Vervoer vanwege de werkgever    Werkgever neemt verkeersboete voor zijn rekening 


Vrachtwagen

Datum laatste wijziging: 7 februari 2019  |  Trefwoorden: Vrachtauto

Inhoud

 1. Rij- en rusttijden
 2. Verblijfskosten eigen rijders
 3. Europese regels
 4. Naslag
 5. Zelfde loon voor truckers in ander EU-land
 6. Vrachttaks op lange baan
 7. Acties voor meer vrouwelijk personeel in transport
 8. Belastingdienst wijst bezwaren privégebruik bedrijfsauto af
 9. EU-wetsvoorstellen truckers afgeschoten
 10. Meer veilige parkeerplaatsen voor truckers EU
 11. Ministerraad stemt in met vrachtwagenheffing
 12. Buitenlandse chauffeurs niet altijd recht op CAO 
 13. Akkoord EU-lidstaten maatregelen wegvervoer
 14. Kosten Eurovignet oude vrachtwagens omhoog in 2019
 15. Fraude te lang rijdende vrachtwagenchauffeurs steeds geavanceerder

Rij- en rusttijden

 • Een chauffeur mag dagelijks niet meer dan 9 uur in totaal rijden. Tweemaal per week mag dit opgerekt worden tot 10 uur. Een chauffeur mag niet meer dan 4,5 uur onafgebroken rijden, wanneer de chauffeur een pauze van minimaal 45 minuten moet nemen. Deze pauze mag opgesplitst worden in twee pauzes; één van 15 minuten en één van 30 minuten.
 • Daarnaast mag een chauffeur niet meer dan 56 uur per week rijden. Dit is berekend op 2 dagen van 10 uur en 4 dagen van 9 uur. Een chauffeur mag in twee weken niet meer dan 90 uur rijden. Wanneer een chauffeur de eerste week al 56 uur heeft gereden mag de week erna nog maar 34 uur gereden worden.
 • Dagelijks moet een chauffeur minimaal 11 uur onafgebroken rusten. Dit mag 3 keer per week ingekort worden tot 9 uur. In een gehele week moet een chauffeur minimaal 45 uur rusten.
Calamiteiten

Op Nederlands initiatief heeft de Europese Commissie een richtlijn opgesteld die het mogelijk maakt dat chauffeurs bij calamiteiten onder bepaalde condities toch een veilige parkeerplaats kunnen bereiken. Tot nu toe was dat soms lastig. Een chauffeur die toe was aan zijn verplichte pauze en door omstandigheden zijn parkeerplaats niet kon bereiken, moest ter plekke op zoek naar een alternatief. Ook al was dat niet altijd even veilig. Sinds kort mag de chauffeur in geval van een calamiteit, zoals een weg die onder water staat, doorrijden naar een veilige plek om te rusten.

Zelfstandige chauffeurs

Zelfstandige chauffeurs vallen op dit moment niet onder de arbeidstijdenregelgeving. De regels voor arbeidstijden zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat chauffeurs in loondienst onder druk van hun baas te lange dagen maken. Binnen Europa wordt er verschillend gedacht of deze algemene regels ook voor zelfstandige chauffeurs zouden moeten gelden. De verkeersveiligheid is niet in het geding omdat ook zelfstandige chauffeurs zich moeten houden aan de rij- en rusttijden.

Verblijfskosten eigen rijders

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken en voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Voor 2018 is dit bedrag € 36,50.

Voorwaarden zijn:

 • De rit moet langer duren dan 24 uur.
 • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
 • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
 • Het aantal gereden dagen moet kunnen worden aangetoond met bijvoorbeeld

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
 • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.
(Bron: Belastingdienst)

Europese regels

Binnen Europa is er een onderscheid tussen de landen van de Europese Unie en de rest van Europa (de zogeheten AETR-landen). Voor de AETR-landen gelden andere spelregels voor de rij- en rusttijden.

Chauffeurs die vervoer over de weg verrichten zijn gebonden aan regels voor rij- en rusttijden (zie onderstaande alinea). Deze zijn Europees vastgesteld in de verordening EG/561/2006.
In Nederland zijn de regels uit de verordening opgenomen in nationale wetgeving: het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Meer informatie treft men aan op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Omdat deze chauffeurs waren vrijgesteld van de nascholingsplicht werd code 95 automatisch op het rijbewijs aangebracht. Vanaf 1 juni 2015 kan en mag dat niet meer. (Bron: CNV Vakmensen, 28 jan. 2015)

Naslag

In de Handboeken Loonheffingen wordt de vrachtwagen niet behandeld.

Zelfde loon voor truckers in ander EU-land

Vrachtwagenchauffeurs die minstens drie dagen per maand in een EU-land werken waar het salaris hoger is dan in hun thuisland, hebben recht op datzelfde hogere loon. De chauffeurs moeten via hun tachograaf aangeven wanneer ze de grens zijn overgegaan. Ook hebben ze tijdens hun internationale ritten recht op wekelijke rusttijden buiten de cabine in ,,een behoorlijke accommodatie.

Ook mogen chauffeurs in aansluiting op een buitenlandse rit zoveel binnenlandse ritten maken als ze willen in een periode van vijf dagen. Nu is cabotage (het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land) in de EU beperkt tot drie leveringen binnen zeven dagen.

Werkgevers blijven verplicht de buitenlandse activiteiten van hun chauffeurs te melden. Daarvoor komt een digitaal formulier. Volgens de commissie garanderen de nieuwe regels ,,adequate bescherming van chauffeurs en minder concurrentieverstoring op de transportmarkt."

EU-parlementariër Dennis de Jong (SP) is ,,niet te spreken” over de voorstellen. ,,Het minimumloon en CAO-afspraken voor buitenlandse chauffeurs gelden pas na drie dagen. Dit betekent in de praktijk dat Oost-Europese chauffeurs in Nederland voor een hongerloontje aan de slag kunnen. Ik vind dit ronduit asociaal.” (Bron: Europa Nu, 30 mei 2017)

Vrachttaks op lange baan

Dit kabinet gaat de omstreden kilometerheffing voor vrachtwagens niet invoeren. De vrachttaks laat zeker nog vijf jaar op zich wachten, dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) erkend in een debat met de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staat dat het kabinet „zo spoedig mogelijk” rekeningrijden voor vrachtwagens wil invoeren. „Een zorgvuldige invoering duurt minimaal vijf jaar. Dat is ook de ervaring in andere landen, zoals recent nog in België. We hebben een nieuwe wet nodig en dat kost tijd”, zegt de bewindsvrouw.

De minister gaat met haar collega staatssecretaris Snel (Financiën) kijken naar onder anderen de juridische kant van rekeningrijden, de tarieven en de manier waarop het kan worden georganiseerd. Van Nieuwenhuizen komt begin 2018 wel met een stappenplan.
In de transportwereld is nog weinig enthousiasme over de vrachttaks. Veel ondernemers en chauffeurs vrezen voor een lastenverzwaring. (Bron: De Telegraaf, 30 nov. 2017)

Studie meer vrouwelijk personeel in transport 

Panteia, Ecorys (lead), ISI-Fraunhofer en PwC werken aan een studie voor de Europese Commissie waarin de impact van meer vrouwelijke werknemers in transport in kaart wordt gebracht.

Uit eerder onderzoek bleek dat het aandeel mannelijke werknemers in alle transportsectoren groter is dan in de rest van de economie. Deze segregatie uit zich zowel horizontaal (in transportsectoren zijn relatief meer mannelijke werknemers te vinden dan in andere sectoren) en verticaal (carrièremogelijkheden voor vrouwen zijn beperkt). Vrouwen zijn voornamelijk ondervertegenwoordigd in technische banen (bijvoorbeeld chauffeurs). 

Bent u bekend met succesvol bedrijfsbeleid om het aandeel vrouwelijke werknemers in de transportsector te vergroten, of kunt u op enige andere wijze helpen bij deze studie? Neem dan contact op met Panteia, bericht d.d. 9 jan. 2018

Belastingdienst wijst bezwaren privégebruik bedrijfsauto af

Bijna 2000 ondernemers die vorig jaar bezwaar aantekenden bij de Belastingdienst omdat ze veel minder privé-kilometers hadden gereden met hun bedrijfsauto, zijn afgewezen. De gegevens die ze hebben aangeleverd, vindt de Belastingdienst niet overtuigend.

De ondernemers kregen de kans om bezwaar te maken na een lange juridische strijd. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat ze beroep mochten aantekenen, mits ze goed konden onderbouwen hoeveel kilometers ze privé hadden gereden. Sinds 2011 wordt het btw-bedrag dat over het privégebruik van een zakenauto moet worden betaald anders berekend. Wie geen kilometerregistratie bijhield, kon kiezen voor een vast percentage. De Belastingdienst ging daarbij uit van 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto, maar veel ondernemers vonden dat bedrag te hoog. (Bron: Taxence, 16 mei 2018)

EU-wetsvoorstellen truckers afgeschoten

De vakbonden FNV en CNV zien kans op betere EU-regelgeving voor vrachtwagenchauffeurs nu het Europees Parlement donderdag wetsvoorstellen van zijn eigen transportcommissie heeft afgeschoten. ,,Wij zijn heel blij dat het huiswerk over moet’’, aldus een CNV-woordvoerder. FNV is ,,opgelucht’’.

Het parlement geeft geen groen licht voor onderhandelingen met de EU-regeringen en de Europese Commissie over de rij- en rusttijden, de cabotage (binnenlandse ritten door een buitenlands bedrijf) en detachering (tijdelijk personeel uit het buitenland). Volgens EU-parlementariër Agnes Jongerius (PvdA) ,,verslechterden de rij- en rusttijden en versterkten ze de race naar de bodem op loon- en arbeidsvoorwaarden. ,,Chauffeurs kunnen voorlopig opgelucht ademhalen: de slechte plannen gaan terug naar de tekentafel.’'

Vorige week werd de transportcommissie het eens over nieuwe regels voor het internationale vrachtverkeer die ook een einde moeten maken aan oneerlijke concurrentie met goedkope chauffeurs. De voorstellen kunnen nu alsnog opengebroken en verbeterd worden, meent Jongerius. (Bron: Europa Nu, 14 jun. 2018)

Meer veilige parkeerplaatsen voor truckers EU

Vrachtwagenchauffeurs in de EU krijgen meer plekken waar ze overdag en 's nachts veilig kunnen parkeren zonder het risico te lopen dat hun lading wordt geroofd. Ladingdiefstallen, vaak door bendes, gebeuren in 70 procent van de gevallen op onbeveiligde parkeerplaatsen. Daar proberen migranten ook steeds vaker in vrachtwagens te klimmen. (Bron: Europa Nu, 6 nov. 2018

Ministerraad stemt in met vrachtwagenheffing

Het kabinet heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing. Met de heffing gaat binnen- en buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de weg betalen. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de vervoerssector gebruikt voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto's en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer.

In het beleidskader dat minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer stuurt wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de heffing er uit komt te zien. De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele kranen en motorrijtuigen met beperkte snelheid zullen worden uitgezonderd van de vrachtwagenheffing omdat deze voertuigen niet primair bedoeld zijn voor goederenvervoer. Hetzelfde geldt voor bussen. Het beleidskader noemt verder een beperkt aantal voertuigcategorieën die worden vrijgesteld van heffingsplicht zoals militaire voertuigen, brandweerwagens en vuilniswagens.

De invoering van de heffing zal volgens planning in 2023 kunnen plaatsvinden. (Bron: Infrasite, 9 nov. 2018)

Drie uitspraken over buitenlandse chauffeurs 

Buitenlandse chauffeurs die vanuit Nederland de grens overgaan hebben niet per definitie recht op de CAO. Dat is afhankelijk van omstandigheden. Dat is een belangrijke nuancering van berichtgeving in de pers naar aanleiding van de beroepszaak tussen de vakbond FNV en transportbedrijf Brinkman uit Emmen. “Het al of niet aanspraak kunnen maken op geldende arbeidsvoorwaarden is afhankelijk van de situatie: hoe worden chauffeurs tewerk gesteld, hoe vaak rijden en hoe lang rijden ze in Nederland, hoe vindt de aansturing plaats? Deze aspecten zullen van geval tot geval door een rechter gewogen moeten worden. Je kunt deze uitspraak daarom niet generaliseren en van toepassing verklaren voor de hele sector.” (Bron: TTM, 27 aug. 2018)

De Hoge Raad heeft vandaag in een baanbrekende uitspraak bepaald dat het Gerechtshof Den Bosch vorderingen van Hongaarse chauffeurs in dienst van transportbedrijf Van den Bosch in Hongarije ten onrechte heeft afgewezen. Hoewel de chauffeurs Hongaarse contracten hadden en Hongaarse lonen kregen, reden ze geen ritten in Hongarije maar ritten in en vanuit Nederland. Het oordeel van de Hoge Raad is niet alleen geweldig goed nieuw voor de Hongaarse chauffeurs uit de procedure maar ook voor de transportsector omdat er nu duidelijkheid is voor de Nederlandse en Europese transportsector. De zaak wordt nu verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor verdere beoordeling. (Bron: FNV, 23 nov. 2018)

En tenslotte de Hoge Raad op 23 november 2018 die besloten heeft prejudiciële vragen te gaan stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Detacheringsrichtlijn* bij internationaal wegvervoer. 

* De Detacheringsrichtlijn is onderdeel van de Europese Regelgeving die ziet op werknemers die werken in een Europese lidstaat en door hun werkgever tijdelijk worden gedetacheerd in een andere lidstaat. De richtlijn bepaalt dat werknemers een beroep kunnen doen op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die gelden in de staat van tewerkstelling.

NB: Lees ook het artikel van Dirkzwager van 23 november 2018.

Akkoord EU-lidstaten maatregelen wegvervoer

De EU-transportministers hebben in Brussel een akkoord bereikt over maatregelen in de wegvervoerssector die de arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs verbeteren en vervoerders meer vrijheid geven voor grensoverschrijdende diensten.

Het compromis, dat nog moeten worden onderhandeld met het Europees Parlement, houdt onder meer het volgende in:
 • Voor de buitenlandse transporteur, die goederen vervoert in Nederland of een ander EU-land, geldt gelijk loon voor gelijk werk.
 • Om oneigenlijk gebruik van de zogenoemde cabotage tegen te gaan komt er een verplichte pauze van vijf dagen tussen dergelijke ritten.
 • Slapen in de cabine voor de weekendrust van 45 uur blijft verboden. 
 • Vanaf 2024 moeten alle internationale vrachtwagens zijn uitgerust met een tachograaf die registreert waar en wanneer een truck de grens is overgegaan en die alle laad- en losbewegingen bijhoudt.
(Bron: Europa Nu, 4 dec. 2018)

Kosten Eurovignet oude vrachtwagens omhoog in 2019

Het tarief van een jaarkaart voor een Euro 4-vrachtwagen gaat komend jaar omhoog van 1.250 naar 1.404 euro. Bij Euro 3 gaat het om een stijging van 1.250 naar 1.543 euro per jaar. Het dagtarief wordt voor alle Eurocategorieën verhoogd van 8 naar 12 euro.

TLN laat weten niet blij te zijn met die wijziging. ‘We begrijpen de gedachte om vanwege het milieu oudere, vuilere vrachtvoertuigen zwaarder te belasten dan de schoonste typen. Maar omdat eerst Duitsland en later België het Eurovignet hebben geschrapt, is het wegennet waarop het Eurovignet geldt aanzienlijk kleiner geworden. Daarom is een verhoging van de tarieven verre van logisch.’ (Bron: Nieuwsblad Transport, 19 sep. 2018)

Fraude te lang rijdende vrachtwagenchauffeurs steeds geavanceerder

Fraude met de tachograaf, het apparaatje dat in vrachtwagens bijhoudt of de chauffeur niet te lang achter het stuur zit en voldoende pauze houdt, neemt steeds geavanceerdere vormen aan. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die daardoor moeite heeft met de handhaving.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) noemt de conclusies van de ILT zorgwekkend. "Fraude kan leiden tot slechtere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs, een vermindering van de verkeersveiligheid en een verstoring van het gelijke speelveld."
Omdat tachograaffraude niet ophoudt bij de grens, moet de aanpak ervan vooral "op Europees niveau" plaatsvinden, aldus Van Nieuwenhuizen. Maar ook op nationaal niveau wordt volgens haar gewerkt aan een hardere aanpak van monteurs, transportbedrijven en chauffeurs die de regels overtreden. (Bron en meer: Nu, 7 feb. 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Vervoer vanwege de werkgever    Werkgever neemt verkeersboete voor zijn rekening