Centraal Bureau voor de Statistiek    Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen 


Diversen

Datum laatste wijziging: 5 december 2020  |  Trefwoorden: Veranderingen, Overheid, Diversen

Inhoud

 1. Contant betalen moet mogelijk blijven
 2. CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart
 3. Overheid grijpt niet in bij negatieve spaarrente
 4. Btw-pijn verzachten met investeringen in regio
 5. Open overheid
 6. Raad van State: burger in de knel door digitale overheid
 7. Ministerie SZW 100 jaar
 8. Nationale ombudsman presenteert Ombudsagenda 2019
 9. NIDI coördineert onderzoek naar gevolgen van bevolkingsontwikkeling
 10. Onderzoek slechte dienstverlening overheidsinstanties
 11. CAOP
 12. Minder ambtelijke - meer begrijpelijke taal
 13. Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden
 14. Tweede Kamer wil ombudsman voor belastingzaken
 15. Meer ruimte voor menselijke maat bij sociale zekerheid
 16. Aangepast voorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend

Contant betalen moet mogelijk blijven

Contant geld moet blijven bestaan voor het geval de techniek faalt en elektronisch betalen niet mogelijk is. Daarvoor pleit De Nederlandsche Bank. Het aantal contante betalingen neemt al jaren af en die afname zal in de komende jaren verder versnellen, denkt de toezichthouder.

Het MOB, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, deelt het standpunt van DNB dat contant betalen in principe mogelijk moet blijven. In het MOB zitten diverse maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij betalingsverkeer zoals Thuiswinkel.org en de Consumentenbond. (Bron: Tweakers, 2 feb. 2017)

CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart

Op verzoek van het kabinet gaat het CBS werken aan een Monitor Brede Welvaart. De behoefte aan deze monitor komt voort uit de erkenning dat welvaart meer is dan bbp-groei alleen. Brede welvaart omvat naast bbp-gerelateerde indicatoren dan ook tal van andere aspecten zoals milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen om welvaart ‘hier en nu’, maar ook om de gevolgen van ons handelen voor de rest van de wereld en voor die van toekomstige generaties. Waar mogelijk zal de Monitor ook ingaan op de verdeling van de diverse welvaartsaspecten over verschillende bevolkingsgroepen.

Ook de planbureaus, CPB, PBL en SCP, zullen aan de Monitor een bijdrage leveren. Daarnaast zullen zij in het verlengde van de monitor periodiek een Verkenning Brede Welvaart uitbrengen.

De basis voor de Monitor Brede Welvaart is de Monitor Duurzaam Nederland, waarvan drie edities zijn verschenen. De indicatoren van deze monitor worden in april nog één keer geactualiseerd. De Monitor Brede Welvaart zal met ingang van 2018 jaarlijks in het voorjaar verschijnen.

Zie Monitor Brede Welvaart 2019.

Overheid grijpt niet in bij negatieve spaarrente

Dijsselbloem: "Het wettelijk stellen van beperkingen aan spaarrentes kan leiden tot een verstoring van de markt, maar ook ten koste gaan van de effectiviteit van monetair beleid. In het ergste geval kan een verbod op het doorprijzen van een negatieve rente zelfs de financiële stabiliteit schaden, omdat dit tot aanzienlijke verliezen kan leiden bij banken. Om deze redenen ben ik niet van plan om nu maatregelen te nemen om negatieve spaarrentes te verbieden." (Bron en meer: VVP, 26 apr. 2017)

Redactie: Als banken omvallen is het de overheid die garant staat voor de spaarrente tot maximaal € 100.000. Wat Dijsselbloem nu zegt is dat een negatieve rente - mensen teren in op het eigen vermogen - de voorkeur van het kabinet heeft boven het betalen van overheidsgelden. Het garant staan van de overheid komt plots in een ander daglicht te staan.

Btw-pijn verzachten met investeringen in regio

De pijn van de btw-verhoging van 6 naar 9 procent zal vooral worden gevoeld in middelgrote steden in de regio. Daarom zullen daar verzachtende maatregelen genomen moeten worden. Het nieuwe kabinet kan daar 200 miljoen euro voor vrijmaken, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer maandag op het congres 'De dag van de stad'.

De Boer doelt onder meer op het inzetten van een deel van de 900 miljoen euro die het nieuwe kabinet heeft gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten. 'Door zo'n 200 miljoen te gebruiken voor regiodeals kunnen gemeenten en ondernemers worden ondersteund om hun stadscentrum of gebied weer onderscheidend en aantrekkelijk te maken.' (Bron: VNO-NCW, 30 okt. 2017)

Red.: Of de BTW-verhoging en de aanpak van regionale knelpunten voor de bevolking tegen elkaar opwegen, valt te bezien.

Open overheid

De overheid wil meer openheid over wat zij doet. Veel overheidsinformatie is daarom openbaar, vrij te gebruiken en te verspreiden. Het Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. Het actieplan richt zich op de volgende punten:
 • Verbetering van de toegang tot overheidsinformatie.
 • Verantwoording afleggen aan de samenleving.
 • Bevorderen dat de overheid actief en met een open houding de samenwerking met de sa-menleving opzoekt.
Het tweede Actieplan Open Overheid loopt van 2016 tot juli 2018. De voorbereidingen voor het derde Actieplan Open Overheid 2018 - 2020 zijn in volle gang.

Raad van State: burger in de knel door digitale overheid

Het gros van de overheidsinstanties is druk aan het digitaliseren. Daarbij staan kostenbeheersing en het gemak van het functioneren van de overheid vaak voorop. De burger wordt ondertussen steeds vaker opgezadeld met nadelen van nieuwe technieken. De rechtsbescherming van de burger is daardoor in het geding. Daarvoor waarschuwt de Raad van State in een ongevraagd advies.

De Raad van State waarschuwt dat burgers steeds vaker worden geconfronteerd met op basis van algoritmen genomen besluiten, bijvoorbeeld bij de uitgifte van vergunningen aan agrarische bedrijven om stikstof uit te stoten. „Wetten worden verdreven door algoritmen”, zegt staatsraad Richard van Zwol. Veel algoritmen werken door statistische verbanden te zoeken. De Raad van State noemt als voorbeeld dat iemand wordt geweigerd voor een levensverzekering, niet vanwege zijn gezondheid maar omdat hij op basis van algemene kenmerken (zoals zijn leeftijd en beroep) een statistisch hoger risico op aandoeningen loopt.

Algoritmen zijn bedoeld voor overzichtelijke situaties; zij negeren alle verdere omstandigheden. „Iedere te beoordelen situatie moet tot een zwart-wittegenstelling worden gereduceerd”, schrijft de Raad van State. „Maar de werkelijkheid bestaat uit vele tinten grijs.” (Bron: NRC, 6 sep. 2018)

Ministerie SZW 100 jaar

September 2018 is het precies een eeuw geleden dat in ons land het toenmalige ministerie van Arbeid van start ging. De lancering vanmiddag van het digitaal magazine 100jaarSZW.nl en een mobiele expositie luiden de jubileummaand in. Verhalen uit de rijke geschiedenis van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) passeren daarbij de revue.

Veel informatie over destijds, zie de site.

Nationale ombudsman presenteert Ombudsagenda 2019

In de Ombudsagenda 2019 geeft de Nationale ombudsman invulling aan de onderwerpen binnen de vijf thema's digitalisering, participatie en inspraak, schulden en armoede, bescherming van rech-ten en toegang tot voorzieningen. Deze vijf thema's zijn geïdentificeerd op basis van de ruim 25.000 klachten uit de ombudspraktijk en maatschappelijke ontwikkelingen in de relatie tussen burger en overheid.

In de Ombudsagenda 2019 treft men opvallend veel thema's aan die raakvlakken hebben met on-derwerpen die ook voor HRM van belang zijn. (Bron: Nationale Ombudsman, 25 jan. 2018)

NIDI coördineert onderzoek naar gevolgen van bevolkingsontwikkeling

In september 2018 heeft de Tweede kamer een motie aangenomen waarin aan de regering werd gevraagd om de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in verschillende scenario’s in kaart te brengen. Het gaat om de gevolgen voor onder meer wonen, ruimtelijke ordening, energiegebruik, sociale zekerheid, zorg, onderwijs en integratie.

Namens acht ministeries heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het NIDI, CBS, CPB, SCP, PBL en RIVM gevraagd om deze verkenning uit te voeren. Het NIDI coördineert dit onderzoek "Verkenning Bevolking 2050".

Onderzoek slechte dienstverlening overheidsinstanties

Er moet een einde komen aan slechte functioneren van overheidsinstanties als UWV, CBR* en belastingdienst. Het CDA en de ChristenUnie stellen voor een parlementair onderzoek in te stellen naar de slechte dienstverlening van overheidsinstanties. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat voorstel (september 2019).

Onderzoek van Nieuwsuur toonde in 2018 aan dat fraudeurs jarenlang onterecht uitkeringen kregen van het UWV en dat de organisatie daar nauwelijks tegen optrad. Nu ook burgers gedupeerd worden door problemen bij de Belastingdienst en het CBR, wil de Kamer dat de regels voor uitvoeringsdiensten minder bureaucratisch worden, zodat burgers uiteindelijk beter geholpen worden en minder tegenwerking ervaren.

* Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CAOP

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en zorg. De werkzaamheden zijn op het gebied van advies, onderzoek, opleidingen, ondersteuning, communicatie en project- en programmamanagement.

Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is gevestigd in Den Haag, de werknemers stellen zich aan u voor.

Minder ambtelijke - meer begrijpelijke taal

De zo geheten Direct Duidelijk Brigade (oktober 2019) gaat medewerkers van overheidsorganisaties zoals gemeentes en provincies helpen bij het begrijpelijk maken van teksten. "Wij willen ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen en direct snappen waar brieven van de overheid over gaan". Het doel is om in 2019 de 100 meest verstuurde teksten te verbeteren zoals brieven, formulieren, folders of webteksten.

In "Visietekst" een aantal voorbeelden wat er gezegd wordt en hoe het beter kan, twee er van:
 1. Matig: We zullen de nieuwe veiligheidsregels morgen in werking stellen. Beter: De nieuwe veiligheidsregels gelden vanaf morgen.
 2. Matig: Ik ben van oordeel dat u geen geschikte kandidaat bent. Beter: Ik vind u geen ge-schikte kandidaat.

Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Uw ingang tot dienstverlening, beleid en officiële informatie over bijvoorbeeld uw leefomgeving, of we helpen u de juiste overheidsorganisatie te vinden. Waar bent u naar op zoek?
 • Aankondigingen over uw buurt: bouwplannen en verkeersmaatregelen.
 • Dienstverlening: belastingen, uitkeringen en subsidies.
 • Beleid / regelgeving en wetten.
 • Contactgegevens overheden: adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Zie de Homepage.

Aparte Kamercommissie digitale zaken

De Tweede Kamer is niet genoeg toegerust om allerlei ontwikkelingen rond digitalisering goed te beoordelen en te volgen. Daarom moet er een vaste Kamercommissie digitale zaken komen. Dat is de kern van een advies van een onderzoekscommissie uit de Kamer, die onder leiding stond van GroenLinks-Kamerlid Buitenweg.

Die nieuwe commissie zou de al bestaande Kamercommissies moeten ondersteunen. (Bron en meer: 4-Nieuws, 28 mei 2020)

Tweede Kamer wil ombudsman voor belastingzaken

Het plan voor een nieuwe ‘fiscale ombudsman’ heeft de steun van onder meer coalitiepartners VVD en D66 en de linkse oppositie. De partijen willen niet Nationale ombudsman Reinier van Zutphen met deze extra taak belasten, maar een afzonderlijke specialist aanstellen die de weg weet in de belastingdoolhof. Voor kinderen is er nu ook al een aparte ombudsvrouw.

De omgang van de Belastingdienst met burgers laat al jaren te wensen over. De regels voor burgers en ondernemers zijn ingewikkeld geworden door bijvoorbeeld de groei van het toeslagenstelsel en het geschipper met ZZP'ers. En in zijn jacht op vermeende fraudeurs trad de fiscus soms ongenadig hard op. (Bron: AD e.a., 1 jul. 2020)

Meer ruimte voor menselijke maat bij sociale zekerheid

De regels van de overheid zijn soms zeer complex, ook in de sociale zekerheid. Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewikkelde brieven. Een fout is dan snel gemaakt. Maar dat moet niet meteen leiden tot het stempel fraudeur. Staatssecretaris Van ’t Wout wil daarom meer ruimte voor de menselijke maat in de sociale zekerheidswetgeving.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Min. SZ en W) komt met drie voorstellen (12 november 2020) om de balans in de handhaving van socialezekerheidswetten te verbeteren:
 1. Er komt een onderzoek naar de manier waarop het fraudebegrip in socialezekerheidswetgeving verankerd kan worden. Het doel van het introduceren van deze definitie is om expliciet te erkennen dat er verschil bestaat tussen bewuste regelovertreding en vergissingen of fouten.
 2. Samen met onze partners, uitvoerders en de gemeenten, kijken we gelijktijdig hoe we beter maatwerk kunnen leveren en wat daarvoor nodig is.
 3. Er komt een Aanjaagteam Preventie. Dit team krijgt de opdracht om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van fouten in de uitkeringsaanvraag. Bijvoorbeeld door nieuwe regels beter uit te leggen en onderzoek te doen naar de begrijpelijkheid van wetten.

Aangepast voorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend

Het wetsvoorstel (dec. 2020) creëert een informatieverplichting voor ‘maatschappelijke organisaties’, te weten: stichtingen, verenigingen, organisaties waarvan kerkgenootschappen deel uitmaken en buitenlandse entiteiten die vergelijkbaar zijn met de voornoemde rechtspersonen naar Nederlands recht en die duurzaam in Nederland activiteiten uitoefenen. De informatieverplichting heeft betrekking op donaties, zoals:
 • Bijdragen in natura (inclusief op geld waardeerbare diensten).
 • Geldelijke bijdragen (giften, exclusief overheidssubsidies).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Centraal Bureau voor de Statistiek    Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen