Wat moeten wij bij ziekte aan loon doorbetalen wanneer er sprake is van meerwerk?

Vraagbaak  |  vr 26 aug 2022  |  Trefwoorden: , , ,

 

Vraag

Onze medewerker is ziek geworden en nu moeten wij 70% van het loon doorbetalen. De medewerker werkte voorafgaande aan haar ziekte meer uren dan volgens haar basisovereenkomst is afgesproken.
Moeten wij ook over de meeruren het loon doorbetalen en welke referteperiode moeten we aanhouden om het gemiddelde loon te bepalen?

Antwoord

Artikel 7:629 lid 8 verklaart artikel 7:628 lid 3 BW van overeenkomstige toepassing. Hierin staat dat, indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, de bepalingen van dat artikel van toepassing zijn, met dien verstande dat als loon wordt beschouwd: het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen;
Indien de arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.
In de drie maanden voorafgaand aan de ziekmelding wordt berekend wat de werknemer gemiddeld per maand zou hebben gewerkt, het wettelijk vermoeden is dan dat hij ook gedurende zijn ziekteperiode dit aantal uren gewerkt zou hebben. Het gaat evenwel uitdrukkelijk om een vermoeden, dus als één van de partijen kan hardmaken dat in enige periode de werknemer beslist niet dat aantal uren gewerkt zou hebben, dan wordt van een ander aantal uitgegaan.

Referteperiode

Je kunt dus uitgaan van een referteperiode van 3 maanden voorafgaande aan de ziekmelding. Wanneer echter sprake is van regulier veel meer meerwerk gedurende de laatste maand en de medewerker kan hardmaken dat er ook toegezegd is dat daarna ook hetzelfde aantal uren gemaakt zou worden, dan geldt het gemiddelde van de laatste maand.