Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)    Individualisering 


Hervormingen

Datum laatste wijziging: 13 juli 2019  |  Trefwoorden: Hervorming, Regeerakkoord

Inhoud

 1. Begrip
 2. Grote hervormingen buiten regeerakkoord steeds lastiger
 3. Regels niet-financiŽle verklaring
 4. Langer doorwerken; de keuzes voor nu en later
 5. De toekomst van werk
 6. Democratie behoeft onderhoud
 7. Machtsbalans tussen concerns en frachise-nemers herstellen

Begrip 

Een hervorming is het veranderen of reorganiseren van een onderwerp dat mensen aangaat. Een hervorming is ingrijpend voor een grote groep mensen of zelfs alle mensen. Een hervorming heeft te maken met een geleidelijk proces, geschiedt de verandering plots dan spreken we eerder over een revolutie. Om binnen HR-kiosk te blijven, voorbeelden van een hervorming zijn de invoering van de AOW, de Werkkostenregeling en de afschaffing van de meeste bedrijfsspaarregelingen.

Grote hervormingen buiten regeerakkoord steeds lastiger

Het wordt vrijwel onmogelijk om grote hervormingen door te voeren als politieke partijen daar geen afspraken over maken in een regeerakkoord. Dit blijkt uit het onderzoek ĎDe politieke economie van belastinghervormingení van Arjan Lejour dat 30 juni 2016 gepubliceerd werd.

Als grote hervormingen niet lukken, kan het behulpzaam zijn kleinere hervormingen door te voeren om de status quo te doorbreken. Die kleinere hervormingen kunnen uiteindelijk leiden tot meer steun voor vervolgacties. Zeker omdat er steeds vaker sprake zal zijn van politieke fragmentatie kan dit een goed alternatief zijn voor grote stelselwijzigingen. Het nadeel van zoín aanpak kan echter wel zijn dat bepaalde hervormingen nooit uitgevoerd worden, omdat er geen uitruil mogelijk is en de verliezen voor een (beperkte) groep daardoor te groot kunnen zijn.

Bepalend voor de kans dat een hervorming wordt doorgevoerd zijn verder dat er voldoende maatschappelijk draagvlak voor is en er een gedegen onderzoek ligt waaruit blijkt waar het probleem precies zit en waar de oplossing gevonden kan worden (de hervorming). Zo ligt de hervorming al Ďklaarí als de kans zich voor doet dat er hervormd wordt, bijvoorbeeld bij de formatie van een kabinet. Ook slimme framing, wisselgeld en politiek leiderschap kunnen een hervorming verder helpen.

In het onderzoek zijn de grote belastinghervormingen van 1990 en 2001 en de niet-doorgevoerde stelselwijzigingen van 1991 en 2015 geanalyseerd. Verder zijn een aantal specifieke hervormingsmaatregelen onderzocht zoals de belasting op personenautoís en motorvoertuigen (bpm) naar een CO2-heffing, de beperking van de hypotheekrenteaftrek, de vereenvoudiging van de kindregelingen en de invoering van de inkomensafhankelijke heffingskorting.

Regels niet-financiŽle verklaring

Grote beursvennootschappen, banken en verzekeraars met meer dan 500 werknemers moeten een niet-financiŽle verklaring in hun bestuursverslag opnemen. Daarin moeten zij informatie verschaffen hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Dit blijkt uit het Besluit bekendmaking niet-financiŽle informatie, dat op 24 maart 2017 in werking treedt. Doel is het vertrouwen van investeerders en consumenten te vergroten. De regeling vloeit voort uit de EU-richtlijn over het jaarrekeningenrecht.

De onderneming meldt welk beleid ze ten aanzien van deze onderwerpen voert en tot welke resultaten dit heeft geleid. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld het gebruik van duurzame energiebronnen, broeikasgasemissies, waterverbruik en luchtverontreiniging, maar ook voor het gebruik van natuurlijk kapitaal (ecosysteemdiensten zoals bestuiving) en natuurlijke hulpbronnen (zoals mineralen en drinkwater). Of voor de mate waarin de onderneming bijdraagt aan een meer circulaire economie, gericht op hergebruik van producten en grondstoffen.

De verklaring bevat ook informatie over de preventie van mensenrechtenschendingen en over de middelen waarover de onderneming beschikt om corruptie en omkoperij te bestrijden. Daarnaast moet de onderneming aangeven welke maatregelen zij neemt om bijvoorbeeld de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te garanderen en om het recht op informatie en raadpleging van werknemers te eerbiedigen. Verder signaleert de onderneming de belangrijkste risicoís met betrekking tot deze onderwerpen en hoe ze hiermee omgaat.

Heeft de onderneming geen beleid voor deze onderwerpen, dan moet ze dit in de verklaring vermelden en ook uitleggen waarom er geen beleid is. In 2018, in het bestuursverslag dat ziet op het boekjaar 2017, zullen de ondernemingen voor het eerst verslag doen over de niet-financiŽle informatie. (Bron: Rijksoverheid, 23 mrt. 2017)

Langer doorwerken; de keuzes voor nu en later 

Iedereen die nog niet met pensioen is, krijgt te maken met de stijgende AOW‐leeftijd. De gevolgen zijn echter niet voor iedereen hetzelfde. Mensen die verder gevorderd zijn in hun werkzame leven, hebben minder tijd dan jongeren om zich in te stellen op langer doorwerken. Met een minder goede gezondheid of een minder sterke arbeidsmarktpositie valt langer doorwerken relatief zwaar en werkenden met weinig financiŽle middelen hebben minder keuzevrijheid. Dit betreft vooral lager opgeleiden en mensen met een laag inkomen.

Zie de policy-brief 2017/10 van het Centraal Planbureau: Huidige werkenden niet altijd goed voorbereid.

De toekomst van werk

Hoe wij werken gaat drastisch veranderen. Dat zegt Sarah Detaille, associate lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs. Haar boodschap aan werkgevers en -nemers? Zorg dat je klaar bent voor de toekomst!

Wat betekenen trends als globalisering, digitalisering, technologisering en flexibilisering voor het moderne werkende leven? ĎZe beÔnvloeden de aard van het werk: sommige beroepen verdwijnen, nieuwe functies komen ervoor in de plaats. Maar ook bepalen die trends hoe het werk toekomstig georganiseerd wordt. Werk en onderwijs zullen steeds meer naar elkaar toe groeien. Werken wordt meer netwerken. In je werk wissel je steeds vaker van werkidentiteit doordat je meerdere rollen krijgt. Online en offline vloeien vaker in elkaar over. Privť en werk zijn steeds minder gescheiden werelden. Co-creatie wordt steeds belangrijker. Net zoals waardecreatie. In de organisatie van de toekomst gaat het niet alleen om de financiŽle, maar evengoed om de menselijke, sociale en ecologische waarde van het bedrijf.í (Bron: Medium, 2 nov. 2018)

Democratie behoeft onderhoud

Minister van Binnenlandse Zaken - Kajsa Ollongren - somt een aantal veranderingen op in haar ogen belangrijk zijn. "Democratie behoeft onderhoud" en "democratie is niet vanzelfsprekend", aldus de minister (juni 2019).  

Een aantal aanbevelingen:
 • Aanpassing van het kiesstelsel voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
 • Invoering van een bindend correctief referendum
 • Invoering van de gekozen formateur
 • Alle regels voor politieke partijen  worden gebundeld in ťťn wet op de politieke partijen
 • Verbetering van de democratische kennis en vaardigheden in het onderwijs en daarbuiten
Voor de goede orde, voornoemde aanbevelingen zijn van Ollongren persoonlijk en niet van het kabinet. 

Machtsbalans tussen concerns en frachise-nemers herstellen

De bescherming van franchisenemers tegen hun franchisegever is een stap dichterbij. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) stuurde op 12 juli 2019 een wetsvoorstel naar de Raad van State, nadat een conceptversie eerder dit jaar in consultatie werd gebracht.

In het wetsvoorstel is vastgelegd hoe de concerns en de middenstanders, die een contract aangaan over het beheer van een franchisefiliaal, zich tot elkaar verhouden. De middenstanders geven leiding aan een eigen filiaal van een groot concern en profiteren zo van de naamsbekendheid van dat bedrijf. De franchisenemers dragen een percentage van de omzet af aan het concern. Ketens als Hema, Praxis en Albert Heijn werken met franchisenemers. De middenstanders hadden tot nu toe vaak geen inspraak in beslissingen over het assortiment of de formule van de franchisegever. Ook de verdeling van inkomsten uit de winkels en de online verkoop leidde vaker tot onenigheid, waarbij de franchisenemer meestal het onderspit delfde.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)    Individualisering