Corona-dashboard    Europese besluiten 


Economische en financiele gevolgen

Datum laatste wijziging: 8 oktober 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Economie, Financieel, Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet

Inhoud

 1. Cijfers dekkingsgraad 2020
 2. Nederland bij economisch meest getroffen landen
 3. Bijzonder uitstel van betaling: fiscale maatregelen coronavirus
 4. Banken geven mkb-bedrijven uitstel voor aflossing
 5. Centraal Planbureau: vier scenario's
 6. Oplossingsrichtingen: samen sterker uit de crisis
 7. Wetenschappers waarschuwen kabinet voor corona-apps
 8. Belastingdienst licht voorwaarden coronareserve 2019 toe
 9. Tientallen gemeenten moeten miljoenen bijlenen
 10. Minder bedrijven worstelen met betalingsverplichting
 11. Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers
 12. Kwart bedrijven vraagt loonoffer personeel
 13. Langer uitstel van terugbetaling belasting nodig
 14. Werkgevers steeds lakser met coronaregels
 15. Voorkom een tweede lockdown in vijf stappen
 16. Ondernemersorganisaties willen duidelijkere aanpak corona
 17. Bonus voor zorgmedewerkers
 18. Werknemer in quarantaine heeft recht op doorbetaling loon
 19. Corona-maatregelen Amsterdam
 20. Oog voor verscheidenheid bij eindafrekening NOW
 21. Werkgever anno nu
 22. 3 jaar uitstel terugbetaling belasting
 23. Veel bedrijven moeten NOW-steun waarschijnlijk terugstorten

Cijfers dekkingsgraad 2020

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de eerste maand van 2020 teruggelopen van 103% naar 101%. Door wereldwijde angst voor het Coronavirus liepen de rendementen op aandelen terug en was er een vlucht naar safe havens, wat de rente deed dalen.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde van 103% naar 102%. Deze dekkingsgraad ligt hoger dan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%. Kortingen zijn voor eind 2020 echter nog steeds een realistisch scenario. (Bron: AON, 3 feb. 2020)

NB: Klap voor beurzen door Coronavirus: AEX is op 26 februari 2020 met 8 procent gedaald.

Nederland bij economisch meest getroffen landen

Nederland staat in de top van landen die economisch het meest worden getroffen door het nieuwe Coronavirus (Datum: maart 2020). Volgens onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet zijn er bijna duizend Nederlandse bedrijven die direct worden geraakt. Zij hebben filialen of dochterondernemingen in Chinese regio’s die door het virus zijn getroffen.

Andere landen die hoog op de lijst staan zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Wereldwijd zijn er 49.000 bedrijven buiten China die opereren in de betreffende gebieden in het Aziatische land. De studie bevestigt nogmaals dat de virusuitbraak wereldwijd grote economische gevolgen heeft. Meer dan 5 miljoen bedrijven in de wereld zijn afhankelijk van Chinese leveranciers uit de regio's.

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers en ZZP’er met betalingsproblemen door het coronavirus kunnen nadat zij u aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen, de Belastingdienst vragen om 'bijzonder uitstel van betaling'. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. De betrokken krijgt vervolgens standaard uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden.

Als de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt zij met invorderingsmaatregelen. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen. De individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats en de Belastingdienst kan aanvullende voorwaarden stellen.

De Belastingdienst stelt de volgende regels en voorwaarden aan het verzoek:
 • Het verzoek moet u schriftelijk indienen.
 • In de brief moet u aangeven dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.
 • U moet in het verzoek vermelden om welke reeds opgelegde aanslagen het gaat. U krijgt dan automatisch uitstel voor een periode van 3 maanden.
 • Wilt u langer dan 3 maanden uitstel van betaling? Dan kan de Belastingdienst u vragen om een nadere onderbouwing, mogelijk in de vorm van een verklaring van een extern deskundige.
 • Welke nadere informatie de Belastingdienst in dat geval precies willen ontvangen, is nog niet bekend. Ze publiceren daar in een later stadium over op hun website.

Banken geven mkb-bedrijven uitstel voor aflossing

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Ondernemers hoeven geen verklaring van een derde deskundige op te sturen naar de Belastingdienst als bewijs van financiële problemen als gevolg van het coronavirus.

Centraal Planbureau: vier scenario's

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de impact van het coronavirus op de economie in 2020 en 2021 in vier scenario’s omgezet, om de grootte van de impact te duiden en aan te geven waar de voornaamste onzekerheden zich bevinden. Beleidsadviseur Ron Batten duidt scenario 3 en 4 die de grootste invloed hebben op verzekeraars. (Bron: CPB, 27 mrt. 2020)

Oplossingsrichtingen: samen sterker uit de crisis

De Coronamonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen en besteedt aandacht aan de belangrijkste aandachtsgebieden voor oplossingsrichtingen. Doel is om op de langere termijn sterker uit de crisis te komen.

Deeltijd-WW is een geschikt middel om een tijdelijke terugval van de economie te doorstaan. Ook na de kredietcrisis heeft dit gewerkt. Zeker in combinatie met scholing. Op basis van onderzoek onder leden van de werkgeversvereniging AWVN blijkt dat bedrijven momenteel voorzichtig zijn met het ontslaan van medewerkers. Na de vorige crisis deed zich deze ‘labour hoarding’ eveneens voor: bedrijven durven de met moeite geworven medewerkers niet te laten lopen. Daardoor stijgt de werkloosheid na een economische omslag niet meteen. (Bron en meer, Panteia, 31 mrt 2020)

Wetenschappers waarschuwen kabinet voor corona-apps

Een groep van zestig wetenschappers heeft in een brief aan het kabinet zorgen geuit over de inzet van apps bij de bestrijding van het coronavirus. “Het gebruik van de apps mag onze fundamentele rechten en vrijheden niet aantasten”, stellen zij in de brief. (Bron: Skipr, 14 apr. 2020)

Belastingdienst licht voorwaarden coronareserve 2019 toe

Bedrijven mogen het verwachte verlies door de coronacrisis dit jaar als fiscale coronareserve ten laste van de winst over 2019 brengen. Daarvoor gelden vijf voorwaarden:
 1. Er is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
 2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020.
 3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
 4. De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.
 5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.
(Bron: Muilerman, 13 mei 2020)

Tientallen gemeenten moeten miljoenen bijlenen

Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten bijlenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en uitgaven flink gestegen. Amsterdam en Den Haag maakten vorige week bekend honderden miljoenen tekort te komen door de crisis.

De gemeente Haarlemmermeer leende 24 miljoen euro, Breda 15 miljoen, Middelburg 11 miljoen en Terschelling 2 miljoen euro bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) om het hoofd boven water te houden. Gemeenten zagen door de coronacrisis bronnen van inkomsten als toeristenbelasting en parkeergelden opdrogen. Doordat ondernemers, burgers en sportclubs uitstel van betaling kregen, kwam er nog minder geld binnen. (Bron: Gemeente.Nu, 11 jun. 2020)

Minder bedrijven worstelen met betalingsverplichting

Bijna 20 procent van de ondernemers in Nederland kan als gevolg van de coronacrisis niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Dat is een stuk minder dan een maand eerder. Tegelijk neemt in een aantal sectoren het vertrouwen heel voorzichtig weer wat toe, zo blijkt uit een enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland.

De brancheverenigingen gaven aan dat er nog altijd behoefte is aan extra financiering om de gevolgen van de crisis aan te kunnen. Steeds meer bedrijven maken inmiddels ook gebruik van de regelingen uit het noodpakket. Voor zestig procent van de branches is de NOW 2.0 een goede en passende regeling. De meest passende steunmaatregel is volgens de branches het uitstellen van belastingbetaling. (Bron: CM, 11 jun. 2020)

Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Als de overheidssteun aan zelfstandig ondernemers in oktober wordt voortgezet, ligt beperking van de steun tot alleen diegenen met weinig vermogen economisch gezien het meest voor de hand. Dit stimuleert zelfstandigen om hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie, waarin langdurig getroffen sectoren krimpen en andere sectoren juist groeien. Ook komt het geld dan alleen terecht bij mensen voor wie deze steun bedoeld is: zelfstandigen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een toets op het eigen vermogen verhoogt wel de uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde. Dit volgt uit de publicatie ‘Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers’ van het Centraal Planbureau. (Bron: CPB, 16 jul. 2020)

Kwart bedrijven vraagt loonoffer personeel

Om de coronacrisis door te komen vraagt een kwart van de Nederlandse bedrijven om loonoffers van zijn medewerkers. Dat blijkt uit de jaarlijkse 'innovatiemonitor' van de Universiteit van Amsterdam, waarin voor een speciale tussenrapportage managers van 800 bedrijven zijn ondervraagd.

Een vijfde van de bedrijven zegt dat met name de leidinggevenden moeten inleveren. Bij ongeveer tien procent van de bedrijven moeten ook de werknemers inleveren op hun loon. Wat opvalt is dat vooral de nieuwere bedrijven meer moet inzetten op loonkortingen. (Bron: The World News, 17 jul. 2020)

Langer uitstel van terugbetaling belasting nodig

Ondernemers moeten een langere ‘adempauze’ krijgen voor het terugbetalen van de vanwege corona uitgestelde belastingen, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Die zou tot 1 januari 2022 moeten duren. In 2 tot 4 jaar zouden de belastingen vervolgens terugbetaald kunnen worden.

Werkgevers steeds lakser met coronaregels

1 op de 5 werkenden geeft aan dat hun werkgever steeds lakser omgaat met de coronaregels. Bij werkenden in de industrie (29%), ICT (24%) en in de zorg (24%) is dit het hoogst.
Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2500 werkenden.

‘Het aantal coronabesmettingen stijgt wereldwijd sneller dan ooit. Sinds 1 juli kwamen er 2,5 miljoen nieuwe coronagevallen bij. In Spanje gingen twee regio’s weer opnieuw in lockdown. Het gevaar is dus nog lang niet geweken,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘In dit licht is het vreemd dat nu zoveel werkgevers lakser omgaan met coronaregels. We roepen hen op om zich te blijven houden aan de richtlijnen.’ (Bron: CNV, 14 jul. 2020)

Redactie: Twee opmerkingen,
1. Het wekt verbazing dat - voor zover wij weten - de Inspectie SZW, die in mei 2020 meldpunt werd van "corona gerelateerde klachten en signalen", na twee maanden over dit onderwerp nog niets van zich liet horen.
2. Werkgevers die laks omgaan met de coronaregels, moeten oppassen. Een besmette werknemer kan naar de rechter stappen. Gezien de ernst van de besmetting kan een eventuele veroordeling van de werkgever hoog uitvallen. (Arbeidsomstandighedenwet "Arbowet" , Art. 3 en Art. 34, waarbij de boete per overtreding kan oplopen tot € 33.750,00)

Voorkom een tweede lockdown in vijf stappen

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op niet te verslappen en de regels na te blijven leven. Zij hebben vijf adviezen (verkort):
 1. Neem de basisregels in acht.
 2. Volg de sectorprotocollen.
 3. Roep op tot snel testen.
 4. Informatie over reizen naar risicogebieden.
 5. Zoek hulp en ondersteuning bij vragen.

Ondernemersorganisaties willen duidelijkere aanpak corona

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op duidelijkere landelijke maatregelen te nemen om een tweede coronagolf te voorkomen.

De huidige maatregelen zijn volgens de organisaties niet eenduidig en effectief genoeg, en er moet meer ruimte zijn voor voorzorgsmaatregelen in plaats van beleid dat gebaseerd is op "exacte wetenschap". Ook hebben de ondernemers aanmerkingen op de manier waarop met de horeca wordt omgegaan.

De organisaties noemen een tweede golf "desastreus" voor de economie en vinden dat de maatregelen nog niet goed economisch zijn doordacht en een grotere rol moeten spelen in het anti corornabeleid. "Het zal honderdduizenden mensen hun baan kosten." (Bron en meer: Accountant, 8 aug. 2020)

Bonus voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers die zich in hebben gezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Vanaf oktober 2020 kunnen zorgorganisaties deze bonus voor hun medewerkers aanvragen. Mede op verzoek van de Tweede Kamer en de samenleving werkt het ministerie van VWS in de zomermaanden 2020 de contouren van de regeling nader uit.

De focus ligt op alle zorgprofessionals en het ondersteunend personeel, voorgedragen door de zorginstellingen, die zich tijdens deze periode (1 maart tot 1 september 2020) hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus. (Bron: Sociaal Web, 31 jul. 2020)

NB: Het coronadebat over de zorgbonus op 12 augustus 2020 is tumultueus afgesloten. Er bleken niet genoeg Kamerleden meer aanwezig om een hoofdelijke stemming te kunnen houden. Volgens oppositiepartijen kwam dat doordat coalitie-Kamerleden massaal waren "weggerend".

Uitwerking: Eind juni 2020 maakte verantwoordelijk minister Hugo de Jonge bekend dat ‘alle’ zorgmedewerkers dit jaar een netto bonus ontvangen van €1.000. Afgelopen maand (30 juli 2020) heeft het ministerie van VWS de ‘contouren van de regeling voor een bonus voor zorgmedewerkers’ gepubliceerd:
 • De zorgbonus komt beschikbaar voor zorgprofessionals in loondienst alsmede ingeleende ZZP’ers.
 • De inkomensgrens, om in aanmerking te komen voor de zorgbonus, bedraagt € 73.000 bij een voltijd dienstverband. Werknemers die meer verdienen komen niet in aanmerking.
 • Medisch specialisten, artsen en beroepen behorend tot de mondzorg zijn in ieder geval uitgesloten van de regeling.
 • Er komt een handreiking die aangeeft welke groepen zorgprofessionals in aanmerking komen voor de zorgbonus.
 • Op dit moment is een inschatting gemaakt van beroepen en functies waarvoor de bonusregeling niet is bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan diëtisten, logopedisten of fysiotherapeuten alsook personeel in staffuncties en facilitair personeel bij zorginstellingen.

Werknemer in quarantaine heeft recht op doorbetaling loon

Het loon van een werknemer bij wie coronavirus is geconstateerd, opgenomen wordt in een ziekenhuis of in quarantaine moet, wordt conform de ZW (Ziekte Wet) doorbetaald.

Een werknemer die nog geen symptomen vertoont, maar wel verplicht in quarantaine moet - onder meer omdat hij met een besmette patiënt in contact is geweest - heeft eveneens recht op loondoorbetaling. Dit geldt ook voor een werknemer die elders in quarantaine is. De dagen van quarantaineperiode worden evenmin op het saldo in mindering gebracht.

De enige uitzondering: de werkgever kan bewijzen dat quarantaine de schuld* is van de werknemer.  (Bron: vele bronnen, augustus 2020)

* Een voorbeeld van schuld: de werknemer is bewust naar een land/stad gegaan waar code oranje heerst. Bij terugkeer moet hij in quarantaine en thuis kan hij/zij niet werken.

Corona-maatregelen Amsterdam

In Amsterdam hebben bijna twee keer zo veel mensen coronavirus als het landelijk gemiddelde. Anders gezegd, Amsterdam neemt een vierde van alle nieuwe besmettingen voor zijn rekening. Reden om strengere maatregelen te nemen:
 • Horeca

  • Wie een zaal huurt en meer dan honderd mensen verwacht op zijn bruiloft of verjaardag, moet dit voortaan vooraf melden bij de gemeente.
 • Mondkapjesplicht

  • ​Voor Amsterdam (en Rotterdam geldt) dat op drukke plaatsen een lokale mondkapjesplicht is ingevoerd. In Amsterdam wordt deze plicht bij de rechter aangevochten, uitspraak is op 19 augustus 2020.
 • Laatste waarschuwing

  • Is er ergens een overtreding, dan krijgt het café/restaurant/zalencentrum nog één kans om orde op zaken te stellen. De tijd van twee keer waarschuwen is in Amsterdam voorbij.
 • Bijenkorf

  • Winkelwarenhuis de Bijenkorf in Amsterdam gaat voorlopig dicht moet, nu tien personeelsleden hebben doorgewerkt terwijl ze besmet waren met corona. De sluiting geldt voor maximaal tien dagen.
 • Mondkapjes op scholen

  • In Amsterdam worden steeds meer maatregelen getroffen om het coronavirus te beteugelen, ook in sectoren waarin de overheid niet primair kan of wil ingrijpen. Veel scholen hebben besloten tot het verplicht dragen van mondkapjes door leerlingen en/of onderwijzend personeel.

Oog voor verscheidenheid bij eindafrekening NOW

Er is grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants NBA samen uitgewerkt en dat heeft de minister vastgelegd in een protocol. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen zo een uitgebreide controle terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat de administratieve lastendruk kleine bedrijven boven het hoofd groeit. (Bron: Min. SZW, 8 sep. 2020)

Werkgever anno nu

De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze moeilijke tijd juist staan te springen om extra personeel. In alle regio’s zijn werkgeversservicepunten actief die bedrijven helpen met hun vraag naar personeel. En die werkzoekenden ondersteunen naar nieuw werk. Met de campagne ‘Werkgevers anno nu’ willen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, gemeenten en de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt deze regionale servicepunten beter op de kaart zetten.

Via de regionale werkgeversservicepunten, vijfendertig in totaal verspreid over het land, kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar snel vinden. Het gaat dan om werkzoekenden die recent door de coronacrisis hun baan kwijt zijn geraakt, maar ook om mensen die al wat langer langs de kant staan en graag aan de slag willen. De servicepunten bieden werkgevers kandidaten aan en geven informatie en advies over beschikbare subsidies. Ze ondersteunen werkgevers ook met het passend maken van werk en het bieden van bijvoorbeeld jobcoaching.

Een overzicht van regionale werkgeversservicepunten is te vinden via www.werkgeversanno.nu.

3 jaar uitstel terugbetaling belasting

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de motie van Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) om de terugbetalingstermijn van belastingen te verruimen van 24 naar 36 maanden. 

De nieuwe datum is een half jaar later dan gepland stond.  Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft aangegeven dat hij de motie gaat uitvoeren. ‘Dat is goed nieuws voor alle ondernemers die uitstel van belasting hebben aangevraagd, maar ook voor de Belastingdienst’, aldus Vonhof. 'Zo’n 200.000 ondernemers krijgen door deze verruiming meer lucht om er weer bovenop te komen. Hierdoor vallen minder bedrijven om en krijgt de fiscus uiteindelijk meer van de uitgestelde belastingen binnen.' (Bron: VNO-NCW, 29 sep. 2020)

Veel bedrijven moeten NOW-steun waarschijnlijk terugstorten

Veel bedrijven die in de eerste periode van de coronacrisis NOW-steun hebben ontvangen van de overheid, moeten dat geld waarschijnlijk terugstorten. Volgens het UWV komt dat deels door ramingen van toen die niet overeenkomen met de daadwerkelijke resultaten, bijvoorbeeld omdat de loonsom daalde toen afscheid werd genomen van de flexibele schil of omdat het omzetverlies minder groot was dan aanvankelijk werd gedacht. De bestuurder van het UWV geeft geen inschatting om hoeveel bedrijven het gaat, maar adviseert ondernemingen om geld opzij te zetten en als dat niet mogelijk is, om een betalingsregeling te treffen. (Bron: CM, 7 okt. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Corona-dashboard    Europese besluiten