Wordt mijn pensioen gekort op mijn IVA-uitkering?    Vakantietoeslag over 13e maand en onregelmatigheidstoeslag? 

Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?

Vraagbaak  |  17 maart 2018  |  Trefwoorden: Arbowet, Arboregeling, Werkplek, Beeldschermwerk, Beeldschermbril

Moet een werkgever op grond van art 44 Arbowet de glazen van een beeldschermbril volledig vergoeden?

Antwoord:
In de Arbowet staat dat een werkgever het werk zo veel als mogelijk moet organiseren zodat het de veiligheid en gezondheid van medewerkers niet schaadt. Voor beeldschermwerk is de wetgeving gedetailleerd uitgewerkt. Zo staan er regels in het Arbobesluiten in de Arboregeling en zijn er zelfs Europese normen. De belangrijkste regels om te onthouden zijn:
  • Een medewerker moet na elke twee uur beeldschermwerk minimaal 10 minuten ander werk doen of pauze nemen;
  • Een beeldschermwerkplek moet zo veel mogelijk ergonomisch worden ingericht en op de eigen lichaamsafmetingen worden ingesteld. Daarom zijn er specifieke regels voor de stoel, het werkblad, het beeldscherm, de verlichting en eventuele hulpmiddelen;
  • Nieuwe medewerkers en medewerkers met oogklachten krijgen de gelegenheid om oogonderzoek te (laten) doen en kunnen een vergoeding krijgen voor de aanschaf voor hun beeldschermbril.
Arbobesluit: Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemer
  1. Iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met arbeid aan een beeldscherm wordt, in aanvulling op artikel 18 van de wet, in de gelegenheid gesteld om voor de aanvang van die arbeid en op gezette tijden daarna een passend onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan.
  2. De werknemer wordt opnieuw in de gelegenheid gesteld een onderzoek als bedoeld in het eerste lid, te ondergaan, indien zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.
  3. Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste en het tweede lid, dit vereisen, wordt de betrokken werknemer in de gelegenheid gesteld een oftalmologisch onderzoek te ondergaan.
  4. Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, worden aan de betrokken werknemer speciale, met de desbetreffende arbeid verband houdende, oogcorrectiemiddelen verstrekt


Arbobesluit Art. 44
De kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens deze wet zijn gesteld, worden niet ten laste van de werknemers gebracht.
In feite zegt de Arbowet en de fiscale wetgeving dat de werkgever een normale beeldschermbril onbelast mag vergoeden, maar is hiertoe niet verplicht. Alleen wanneer speciale oogcorrectiemiddelen vereist zijn, dan worden deze middelen kosteloos verstrekt (Art.44).

De werkgever en werknemer kunnen m.b.t. een normale beeldschermbril wel besluiten om de kosten te verrekenen met het bruto salaris. (cafetariasysteem).
Nogmaals de werkgever is dus niet verplicht om de beeldschermbril te vergoeden.


 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt mijn pensioen gekort op mijn IVA-uitkering?    Vakantietoeslag over 13e maand en onregelmatigheidstoeslag?