Partnerpensioen

Opinie |  ma 23 mrt 2020  | Bron: &GommerPensionsgroup  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Partnerpensioen, Ouderdomspensioen, Kassa

De enige zekerheid die in het leven aanwezig is, is dat het leven vol onzekerheden zit. Bij pensioenopbouw spaart u vaak niet alleen voor ouderdomspensioen, maar ook voor partnerpensioen. Komt u te overlijden, dan heeft u uw partner van een financieel vangnet voorzien.
Het gaat niet om dezelfde bedragen als bij ouderdomspensioen, meestal is een percentage van die aanspraak verzekerd – 70% is een gebruikelijk uitgangspunt.

Partnerpensioen komt tegenwoordig in twee smaken: op kapitaaldekking en op risicobasis. Kapitaaldekking (what’s in the name?) geeft aan dat actief kapitaal wordt gereserveerd. Maar hoe zit het met dekking op risicobasis?

Op risicobasis

Wanneer het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, dan is er niet actief een kapitaal gereserveerd, maar is uw partner als het ware verzekerd zolang u actief deelnemer bent.

Dat klinkt verwarrend, en dat is niet vreemd, want u betreedt het jargon van pensioenrecht: zolang u in dienst bent en actief premie afdraagt en onverhoopt overlijdt, dan zit uw partner financieel veilig. Treedt u bijvoorbeeld uit dienst zonder dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan vervalt de verzekering op risicobasis.
Op zo’n moment komt u voor een keuze te staan: de partnerpensioendekking voortzetten, of niet?
Omdat het risico opnieuw moet worden verzekerd, moet een deel van het pensioenkapitaal dat gereserveerd stond voor het ouderdomspensioen worden gebruikt voor de financiering.

Informeren?

De keuze voor een voortgezette dekking van het partnerpensioen, nadat u bijvoorbeeld uit dienst treedt, is mogelijk niet een van de eerste zaken waar u bij stil staat.

De Pensioenwet beschermt primair de belangen van de deelnemer. In deze wet ligt ook het recht verankerd (art. 61) om ouderdomspensioen uit te ruilen in partnerpensioen indien sprake is van dekking op risicobasis. Op de schouders van de pensioenuitvoerder rust ook de plicht om hierover navraag te doen bij de deelnemer, die stopt deel te nemen aan de pensioenregeling. Reageert de (inmiddels gewezen) deelnemer niet tijdig op het verzoek van de pensioenuitvoerder, dan is het uitgangspunt dat de pensioenuitvoerder uit eigen beweging ook zorgt voor een dekking van het partnerpensioen.

Partnerpensioen goed geregeld? Weet u dat zeker?

Indien echter wél wordt gereageerd door de gewezen deelnemer, en deze een keuze maakt, dient men eigenlijk af te vragen of deze keuze daadwerkelijk bewust wordt gemaakt.

In pensioenland blijkt dat de (gewezen) deelnemer ernaar neigt om standaardopties te kiezen. Dat kan enerzijds worden verklaard doordat een standaard een ‘gemiddelde keuze’ impliceert – dus nooit compleet fout. Anderzijds kan het een indicatie zijn dat velen zich niet bewust zijn van wat zij inhoudelijk kiezen.

Over pensioencommunicatie wordt wettelijk bepaald (art. 48 PW) dat deze correct, duidelijk en tijdig moet zijn. De informatie moet zo veel mogelijk aansluiten bij de behoefte van de deelnemer. Daar valt nog een wereld te winnen, want het pensioenbewustzijn van de gemiddelde Nederlander is ronduit laag.

Praktische oplossingen?

In plaats van een lappendeken aan nieuwe – overigens belangrijke – regelgeving in het leven te roepen, is het de vraag of de deelnemer in de praktijk daar écht baat bij heeft.

Een stuk dienstverlening onder employability kan zijn dat de werkgever zijn werknemers duidelijk wijst op de dekking van het partnerpensioen. Wat is het, wat zijn de verschillen, wat moet ik (deelnemer) beslissen – nu en op welke andere cruciale momenten?

Een werkgever heeft een dergelijke informatieverplichting niet zozeer op grond van de Pensioenwet, maar het getuigt wel van goed werkgeverschap. Het gaat daarbij ook om een ander soort discussie dan langer doorwerken (in deeltijd), om (te) laag pensioen op de oude dag te ondervangen. In het geval van partnerpensioen kan het de partner betreffen die de zorg van de kinderen op zich heeft genomen/altijd in deeltijd heeft gewerkt/om andere reden een onvolledige pensioenopbouw heeft. Deze schrijnende gevallen, klein in hoeveelheid en groot in impact, kunnen voorkomen worden. Onlangs gaf ondergetekende (mr. Gommer) een uiteenzetting van deze problematiek in het tv-programma Kassa op BNNVARA.

Coronavirus

In de huidige onzekere tijd, waarin het Coronavirus om zich heen grijpt, zijn risico’s net wat groter dan anders. De interesse in pensioen loopt veelal achter de feiten aan. Het is om die reden aan te bevelen vooral nu te onderzoeken hoe uw partnerpensioen verzekerd is.
 

Theo Gommer

Theo Gommer Meer info

Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en deed zijn Master-opleiding in 2002. Daarnaast is hij managing partner bij de &Gommer Pensions Group en van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V.
Verder was hij bijna 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen en is een veelgevraagd inleider/docent bij lezingen, cursussen en opleidingen. Hij publiceert artikelen in dag- en vakbladen, o.a. voor de Telegraaf en op ONL.nl. Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert en Onderneming+Pensioen.Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: