Algoritme    Curriculum Vitae (CV) 


College voor de Rechten van de Mens

Datum laatste wijziging: 31 juli 2019  |  Trefwoorden: College voor de Rechten van de Mens, Commissie Gelijke Behandeling

Inhoud

  1. Taken
  2. Training selecteren zonder vooroordeel
  3. Bedrijven passen beleid aan na oordeel over discriminatie
  4. Diensten in ruil voor data vooral kritisch bekijken
  5. Werkgever past draaideur niet aan voor werknemer met obesitas
  6. Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd
  7. Jaarlijkse Rapportage 2018

Taken

Om onder meer discriminatie tegen te gaan, is bij wet het College voor de Rechten van de Mens¹ ingesteld. Het college is een onafhankelijke organisatie waar burgers en belangenorganisaties (bijvoorbeeld vakbonden) met hun klacht terecht kunnen. Concreet betekent dit dat het College naast het toezicht op de gelijke behandelingswetgeving, nieuwe taken uitvoert op het gebied van het brede terrein van mensenrechten.
Aan de behandeling van de klacht zijn als regel geen kosten verbonden. Hoewel de uitspraken van het college juridisch niet bindend zijn, wordt het oordeel van het College in de praktijk vaak opgevolgd. Voor meer informatie, zie www.mensenrechten.nl/.

¹ Alle taken van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zijn op 2 oktober 2012 overgegaan naar het College voor de Rechten van de Mens. Belangrijkste reden hiervoor is dat het gelijkheidsbeginsel niet alleen een zelfstandig mensenrecht is, maar ook een belangrijk onderdeel van alle andere mensenrechten.

Training selecteren zonder vooroordeel

Het College voor de Rechten van de Mens heeft dagelijks te maken met vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen spelen hierbij een cruciale rol.

Om meer inzicht te krijgen hoe stereotypering doorwerkt bij het werven en selecteren van personeel heeft het College de werking van onderliggende discriminatiemechanismen in kaart gebracht. Er is vooral gekeken naar mensen met een beperking, vrouwen, ouderen, jongeren en mensen met een donkere huidskleur. De inzichten uit het onderzoek vormden de basis van de praktische training voor (aankomende) HR- of P&O-opleiding. Hierbij ligt de focus primair op aspirant professionals aan WO- en HBO-opleidingen. (Bron: College voor de Rechten van de Mens, mrt. 2014)

Bedrijven passen beleid aan na oordeel over discriminatie

83% van de organisaties die te maken kregen met een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens ondernam actie na zo’n uitspraak terwijl die geen juridische status heeft.

In 2014 werd het College bijna 500 keer om een oordeel gevraagd. En meer dan de helft van die verzoeken ging over werk. Discriminatie wegens zwangerschap en bij werving en selectie voerden de boventoon bij de uitspraken. (Bron: P&O Actueel, 9 apr. 2015)

Diensten in ruil voor data vooral kritisch bekijken

Verzekeraar Achmea biedt polishouders van onder meer autoverzekeringen premiekorting in ruil voor gegevensuitwisseling. Deze stap is kritisch ontvangen. Betalen met data stuit volgens onder andere Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, op grote ethische bezwaren. Als bij iedere (internet)dienst de keuze bestaat tussen betalen en het opgeven van de privacy zou dit als gevolg kunnen hebben dat privacy voorbehouden blijft aan de rijken, is de gedachte. (Bron; Rechtblog, 30 okt. 2015)

Werkgever past draaideur niet aan voor werknemer met obesitas

Een medewerker stapte naar het College voor de Rechten van de Mens omdat hij vindt dat de inlener waar hij regelmatig werkt een draaideur moet aanpassen. De medewerker met obesitas heeft er al een paar keer in vastgezeten. De medewerker krijgt nul op rekest.

Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd

De mensenrechtensituatie in Nederland is de afgelopen vijf jaar verslechterd. Dat concluderen 23 mensenrechtenorganisaties in een rapport aan de Verenigde Naties. Ouderen en mensen met een beperking worden uitgesloten, de politie discrimineert stelselmatig, kwetsbare vluchtelingen worden slecht behandeld en de privacy van Nederlanders staat stevig onder druk.

Het rapport van de 23 mensenrechtenorganisaties dient ter voorbereiding op het Mensenrechtenexamen dat alle landen die zijn aangesloten bij de VN afleggen bij de Mensenrechtenraad. Nederland is in het voorjaar van 2017 voor de derde keer aan de beurt. De regering zal een eigen rapportage indienen. (Bron: Rechtennieuws, 27 sep. 2016)

Jaarlijkse Rapportage 2018

Toegang tot het recht in Nederland staat onder druk, signaleert het College voor de Rechten van de Mens in zijn Jaarlijkse Rapportage 2018. Dit heeft te maken met maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering en de toenemende nadruk op zelfredzaamheid.

Het College signaleert in de Jaarlijkse Rapportage verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de toegang tot het recht. Denk bijvoorbeeld aan de terugtrekkende overheid, waardoor de uitvoering van overheidstaken steeds meer bij private partijen en burgers komt te liggen.

Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor burgers: meer keuzes en meer zeggenschap. Het kan ook leiden tot nieuwe problemen. Wie houdt dan toezicht op de uitvoering van die taken? Waar kun je terecht als je een probleem hebt met de manier waarop die private partij werkt? Ook is sprake van toenemende digitalisering, die ertoe leidt dat veel informatie over voorzieningen in de eerste plaats via internet beschikbaar is. (Bron en meer: College, 27 jun. 2019)

Ga terug naar subrubriek Gelijke behandeling.

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Algoritme    Curriculum Vitae (CV)