Wordt een lijfrente gekort op mijn IOAZ-uitkering?    Waar is mijn premie gebleven die gestort is bij Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP)? 

Een 3-tal vragen over het toepassen van een verlofregeling

Vraagbaak  |  10 februari 2020  |  Trefwoorden: Vakantiedagen (bovenwettelijk), Verlofreglement, Wettelijke vakantiedagen, Verkopen, Zorgverlof

Vraag

Ik heb een drietal vragen die alle 3 betrekking hebben op het verlofrecht, die ik graag aan jullie wil voorleggen, omdat ik er online niet of geen eenduidig antwoord over terugvind.

Voor ik de vragen stel, zal ik eerst het verlofrecht toelichten dat voor onze organisatie geldt. Wij vallen onder de CAO Metaal & Techniek en kennen 38 verlofdagen: :
  • 13 adv dagen
  • 20 wettelijke vakantiedagen
  • 5 bovenwettelijk vakantiedagen

De wettelijke en bovenwettelijke blijven nog een half jaar resp. 5 jaar geldig. Kortom nog in een latere periode door de medewerker te gebruiken.

De eerste vraag
Mogen niet opgebruikte wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen ook worden uitbetaald? Zo ja mogen wij hier dan een maximum aan stellen? Bijvoorbeeld 5 dagen.
In de CAO kan ik hier niets over terugvinden.

De tweede vraag
Deze heeft betrekking op het berekenen van het verlofrecht voor parttimers en luidt:
Onze arbeidsweek bedraagt 38 uur, feitelijk werkt bijna iedereen 40 uur. 1 Fte = 38 uur. Dient voor parttimers het aantal verlofdagen te worden berekend op het parttime % 0,947 bij 36-uur en 0,842 bij 32 uur? Of op basis van het % 0.9 en resp 0.8? Vanwege de ADV dagen die men ontvangt.

De derde vraag
Deze heeft betrekking op het berekenen van kort zorgverlof en luidt:
Wordt voor een fulltime medewerker het kort zorgverlof berekend op basis van de 38 uur of toch op de 40 uur die de medewerker werkt?
Ik hoop dat mijn vragen duidelijk zijn en u deze kunt beantwoorden.

Antwoord

Vanaf 2012 moet onderscheid in wettelijk en bovenwettelijk verlof geregistreerd worden. Maar er is geen verlofpolitie, die boetes uitdeelt wanneer u dat niet doet.
Alleen bovenwettelijke dagen mogen verkocht worden, dus verruild voor brutoloon. De werkgever moet dat wel toestaan, het is geen recht. Dat betekent dat maximaal 5 dagen per verlofjaar verkocht kunnen worden. (en ook de bovenwettelijke dagen van een voorgaand verlofjaar).
Het maximum aan dagen verkopen of kopen wordt in een personeelsreglement beschreven. In sommige cao’s is daarvoor al een regeling getroffen.
Wanneer door omstandigheden, ziekte of ontslag dagen niet zijn opgemaakt, dan mogen deze vergoed worden, maar dat zien we niet als “verkopen”. Vaak staat in de arbeidsvoorwaarden dat het restant aan verlof geacht wordt voordat het dienstverband eindigt is opgemaakt.
N.B. dagen die wettelijk vervallen, is het de bevoegdheid van de werkgever (in overleg met OR) om al dan niet (afhankelijk van situatie) dit wel of niet toe te passen.
Bij parttimers wordt het verlof berekend op het aantal dagen dat een medewerker per week werkt. Of pro-rato naar percentage.  Wanneer de bedrijfstijd 38 uur is, zou ik 38 als maatstaf nemen.
In sommige cao’s wordt gerekend met verlofuren en kunnen ook verlofuren worden opgenomen. Mogelijk dat bij uw organisatie uitsluitend hele of halve dagen kunnen worden opgenomen.
Ook voor het kort zorgverlof zou ik niet met uren rekenen, maar gewoon met dagen
M.a.w. of een medewerker nu 38 of 40 uren per week werkt; een dag is een dag . . . . . . .
Het mag duidelijk zijn, dat uw organisatie een verlofreglement moet maken, waarin de rechten en gebruikelijkheden zijn opgenomen.


 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt een lijfrente gekort op mijn IOAZ-uitkering?    Waar is mijn premie gebleven die gestort is bij Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP)?