Premiekorting    WTL, een financieel aantrekkelijk Loonkostenvoordeel 


Subsidieregelingen

Datum laatste wijziging: 15 oktober 2020  |  Trefwoorden: Werkgeverslasten, Subsidies, Duurzame inzetbaarheid

Inhoud

 1. Alle subsidies zijn tijdelijk
 2. Categorieën subsidies
 3. Websites
 4. Europese subsidies
 5. Loonkostensubsidies ook voor EU-uitkeringsgerechtigden
 6. Loonkostensubsidies vanaf 2014
 7. Bedrijf dat personeel fit houdt, krijgt geld
 8. Belastingplan 2016
 9. Subsidie voor samenwerkende MKB’s
 10. UWV informeert de gemeente bij ziekte werknemer
 11. Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
 12. Tijdelijke regeling cofinanciering projecten werkloosheid
 13. 100 miljoen euro voor verantwoord ondernemen
 14. Bedrijven laten geld sociale regelingen liggen
 15. Subsidie aanvragen bij ernstige scholingsbelemmeringen
 16. Integratie Research- en Development Aftrek (RDA) in S&O-afdrachtvermindering (WBSO)
 17. Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid vanaf 14 nov. 2016
 18. Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs
 19. Tweede ronde DWSRA* opent 28 november 2016
 20. Stagefonds verlengd
 21. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 22. OAZ subsidieadvies(2017)
 23. Subsidieregeling Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden
 24. Loonkostensubsidies 2017
 25. Subsidie MKB detachering hogere medewerkers in Groningen, Friesland en Drenthe
 26. Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers
 27. Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen
 28. Steun aan scholingsinstituten voor moeilijk lerende jongeren
 29. Aanvraagprocedure Stagefonds online
 30. Overvloed aan regelingen en subsidies kost werkgever € 87.000
 31. Subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019
 32. SectorplanPlus wordt opvolger van subsidieregeling Sectorplan
 33. Loonkostensubsidie met ingang van 1 januari 2018 naar 23,5%
 34. Ook in 2018 subsidie voor arbeidsmarktprojecten
 35. Subsidieregeling praktijkleren: de 5 meest gemaakte fouten
 36. Subsidie voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen 2018
 37. Staatssecretaris belooft oplossing ESF-kwestie
 38. Beroep op loonkostensubsidie in 2017 fors gestegen
 39. Minder bedrijven maken gebruik van WBSO
 40. Compensatieregelingen sport voor gemeenten en sportverenigingen en sportstichtingen
 41. Subsidieregeling praktijkleren wordt voortgezet in 2019
 42. R&D- en innovatiesubsidies vervolg en uitbreiding 
 43. Tel mee met taal
 44. Maximale subsidiebedrag voor praktijkleren in 2019 omlaag
 45. Tot 2023 subsidie praktijkleren
 46. Overzicht van subsidies voor personeel eind 2018
 47. Subsidieregeling praktijkleren definitief verlengd tot 2023
 48. Schema loonkostensubsidies 2019
 49. CPB beveelt aan de WBSO-regeling te wijzigen
 50. Subsidies voor duurzaam ondernemen
 51. Bedrijfsleven blij met voortzetting fiscale innovatieregeling
 52. Minister Koolmees lanceert Regelhulp financieel cv
 53. Groningen profiteert meest van EU-subsidies
 54. Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk
 55. Korten op subsidie praktijkleren kost overheid meer dan het oplevert
 56. Subsidieplafonds van Subsidieregeling praktijkleren studiejaar 2018–2019 gepubliceerd
 57. Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB
 58. Arbeidstoeleiding vanuit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 59. WBSO in 2020: flexibeler met stabiele voorwaarden
 60. Innovatieve bedrijven halen 1,2 miljard euro voordeel uit WBSO-regeling
 61. Uitstel betaling Stagefonds schooljaar 2019/2020

Alle subsidies zijn tijdelijk

Subsidies van de Rijksoverheid stoppen na maximaal 5 jaar. Het loket waar u uw aanvraag moet indienen, sluit dan automatisch. De automatische einddatum van Rijkssubsidies is ingegaan per 1 juli 2012. Er is een overgangsregeling voor lopende subsidies zonder einddatum en subsidies met een einddatum van meer dan 5 jaar.

Categorieën subsidies

Vanaf 1 januari 2010 is er een nieuw systeem met drie categorieën subsidies: tot € 25.000, van € 25.000 tot € 125.000 en vanaf € 125.000. Hoe lager het subsidiebedrag, hoe beperkter de voorwaarden zijn. Zo hoeft de werkgever voor subsidies tot € 25.000 alleen nog verantwoording af te leggen als daarom gevraagd wordt. Ook vervallen dan de verplichte (tussen)rapportages, de voorschotaanvraag, de financiële verantwoording en de accountantsverklaring.

Websites

Over de Europese en Nederlandse subsidieregelingen is informatie te vinden op de site van Agentschap SZW en meer algemeen het Agentschap NL. Verder geeft vanaf 1 juli 2010 de overheid een overzicht van alle Europese, provinciale en rijkssubsidies die van belang kunnen zijn voor ondernemers, zie haar site Ondernemersplein. Op deze website zijn verder de wetten, regels en vergunningen te vinden die voor een ondernemer belangrijk zijn. Daarnaast kunnen ondernemers bellen, mailen of chatten met een van de medewerkers.

Een bijzondere plaats neemt OAZ in, te vinden op internet.

Europese subsidies

Nederland krijgt de periode 2014-2020 bijna een half miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om mensen in staat te stellen een baan te vinden door zichzelf te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Het grootste deel van het geld komt beschikbaar voor de 35 arbeidsmarktregio's en komt dan voornamelijk bij de gemeenten terecht. Daarnaast is een deel beschikbaar voor het bedrijfsleven.

Loonkostensubsidies ook voor EU-uitkeringsgerechtigden

Wanneer een Nederlandse werkgever een Nederlandse uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, kan hij een beroep doen op een aantal financiële regelingen, waaronder loonkostensubsidies zoals premiekortingen. Deze regelingen gelden in principe ook als de Nederlandse werkgever een EU-uitkeringsgerechtigde in dienst neemt. (Bron: BDO, 2 juni 2015)

Loonkostensubsidies vanaf 2014

Onderstaand treft u subsidies aan die alles te maken hebben met de arbeidsmarkt. In voorkomende gevallen wordt vermeld dat de aanvraag niet meer mogelijk is.

Actieve inclusie* (ESF 2014-2020)

Het ESF-thema actieve inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden. Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor de (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Goede beheersing van de Nederlands taal is een belangrijke factor voor het vinden van werk. Daarom valt het wegwerken van taalachterstand ook onder deze subsidie. Aanvraag is niet meer mogelijk. (Bron: Agentschap SZW)

* Inclusie: personen met een handicap als volwaardige burgers opnemen in een samenleving.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 166 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 16 mei 2016 kunnen aangewezen centrumgemeenten subsidie aanvragen voor de tweede tranche van de ESF-regeling Actieve Inclusie. (Bron: Agentschap SZW, 16 mei 2016)

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. In verband met het openen van het nieuwe aanvraagtijdvak is op 5 september 2016 in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd.

Cofinanciering van sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijk plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Het aanvraagtijdvak sluit op 29 mei 2015. (Bron: Agentschap SZW)

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

De aanvraagperiode 2017 loopt van 25 september tot en met 13 oktober. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering. (Bron: Rijksoverheid, 6 juli 2017)

EGF: noodfonds bij massaontslag

Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf. Bron: Agentschap SZW.

Europees Sociaal Fonds 2007-2013 algemene informatie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verbetert de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Nederland helpt met het ESF de volgende groepen: werklozen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een baan, gevangenen en jongeren in een jeugdinrichting, leerlingen aan een Praktijkschool of school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en laagopgeleide werknemers c.q. werknemers die nooit een opleiding hebben afgemaakt. Aanvraag is niet meer mogelijk. Bron: Agentschap SZW.

ESF 2014-2020: algemene informatie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Bron: Agentschap SZW.

ESF Actie A (2007-2013): langdurig werklozen weer aan het werk

ESF Actie A biedt subsidie aan gemeenten die 55-plussers met een uitkering, niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, of gedeeltelijk arbeidsgeschikten helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Aanvraag is niet meer mogelijk. Bron: Agentschap SZW.

ESF Actie C (2007-2013): leerlingen naar werk of vervolgopleiding

ESF Actie C biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, die leerlingen voorbereiden op of begeleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt, of begeleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het beroepsbegeleidend onderwijs. Aanvraag is niet meer mogelijk. (Bron: Agentschap SZW)

ESF Actie D (2007-2013): scholing werknemers met maximaal mbo 4

Werkgevers kunnen via hun O&O-fondsen subsidie ontvangen uit ESF Actie D. Met de subsidie kunnen ze de arbeidsmarktpositie van hun werknemers met een opleiding op maximaal mbo 4 niveau verbeteren door scholing en EVC. Aanvraag is niet meer mogelijk. Bron: Agentschap SZW.

ESF Actie E (2007-2013): sociale innovatie

ESF Actie E biedt subsidie aan werkgevers die werkprocessen en werkomstandigheden slimmer organiseren om effectiever te werken. Actie E-projecten hebben een implementatieplan - gericht op de manier waarop het werk bij de aanvrager is georganiseerd - als eindproduct. Deze plannen moeten overdraagbaar zijn. Aanvraag is niet meer mogelijk. Bron: Agentschap SZW.

ESF Actie Jeugd 1 (2007-2013): bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid

Actie Jeugd 1 biedt vijfendertig coördinerende gemeenten subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. De looptijd van projecten is verlengd tot 1 november 2015. Bron: Agentschap SZW.

ESF Actie Jeugd 2 (2007-2013): bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid

Aanvraag is niet meer mogelijk. (Bron: Agentschap SZW)

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Het Europees Sociaal Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) ondersteunt maatschappelijke organisaties bij hun inspanning om pensioengerechtigde ouderen met een laag besteedbaar inkomen en die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te worden, uit hun isolement te halen. (Bron: Agentschap SZW)

Europees integratiefonds (EIF)

Het Europees integratiefonds (EIF) is een van de migratiefondsen van de EU. Projecten die zich richten op de integratie van mensen van buiten de EU, kunnen vanuit dit fonds financiering krijgen. Aanvraag is niet meer mogelijk. (Bron: Agentschap SZW)

Europese migratiefondsen 2007 - 2013

De Europese Unie (EU) heeft een aantal fondsen om projecten te subsidiëren die migratieprocessen binnen de EU moeten verbeteren. Dit zijn de Europese migratiefondsen. Het gaat om het Europees vluchtelingenfonds (EVF), Europees integratiefonds (EIF), Europees terugkeerfonds (ETF) en Europees buitengrenzenfonds (EBF). Aanvraag is niet meer mogelijk. (Bron: Agentschap SZW)

Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020 (AMIF)

Met deze regeling gaat een nieuwe subsidieperiode voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen in Nederland van start. De subsidieregeling bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Op deze pagina meer informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit de AMIF Fondsen. (Bron: Agentschap SZW)

Tegemoetkoming adoptiekosten

Adoptieouders die interlandelijk een kind hebben geadopteerd, krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming wordt eenmalig uitgekeerd en is een vast bedrag van € 3.700,- per adoptiekind. (Bron: Agentschap SZW)

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor de volgende (kansarme) doelgroepen:

 • leerlingen die een leerwerktraject volgen in het VMBO;
 • deelnemers in het MBO die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (de BBL);
 • studenten die een HBO-opleiding volgen in de techniek (inclusief sector ‘agro’), bestaande uit een combinatie van leren en werken;
 • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut van KNAW of NWO;
 • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.
Via de Subsidieregeling praktijkleren stelt het ministerie van OCW ook in 2017 subsidie beschikbaar voor praktijkleerplaatsen. De maximum subsidie voor een volledige praktijkleerplaats is t.o.v. 2016 gelijk € 2.700. Aanmelding is vanaf juni 2017 online mogelijk.

Van-werk-naar-werk

Sociale partners hebben op 22 april 2015 overeenstemming bereikt over de regeling begeleiding van werk naar werk. Op het moment dat het College van Gedeputeerde Staten de regeling formeel vaststelt is de regeling van kracht. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Tot dan had iedere provincie haar eigen regeling, gebaseerd op een eigen lokaal sociale statuut. Sociale partners vonden het beter om een uniforme, voor iedere provincie geldende regeling af te spreken.

Regeling scholing en plaatsing van oudere werklozen

Doel van de regeling is oudere werklozen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen, zodat er mogelijkheden ontstaan voor deze doelgroep om duurzaam terug te keren op de arbeidsmarkt. Deze regeling is vanaf 1 oktober 2013 actief, vooralsnog tot en met 31 december 2016. Met een oudere werkloze wordt bedoeld een persoon die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en al minimaal drie maanden een werkloosheidsuitkering heeft.
Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsings fee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld. (Bron: Rijksoverheid, 19 sept. 2014)

Europees Globaliseringsfonds (EGF)

Het Europees Globaliseringsfonds (EGF) subsidieert bedrijven die als gevolg van de economische crisis mensen massaal moeten ontslaan. Voor de Europese Unie is € 500 miljoen per jaar beschikbaar. De hulp betreft onder meer scholing van ontslagen werknemers en ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf.
EGF 2014-2020: De subsidieregeling voor de nieuwe programmaperiode voor het Europees Globaliseringsfonds (EGF) is gepubliceerd. De nieuwe EGF-regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014. (Bron: Agentschap SZW, 28 feb. 2014)

Premiekortingsregeling voor jongeren

Er komt een nieuwe tijdelijke premiekortingsregeling voor jongeren die recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering en op of na 1 januari 2014, maar vóór 1 januari 2016, bij een werkgever in dienst treden. De nieuwe regeling treedt per 1 juli 2014 in werking, wel kunnen indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking komen voor de premiekorting vanaf 1 juli 2014.
Voor toepassing van de premiekortingsregeling voor jongeren dient de jongere op het moment van in dienst treden bij de werkgever 18 jaar of ouder zijn, maar jonger zijn dan 27 jaar. Daarnaast moet de jongere een dienstbetrekking hebben met een overeengekomen duur van minimaal zes maanden en een arbeidsduur van tenminste 32 uren per week.
De hoogte van de premiekorting is vastgesteld op € 3.500 per jaar. Toch kunnen indiensttredingen op of na 1 januari 2014 wel vanaf 1 juli 2014 al in aanmerking komen voor de premiekorting, dus kan in 2014 de helft van het jaarbedrag (€ 1.750) worden toegepast. (Bronnen: BDO, 6 nov. 2013 en 20 dec. 2013 en Staatscourant, 12 aug. 2013)

Veiligheid kleine bedrijven

Werkgevers die de veiligheid van hun bedrijf willen vergroten, kunnen in aanmerking komen voor de (gratis) subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). De helft van een eventuele investering wordt vergoed tot een maximum van € 1.000.
Een bedrijf komt in aanmerking als: het bedrijf maximaal 10 fulltime medewerkers telt, er maximaal 5 vestigingen zijn en het bedrijf is gevestigd in een winkelgebied of bedrijventerrein met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). (Bron: Antwoordvoorbedrijven, 2014)

Mobiliteitsvoucher

MKB-bedrijven en stichtingen/verenigingen met 25 tot 250 werknemers kunnen een mobiliteitsvoucher aanvragen. Met een kleine voucher (€ 1.500) kan men een mobiliteitsscan voor het eigen bedrijf laten maken: een aangewezen adviseur bekijkt hoe het woon-werkverkeer van en naar het bedrijf sneller, goedkoper of duurzamer kan.
Als de werkgever de maatregelen uit de mobiliteitsscan wilt uitvoeren, kan hij een grote mobiliteitsvoucher aanvragen. Voor de advieskosten of kosten voor invoering van de adviezen uit de mobiliteitsscan kan subsidie worden aangevraagd. De grote voucher vergoedt twee derde van de kosten tot een maximum van € 4.500.
De subsidie kan worden aangevraagd bij Ondernemersplein.

Progress

Progress is een Europese subsidie die de uitvoering van het sociale beleid van de lidstaten financieel ondersteunt. Progress richt zich op de volgende vijf thema’s: werkgelegenheid, sociale bescherming en integratie, arbeidsomstandigheden, discriminatiebestrijding en gelijkheid van mannen en vrouwen. (Bron: Subsidie Netwerk)

Sociale participatie ouderen met een laag inkomen bevorderen

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept maatschappelijke organisaties op met plannen te komen om kwetsbare ouderen met een laag besteedbaar inkomen beter aan de Nederlandse samenleving te kunnen laten meedoen. Dit vermindert hun isolement en vergroot hun sociale leefomgeving.
Ouderen leren hoe zij met computers kunnen werken en hun huishoudboekje op orde kunnen krijgen, zijn ook doelstellingen van dit programma. Dit staat in een subsidieregeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. Het plan wordt gefinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB). (Bron: Rijksoverheid, 25 nov. 2014)

Techniek en Landbouw

Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor subsidie praktijkleren voor begeleiding in de praktijk van een hbo-student die een opleiding volgt waarvan de CROHO-code valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Deze sectoren kampen namelijk met bestaande en te verwachten tekorten van gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt.

Subsidie voor interne jobcoach

Werkgevers met een werknemer met een langdurige ziekte of handicap kunnen bij UWV subsidie voor interne jobcoaching aanvragen. Er zijn enkele voorwaarden, zie Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015.

Horizon 2020

Het programma Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7), maar dan toegankelijker voor het MKB. Minimaal 20% van het budget van € 70 miljard is dan ook bestemd voor het MKB. Het jaarlijkse budget loopt van € 9 miljard in 2014 op tot € 11 miljard in 2020.
De Europese Unie wil onder meer dat de academische wereld en het bedrijfsleven samen hun hoofd buigen over maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen, zoals betaalbare duurzame energie, voedselveiligheid, vergrijzing of klimaatverandering. Voor meer informatie of aanvragen kan men terecht bij het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI) van Agentschap.nl.

Subsidie voor schone bestelauto's

Kopers van een nieuwe bestelwagen (en taxi) kunnen vanaf 1 oktober 2012 subsidie krijgen wanneer ze voor de schoonst mogelijke techniek kiezen. Een uitzonderlijk schone benzine-, lpg-, aardgas- of dieselmotor levert 1250 euro premie op, de subsidie voor een plug-in hybride of elektrisch aangedreven voertuig bedraagt € 3.000.

De subsidie kan worden aangevraagd voor voertuigen die na 1 oktober 2012 en voor 1 januari 2015 op naam worden gesteld.

Veilig werken in de Zorg

Minister Schippers heeft in mei aangekondigd dat zij voor 2015 extra subsidie beschikbaar stelt voor het actieplan Veilig werken in de Zorg. Op 10 juni 2015 is bekend geworden dat er € 720.000 beschikbaar wordt gesteld voor een extra openstelling van de regeling Veilig werken in de Zorg. Vanaf 18 juni is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Zoals aangekondigd zal er tijdens deze extra openstelling budget aangeboden worden voor de branche Welzijn en maatschappelijke dienstverlening (WMD), zie de aankondiging.

Bedrijf dat personeel fit houdt, krijgt geld

Er komt een speciaal geldpotje waarmee bedrijven hun personeel langer gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar moeten houden. Minister Asscher heeft voor 2016 13 miljoen euro Europees geld te verdelen.

Door middel van de subsidieregeling ESF-DI wil de Nederlandse overheid werkgevers aansporen om meer in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, zodat mensen langer en productiever aan het werk blijven. Om dit te realiseren kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die hen hierin adviseert en begeleidt. Binnen ESF-DI zijn vier thema’s gedefinieerd waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

 1. het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 2. het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 3. het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 4. het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het duurzaam inzetbaar houden van personeel. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is daarvoor 13 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze ESF-Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) kan worden aangevraagd van 14 tot en met 25 november 2016.

Belastingplan 2016

Het kabinet komt met een aanzienlijke uitbreiding van de subsidies en kortingen:

 • in 2016 stelt het kabinet € 182 miljoen beschikbaar voor sectorplannen om de arbeidsmarkt te verbeteren. Door de sectorplannen kunnen werknemers die hun baan verliezen eerder geholpen worden aan een nieuwe baan. Voordat zij eerst werkloos worden. Ook kunnen meer jongeren aan werk geholpen worden. De goedgekeurde sectorplannen bevatten maatregelen voor ruim 400.000 werknemers;
 • de eerder afgeschafte Afdrachtvermindering Lage Lonen komt weer terug, zij het aangepast;
 • de huidige premiekortingen worden omgevormd tot de zogeheten “loonkostenvoordelen” (LKV’s), de premiekorting jongeren vormt hierop een uitzondering. Om voor de LKV in aanmerking te komen moet de werkgever beschikken over een zogeheten ‘doelgroepverklaring’ De LK wordt mogelijk in 2018 ingevoerd;
 • de nieuwe loonkostensubsidie* (Lage-inkomensvoordeel of LIV) gaat gelden voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben, zie ook onderstaande alinea Minimum loon. De LIV wordt mogelijk in 2017 ingevoerd;
 • om nog meer zorginstellingen te kunnen helpen en stimuleren wordt het actieplan Veilig Werken in de Zorg voortgezet. Dit gebeurt onder andere via een subsidie aan het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. In 2016 zal er € 3,5 miljoen beschikbaar worden gesteld;
 • voor de nieuwe zorgberoepen van de duale hbo-opleidingen Master Advanced Nursing Practice (MANP) en Master Physician Assistant (MPA) komen er meer opleidingsplaatsen, een bedrag van € 38,2 miljoen wordt beschikbaar gesteld.
* Zie ook subparagraaf Participatiewet / Subsidies en voorzieningen.

Subsidie voor samenwerkende MKB’s

Grote samenwerkingsverbanden van zo’n 10 tot 20 MKB’s kunnen subsidie aanvragen voor hun innovatieprojecten. Via de zogenoemde InnovatiePrestatieContracten (IPC) kunnen zij gezamenlijk uitdagingen aanpakken in bijvoorbeeld hun branche, regio of keten. Meer informatie kunnen PNO-consultants geven.

UWV informeert de gemeente bij ziekte werknemer

Het UWV maakte op 4 februari 2016 het volgende bekend: Heeft u een werknemer in dienst die valt onder de no-riskpolis? En ontvangt u daarnaast loonkostensubsidie van de gemeente? Sinds januari 2016 informeert UWV de gemeente als u uw werknemer bij ons heeft ziek gemeld.

Tot 2016 moest u zelf aan de gemeente doorgeven dat ze de loonkostensubsidie moesten stoppen. Sinds 1 januari 2016 doet UWV die melding voor u. De loonkostensubsidie stopt dan automatisch. Als werkgever hoeft u niet meer zelf de gemeente te informeren. (Bron: UWV)

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

Staatssecretaris Klijnsma maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden, een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) 2014-2020 ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen ze plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Het blijft dan ook belangrijk om in mensen te investeren zodat ze fit blijven, werk doen dat bij ze past en dat werk met plezier doen.

De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar. Dit is geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%. Dit najaar zal er ook, net als in 2014 en 2015, een bedrag beschikbaar komen waar individuele arbeidsorganisaties een beroep op kunnen doen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden.

Redactie: Te lang is vitaal een begrip geweest dat samenhing met gezond en werden vooral programma’s ontwikkeld op het gebied van voeding, fitheid, sporten en leefwijze. Te weinig aandacht kreeg de voornaamste oorzaak waardoor ouderen in het arbeidsproces afhaken en dat is actuele kennis en vakbekwaamheid. Fit is ook en vooral je werk nog steeds aan kunnen en problemen als een uitdaging zien en duurzame inzetbaarheid als een persoonlijke verplichting en doelstelling te zien. Educatie en permanente training tot minstens aan je pensioenleeftijd is ook een onderdeel van een cultuurverandering.

Tijdelijke regeling cofinanciering projecten werkloosheid

Naar aanleiding van het SER advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren’ en de brief ‘Doorstart naar werk’ is op 14 juni 2016 de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ gepubliceerd.

O&O fondsen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen zelfstandig, dan wel door deel uit te maken van een samenwerkingsverband, subsidie aanvragen voor het stimuleren van dienstverlening aan werkzoekende werknemers en samenwerking tussen sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen. Het gaat daarbij het voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk.

Het eerste aanvraagtijdvak zal worden opengesteld van 15 juli 2016 tot en met 30 september 2016. De subsidie bedraagt 60% over de totale subsidiabele projectkosten. De aangevraagde subsidie dient tenminste € 125.000 en maximaal € 2.000.000 te bedragen. (Bron: Agentschap SZW, 14 jun. 2016)

100 miljoen euro voor verantwoord ondernemen

De Rabobank heeft opnieuw gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) gekregen en breidt hiermee de financiering voor duurzame bedrijven uit.

In de eerste zes maanden van 2016 hebben 47 MKB- en midkap bedrijven gebruik gemaakt van een impactlening, tien meer dan in de eerste ronde. Vooral de land- en tuinbouw waren sterk vertegenwoordigd met respectievelijk 5 en 12 miljoen euro. Transport en horeca en recreatie volgen met 10 en 7 miljoen euro. Met de leningen zijn investeringen van in totaal 250 miljoen euro tot stand gebracht. Een van de deelnemende bedrijven, producent van aluminium bouwbeslag AMI, heeft de lening gebruikt voor een investering in een machine die minder energie en grondstoffen verbruikt en arbeidsvriendelijker is. De impactlening is beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De maximale totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro. Het maximale leenbedrag is 2,5 miljoen euro.

Bij de selectie van keurmerken is gekeken naar de manier waarop bij bedrijven wordt toegezien op het voldoen en naleven van de keurmerkeisen. Voor de geselecteerde keurmerken geldt dat ze eisen stellen die verder reiken dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu, eerlijke handel of dierenwelzijn.

Bedrijven laten geld sociale regelingen liggen

Bijna driekwart van de Nederlandse werkgevers laat beschikbare sociale verzekeringsregelingen (SV-regelingen) intern onbesproken, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson. Hierdoor lopen werkgevers loonkostenvoordeel mis.

De overheid verstrekt tal van korting- en subsidieregelingen om werkgevers te stimuleren specifieke categorieën werknemers in dienst te nemen en te houden. Werkgevers hebben echter een gebrek aan kennis om deze regelingen effectief in te zetten. Bovendien staan de regelingen niet standaard op de agenda bij HR- en finance-afdelingen, waardoor de regelingen op grote schaal onbenut blijven. (Bron: OverSalaris, 9 mrt. 2017)

Subsidie aanvragen bij ernstige scholingsbelemmeringen

Scholingsinstellingen kunnen vanaf 1 september 2016 via UWV subsidie aanvragen voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de instelling voldoen aan alle voorwaarden en eisen in de subsidieregeling. Zo moet deze bijvoorbeeld in minimaal drie verschillende arbeidsmarkregio's de dienstverlening aanbieden. Ook moet de instelling aantoonbare ervaring hebben met de scholing en re-integratie van deze groep personen.

Integratie Research- en Development Aftrek (RDA) in SO-afdrachtvermindering (WBSO)

Met behulp van de WBSO kunnen bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor Research en Development (RD), bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur, verlagen. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. De RD-niet-loonkosten komen pas sinds dit jaar in aanmerking voor de WBSO. Voorheen werden deze ondersteund door de RDA, in de vorm van een aftrekpost in de winstbelasting. Voornoemde integratie wordt in de Begroting 2017 genoemd. Aldus minister Kamp van Economische Zaken in zijn brief aan de Tweede Kamer (20 sep. 2016).

De belangstelling voor de WBSO is in 2016 onverminderd groot. Er maken in 2016 naar verwachting 23.000 bedrijven gebruik van de WBSO, waarvan ruim 97% MKB’er is. (Bron: Oversalaris, 26 sep. 2016)

NB: Sinds de nieuwe wetgeving is gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelwerk (WBSO) hét toegangskaartje tot de Innovatiebox. Een octrooi alleen is niet meer voldoende. De WBSO neemt een centrale plaats in bij de Innovatiebox-regeling. Daarom denken verstandige ondernemers vooraf goed na over hoe zij de WBSO organiseren.
Innovatie wordt in Nederland fiscaal gestimuleerd, zowel aan de kosten- als aan de inkomstenkant. Ondernemingen kunnen een korting krijgen op de loonbelasting (WBSO) en op de winstbelasting (Innovatiebox). Eerst gebruikmaken van de WBSO is de absolute voorwaarde om te kunnen profiteren van de Innovatiebox. In die zin is de Innovatiebox verworden tot een WBSO-box. (Bron: BDO, 11 jul. 2018)

Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid vanaf 14 nov. 2016

Staatssecretaris Klijnsma stelt 14 november 2016 een nieuw tijdvak open om arbeidsorganisaties te faciliteren hun werkenden langer en gezonder aan het werk te houden. Vanaf dat moment kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10 duizend euro.

“Het is heel belangrijk dat werkgevers aandacht besteden aan de gezondheid en het werkplezier van hun werknemers en er voor zorgen dat ze niet overbelast raken”, zegt Klijnsma, “gelukkig is hier steeds meer aandacht voor.” (Bron: Agentschap SZW)

Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende een hoog risico op een burn-out hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dertien miljoen euro* subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers. Dat maakte minister Asscher op 14 november 2016 tijdens de aftrap van de Week van de Werkstress (zie boven). (Bron: Rijksoverheid, 14 nov. 2016)

* Het geld, een totaalbedrag van 13 miljoen euro, komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Staatssecretaris Klijnsma stelt vanaf 14 tot 25 november 2016 een aanvraagperiode open voor de subsidie van projecten die zich richten op het langer en gezonder aan het werk houden van werknemers. Daar valt ook de aanpak van werkstress onder.

Tweede ronde DWSRA* opent 28 november 2016

* Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. Red.: alweer een unieke afkorting voor een quiz.

Vanaf maandag 28 november a.s. om 09.00 uur is het voor Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties weer mogelijk om subsidie aan te vragen om de dienstverlening aan werkzoekenden en samenwerking tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van arbeidsmarktbeleid te stimuleren. Het tijdvak is geopend tot en met 23 december 2016, 17.00 uur.

Stagefonds verlengd

Onlangs is, na een uitgebreide evaluatie, door de minister van VWS besloten om de subsidieregeling Stagefonds te verlengen tot en met het schooljaar 2020-2021. Ook zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de regeling.

Stagefonds is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor de zorg. Zorginstellingen krijgen via Stagefonds een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van studenten van MBO-, HBO- en particuliere onderwijsinstellingen. De regeling stimuleert de in- en doorstroom van zorgpersoneel.

Het totale budget voor het Stagefonds blijft de komende jaren gelijk aan dat van afgelopen schooljaar, namelijk €112 miljoen euro per schooljaar.

Voorheen was het alleen mogelijk een hogere aanvraag in te dienen op MBO en/of HBO. Vanaf dit schooljaar kan een hogere aanvraag opgesplitst worden in vier categorieën: MBO-BOL, MBO-BBL, HBO voltijd/deeltijd en HBO-duaal. (Bron: OAZ Studieadvies, 24 nov. 2016)

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Instellingen die medisch-specialistische zorg leveren op basis van de zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie wordt aangevraagd voor interne en externe opleidingen van personeel, voor het begeleiden van personeel in het kader van de opleiding, voor het vervangen van personeel dat wordt opgeleid en voor specifieke opleidingsfaciliteiten.

Uiterlijk 1 december 2016 moet u uw aanvraag voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KPZ) indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op het subsidiejaar 2017, dit is tevens het laatste jaar waarvoor u gebruik kunt maken van deze regeling. De subsidieregeling is voor het subsidiejaar 2017 verder aangescherpt. (Bron: OAZ, 24 nov. 2016)

OAZ subsidieadvies 2017

OAZ subsidieadvies is gespecialiseerd in het financieel en administratief optimaliseren van subsidiestromen, fiscale regelingen en kostenbesparingen op het gebied van personeel en arbeid. De overheid stelt hoge eisen aan het juiste gebruik van subsidies. Dit vergt kennis en een deskundig advies. OAZ (afkoring van Organisatie Advies Zeeland) heeft de expertise en ervaring in huis om u dit werk uit handen te nemen. Uiteraard houden wij u tijdens het gehele proces van intake, onderzoek, uitvoering en rapportage op de hoogte van onze bevindingen en financiële resultaten.

Sinds onze oprichting in 2000 profiteren vele zorginstellingen, profit-organisaties en verschillende overheden van onze deskundigheid. Uit de praktijk blijkt dat met onze hulp veel gelden alsnog zijn geëffectueerd. Wij worden intensief betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van subsidies en andere regelingen. Hierdoor kunnen wij u vroegtijdig adviseren en ondersteunen op basis van de laatste actualiteit. Omdat wij veelal op basis van no-cure-no-pay werken, leveren onze werkzaamheden u altijd meer op dan dat het u kost.

Op internet geeft OAZ regelmatig overzichten van uiteenlopende subsidies. Uit de Nieuwsbrief 2017 noteerden wij:

 • Tel Mee Met Taal: verbetering van taalvaardigheid van werknemers
 • Budget ESF Duurzame Inzetbaarheid verhoogd
 • Cofinanciering Sectorplannen nog steeds aan te vragen
 • Subsidieregeling NP/PA verlengd
 • Vaststelling beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen
 • Benutten van subsidies ondanks complexe wet- en regelgeving
 • Actieplan "Perspectief voor vijftigplussers"
 • De regeling Praktijkleren wordt aangepast
 • WGA Management bij terugkeerpremie UWV
Bron: OAZ 2017

Subsidieregeling Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden

Vanaf 2 januari 2017 tot en met 28 april 2017 uur kunnen houders van kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen subsidie aanvragen bij het Agentschap SZW voor de regeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang. Er is voor dit derde aanvraagtijdvak maximaal € 3.400.000 beschikbaar. (Bron: Min SZW, 12 dec. 2016)

Loonkostensubsidies 2017

Om een duidelijk overzicht te creëren, heeft BDO de meest voorkomende subsidievormen wat betreft Loon- & Premieheffing in een schema gezet (druk onderaan het artikel op download).

Subsidie MKB detachering hogere medewerkers in Groningen, Friesland en Drenthe

MKB-bedrijven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen weer subsidie aanvragen voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus. Per project kan tot €100.000 subsidie verkregen worden. Zie aanmelding en voorwaarden van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat meer aandacht geven aan meer werk voor vijftigplussers. Daarom is de nieuwe subsidieregeling ‘Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers’ in het leven geroepen.

Het doel van deze regeling is het mogelijk maken van experimenten die zijn gericht op het benutten en toegankelijk maken van latente werkgelegenheid voor vijftigplussers. Hierdoor hebben zij een grotere kans op werk. De subsidie geldt voor innovatieve projecten die zonder deze ondersteuning in de projectperiode niet tot stand zouden komen.

Aanvragen kunnen van 10 april 2017 tot en met 7 mei 2017 worden ingediend. (Bron: OAZ Studieadvies, 30 mrt. 2017)

Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen

Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor steun aan kinderen in Nederland die het thuis niet breed hebben. De subsidie kan worden ingezet voor voorzieningen (zoals materialen en abonnementen) die er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. De subsidieregeling is op 2 mei 2017 gepubliceerd.

Meer informatie over de subsidieregeling: www.dus-i.nl.

Steun aan scholingsinstituten voor moeilijk lerende jongeren

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de subsidieregeling voor scholing van jongeren met ernstige studiebelemmeringen (ESB-regeling) met drie jaar te verlengen tot eind 2020.

Uit een evaluatie blijkt dat de helft van de deelnemers, die vaak kampen met een meervoudige problematiek, na een scholingstraject succesvol is geplaatst op betaald werk. De vrees is dat deze kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen als de regeling stopt. (Bron: Rijksoverheid, 9 jun. 2017)

Aanvraagprocedure Stagefonds online

Vanaf 26 juni 2017 is de aanvraagprocedure voor de regeling Stagefonds Zorg gedigitaliseerd. Voor meer informatie, zie de nieuwe website https://www.dus-i.nl/subsidies/s/stagefonds-zorg.

Betrokkenen ontvangen in augustus niet langer een aanvraagformulier, maar een brief met daarin een persoonlijke code. Bent u al klant van OAZ dan pakken wij de aanmelding en de aanvraag voor u op. Bent u nog geen klant, zorg er dan voor dat u op tijd de aanvraag doet. Op 1 oktober moet de aanvraag of gewijzigde aanvraag bij het ministerie van VWS liggen. (Bron: OAZ, 26 jun. 2017)

Overvloed aan regelingen en subsidies kost werkgever € 87.000

Bijna de helft (44%) van de werkgevers kent en/of benut niet alle subsidies en sociale verzekeringspremies. Gemiddeld lopen zij daardoor bijna 87.000 euro mis. Ook vergeten werkgevers vaak te controleren of de uitkeringslasten die aan hen toegerekend worden, wel correct zijn. Met de komst van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan dit zware financiële consequenties hebben. (Bron: AON.com, 2017)

Subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019

Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende twee jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019.

Het gaat om ondersteuning van mensen die moeite hebben mee te doen in de maatschappij en om het bereiken en motiveren van moeilijk bereikbare groepen met financiële problemen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten die er voor zorgen dat er meer aandacht komt voor armoede en schulden in het sociaal domein, onder meer in de wijkaanpak. En tot slot bij begeleiding van jongeren die vanaf hun 18e financieel zelfstandig moeten zijn, maar daar nog vaak moeite mee hebben. (Bron: Staatscourant, 25 aug. 2017)

SectorplanPlus wordt opvolger van subsidieregeling Sectorplan

Na het grote succes van de subsidieregeling Sectorplannen, waarbij maar liefst 68.000 banen zijn gecreëerd in de zorgsector, is onlangs bekend geworden dat deze regeling een vervolg krijgt in de vorm van SectorplanPlus.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund. Bronnen: OAZ & SectorplanPlus.nl, 2017)

Loonkostensubsidie met ingang van 1 januari 2017 naar 23,5%

Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet.

De vergoeding wordt jaarlijks herzien naar aanleiding van de vaststelling van de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient in de marktsector. (Bron: Staatscourant, 22 nov. 2017)

Ook in 2018 subsidie voor arbeidsmarktprojecten

Ook in 2018 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een innovatief arbeidsmarktproject. Het bestuur ondersteunt vooral initiatieven die aansluiten bij de thema’s Duurzame inzetbaarheid, Digitalisering, Diversiteit en Organiseren en reorganiseren.

Het gaat om aanvullende activiteiten die niet tot de werkgeverstaak behoren. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten. Loonkosten zijn deels subsidiabel. (Meer informatie: https://www.aofondsrijk.nl/subsidies/arbeidsmarktprojecten)

Subsidieregeling praktijkleren: de 5 meest gemaakte fouten

Van de 99.950 subsidieaanvragen voor praktijkleren, zijn er in het jaar 2016/2017 ruim 3.000 (3%) afgewezen. Dit blijkt een monitoringsrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Wat zijn de vijf meest gemaakte fouten bij subsidieaanvragen voor Praktijkleren, en hoe kun je ze voorkomen?

 1. Een verkeerde leerweg in het mbo
 2. Geen geldige praktijkleerovereenkomst (POK of BPVO)
 3. Dubbele aanvragen voor dezelfde werkplek
 4. Langer doen over de opleiding
 5. Aanvraag voor niet begeleide weken
(Bron: OAZ, 20 mrt. 2018)

Subsidie voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen 2018

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid. Werkgevers kunnen nu ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van de regeling wordt na verwachting in de zomer van 2018 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een besluit genomen. Meer informatie treft men aan op mijn.rvo.nl.

Staatssecretaris belooft oplossing ESF-kwestie

Het helpen van kwetsbaren naar de arbeidsmarkt is belangrijk en moet doorgaan, ook nu het Europese geld van het Europees Sociaal Fonds ESF drie jaar eerder op is dan de bedoeling was. Dat antwoordde staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken, VVD) vandaag op vragen van GroenLinks, de SGP, de PvdA en de SP bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Maar over de inzet van extra geld, waar gemeenten en scholen om vragen, hield de bewindsvrouw zich op de vlakte.

En dat is nu net het probleem, zegt Wim Ludeke van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs Lecso (juli 2018). ‘Doordat het geld op is, komen op scholen mensen en projecten in de knel en daar moet een oplossing voor komen.’ Het praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs verwachten dat meer jongeren op de bank belanden en geen baan kunnen vinden.

Beroep op loonkostensubsidie in 2017 fors gestegen

6.200 mensen met een arbeidsbeperking gingen in 2017 met behulp van loonkostensubsidie aan het werk. In totaal waren er eind 2017 11.200 mensen aan het werk met behulp van de loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie, die sinds 2015 bestaat, lijkt daarmee steeds meer ingeburgerd te raken onder werkgevers.

Volgens Cedris (juli 2018) verschilt de mate waarin in verschillende gemeenten een beroep op de loonkostensubsidie wordt gedaan aanzienlijk. Ook wijst Cedris op een positief verband tussen de inzet van loonkostensubsidie en het resultaat op het BUIG-budget, waar bijstandsuitkeringen van worden betaald. Of daarbij ook sprake is van een oorzakelijk verband, kan de koepelorganisatie echter niet zeggen.

Minder bedrijven maken gebruik van WBSO

Er zijn minder bedrijven gebruik gaan maken van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit blijkt uit de jaarrapportage 'Focus op research and development – de WBSO in 2017' van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2017 kregen in totaal 21.265 Nederlandse bedrijven – waarvan 97% MKB’ers – een WBSO-toekenning (gezamenlijk voordeel van zo’n € 1,2 miljard). Ten opzichte van 2016 is het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de WBSO echter met 5% afgenomen. EZK noemt als verklaring hiervoor dat bedrijven vanwege de economische groei minder tijd aan R&D besteden en zich meer bezighouden met de reguliere werkzaamheden. Met name het teruggelopen aantal goedgekeurde softwareprojecten valt op. (Bron: Fiscount, 9 jul. 2018)

Compensatieregelingen sport voor gemeenten en sportverenigingen en sportstichtingen

Gemeenten kunnen jaarlijks een specifieke uitkering ontvangen voor de gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport. Er wordt een specifieke uitkering verstrekt als de inkoop-btw op de kosten van activiteiten niet aftrekbaar is op de btw-aangifte en er geen recht op compensatie bestaat bij het btw-compensatiefonds. De regeling strekt er immers toe het wegvallen van het recht op aftrek van inkoop-btw te compenseren. Samenvattend en op hoofdlijnen houdt de regeling het volgende in:
 • de specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten in het kader van sport in een jaar;
 • een specifieke uitkering wordt voor ten hoogste een jaar verleend;
 • het uitkeringsplafond bedraagt voor het jaar 2019 € 152 miljoen;
 • als het totaal aangevraagde bedrag het plafond overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag van € 152 miljoen naar rato verdeeld;
 • de aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering 2019 moet vóór 1 december 2018 worden ingediend;
 • er wordt een voorschot van 100% verleend;
 • er moet via SiSa verantwoording worden gewerkt.
De regeling treedt in werking per 21 juli 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2024. (Bron: Zeker Fiscaal, 23 jul. 2018)

Subsidieregeling praktijkleren wordt voortgezet in 2019

Wegens de nog lopende besluitvorming over de begroting 2019 zal op Prinsjesdag de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de wijze waarop de subsidieregeling praktijkleren zal worden voortgezet, zo laat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten in een brief aan de Tweede Kamer. De minister heeft in ieder geval toegezegd de regeling te willen voortzetten in 2019.

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor aangewezen opleidingen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de loon- of begeleidingskosten die een werkgever maakt. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is het maximale subsidiebedrag € 2.700. Jaarlijks kan een werkgever in de zomermaanden de subsidie praktijkleren voor de afgelopen begeleiding aanvragen. (Bron: Tax Life, 15 aug. 2018)

R&D- en innovatiesubsidies vervolg en uitbreiding

Begin juli stemde de ministerraad in met het MKB-Actieplan van staatssecretaris Keijzer (EZ). Onder dit plan zal het Nederlandse MKB tot en met 2021 extra ondersteund worden met een budget van 200 miljoen euro. Een groot deel van dit extra geld zal worden gebruikt om het budget van financieringsinstrumenten – zoals een erg belangrijke R&D-subsidie voor het Nederlandse MKB, de MIT-regeling – te verhogen. De MIT-regeling ondersteunt R&D-samenwerkingsverbanden van innovatieve MKB’s met een subsidie tot 350.000 euro.

En verder presenteerde de Europese Commissie begin juni 2018 een voorstel voor Horizon Europe. Met een voorgesteld budget van bijna 100 miljard euro voor 2021-2027 kan de opvolger van Horizon 2020 het grootste R&D- en innovatieprogramma ooit worden. (Bron en meer: CM web, 15 aug. 2018)

Tel mee met taal

Heeft u laaggeletterde medewerkers in dienst? Als werkgever moet u ervoor zorgen dat elke medewerker de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen in uw organisatie begrijpt. Met taalvaardigheidsscholing bereikt u dit. Voor 15 oktober 2018 kunt u hiervoor subsidie ontvangen.

Wilt u de taalvaardigheid van uw medewerkers verbeteren? Tot 15 oktober kunt u hiervoor subsidie aanvragen via de regeling ‘Tel mee met Taal’. U krijgt maximaal 67 procent van een taalvaardigheidscursus vergoed tot een bedrag van 1.500 euro per cursist. Per subsidieaanvraag geldt een maximum van 200.000 euro. De subsidie wordt uitgekeerd totdat het budget is uitgeput. Meer informatie: mail hradvies@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 83 26.

Maximale subsidiebedrag voor praktijkleren in 2019 omlaag

Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen komend schooljaar hiervoor maximaal € 2.500 ontvangen. Afgelopen schooljaar bedroeg dit maximum nog € 2.700.

Een tijdlang was het onzeker of de subsidieregeling praktijkleren ook voor het schooljaar 2018/2019 beschikbaar zou zijn. In de zomer maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat de subsidieregeling verlengd zou worden voor het komende schooljaar. Over de omvang van het subsidiebudget bleef echter onduidelijkheid bestaan. In de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van OCW is deze onduidelijkheid nu weggenomen. Uit het Prinsjesdagdocument blijkt dat het kabinet het totale subsidiebudget met € 19,5 miljoen inkort.

Tot 2023 subsidie praktijkleren

Het MKB kan in ieder geval tot 2023 gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren van maximaal 2.700 euro. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tienduizenden leer-werkbanen zouden verdwijnen als de regeling zou worden opgeheven of als op de regeling zou worden bezuinigd. De kosten voor een bbl-student liggen rond 12.000 euro per jaar. Voor het MKB een groot bedrag. Met de subsidie van maximaal 2.700 euro krijgen MKB’ers een tegemoetkoming voor de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door praktijkbegeleiders die hiervoor zijn opgeleid, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. (Bron: CM, 8 nov. 2018)

Overzicht van subsidies voor personeel eind 2018

'Ondernemen Met Personeel' (25 oktober 2018) zette de subsidies die eind 2018 kunnen worden aangevraagd op een rij:

Loonkostenvoordelen (LKV)

Er zijn drie soorten loonkostenvoordelen: Oudere werknemer, Arbeidsgehandicapte werknemer en Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Met het lage-inkomensvoordeel (LIV) kan een vergoeding worden gekregen als iemand met een laag inkomen in dienst wordt genomen.

Proefplaatsing

Wil een werkgever een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte wel aannemen, maar eerst kijken of hij geschikt is voor een functie? Dan is proefplaatsing een mogelijkheid.

Premievrijstelling marginale arbeid

Bij een uitkeringsgerechtigde die een werkgever voor minder dan zes aaneengesloten weken in dienst neemt, kan een vrijstelling van de premies werknemersverzekeringen worden gekregen.

Loondispensatie Wajongers

Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of handicap moeilijk of niet kunnen werken. Zij krijgen tot hun AOW-leeftijd een Wajong-uitkering.

Subsidie aanpassing werkplek

Bij een zieke of gehandicapte werknemer moet je soms de werkplek (laten) aanpassen om hem in dienst te nemen of te houden.

Subsidieregeling praktijkleren definitief verlengd tot 2023

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven maakte vandaag bekend dat de Subsidieregeling praktijkleren definitief wordt verlengd tot 2023. Eerder stemde de Tweede Kamer al unaniem in met de motie Tielen (VVD).

Het besluit van de minister van OCW om de Subsidieregeling praktijkleren definitief tot 2023 te verlengen biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meerdere jaren mbo-studenten in het eigen bedrijf opleiden. Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de beproefde bbl-route voor het opleiden van vakmensen ondersteund. (Bron: BB, 5 dec. 2018)

Schema loonkostensubsidies 2019

Omdat veel werkgevers niet weten welke subsidiemogelijkheden er zijn via gemeenten en centrale overheid en wanneer zij er recht op hebben, heeft BDO een schema gemaakt waarin de meest voorkomende subsidievormen 2019 zijn gebundeld.

CPB beveelt aan de WBSO-regeling te wijzigen

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onderzoek gedaan naar de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Dit is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland voor het MKB. Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat startende en innovatieve organisaties een achterstand hebben ten opzichte van al bestaande en winstgevende organisaties. Het Centraal Planbureau doet daarom een aantal aanbevelingen.

Het CPB concludeert dat op basis van de digitalisering en de daaruit voortvloeiende veranderingen een aantal aanpassingen aan de WBSO wenselijk zijn. Het grootste deel van de belastingkorting via de Innovatiebox in de WBSO komt terecht bij grote winstgevende organisaties die zelf in staat zijn om onderzoek te doen. Dat kunnen niet alle organisaties, om technologische of financiële redenen. Het innovatiebeleid moet technologie- en organisatieneutraal worden, bepleit het CPB. Afschaffen van de Innovatiebox in de WBSO zou een gelijkere concurrentiepositie bevorderen. (Bron en meer aanbevelingen: Fundament, 17 dec. 2018)

Subsidies voor duurzaam ondernemen

De overheid vindt het in toenemende mate belangrijk dat ondernemers energiezuinig worden. Daarom zijn er diverse regelingen en subsidies in het leven geroepen, bijvoorbeeld om het opwekken van duurzame energie te stimuleren en het energieverbruik terug te dringen:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Voorbeelden zijn:

 • Zonnepanelen
 • Duurzame verwarming, zoals een warmtepomp
 • Isolatie
 • Duurzame verlichting, zoals LED-panelen

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Deze subsidie betekent een tegemoetkoming bij aankoop van duurzame apparatuur, zoals een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel. Het doel hiervan is dat bedrijven en huishoudens daarmee worden gestimuleerd om minder gas te verbruiken en over te stappen op duurzame warmte.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Het opwekken van hernieuwbare energie is namelijk duurder is dan het opwekken van grijze energie. De overheid wil dit met de SDE-subsidie compenseren. Bedrijven die hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit produceren, komen daarom in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.

(Bron: Brisk, 6 feb. 2019)

NB: Een uitvoerig overzicht van tal van Europese en Nederlandse subsidies die geheel of gedeeltelijk onder de noemer duurzaamheid vallen, treft men aan op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bedrijfsleven blij met voortzetting fiscale innovatieregeling

Het is goed dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de fiscale regeling voor innovatie, de WBSO, voortzet. De nieuwe evaluatie van de regeling laat zien dat deze ‘buitengewoon goed’ werkt voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf.

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de langverwachte evaluatie die naar de Tweede kamer is gestuurd. De kracht en het belang van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is dat deze regeling kan worden gebruikt door ieder (familie)bedrijf ongeacht grootte, technologie of innovatie, en van starter tot middenbedrijf en grote onderneming, aldus beide ondernemingsorganisaties. (Bron en meer: VNO-NCW, 12 apr. 2019)

Minister Koolmees lanceert Regelhulp financieel cv

De Regelhulp financieel cv van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt inzichtelijk op welke subsidies werkgevers aanspraak kunnen maken, als zij iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.

De Regelhulp is zowel voor werkgevers als werknemers. (Bron: Min SZW, 2 mei 2019)

Groningen profiteert meest van EU-subsidies

De provincie Groningen profiteert in de periode 2014-2020 het meest van Europese subsidies, Friesland en Drenthe het minst. Dat schrijft de NOS, die adviesbureau ERAC een analyse liet doen. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden kregen in Groningen samen meer dan 500 euro per inwoner aan Europese subsidies. Dat is vier keer zoveel als in Friesland.

Volgens de NOS kreeg Nederland 4,9 miljard euro aan subsidies voor projecten uit de Europese begroting 2014-2020. Dit geld kwam terecht bij zo'n 11.000 organisaties en leverde naar schatting 107.000 banen op. (Bronnen: NOS en adviesbureau ERAC, 15 mei 2019)

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk

De subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 7 mei 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling wil het ministerie projecten financieel ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven.

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt. Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten met als doel het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan communicatie- of voorlichtingsactiviteiten of trainingen aan groepen. Er is een subsidiebudget beschikbaar van € 600.000. Er kan een subsidie worden verleend met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000 per plan.

De subsidieregeling is gebaseerd op cofinanciering. In beginsel bedraagt de subsidie 50 procent van de subsidiabele kosten. Bij een gecombineerde inzet op de thema’s eerlijk werk én gezond en veilig werk zal het maximale percentage van subsidie hoger zijn, namelijk 80 procent.

De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen om subsidie bestaat slechts gedurende het door de minister vastgestelde aanvraagtijdvak, namelijk tussen 17 juni 2019 en 31 juli 2019.

Korten op subsidie praktijkleren kost overheid meer dan het oplevert

De overheid snijdt zichzelf flink in de vingers als er wordt geschrapt in de subsidieregeling praktijkleren, die bedrijven tegemoet komt in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Uit onderzoek van SEO, in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland samen met twintig branches, blijkt namelijk dat de overheid zélf financieel het meest profiteert van de bbl.

Aan het begin van deze kabinetsperiode heeft minister Van Engelshoven (OCW) nog geprobeerd de regeling helemaal af te schaffen. Zij vindt dat bedrijven van de bbl profiteren en die dan dus ook maar in zijn geheel zelf moeten betalen. Maar er klopt niets van die redenering, blijkt uit het onderzoek. (Bron en meer: VNO-SZW, 10 sep. 2019)

Subsidieplafonds van Subsidieregeling praktijkleren studiejaar 2018–2019 gepubliceerd

Werkgevers kunnen tot en met 16 september 2019 tot uiterlijk 17.00 uur een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2018/2019. Deze subsidie moet worden aangevraagd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (Bron: Staatscourant, 3 sep. 2019)

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel € 48 miljoen per jaar voor uit.

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 12 november 2019 aan de Tweede Kamer.

Arbeidstoeleiding vanuit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Er komt in 2020 een vervolg op de regeling om jongeren die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen te begeleiden naar hun eerste baan. In 2020 wordt hier 8,5 miljoen euro voor vrijgemaakt op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Op het vso zitten leerlingen met een leerprobleem of een beperking. Het gaat in totaal om zo'n 67.000 leerlingen. (Bron: Min. SZW, 19 dec. 2019)

WBSO in 2020: flexibeler met stabiele voorwaarden

Bedrijven kunnen vanaf 2020 sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019. (Bron: RVO, 17 dec. 2019)

Innovatieve bedrijven halen 1,2 miljard euro voordeel uit WBSO-regeling

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven - waarvan 97% mkb - haalden afgelopen jaar een voordeel van totaal 1,2 miljard euro uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via deze regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. Deze resultaten staan in de jaarrapportage 2019 die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 4 juni 2020 heeft gepubliceerd.

Uitstel betaling Stagefonds schooljaar 2019/2020

Tot 1 oktober kon je als werkgever in de zorg een aanvraag indienen om gebruik te maken van de subsidieregeling Stagefonds. Ieder jaar vindt de uitkering van Stagefonds plaats in december, vlak na ontvangst van de beschikking over het voorgaande schooljaar. Voor het schooljaar 2019/2020 is de beslissings- en betalingstermijn echter uitgesteld, zo blijkt uit de brief van het ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling Stagefonds. Ook is het ministerie dit jaar verantwoordelijk voor de uitkering van de eenmalige zorgbonus. Deze bonus is bedoeld voor alle (zorg)professionals die zich extra hebben ingezet voor patiënten, en direct of indirect het effect van Covid-19 hebben ondervonden.

Dit najaar zou het ministerie van VWS de verantwoordelijkheid dragen voor zowel de uitbetaling van de zorgbonus, als de uitkering van de subsidie Stagefonds. Door de combinatie van deze regelingen met een groot aantal aanvragers is het niet haalbaar om aan de standaard beslissingstermijn van Stagefonds te voldoen. Het ministerie van VWS heeft er voor schooljaar 2019/2020 daarom voor gekozen om de beslissingstermijn met 13 weken te verlengen. (Bron: OAZ, 13 okt. 2020)

Ga terug naar Werkgeverslasten.

Inhoudsopgave:

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Premiekorting    WTL, een financieel aantrekkelijk Loonkostenvoordeel