Kinderopvang (vormen)    Wetten kinderopvang 


Kindsubsidies

Datum laatste wijziging: 12 december 2018  |  Trefwoorden: Kinderopvang, Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag

Inhoud

 1. Belastingplan 2012
 2. Belastingplan 2014 (september 2013)
 3. 100 miljoen extra voor verhoging kinderopvangtoeslag
 4. Frauderegel kost kinderopvang geld
 5. Verbod kinderbijslag in buitenland te korten
 6. Daling gebruik kinderopvangtoeslag zet door
 7. Minister Asscher teruggefloten door hoogste rechter
 8. Ombudsman onderzoekt uitvoering Belastingdienst/Toeslagen
 9. 1 op 3 ontvangers moet kinderopvangtoeslag terugbetalen
 10. Helft mensen met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget
 11. Aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar afgeschaft
 12. Kinderopvangtoeslag in 2014 ongeveer constant
 13. Nieuwe kindregelingen vanaf 2015 voordeligst voor laagste inkomens
 14. Kinderopvangtoeslag gaat vanaf 2018 wijzigen
 15. Schrappen aftrek levensonderhoud scheelt € 900
 16. Wijziging Algemene kinderbijslagwet
 17. Aantallen uitkering kinderopvangtoeslag
 18. Kindgebonden budget niet van invloed op hoogte partneralimentatie
 19. Dienstverlening kinderopvangtoeslag verbeteren
 20. Kinderopvangtoeslag blijft via ouders gaan
 21. Kabinet geeft gezinnen met middeninkomens extra steun in de rug
 22. Co-ouders beter geïnformeerd over aanvragen kindgebonden budget

Belastingplan 2012

In subrubrieken Kinderopvang (inleiding) en Belastingplan 2012 worden wetsvoorstellen genoemd die de kinderopvang 2012 betreffen. Maar er is meer, vrijwel alle kindsubsidies worden versoberd. En het zijn vooral de ouders die dit in hun portemonnee zullen voelen. Onderstaand een samenvatting:
 • het kindgebonden budget wordt beperkt tot twee kinderen en bevroren in 2012-2015 en de verhoging voor het tweede kind, die voor 2011 is aangekondigd, vervalt in 2012;
 • verschuiving van de kinderbijslag* naar het kindgebonden budget. Gemiddeld zal de kinderbijslag per kind worden verlaagd met € 35. Bij het kindgebonden budget zal het eerste-kindbedrag € 50 en het tweede-kindbedrag € 150 hoger uitvallen;
 • het maximum uurtarief voor de kinderopvang (dagopvang) worden verlaagd tot ongeveer € 6 en de vergoeding voor tweede kinderen wordt verlaagd;
 • voor huishoudens met hogere inkomens kan de kinderopvangtoeslag afnemen tot onder het huidige minimum van 33% (het ‘werkgeversdeel’);
 • het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt gelimiteerd tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder, vermeerderd met 40 procent voor niet schoolgaande kinderen op de dagopvang en verminderd met 30 procent voor de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen;
 • er gaat één maximum van 230 uur per maand gelden voor alle opvangsoorten samen. Ouders konden in 2011 nog 230 uur voor buitenschoolse opvang en 230 uur voor gastouderopvang per maand declareren voor hetzelfde kind;
 • bij werkloosheid** of beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige wordt een termijn van drie maanden gehanteerd waarin de ouder hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt;
 • de maximum uurprijs voor de verschillende soorten opvang wordt in 2012 t.o.v. 2011 niet verhoogd;
 • de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering wordt genoten, wordt versoberd door de leeftijdsgrens te verlagen van 30 naar 21 jaar;
 • de aftrek weekenduitgaven voor gehandicapten wordt verruimd door de leeftijdsgrens te verlagen van 27 naar 21 jaar;
 • de leeftijdsgrens voor het inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting blijft voor de inkomstenbelasting gehandhaafd op 16 jaar. De leeftijdsgrens die geldt voor het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting wordt verlaagd van 27 naar 18 jaar. Het recht op het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting wordt voortaan toegekend op basis van de leeftijd van het jongste kind;
 • de regeling voor de uitzondering op de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting uit de inkomstenbelasting aan de minst verdienende partner voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar en voor belastingplichtigen geboren voor 1 januari 1972, wordt in drie stappen afgebouwd in de kalenderjaren 2012 tot en met 2014;
 • de kindertoeslag in box 3 wordt afgeschaft;
 • de kinderbijslag wordt vanaf 2013 tweemaal een halfjaar niet geïndexeerd;
 • uiterlijk 2014 stopt de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie.
* De hoogte van de kinderbijslag en andere kindgebonden bedragen leest u in (Kindgebonden bedragen (tabellen).

** Voor mensen die vallen onder de brug-ww wordt in 2015 en 2016 het recht op kinderopvangtoeslag tijdens werkloosheid verlengd van drie naar zes maanden.

Meer informatie over het kindgebonden budget treft u aan bij de Rijksoverheid.

Belastingplan 2014 (september 2013)

 • Het kabinet wil het aantal financiële regelingen voor ouders met kinderen vanaf 2015 terugdringen. Van de huidige 11 blijven er nog 4 over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (fiscale tegemoetkoming voor kosten door combineren werk en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting of de aftrek levensonderhoud kinderen, worden samengevoegd met de bovengenoemde of afgeschaft.
 • De kinderbijslag wordt verlaagd. In 2033 gaat de bijslag omhoog als het kind 6 en als het 12 jaar wordt, in 2015 blijft de bijslag op het niveau van kinderen tot 6 jaar. Voor oudere kinderen, die nu al een hogere bijslag voor 6-plussers ontvangen, wordt de regeling een jaar later ingesteld. In 2016 wordt de bijslag ook niet verhoogd door de inflatie.
 • Aanspraak op kinderopvangtoeslag zal ook gelden voor partners met een uitgezonderde familierelatie. Tot uitgezonderde familierelaties worden bloed- en aanverwanten van ouders in de rechte lijn of tweede graad van de zijlijn gerekend.
 • Regelingen als gratis schoolboeken, aanvullingen op sociaal minimumuitkeringen alleenstaande ouders, de alleenstaande ouderkorting en de tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten verdwijnen.
 • Het kindgebonden budget, dat ouders ontvangen als compensatie voor o.m. het afschaffen van gratis schoolboeken, zal worden verhoogd. Tegelijk wordt de norm voor het budget voor ouders die samen meer € 26.000 verdienen, aangescherpt. Op termijn worden de bedragen in het kindgebonden budget bevroren.

100 miljoen extra voor verhoging kinderopvangtoeslag

Het kabinet maakt 100 miljoen euro extra vrij voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien.

Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer (2013). De minister nam dit besluit nadat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aan gaf ouders tegemoet te willen komen in de kosten voor kinderopvang. De minister zet € 50 miljoen in voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag voor ouders met een inkomen tussen rond € 47.000 en € 105.000. De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind wordt daarbij verhoogd. De andere € 50 miljoen wordt gebruikt om ouders met een inkomen vanaf € 105.000 weer recht op een vaste vergoeding van 18 procent van de kosten voor kinderopvang te geven voor hun eerste kind.

Frauderegel kost kinderopvang geld

Vanaf 1 december 2013 mogen ouders niet meer zomaar hun kinderopvangtoeslag laten uitbetalen aan de instelling waar hun kind verblijft. Deze methode is fraudegevoelig en vaak is een onterecht uitgekeerde toeslag niet meer terug te vorderen. Ouders moeten daarom een bankrekeningnummer opgeven dat op hun eigen naam staat. Daar wordt de toeslag op gestort.

Verbod kinderbijslag in buitenland te korten

Minister Asscher (Min SZW) denkt erover in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over kinderbijslag in het buitenland. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat Nederland kinderbijslag die naar Marokko gaat niet mag verlagen vanwege afspraken tussen Nederland en Marokko. Maar Asscher zei vast te willen houden aan het uitgangspunt dat de hoogte van de kinderbijslag aan de levensstandaard van een ander land aangepast mag worden, het zogeheten woonlandbeginsel. (Bron: De Telegraaf, 12 jan 2014)

NB: Zie ook onderstaande alinea 'Minister Asscher teruggefloten door hoogste rechter'.

Daling gebruik kinderopvangtoeslag zet door

In 2013 is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 18% gedaald. Het aantal kinderen op de opvang waarvoor toeslag wordt aangevraagd, is met tien procent gedaald en het aantal uren dat een kind opvang heeft met acht procent.

De daling van het gebruik van kinderopvangtoeslag is groot bij ouders met een hoger inkomen en de groep met lagere inkomens. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat deze kinderen niet meer naar de kinderopvang gaan. Het aantal kinderopvangorganisaties is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met een jaar geleden.

Minister Asscher teruggefloten door hoogste rechter

Na de reeks nederlagen heeft Asscher eieren voor zijn geld gekozen. Hij verdaagt het plan om een reeks toeslagen, waaronder de AOW-toeslag, in 2015 samen te voegen tot een soberder huishoudentoeslag. Voor de nieuwe toeslag zou voor uitbetaling in het buitenland het soepelste regime van de oude regelingen gaan gelden. Na de uitspraak van de rechter over de AOW-toeslag zou die wel eens leidend kunnen worden.

Ombudsman onderzoekt uitvoering Belastingdienst/Toeslagen

De Nationale ombudsman start een onderzoek (2014) uit eigen beweging naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst. De ombudsman heeft in de eerste vijf maanden van dit jaar verhoudingsgewijs veel meer klachten over toeslagen ontvangen dan vorig jaar. Dit baart hem grote zorgen. Er is met name een stijging van het aantal klachten over de kinderopvangtoeslag. Burgers komen in grote financiële nood als zij duizenden euro's moeten terugbetalen.

1 op 3 ontvangers moet kinderopvangtoeslag terugbetalen

Enkele honderdduizenden huishoudens hebben in de periode 2009-2012 te veel toeslag voor kinderopvang gekregen. In totaal gaat het om 433 miljoen euro. De Belastingdienst gaat proberen dit bedrag terug te vorderen. Dat betekent dat 1 op de 3 ontvangers van de toeslag te maken gaat krijgen met een terugvordering, die binnen 2 jaar moet plaats vinden. Gemiddeld moet 2.500 euro worden terugbetaald. In sommige gevallen gaat het om tienduizenden euro’s en een enkel geval zelfs meer dan 150.000 euro.

De terugbetaling is het gevolg van fout ingevulde aanvragen – het inkomen blijkt vaak te laag opgegeven, waardoor de toeslag te hoog is – maar ook fraude speelt een rol. Van de 433 miljoen euro verwacht de fiscus dat 60 miljoen niet meer terug te vorderen is. Of de resterende 373 miljoen euro wel wordt terugbetaald, is nog maar de vraag.

Vanwege de vele fouten bij de aanvragen, besloot staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën om de toeslag vanaf 2016 niet meer aan de ouders, maar rechtstreeks aan het kinderdagverblijf of gastouderbureau uit te betalen.

NB: De Belastingdienst heeft 205 extra controleurs en ICT-specialisten ingezet om ten onrechte ontvangen kinderopvangtoeslag terug te vorderen. Ze worden betaald uit een extra potje van 25 miljoen euro dat daarvoor beschikbaar is gesteld. Aanleiding was de grootschalige fraude met toeslagen door Bulgaarse bendes, die in 2013 aan het licht kwam.

Helft mensen met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

In 2013 verstrekte de overheid aan bijna 45 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen naast de kinderbijslag een extra bijdrage in de kosten van kinderen. Eenoudergezinnen en uitkeringsontvangers, die beide betrekkelijk veel risico op armoede lopen, ontvingen bovengemiddeld vaak dit kindgebonden budget.

In totaal werd in 2013 bijna 970 miljoen euro aan kindgebonden budget verstrekt. De uitgaven aan dit budget liggen al enkele jaren tegen de 1 miljard euro. Met 3,1 miljard euro gaf de overheid in 2013 flink meer uit aan kinderbijslag. Van het totale kindgebonden budget ging ruim 335 miljoen euro (35 procent) naar eenoudergezinnen. Van de totale kinderbijslag was dat 15 procent, terwijl ruim 80 procent ervan bij tweeoudergezinnen terechtkwam. (Bron: CBS, 18 dec. 2014)

Aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar afgeschaft

Deze aftrek vervalt in 2015, dit heeft gevolgen voor de te betalen belasting, eventuele toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Kinderopvangtoeslag in 2014 ongeveer constant

Het aantal ouders dat gebruik maakt van kinderopvangtoeslag blijft ongeveer constant. Wel maakten ouders met een inkomen tot 1,5 keer modaal in 2014 15 procent minder gebruik van kinderopvangtoeslag.

Waarschijnlijk heeft de crisis er voor gezorgd dat ouders met lagere en middeninkomens minder gebruik maken van kinderopvang. Een verklaring kan zijn dat ouders op de kinderopvang bezuinigen als zij in onzekerheid verkeren over een mogelijke inkomensachteruitgang. Ook kan het zijn dat een deel van deze ouders werkloos zijn geworden (Bron: Min. SZW, 28 apr. 2015).

Nieuwe kindregelingen vanaf 2015 voordeligst voor laagste inkomens

Gezinnen onderaan de inkomensladder zijn het meest gebaat bij de nieuwe kindregelingen, die vanaf 2015 van kracht zijn. Vergeleken met het oude stelsel uit 2009 ontvangen zij gemiddeld bijna 1.000 euro per jaar meer. De hoogste tien procent inkomens gaat er 200 euro op achteruit. De eventuele invloed van andere wetswijzigingen op de inkomens van deze groepen is niet onderzocht. (Bron: CBS, 4 feb. 2016)

Kinderopvangtoeslag gaat vanaf 2018 wijzigen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de overheidsbijdrage vanaf 2018 direct met kinderopvanginstellingen verrekenen, aldus een wetsontwerp. Meer informatie leest u in Wetten kinderopvang.

Schrappen aftrek levensonderhoud scheelt € 900

Door hervormingen van kindregelingen kunnen een kwart miljoen huishoudens geen beroep meer doen op de aftrek levensonderhoud kinderen. Dit treft onder meer alleenwonende mannen die kinderalimentatie betalen. De aftrek leverde in 2013 een belastingvoordeel op van gemiddeld 900 euro, dat nu verdwijnt. (Bron: CBS, 23 mrt. 2016)

Wijziging Algemene kinderbijslagwet

Met de wijziging van de Algemene kinderbijslagwet en de onderliggende Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen, wordt het ongewenste onderscheid ongedaan gemaakt tussen leerlingen die naast hun topsportopleiding naar het voortgezet onderwijs gaan en leerlingen die beroepsonderwijs volgen. De wijziging treedt in werking per 1 januari 2017 en werkt terug tot 1 oktober 2016.

Aantallen uitkering kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, terwijl het in 2015 nog om 764 duizend kinderen ging. De buitenschoolse opvang (BSO) ving 441 duizend kinderen op, de dagopvang 437 duizend kinderen.

Het gaat om formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. De stijging van het aantal kinderen in de dagopvang wordt deels verklaard door de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties.

Bij de invoering van de Wet kinderopvang was het uitgangspunt dat de overheid, de werkgevers en ouders elk een derde deel van de opvangkosten zouden betalen. In 2016 betaalden ouders gemiddeld bijna 1.800 euro op jaarbasis. Dit kwam neer op 32 procent van de opvangkosten. (Bron: CBS, 8 jun. 2017)

In 2017 keerde de Belastingdienst voor 882 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit. Niet eerder was dit aantal zo hoog. Huishoudens die kinderopvangtoeslag kregen, behoorden merendeels tot de hogere inkomensgroepen. Toeslagontvangers betaalden gemiddeld 31 procent van de declarabele opvangkosten zelf. (Bron: CBS, 3 jul. 2018)

Kindgebonden budget niet van invloed op hoogte partneralimentatie

Het kindgebonden budget is bestemd om te worden besteed aan het kind of de kinderen en niet om te voorzien in het levensonderhoud van de verzorgende ouder. Het vermindert dus niet de behoefte aan partneralimentatie, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad beantwoordt op 7 juli 2017 de prejudiciële vraag als volgt: “Bij het kindgebonden budget is sprake van een overheidsbijdrage van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud op de voet van art. 1:157 BW.”

Dienstverlening kinderopvangtoeslag verbeteren

Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat daarom niet door. Staatssecretaris Van Ark kondigde dit op 25 april 2018 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

De huidige wijze van voorschieten van de kinderopvangtoeslag leidt bij een deel van ouders tot financiële problemen. Met name bij ouders met lage inkomens en een wisselend inkomen. Dat was voor het kabinet aanleiding om een andere manier van financieren van de kinderopvang te onderzoeken. (Bron: Min. SZW, 25 apr. 2018)

Kinderopvangtoeslag blijft via ouders gaan

Ouders zullen de toeslag voor de kinderopvang zelf blijven ontvangen. Het kabinet kiest voor het doorvoeren van verbeteringen en veranderingen bij de Belastingdienst in plaats van een nieuw systeem. 

Het was eigenlijk de bedoeling dat de toeslagen vanaf 2020 via de overheidsinstantie DUO meteen naar de organisaties voor kinderopvang zouden gaan. Maar dit plan is nu afgeblazen. Het kabinet stelt dat door verbeteringen bij de Belastingdienst de verandering niet meer nodig is. 

Door verbeteringen bij de Belastingdienst verwacht het kabinet dat minder ouders in de problemen zullen komen door hoge terugvorderingen. (Bron: Salarisnet, 26 apr. 2018)

Kabinet geeft gezinnen met middeninkomens extra steun in de rug

Meer gezinnen krijgen recht op kindgebonden budget. Het kabinet trekt daar bijna 500 miljoen euro voor uit. De grens van het gezamenlijk toetsingsinkomen waarmee mensen in aanmerking komen voor kindgebonden budget wordt opgerekt van ongeveer € 58.500 naar ongeveer € 75.000. Bovendien gaan de meeste gezinnen die op dit moment al recht hebben op het kindgebonden budget er verder op vooruit.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid, 22 jun. 2018)

Co-ouders beter geïnformeerd over aanvragen kindgebonden budget 

De SVB en Belastingdienst gaan (aanstaande) co-ouders duidelijker informeren over het feit dat alleen de ouder die aanvrager van de kinderbijslag is, recht heeft op kindgebonden budget. Dit hebben zij afgesproken met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Van Zutphen: "Co-ouders of aanstaande co-ouders weten nu vaak niet hoe dit werkt. Zo lopen ze flinke bedragen aan kindgebonden budget mis terwijl ze die heel hard nodig hebben.

Op 12 december 2018 publiceerde de ombudsman zijn onderzoek 'Kind van de rekening?' over de problemen die co-ouders ondervinden door de koppeling tussen kinderbijslag en kindgebonden budget. Afspraken met de Belastingdienst ter verbetering zijn gemaakt. (Bron: Nationale Ombudsman, 12 dec. 2018)    

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Kinderopvang (vormen)    Wetten kinderopvang