Gedrag en veiligheid    Bedrijfsfraude 


Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Datum laatste wijziging: 14 januari 2021  |  Trefwoorden: AFM, Gedrag

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Accountant geobsedeerd door regels
 3. AFM waarschuwt voor risico's crowdfunding
 4. Reacties herziene Code
 5. Stichting Financieel Paspoort zorgt voor financiële APK
 6. AFM legt dwangsom op aan cryptoplatform Zoomtrader
 7. Onrust bij ABN AMRO: klokkenluiders sturen brandbrief
 8. Informatieverstrekking afkoop pensioen kan beter
 9. Wordt Nederland centrum voor Europese financiële handel?
 10. EIOPA publiceert rapport over het Pension Benefit Statement
 11. AFM legt boete op van € 50.000

Inleiding

Autoriteit* Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en bestaat sinds 1 maart 2002.

De AFM houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. In het algemeen is het toezicht van de AFM gericht op zaken als betrouwbaarheid, integriteit, vakkundigheid van bestuurders en daarnaast ook gericht op transparantie, voorlichting, dossiervorming, werkwijzen, procedures en productinformatie (bijvoorbeeld de 'financiële bijsluiter' van de betreffende organisaties en producten zelf. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het 'prudentiële toezicht'. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.

De AFM is onafhankelijk. Toch is de AFM verbonden met de overheid. De minister van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Hij keurt ook de begroting goed en stelt de heffingen vast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenuitvoerders waar onder de waardeoverdracht van pensioenen. (Bron: Wikipedia e.a.)

* Het woord autoriteit is het beste te vertalen als 'gezag'

NB: Nederland kent naast Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook andere autoriteiten: Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Autoriteit Woningcorporaties (AW).

Accountant geobsedeerd door regels

Accountants zijn vandaag de dag geobsedeerd door regels, vooral uit angst voor toezichthouder AFM. Bestuurders van Nederlandse bedrijven klagen dat een zinvol gesprek met hun accountant steeds moeilijker wordt, omdat de regels en de dossiers momenteel belangrijker lijken te zijn dan de klant.

Als reactie op de financiële crisis in 2008 en een reeks affaires in de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld Vestia, Econcern en DSB, heeft Den Haag nieuwe regelgeving opgesteld. De AFM heeft boetes uitgedeeld en de sector zelf is bezig om diverse hervormingen door te voeren. Accountants zijn van mening dat ze de goede kant op gaan en ook de AFM heeft zich eind vorig jaar positief uitgelaten over de vorderingen.

Toch blijkt dat klanten minder tevreden zijn. Volgens hen verkeren accountants momenteel in een angstpsychose. Uit angst om de regels niet goed te dienen, vergeten ze wat het beste is voor de klant en dreigen ze de grote lijn uit het oog te verliezen. (Bron: AV Accountancy 26 aug. 2016)

AFM waarschuwt voor risico's crowdfunding

Investeerders onderschatten de risico's van crowdfunding, is de voorlopige conclusie in een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ruim een op de tien ondervraagden schat de kans op mislukking op 2,5 procent, wat "niet realistisch" lijkt, zegt de toezichthouder. Ongeveer 40 procent schat de risico's lager in dan die van beleggingsfondsen en aandelen.

De uitkomsten van de volledige evaluatie worden in het voorjaar van 2017 verwacht. (Bronnen: AFM, NOS, De Telegraaf, nov 2016)

Reacties herziene Code

De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) vindt dat ondanks de aandacht voor belangrijke aspecten als lange termijn waarde creatie en cultuur in organisaties, de controledrift de overheersende factor blijft. De vereniging noemt dat teleurstellend en ziet liever een aanpak die gebaseerd is op vertrouwen in plaats van steeds toenemend wantrouwen.

Het Instituut van Internal Auditors (IIA Nederland) is daarentegen ‘zeer verheugd’ dat internal audit op een voorname plek is opgenomen in de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code, als onderdeel van de versterking van risicomanagement. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de erkenning van de internal audit functie.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief en vindt vanuit haar toezichtrol met name vier onderwerpen van belang: lange termijn waarde-creatie, de interne auditfunctie, rapportage aan de auditcommissie en cultuur van de onderneming. Tot slot ondersteunt de AFM de aandacht voor gedrag en cultuur in de Code. Dit is een onderwerp waar de AFM zich nadrukkelijk mee bezig houdt in haar toezichttaken. (Bron: CM, 9 dec. 2016)

Stichting Financieel Paspoort zorgt voor financiële APK

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in haar wetgevingsbrief in 2016 het belang van een financieel overzicht voor de consument benadrukt. Stichting Financieel Paspoort (SFP) biedt consumenten de mogelijkheid om met een digitale tool, een zogeheten financiële APK, overzicht te krijgen van een groot deel van hun financiële situatie.

Doel van zo’n ‘financiële APK’ is consumenten allereerst inzicht te geven in hoeverre zij onder andere na pensionering voldoende inkomen hebben. En hen ten tweede tot actie te laten overgaan als blijkt dat er een mogelijk financieel tekort is, om voorzienbare teleurstellingen te voorkomen.

Naast de opbouw van het werkgeverspensioen kan hierbij ook worden gekeken naar vaste lasten zoals een hypotheek, en naar bezittingen zoals spaargeld en beleggingen. Het initiatief van Stichting Financieel Paspoort biedt consumenten de mogelijkheid om met een digitale tool een overzicht te krijgen van een groot deel van hun financiële situatie. Stichting Financieel Paspoort kent geen winstoogmerk. (Bron: AFM en SFP, 2017)

AFM legt dwangsom op aan cryptoplatform Zoomtrader

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil opheldering van Capital Force, het bedrijf achter handelsplatform Zoomtrader, over wat het allemaal uitspookt in Nederland. De AFM verdenkt het bedrijf ervan zonder vergunning risicovolle beleggingsproducten aan te bieden. Dat mag niet zonder de juiste vergunning van de AFM of een andere Europese toezichthouder voor het aanbieden van beleggingsdiensten. Om te achterhalen of Zoomtrader inderdaad illegaal diensten aanbiedt, vroeg de AFM in december om informatie.

Maar uit het dossier blijkt dat de toezichthouder ondanks verschillende pogingen geen contact kreeg met Zoomtrader. Om het bedrijf toch tot actie te bewegen is daarom een last onder dwangsom opgelegd. (Bron: RTL Nieuws, 15 feb. 2018)

Onrust bij ABN AMRO: klokkenluiders sturen brandbrief

Een groep topmanagers van ABN Amro heeft een brandbrief gestuurd aan toezichthouders DNB en AFM en grootaandeelhouder Financiën over het gebrek aan sturing bij de bank. Dit meldt het Financieele Dagblad. Door de vertrouwenscrisis in de top is de bank vleugellam geworden. De managers signaleren een gebrek aan richting en strategie en vrezen dat als er niet snel wordt ingegrepen, ABN Amro uiteindelijk zal worden overgenomen.

De onrust heerst vooral bij de zakenbank van ABN Amro. De onrust aan de top – het gevolg van de strijd tussen voormalig president-commissaris Olga Zoutendijk en het toenmalige bestuur – heeft volgens de klokkenluiders de bank stuurloos achtergelaten Ceo Kees van Dijkhuizen zou te weinig zichtbaar zijn als leider.

Het is ongebruikelijk om toezichthouders op deze manier te informeren over onrust binnen de eigen gelederen. De brief is al in januari verstuurd maar volgens het FD is er sindsdien geen verbetering geconstateerd. (Bron: Findinet, 1 juni 2018)

Informatieverstrekking afkoop pensioen kan beter

De informatieverstrekking van pensioenverzekeraars en ppi's over de afkoop van pensioen kan beter wat betreft evenwichtigheid en het inzicht bieden in keuzemogelijkheden, zo blijkt uit onderzoek van de AFM.

De Pensioenwet schrijft voor dat informatie die pensioenuitvoerders hun deelnemers geven onder meer evenwichtig moet zijn. Dat betekent onder meer dat alle relevante voor- en nadelen van een situatie of keuze inzichtelijk moeten zijn. De AFM zag bij meerdere onderzochte ondernemingen dat zij slechts vermelden dat na afkoop 'de verzekering vervalt'. Dat vindt de AFM niet concreet en duidelijk genoeg.

De Pensioenwet schrijft ook voor dat pensioenuitvoerders deelnemers inzicht moeten geven in keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. Er zijn meerdere onderzochte ondernemingen die niet in ieder afkoopvoorstel aangeven hoeveel een eventueel periodiek ouderdomspensioen zou bedragen. Hierdoor heeft een deelnemer geen inzicht in het gevolg van de keuzemogelijkheid om het pensioen niet af te kopen, maar periodiek uit te laten keren. (Bron: VVP, 19 aug. 2018)

Wordt Nederland centrum voor Europese financiële handel?

Terwijl in Brexit-onderhandelingen grens- en douanevraagstukken het meest in het oog springen, vindt er momenteel een vrij onzichtbare omwenteling in de Europese kapitaalmarkten plaats. De financiële handelsinfrastructuur, met name aandelen- en obligatieplatforms, verplaatst zich naar Nederland. Banken vestigen zich op het Europese vasteland veelal in Frankfurt en Parijs. Vermogensbeheerders verplaatsen Europese activiteiten naar Luxemburg en Dublin.

De AFM voerde meer dan 150 gesprekken met partijen die belangstelling hebben voor een vergunning. ‘Wij gaan ervan uit dat tussen de dertig en veertig procent van de Europese handel in financiële instrumenten zich in Nederland vestigt. Daarmee wordt Nederland binnen de EU27 het centrum voor de financiële handel’, stelt Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM. ‘De komst van deze partijen zal ook een aanzuigende werking hebben op andere dienstverlenende bedrijven. Bovendien versterkt het de toegang voor Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders tot de kapitaalmarkt.’ (Bron: Career Guide, 29 okt. 2018)

EIOPA publiceert rapport over het Pension Benefit Statement

Het rapport gaat in op vier onderwerpen:
 1. Wat heeft de consument aan een Pension Benefit Statement?
 2. Het verwachte inkomen op pensioendatum in meerdere scenario’s
 3. Kostenaspect
 4. Ontwerp van een pensioenoverzicht
In maart 2019 verschijnt een vervolg op dit rapport waarin gekeken wordt naar de aanvullende informatievereisten, zoals het communiceren van behaalde beleggingsresultaten aan aanstaande deelnemers van het pensioenfonds, het communiceren van de keuzes die deelnemers maken vlak voor pensioendatum en de informatie die deelnemers in de uitkeringsfase ontvangen. (Bron: AFM, 29 nov. 2018)

AFM legt boete op van € 50.000

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van € 50.000 opgelegd aan de heer K. de Jong van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (DWV) in Roermond. De boete is opgelegd omdat DWV van oktober 2014 tot mei 2016 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en De Jong daarvoor mede verantwoordelijk was.

De AFM vindt in dit geval een boete van € 50.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van € 2.000.000. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een verlaging of een verhoging van het basisbedrag. Wel is de boete op grond van evenredigheid en draagkracht verlaagd tot € 50.000.
Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. (Bron: AFM, 9 jan. 2019)

Redactie: Het openlijk noemen van namen, zelfs als zij schuldig zijn bevonden, achten wij een vorm van schending van de privacyregels. AFM kan wat dit betreft een voorbeeld nemen aan de rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) die altijd geanonimiseerd zijn.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Gedrag en veiligheid    Bedrijfsfraude