Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever

Vraagbaak  |  vr 5 mei 2023  |  Trefwoorden: , , , ,

Vraag

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt?
Dit hangt af van de manier waarop de ex-werknemer aan de cao is gebonden. Gebondenheid aan een cao kan doordat deze algemeen verbindend verklaard (avv) is, de werkgever lid is van een werkgeversvereniging en de werknemer lid is van een vakbond die contractspartij zijn bij de cao of de arbeidsovereenkomst een zogeheten incorporatiebeding bevat.

Discussie

De wet bepaalt dat een avv geen terugwerkende kracht kan hebben. Als de ex-werknemer alleen aan de cao was gebonden door een avv, kan zijn cao-loon dus nooit met terugwerkende kracht verhoogd worden. De Hoge Raad heeft bevestigd dat cao-partijen aan een cao terugwerkende kracht kunnen toekennen. De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag of een ex-werknemer rechten kan ontlenen aan een cao-bepaling waarvoor terugwerkende kracht geldt. Deskundigen verschillen van mening hierover en de lagere rechtspraak is niet eenduidig. Kortom, het is discutabel. Er zijn wel goede argumenten om te stellen dat de ex-werknemer geen aanspraak kan maken op het loon. Zo lijkt op basis van de wet het toepassingsbereik van de cao beperkt tot de relatie met zittende werknemers. Is de werknemer gebonden door een incorporatiebeding, dan is de formulering hiervan van belang. De ex-werknemer heeft geen recht op loon als specifiek is vastgelegd dat het beding alleen geldt voor een bepaalde (oudere) cao-versie.

ZW-uitkering

Bijna dezelfde vraag speelt zich af, wanneer een ex-medewerker een ziektewet uitkering geniet bij een werkgever die eigen risico drager is.
Bij het UWV wordt consequent het dagloon (voor WW en ZW) vastgesteld op basis van het werkelijk verdiende loon in de referteperiode van 1 jaar voorafgaande aan de eerste ziekte- of ww-dag. Het dagloon wordt niet verhoogd, wanneer met terugwerkende kracht aan de werknemer een aanvulling op het loon wordt uitbetaald. Op zich lijkt dat onredelijk maar zo is dit ook wettelijk vastgesteld.

Antwoord

Mijn antwoord op uw vraag is dat ik twijfel of u recht heeft op een aanvulling. Ik raad u wel aan om op basis van redelijkheid en billijkheid de werkgever (het uitzendbureau) toch te bewegen uw dagloon met terugwerkende kracht te verhogen.

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Belonen (inleiding) Dagloon