van bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit in warmte of in waterstof voor toepassingen in de industrie, gebouwde omgeving, transport en landbouw', zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. (Bron: MKB, 29 sep. 2018)

Klimaattop in Nederland

Nederland gaat in 2020 een grote wereldtop over klimaatverandering houden. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Van Nieuwenhuizen wees erop dat de "harde werkelijkheid" van klimaatverandering dagelijks zichtbaar is. In Nederland bijvoorbeeld stond de zomer dit jaar in het teken van droogte en moesten er maatregelen genomen worden het water te verdelen. "Klimaatverandering voltrekt zich terwijl wij hier aan het spreken zijn".

Het actieplan wordt gepresenteerd op de grote klimaattop in Nederland, die vergelijkbaar moet zijn met die in Parijs in 2015. Alleen ging het toen vooral over de beperking van CO2-uitstoot. Over twee jaar zal het in de eerste plaats gaan om maatregelen die landen kunnen nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen en extreme droogte. (Bron: NOS, 16 okt. 2018)

Lost CO2-taks het klimaatprobleem op?

Het is een soort btw op broeikasgas, maar dan niet bedoeld om de staatskas te spekken. De naam: vek (vergoeding externe kosten). Het bedrijfsleven is enthousiast. Vandaag (31 oktober 2018) wordt de heffing voorgesteld in de Tweede kamer.

Stel dat het doorgaat, welk  producten worden dan duurder? Als voorbeeld: de fiets. Bij de productie van een fiets wordt bij betrokken bedrijven dan vek geheven: de staalfabriek, de fabriek die onderdelen maakt, dan de fietsenfabriek, de fietsenwinkel en transportondernemingen. Al die heffingen worden toegevoegd aan de prijs van de fiets. De consument die een fiets koopt, betaalt voor de complete CO2-uitstoot in de hele keten.

De vek lijkt een mogelijke oplossing om de klimaatkosten eerlijk over bedrijven te verdelen, maar lost het ook de problemen op voor huishoudens? Juist mensen met lagere inkomens dreigen door duurdere energie in problemen te raken, aan de Klimaattafels is dat een grote kwestie. Vorig jaar nog berekende CE Delft dat de laagste inkomens tot 17 procent van hun inkomen aan klimaatlasten zouden moeten betalen. (Bron en meer: NewMobility.news, 31 okt. 2018)

Klimaatdoelen onhaalbaar zonder nieuwe kerncentrales

Om de klimaatdoelen te halen, moeten er zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales gebouwd worden in Nederland. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vanavond in Nieuwsuur. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zien helemaal niets in het plan.
Volgens Dijkhoff zijn nieuwe kerncentrales de beste manier om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Kernenergie is relatief schoon: er komt geen CO2 bij vrij, maar wel radioactief afval. (Bron: NOS, 6 nov. 2018)

Overheid naar Hoge Raad om uitspraak Urgenda-zaak

De overheid gaat in cassatie tegen de laatste uitspraak in de Urgenda-zaak. Het Hof oordeelde eerder dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van CO2 te beperken. Die zaak was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. Minister Wiebes maakte bekend dat hij naar de Hoge Raad stapt. 'Niet vanwege de klimaatkwestie zelf, daar gaat Nederland zich aan houden, maar wel omdat we willen weten of de rechter in deze mate op de stoel van de politiek mag zitten.' (Bron: BNR, 16 nov. 2018)

Milieuorganisaties dreigen klimaatakkoord niet te tekenen

De vier milieuorganisaties aan de klimaattafels dreigen het klimaatakkoord niet te tekenen. Volgens hen gaat het met de voorstellen die er nu liggen, nooit lukken om het kabinetsdoel te halen: een vermindering van de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030. >
Het gaat onder meer over de volgende tegenstellingen:
 • Rekeningrijden is door het kabinet taboe verklaard.
 • De industrie wil niet dat gesproken wordt over CO2 herbeprijzing.
 • Milieugroepen zijn tegen dat Kabinet en industrie de CO2 diep onder de grond stoppen.
 • Armen moeten worden ontzien volgens milieu-organisaties
Voorzitter Ed Nijpels toont zich laconiek: zo gaan onderhandelingen nu eenmaal, hij heeft nooit anders meegemaakt. 'Alle partijen zitten nog aan tafel. Ik ga ervan uit dat er op 21 december een akkoord ligt.' (Bron: De Volkskrant, 4 dec. 2018)

Vliegtaks wordt 7 euro, ongeacht reisbestemming

In tegenstelling tot eerdere plannen, komen er geen verschillende tarieven voor vluchten. De belasting wordt een bedrag, ongeacht de afstand van de reis. In de varianten die het kabinet eerder onderzocht komt er 3,80 euro per passagier op de prijs voor vluchten binnen Europa en 22 euro bij intercontinentale vluchten. Dat bleek in de praktijk te ingewikkeld om door te voeren, daarom wordt nu gekozen voor één tarief.

Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarvoor dat voor advisering naar de Raad van State wordt gestuurd. (Bron en meer: RTL, 7 dec. 2018)

Mobiliteitstafel te eenzijdig gericht op elektrisch vervoer

De gesprekken aan de mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord zijn te eenzijdig gericht op elektrische vervoermiddelen. Dat zegt voorzitter Steven van Eijck RAI Vereniging, in BNR's Nationale Autoshow. De belangenbehartiger voor autofabrikanten onderhandelt mee aan de mobiliteitstafel voor een nieuw Klimaatakkoord.

De onderhandelingen daarover verlopen stroef, terwijl de deadline al volgende week is. En als je vindt dat het beter kan, dan moet je ook stoer zijn, zegt Van Eijck. Daarvoor moet je durven kijken naar andere vervoersmodaliteiten dan alleen de elektrische auto. Onvermijdelijk komt dan ook het systeem van kilometerbeprijzing aan de orde. 'Die heeft een aantal zeer aantrekkelijke bij-effecten: de CO2-uitstoot gaat veel verder omlaag, je houdt de overheidsinkomsten op peil én er wordt zo'n 11 procent minder gereden, als je de huidige BPM en MRB omzet in een kilometerbeprijzing. Dus je lost ook nog eens de files op. Een drieklapper!' (Bron: BNR, 14 dec. 2018)

Benzine- en dieselrijders draaien op voor klimaatplan

Benzine- en dieselrijders dreigen diep in de buidel te moeten tasten om nieuwe miljardensubsidies voor elektrische auto’s te financieren. Zo moet er een ‘innovatietoeslag op bezit’ komen van 2 euro per maand per auto. Ook gaan de motorrijtuigenbelasting en de accijns op brandstof omhoog.

Die voorstellen kreeg het kabinet aangeboden door de partijen die de afgelopen maanden aan de mobiliteitstafel hebben onderhandeld over het klimaatakkoord. Het kabinet zit flink in haar maag met deze plannen. Vooral de VVD voelt er niets voor om automobilisten op een dergelijke manier op kosten te jagen.

Definitief zijn de plannen nog niet. Het kabinet wil de komende maanden nog twee varianten laten doorrekenen voor het plan in het Klimaatakkoord. In één scenario zou de omschakeling naar elektrische auto’s betaald kunnen worden via een verhoging van de vliegtaks naar 15 euro. In weer een andere variant gaat alleen de registratiebelasting bpm omhoog.

(Bron: AD, 21 dec. 2018 e.a.)

Burger verleiden tot klimaatmaatregelen

Het kabinet zal bij de keuze van klimaatmaatregelen rekening houden met burgers en het midden- en kleinbedrijf. In een brief aan de Tweede Kamer over het vandaag gepresenteerde ontwerp-klimaatakkoord* staat dat het niet de bedoeling is dat burgers en het mkb de rekening gaan betalen voor de vervuiling door de industrie. 

Burgers moeten alle veranderingen op tijd kunnen zien aankomen, ze kunnen begrijpen en ze kunnen betalen. "De inzet van het kabinet is om mensen mee te nemen, stap voor stap, in de transitie. Door eerder te verleiden dan te dwingen", staat in de brief. (Bron: NOS, 21 dec. 2018)

* In het rapport van het Klimaatberaad staan zo'n 600 plannen voor onder meer verduurzaming, vermindering van het energieverbruik en belastingaanpassingen. Elke huishouden en elk bedrijf krijgt daar de komende jaren mee te maken.

Bedrijven mijden Rotterdam om klimaat, miljarden naar Antwerpen

Steeds meer chemische bedrijven mijden de Rotterdamse haven vanwege de strenge klimaateisen. Concurrent Antwerpen hengelt  de ene na de andere miljardeninvestering binnen. De industrie en werkgeversclub VNO-NCW luiden de noodklok. VNO-NCW, 'Hans de Boer, baas van werkgeversclub VNO-NCW, noemt de strengere CO2-ambities contraproductief. ,,Daarom raken wij buitenlandse investeringen kwijt.’’ Hij wijst erop dat chemische bedrijven door allerlei innovaties veel minder CO2 uitstoten dan bedrijven elders. ,,Die milieuwinst gaat verloren. Dat betekent: de aarde warmer en Nederland armer.’’ 

De Havenvereniging Rotterdam noemt de klimaateisen een belangrijke factor waarom meer bedrijven voor België kiezen. Waar de EU de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent wil beperken, gaat het Nederlandse kabinet voor 49 procent. ,,Het is onduidelijk hoe Nederland dat doel wil halen’’, zegt Robert Tieman, secretaris van de Havenvereniging en werkzaam bij chemiegigant LyondellBasell. ,,Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid hebben ze in België niet.’’ (Bron: AD, 10 jan. 2018)

Redactie: Op 12 december 2018 zegt VNO-NCW ''Het ontwerp klimaatakkoord bevat goede bouwstenen om te zorgen dat de CO2-uitstoot snel wordt teruggebracht. Nederland kan door alle maatregelen dé proeftuin worden voor innovatieve klimaatoplossingen.'' en een maand later luidt de werkgeversorganisatie tezamen met anderen de noodklok wat zich in Rotterdam afspeelt. Vreemd twee verschillende meningen uit één mond.     

Dijkhoff (VVD) neemt afstand van klimaatakkoord

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff neemt afstand van het concept-klimaatakkoord dat eind vorige maand werd overhandigd aan het kabinet. In een interview met De Telegraaf (12 januari 2019) zegt hij dat de kans dat hij het akkoord letterlijk zal uitvoeren "nihil" is.

In het interview is Dijkhoff met name kritisch op de opstelling van coalitiepartners D66 en ChristenUnie rond het akkoord. Dijkhoff: "D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen."

Klimaatakkoord bedreigt bedrijven in energiesector

Miljardeninvesteringen van olie- en energiebedrijven die in korte tijd waardeloos worden door de ontwikkelingen rondom het klimaat. Denk aan kolencentrales die moeten sluiten en de exploitatie van nieuw ontdekte olievelden die stilvalt. Hoeveel desinvestering kan een sector aan? Kredietverzekeraar Euler Hermes onderzocht de energiesector en concludeert dat versneld waardeverlies en diverse bijkomende risico’s de traditionele energiesector serieus bedreigen.

Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting bij Euler Hermes Nederland: “Elke industrie is gewend aan investeringen die door de tijd achterhaald worden. Maar in de energiesector gaat het nu wel heel hard. Nieuwe kolencentrales kosten al gauw €2 miljard. Om die investering terug te verdienen moeten ze een flinke tijd draaien. Maar dat zit er niet in met het huidige klimaatbeleid en de energietransitie die gaande is.

Onderzoekers van Euler Hermes schatten dat de energiesector tot 2035 te maken krijgt met een gigantisch waardeverlies ergens tussen $0,3 en $1,6 biljoen. “Vele industrieën worden door het klimaat geraakt, maar geen enkele sector zo hard als de energiesector. (Bron: Analist.nl, 9 jan. 2019)

Auto verbruikt gemiddeld 39 procent meer dan aangegeven

“Het is voor het eerst sinds het begin van onze onderzoeken in 2012 dat we een kleine vermindering zien in de kloof tussen het officiële en werkelijke verbruik, tot 39 procent”, zegt Uwe Tietge, onderzoeker bij ICCT Europa en hoofdauteur van de studie. “Tot nog toe was die kloof jaar na jaar gegroeid.”

Ondanks de recente bescheiden daling is de kloof nog steeds meer dan vier keer groter geworden sinds 2001, en goed voor 400 euro per jaar aan extra brandstofkosten voor een gemiddeld voertuig. De groei van die kloof betekent dat de daling in CO2-emissies die de autosector op papier heeft gerealiseerd, in werkelijkheid maar de helft zo groot is. (Bron: DeMorgen.be, 15 jan.2019)

Extra 'klimaat-tegenslag' kabinet; 9 megaton meer CO2-reductie nodig

Het kabinet moet de uitstoot van CO2 naar aanleiding van de zogenoemde Urgenda-zaak mogelijk met 9 megaton meer terugbrengen. De kans is hierdoor groot dat het kabinet op korte termijn nog eens extra ingrijpende maatregelen moet nemen om het klimaatprobleem aan te pakken. Binnen de coalitie wordt gedacht aan het sluiten van kolencentrales, verder verhogen van de energierekening en wellicht ook het verlagen van de snelheid op snelwegen.

De rechter heeft in oktober 2018 in een door Urgenda aangespannen rechtszaak bepaald dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Dat percentage lijkt bij lange na niet gehaald te worden. De Nederlandse Staat heeft een zorgplicht en moet burgers beschermen, vindt de rechter. (Bron: NOS, 21 jan. 2019)

Redactie: Eerder gezegd, is de taak van een rechter om aan het kabinet een opdracht te geven? Even doordraven, een stap verder en een rechter acht het een zorgplicht van de Nederlandse Staat om de lage inkomens te verhogen om daarmee de inkomenskloof te verkleinen.    

CO2-heffing: niet polariseren en bij de feiten blijven

VNO-NCW is niet tegen een CO2-heffing, maar zoiets kan alleen effectief zijn op Europees niveau. Volgens De Boer lijkt in de discussie een CO2-heffing van middel tot doel te worden. ‘Nergens in Europa bestaat een aparte CO2-heffing voor de industrie. Er moet dus niet worden gedaan of dat wel zo is.’ Hij wijst erop dat de industrie een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot veroorzaakt, terwijl die een derde van de reductieopgave voor zijn rekening neemt. De industrie krijgt straks een zesde van de financiële middelen om onrendabele investeringen te overbruggen. (Bron: VNO-NCW, 22 jan. 2019)

Beloning directie hangt vaker af van klimaat

Bijna de helft van de grootste Europese ondernemingen koppelt de beloning van topbestuurders aan concrete stappen om klimaatverandering tegen te gaan. Een kwart van de bedrijven gaat nog verder en verbindt bonussen aan het behalen van klimaatdoelen.

De cijfers komen uit een studie van Carbon Disclosure Project (CDP), een adviesorganisatie op milieugebied, waar 859 ondernemingen aan meededen. De meeste ondervraagden zeggen dat de klimaatproblematiek grote gevolgen heeft voor hun bedrijf. Vandaar dat ze hierop inspelen met een gericht beloningsbeleid. (Bron: Accountant, 19 feb. 2019)

Invoering CO2-belasting?

GroenLinks wil alleen nog zaken doen met het kabinet als het bedrijven verplicht belasting te betalen over hun CO2-uitstoot. Partijleider Jesse Klaver heeft zelf het initiatief genomen voor een wetsvoorstel waarmee energieslurpers een flinke CO2-heffing tegemoet kunnen zien. Steunt de coalitie dit voorstel niet, dan kan het kabinet fluiten naar steun voor klimaatmaatregelen of belastingplannen, stelt hij. (Bron: AD, 21 jan. 2019)

De linkse oppositie hamerde op een andere verdeling van de klimaatlasten. Ze willen de rekening meer op het bordje van het bedrijfsleven leggen door een nationale CO2-heffing voor de industrie te introduceren. GroenLinks-leider Jesse Klaver oppert een belasting die moet oplopen naar 50 per ton CO2-uitstoot. De ’Klavertaks’ moet in het eerste jaar een miljard opleveren. Deze inkomsten wil de milieupartij gebruiken om de energierekening van huishoudens te verlagen. (Bron: De Telegraaf, 6 feb. 2019)

Aan de andere kant:

Staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden zou de deuren kunnen sluiten als er een CO2-taks komt. Dat heeft directievoorzitter Theo Henrar laten weten aan BNR Nieuwsradio. Volgens hem worden de kosten dan zo hoog dat dit niet meer gecompenseerd kan worden door energiebesparing. De staalbaas baseert zich op berekeningen van een milieuonderzoeksbureau. "Als we inderdaad de Klavertaks zouden doorrekenen, dan zouden we 600 miljoen à 2 miljard euro aan belasting moeten betalen. Dat is meer dan ons verdienvermogen, dan zijn we technisch failliet." En verder: ''Het is van de gekke dat Tata hier zou moeten sluiten. Daar wordt het klimaat niet beter van, want de productie zal elders plaatsvinden door anders staalbedrijven die vervuilender zijn." (Bron: Uitgeefster, 5 mrt. 2019

De ondernemingsraden van zeventien grote Nederlandse industriebedrijven luiden de noodklok. Zij vrezen dat hun bedrijven omvallen vanwege een CO2-belasting of ‘Klaver-taks’, die door GroenLinks tot inzet van de huidige verkiezingscampagne is verheven. In een open brief zeggen ze dat deze belastingen ‘in het slechtste geval onze fabrieken direct in de rode cijfers storten en banen zullen doen verdwijnen’. (Bron: De Volkskrant, 7 mrt. 2019)

Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord en kabinetsvarianten

Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat en de voorzitter van het Klimaatberaad heeft het Centraal Planbureau (CPB) de maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord doorgerekend. Ook zijn enkele varianten van het kabinet doorgerekend. Het CPB presenteert de effecten van het ontwerp-Klimaatakkoord en de aanvullende varianten in samenhang met staand beleid van het kabinet dat nog in de pijplijn zit. Op deze manier wordt de totale verandering van het ene op het andere jaar voor gezinnen en bedrijven duidelijk. Ook zonder ontwerp-Klimaatakkoord liggen er budgettaire, lasten- en inkomenseffecten in het verschiet. De doorrekening geeft de effecten voor 2021, 2025 en 2030, zodat het verloop van de effecten over de tijd inzichtelijk is. (Bron: CPB, 13 mrt. 2019)

Belangrijke punten: 

 • Het kabinetsdoel om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten, wordt waarschijnlijk niet gehaald.
 • Het ontwerp-klimaatakkoord zoals dat er nu ligt, realiseert een CO2-reductie tussen 31 en 52 megaton.
 • De industriesector haalt het beoogde doel van 14,3 megaton niet. Dat komt eerder uit op een getal tussen 6,0 en 13,9 megaton.
 • In de mobiliteitssector kan maximaal 8 megaton worden bespaard, de landbouwsector maximaal 4,6 megaton en de gebouwen maximaal 3,7 megaton.
 • Huizen moeten wijk voor wijk op schone energie overstappen, staat in het Klimaatakkoord. Maar wie dat regelt is vaag.
 • Grote gedragsverandering hebben wel degelijk invloed op de inkomens. Toch zullen de kosten van het klimaatbeleid lager uitvallen dan eerst werd geraamd. Een doorsnee huishouden komt in 2030 door dit beleid 1,5 procent lager uit.
 • Ook de maatschappelijke kosten van het klimaatbeleid komen lager uit dan eerst werd geschat. Het planbureau denkt aan 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar.
 • In de doorberekening blijken de totale kosten weliswaar mee te vallen, maar die zijn niet op een evenwichtige manier verdeeld. In verhouding betalen de burgers meer voor de klimaatkosten dan het bedrijfsleven.
 • Verder blijkt volgens het CPB dat, zoals de plannen nu zijn, mensen met de laagste inkomens in verhouding meer worden geraakt dan de rijkere huishoudens. 
 • Het CPB heeft een aantal maatregelen niet meegerekend. Een van die maatregelen is de voorgestelde bonus/malusregeling, waarbij bedrijven een boete moeten betalen als teveel CO2 wordt uitstoten.
 • De geraamde kosten houden evenmin rekening met een mogelijke aanpassing van gedrag. Bijvoorbeeld dat iemand zuiniger gaat stoken, als de gasprijs stijgt. 
NB: De cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) geven geen compleet beeld van de inkomenseffecten van het klimaatakkoord. Slechts 128 van de 300 plannen konden worden doorgerekend. 

Op de persconferentie van 13 maart 2019 viel uit de woorden van de bewindslieden Rutte en Wiebes op te maken dat:

 • De belasting op de energierekening voor gewone huishoudens 'aanzienlijk omlaag' gaat.
 • Bedrijven krijgen te maken met CO2-heffingen.
 • Het beleid betreffende de elektrische auto's wordt aangepast. De subsidie op dure elektrische modellen wordt verlaagd en de tweedehands markt zal door te nemen maatregelen belangrijker worden. 
 • Cijfers werden niet genoemd, dat komt later. 
En op de persconferentie 5 april 2019: De CO2-heffing is voor bedrijven ‘technisch heel complex’. Daardoor duurt het langer, aldus de premier, voordat het definitieve klimaatakkoord rond is. In plaats van eind april, verwacht Rutte dat pas in de tweede helft van mei het klimaatakkoord gereed is. Het kabinet wil de doorrekening van de voorstellen van PvdA en GroenLinks, door het Planbureau voor de Leefomgeving, van een algemene (platte) CO2-heffing voor bedrijven, in de eigen voorstellen meenemen.

Wiebes 'Er komt geen generieke CO2-heffing'

'Een generieke* heffing zal er niet komen.' Deze ferme uitspraak deed minister Wiebes op 14 maart 2019 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de zwarte uitstoters. En verder 'Dit kabinet zal er alles aan doen om bedrijven en banen in Nederland te houden. Een generieke CO2-heffing staat daar haaks op.'

NB: En op 3 april 2019 komt de aap uit de mouw. Geen generieke heffing, wel CO2-belasting over een deel van de broeikasgasuitstoot, dus niet over alle emissies. Alleen de uitstoot die volgens het kabinet daadwerkelijk in 2030 moet zijn verdwenen, wordt belast. Hoeveel dat precies is, is nog onduidelijk.   

Lees ook de brief die de heer Wiebes op 4 april 2019 aan de Tweede Kamer zond. 

Techniek gaat ons niet redden

Elektrische auto’s en bijstoken met biomassa moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat. Maar dat gaat niet gebeuren, concludeert Jan Hessels Miedema in zijn proefschrift, de uitstoot van CO2 blijft toenemen.

Redactie: Nieuwe gezichtspunten en conclusies, geen vrolijk verhaal. 

Doel 14 procent duurzame energie in 2020 haalt Nederland niet 

Omdat Nederland in 2020 bijna zeker onvoldoende duurzame energie produceert, moet het die energie in het buitenland gaan produceren of inkopen. Zo wordt toch aan de Europese wet voldaan die voorschrijft dat Nederland volgend jaar 14 procent van het energieverbruik duurzaam moet produceren. Van alle landen in Europa ligt Nederland het verst achter.

Over dit zwaard van Damocles is het laatste woord nog niet gesproken. 

Nederlandse voedselconsumptie aanpassen?

Op 16 april 2019 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) haar rapport ‘Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie’.

Voor de consumptie van een Nederlander is nu gemiddeld 4500 vierkante meter land nodig in binnen- en buitenland, waarvan 40 procent (1800 vierkante meter) voor het produceren van voedsel wordt gebruikt. Van de broeikasgassen die voor de Nederlandse consumptie worden uitgestoten, gaat ongeveer 13 procent de lucht in voor voedsel. Dat moet veranderen.  

De voorgestelde maatregelen liggen op het gebied van duurzamer eten, minder voedsel verspillen, efficiënter produceren en zorgvuldiger produceren. Het effect van deze maatregelen wordt uitgedrukt in 2 indicatoren die iets zeggen over het effect van voedselconsumptie - en de daaraan gerelateerde voedselproductie - op de leefomgeving:
 • de landvoetafdruk van de voedselconsumptie weerspiegelt hoeveel land er in binnen- en buitenland wordt gebruikt voor voedselproductie;
 • de broeikasgasvoetafdruk geeft de omvang van de broeikasgasemissies in alle schakels van de voedselproductie.

Duurzame bloemen op Moederdag

Je kan geen pas verzetten of het heeft wel iets met duurzaamheid te maken. Neem nu de bloemen op Moederdag. Bij de productie van kasbloemen - denk aan verwarming en licht - wordt CO2 uitgestoten. En al helemaal als bloemen uit Afrika per vliegtuig naar Nederland worden vervoerd. Bloemen die in Nederland in de open lucht groeien zijn qua duurzaamheid de beste keus, maar die zijn in sommige maanden niet verkrijgbaar.

De Nederlandse bloemenkalender van Centrum Centraal laat van 19 bekende snijbloemen de CO2 -uitstoot zien en in welke maand je die het beste kan kopen. Drie voorbeelden:
 • Tulp, goede klimaatkeus, uitstoot < 1 kg CO2 , niet verkrijgbaar in juni/juli/augustus/september
 • Freesia, tweede keus, uitstoot 1 tot 4 kg, hele jaar verkrijgbaar
 • Orchidee, slechte keus, uitstoot > 4 kg, hele jaar verkrijgbaar 
Redactie: En wat geven we dan op Vaderdag? Een elektrisch scheerapparaat, houder met mesjes of moet vader - minst vervuilend (?) - zijn baard maar laten staan?

Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid

Bijna de helft van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te verduurzamen. 'Belangrijkste reden hiervoor is dat zij niet weten welke financiële regelingen zij vanuit de overheid kunnen verwachten. Daarnaast denken huiseigenaren dat het verduurzamen van huizen in de toekomst goedkoper wordt' (Nibud, 16 mei 2019).

'Door te wachten met verduurzaming, hebben eigenaren nu mogelijk onnodig hoge energierekeningen en lopen zij het risico dat hun huis minder waard wordt'. 

Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

Op 28 mei 2019 is de Klimaatwet een feit. En tegelijker tijd overheerst bij menigeen de teleurstelling omdat de wet onvoldoende dwingend is. Wat staat er wel in:
 • Maatregelen betreffende de verhoging van de energiebelasting op fossiele brandstoffen, de aanschafsubsidie van elektrische auto’s et cetera zullen in afzonderlijke wetgeving worden geregeld.
 • Er zijn drie doelen:
  • In 2030 moet t.o.v. 2019 de Nederlandse broeikasgasuitstoot met respectievelijk 49 procent zijn verminderd.
  • In 2050 moet t.o.v. 2019 de broeikasuitstoot met 90 procent zijn verminderd.
  • In 2050 zal een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie zijn bereikt.
 • Het kabinet is - te beginnen in 2019 - verplicht iedere vijf jaar een Klimaatplan op te stellen waarin wordt vastgelegd hoe het dan aanwezige kabinet de drie klimaatdoelen zal bereiken.
 • Als de dan aanwezige regering de doelen niet haalt, staat daarop geen juridische sanctie.
 • De maatschappelijke en financiële gevolgen van de klimaatplannen worden in kaart gebracht.
 • Er komen nader uit te werken plannen voor bedrijven inzake een CO2-heffing.
 • Ieder jaar wordt er door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Klimaat- en Energieverkenning gepubliceerd waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan. De publicatie verschijnt op iedere vierde donderdag in oktober. Die dag wordt voortaan Klimaatdag genoemd.

Klimaatverandering belangrijkste risico voor groei

Wereldwijd beschouwt één op de vijf ceo’s klimaatverandering als de grootste bedreiging voor groei, op de voet gevolgd door disruptieve technologieën * (19 procent) en protectionisme (16 procent).

* Nieuwe en ontwrichtende innovatie, voorbeelden: Whatsapp, AirBNB en Uber. 

De onderzochte ceo’s zijn dan ook vooral bezig om de organisatie dermate veerkrachtig te maken dat de onderneming in staat is om mogelijk verstoringen te weerstaan en groei te kunnen blijven realiseren. Zo’n 70 procent van de onderzochte bestuursvoorzitters geeft aan dat het vermogen om wendbaar te zijn essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf.

De toenemende aandacht voor de risico’s van de klimaatverandering zorgt ervoor dat de opvattingen van bedrijven en beleggers op het gebied van het klimaat dichter bij elkaar komen. Vermogensbeheerders en beleggers zijn al lange tijd van mening dat klimaatverandering een groot financieel risico vormt. Voor beleggers spelen het klimaatrisico en andere duurzaamheidsfactoren een rol van betekenis in de keuze voor investeringen.

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Op 4 juni 2019 hebben staatssecretaris Snel van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen. (Bron en meer: Rijksoverheid, 4 juni 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Internationaal Monetair Fonds    Koopkracht