Werkgeverslasten    Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding) 


Afdrachtvermindering

Datum laatste wijziging: 14 oktober 2020  |  Trefwoorden: Werkgevers, Afdrachtvermindering

Inhoud

 1. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
 2. Research & Development Aftrek
 3. Afdrachtvermindering SO
 4. e-Herkenning
 5. Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling
 6. Jurisprudentie afdrachtvermindering onderwijs
 7. Begroting 2015
 8. Naslag
 9. SO-afdrachtvermindering in 2015 omhoog
 10. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015
 11. Wijzigingen 2015
 12. Integratie WBSO en RDA in een SO-afdrachtvermindering
 13. Antwoorden op belangrijke WBSO-vragen
 14. MKB profiteert volop van innovatieregelingen
 15. Schrappen WBSO-categorie groot gemis
 16. WBSO aanvragen voor 2017 mogelijk vanaf 31 oktober
 17. Belastingplan 2017 / Amendement 34552-48
 18. SO-afdrachtvermindering 2017
 19. Afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers die eenjarig maatwerkopleidingstraject volgen
 20. MKB-ers halen kwart meer voordeel uit WBSO
 21. Diploma is bewijskracht afdrachtvermindering onderwijs
 22. Afdrachtvermindering onderwijs geldt ook voor deelkwalificatie
 23. Afdrachtvermindering 2018
 24. Afdrachtvermindering onderwijs: volledige HBO-opleiding niet vereist
 25. De S&O-afdrachtvermindering wordt in 2020 verhoogd  
 26. Voor afdrachtvermindering onderwijs hoeft niet de gehele hbo-opleiding te zijn gevolgd
 27. Ook afdrachtvermindering onderwijs werken bij inleenbedrijf
 28. Wijzigingen WBSO in 2020
 29. Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Doel van de WBSO is het bevorderen van speur- en ontwikkelingswerk (SO) in het bedrijfsleven door een fiscale stimulering. Projecten moeten zijn gericht op iets dat in technische zin nieuw is voor de aanvrager (bijv. de ontwikkeling van (onderdelen van) technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of programmatuur).

Wat de S&O aftrek betreft wordt u verwezen naar subparagraaf Aftrek Speur- & ontwikkelingswerk (tabellen)

Research & Development Aftrek

De Research & Development Aftrek (RDA) is een fiscale aftrek voor investeringen in Research & Development (R&D), die per 1 januari 2012 is ingegaan. De RDA moet het voor ondernemers nog aantrekkelijker maken speur- en ontwikkelingswerk (SO) uit te voeren. Voor de S&O-werkzaamheden die ondernemers verrichten in hun eigen onderneming krijgen zij reeds de aftrek speur- en ontwikkelingswerk. De loonkosten van eventuele werknemers die SO verrichten worden gefacilieerd via de Afdrachtvermindering- speur- en ontwikkelingswerk. De RDA is gericht op de SO-uitgaven van ondernemers die niet zien op arbeid, bijvoorbeeld investeringen in apparatuur en materialen. De RDA wordt als extra aftrekpost in aanmerking genomen bij de fiscale winstbepaling. De aftrek bedraagt in 2014 60% (2013: 54%) van de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voorheen Agentschap nl). vastgestelde kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O dat is erkend in een S&O-verklaring.

NB: De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen die R&D bevorderen, blijft onverminderd groot. Ondernemers gaven in 2013 bijna 6,5 miljard uit aan Research Development (RD). Dit is een toename van 10% ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de WBSO en RDA over 2013 (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 15 jul. 2014).

Wilt een werkgever vanaf 1 januari 2015 in aanmerking komen voor WBSO en/of RDA, dan moet hij dat uiterlijk voor 30 november 2014 aanvragen.

Afdrachtvermindering SO

Het percentage van de Afdrachtvermindering SO bedraagt in 2013 38%. Daarnaast loopt de eerste schijf tot een loonsom van € 200.000 (was € 150.000). Voor starters daalt het percentage van 50%. Ook wordt het uurloon afgerond op hele euro's. Het plafond van de Afdrachtvermindering SO daalt niet maar blijft € 14 miljoen. Ten slotte verdwijnt de zogeheten margeregeling1. Te hoge inschattingen vooraf van het aantal SO-uren moeten altijd gemeld worden en gecorrigeerd (ook al bedragen deze 10% of minder).

NB: Bedrijven die gebruik maken van de WBSO en de RDA moeten voldoen aan een aantal verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie. Ook moeten zij de realisatie melden van de S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven aan Agentschap NL. Het niet of niet tijdig melden van het aantal gerealiseerde S&O-uren kan onder meer leiden tot een boete voor de WBSO.

1 De btw-margeregeling is nog wel van toepassing op de levering van tweedehands goederen, kunst, antiek of verzamelingen (curiosa). De margeregeling houdt in dat je de btw niet over de omzet, maar over de winstmarge berekent: het verschil tussen in- en verkoopprijs. In principe moet de marge per artikel worden berekend, maar de mogelijkheid bestaat om de winstmarge per tijdvak vast te stellen, dit is de zogenaamde globalisatie.

e-Herkenning

Vanaf 1 juli 2014 heeft een werkgever een e-Herkenning nodig om een S&O-verklaring aan te vragen. Deze verklaring moet hij hebben om de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) of de research & developmentaftrek (RDA) toe te mogen passen. e-Herkenning is een digitale sleutel nodig om te kunnen communiceren met de overheid, zie www.e-Herkenning.nl.

Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling

De regering is voornemens de Afdrachtvermindering onderwijs met ingang van 1 januari 2014 afschaffen en vervangen door een niet-fiscale subsidieregeling.
De huidige regeling Afdrachtvermindering onderwijs geldt echter nog tot 31 december 2018, let op: Afdrachtvermindering 2018 geldt alleen over 2013.

De fiscale regeling voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden wordt vervangen door gerichte subsidies. Er komt een einde aan de Afdrachtvermindering onderwijs, zonder het oogmerk van de regeling te wijzigen een financiële stimulans voor bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden. In een brief aan de Kamer schrijft minister Bussemaker (OCW) dat de nieuwe regeling, die op 1 januari 2014 moet ingaan, dit najaar zal worden gepubliceerd.

Jurisprudentie afdrachtvermindering onderwijs

Gerechtshof 2015

In de door PwC gevoerde procedure heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs niet vereist is dat de volledige beroepsopleiding (dus ook deelkwalificatie) wordt gevolgd.

De Staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie tegen de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs bij deelkwalificaties, aldus Brief Staatssecretaris van Financiën, 27 januari 2015, nr. DGB/2015-44. 

Hoge Raad 2016

Volgen deelkwalificatie voldoende voor recht op afdrachtvermindering onderwijs. De Hoge Raad oordeelt dat X bv recht heeft op afdrachtvermindering onderwijs. Volgens de Hoge Raad is namelijk niet vereist dat een volledige beroepsopleiding moet worden gevolgd. De zaak wordt nog wel verwezen omdat moet worden onderzocht in hoeverre aan de administratieve voorwaarden is voldaan.

Begroting 2015

Voor de S&O afdrachtvermindering is in 2015 een budget van € 794 beschikbaar (tegenover een compensatie van de overschrijding in 2013, staat een verschuiving van middelen van de RDA naar de S&O en € 16 miljoen aan additionele middelen). Hierdoor kunnen de tarieven en schijven op het niveau van 2014 blijven.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

S&O-afdrachtvermindering in 2015 omhoog

In 2015 gaat het budget voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) omhoog. Het budget stijgt van € 38 miljoen naar € 794 miljoen. De tarieven, de loongrens en het plafondbedrag blijven gelijk.

In 2013 werd het budget van de S&O-afdrachtvermindering nog overschreden met een bedrag van € 76 miljoen. Om de overschrijding te compenseren, zou in 2015 daarom een lager budget beschikbaar moeten zijn. Dat het budget toch hoger uitpakt, is te danken aan twee besluiten:
 • Een deel van het beschikbare budget voor de Research & Development Aftrek (RDA), namelijk € 214 miljoen, wordt overgeheveld naar het budget voor de S&O-afdrachtvermindering.
 • Er is een eenmalige verhoging van € 16 miljoen van het budget voor de SO-afdrachtvermindering.
De tarieven van de eerste schijf (35%) en de tweede schijf (14%) blijven hetzelfde als in 2014. Ook het tarief van de eerste schijf voor starters blijft in 2015 50%. Aan het plafondbedrag verandert evenmin iets; dit blijft € 14 miljoen. (Bron: NOAB, 18 sept. 2014)

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze Nieuwsbrief gaat de Belastingdienst in op 'Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek vervalt', blz. 12.

Wijzigingen 2015

De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk zal worden beperkt tot werkgevers die voor hun eigen bedrijfsuitoefening Speur- & Ontwikkelingswerkzaamheden verrichten. Voor kennisinstellingen komt de afdrachtvermindering SO per 1 januari 2015 te vervallen, omdat de kennisinstellingen de subsidie niet altijd of onvoldoende doorgeven aan de opdrachtgevers.

Integratie WBSO en RDA in een SO-afdrachtvermindering

Het kabinet constateerde op basis van onderzoek dat het mogelijk is de WBSO en de RDA samen te voegen tot een geïntegreerde S&O-regeling waarbij het financiële voordeel wordt verrekend met de loonheffing. De datum van inwerkingtreding van de geïntegreerde regeling is 1 januari 2016.

De geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle R&D-kosten (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Om een goede overgang naar de geïntegreerde regeling te faciliteren zal RVO in 2015 het aanvraagprogramma voor de geïntegreerde regeling openstellen. De naam WBSO voor de afdrachtvermindering SO blijft, gezien de grote naamsbekendheid, bestaan.

De Tweede Kamer is kritisch over nieuwe WBSO-regeling. Een groot aantal partijen in de Tweede Kamer is bang dat de samenvoeging van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) ten koste gaat van het MKB omdat het maximum aan fiscaal voordeel verdwijnt met de nieuwe plannen. Het kabinet kondigde de samenvoeging van deze innovatieregelingen aan op Prinsjesdag.

Antwoorden op belangrijke WBSO-vragen

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) sinds 1994 niet meer weg te denken is uit de innovatie-agenda van bedrijven. PNO Consultants maakt overzichtelijk welke fouten vermeden moeten worden, dit doet zij in een aantal rubrieken:

 1. Welke medewerkers komen in aanmerking voor de WBSO?
 2. Let op bij de WBSO met stagiairs en afstudeerders
 3. Wanneer kunnen medewerkers beginnen met uren schrijven en administreren? (Bron: Accountancyvanmorgen, 28 apr. 2016)

MKB profiteert volop van innovatieregelingen

In totaal maakten vorig jaar 22.980 bedrijven gebruik van de innovatieregelingen van het ministerie van EZ om hun Research & Development (R&D) te bevorderen. Van de plannen voor innovaties die door deze bedrijven in 2015 zijn ingediend, werd 6,3 miljard euro goedgekeurd. Het gaat om 3,9 miljard euro loonkosten in het kader van de Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO) en 2,4 miljard euro niet-loonkosten vanuit de zogenoemde Research & Development Aftrek (RDA).

Schrappen WBSO-categorie groot gemis

Het schrappen van de categorie onderzoek naar een substantiële wijziging van een productiemethode of modellering van processen uit de WBSO-regeling - zie punten 12 en 14 van deze subrubriek - wordt door de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW gezien als een blunder van Henk Kamp. De minister van Economische Zaken moet deze beslissing in hun ogen herzien. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is deze regeling voor de loonkosten van speur- en ontwikkelingswerk van groot belang voor kleine bedrijven, en zien deze het schrappen van de categorie als groot gemis.

Daarnaast is het onbegrijpelijk dat de premie voor het gebruik van de Borgstelling voor het MKB (BMKB) wordt verhoogd. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat bedrijven de BMKB nodig hebben om bancair krediet te krijgen. De regeling heeft in de crisisjaren geld gekost vanwege het toegenomen aantal faillissementen, maar draait in normale omstandigheden binnen de begroting. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen de Tweede Kamer op de toegang tot financiering voor mkb-ondernemers niet moeilijker te maken. (Bron: CMweb, 18 okt. 2016)

WBSO aanvragen voor 2017 mogelijk vanaf 31 oktober

Vanaf 31 oktober 2016 kan er een WBSO-aanvraag ingediend worden voor 2017. Zelfstandig ondernemers kunnen op 1 januari 2017 nog een aanvraag indienen voor hun eigen S&O-uren. Dat meldt RVO.

Ondernemers die vanaf 1 januari 2017 voor hun werknemers gebruik willen maken van de WBSO, kunnen tot en met 30 november 2016 een aanvraag indienen.

Belastingplan 2017  / Amendement 34552-48

Vanaf 1 januari 2018 kunnen innovatieve starters (start ups) met een S&O-verklaring gemakkelijker aandelenoptierechten uitbetalen aan werknemers. Onder bepaalde voorwaarden hoeft slechts 75% als loon in aanmerking worden genomen. De vrijstelling bedraagt maximaal 25% van € 50.000.

SO-afdrachtvermindering 2017

Opzet SO-afdrachtvermindering

Er gelden twee schijven met een voordeelpercentage van 32% en 16%, afhankelijk van de totaal gemaakte SO-kosten en uren. De grens tussen de eerste en de tweede schijf ligt bij € 350.000 aan gemaakte kosten en uren. Het verhoogde starterspercentage van de eerste schijf is net zoals in 2016 40%.

Eindheffingsloon

Per 1 januari 2017 wordt het eindheffingsloon uitgesloten van het loonbegrip dat in het kader van de SO-afdrachtvermindering wordt gehanteerd voor de berekening van het gemiddelde uurloon. Hiermee vindt aansluiting plaats bij de praktijk.

Procedure boetes

Indien niet of niet-tijdig wordt voldaan aan de mededelingsplicht over het aantal bestede SO-uren of SO-kosten, wordt er een boete opgelegd. Per 1 januari 2017 geldt bij het opleggen van deze boetes een lichtere procedure dan de volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldende procedure.

(Bronnen: Ministerie van Financiën, dec. 2016 en Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz. 11)

S&O-verklaring vanaf 2017 overdraagbaar

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen werkgevers de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (SO-verklaring) overdragen aan een andere werkgever. Door een reorganisatie komt het helaas nog weleens voor dat een SO-verklaring - achteraf bezien - door de verkeerde werkgever is aangevraagd. De afdrachtvermindering moet dan worden terugbetaald.

Die financiële strop kan vanaf 2017 worden beperkt door de S&O-verklaring over te dragen aan de overnemende werkgever. De overnemende werkgever moet hiervoor een verzoek indienen bij het ministerie van Economische Zaken. (Bron: Fiscount, 14 feb. 2017)

Afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers die eenjarig maatwerkopleidingstraject volgen

Bijna 23.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97 procent uit het mkb, hebben vorig jaar een voordeel van 985 miljoen euro behaald met de innovatieregelingen WBSO en RDA. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken op basis van de jaarrapportage - FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2015 - die het ministerie van EZ heeft gepubliceerd.

In totaal maakten vorig jaar 22.980 bedrijven gebruik van de innovatieregelingen van het ministerie van EZ om hun Research & Development (R&D) te bevorderen. Van de plannen voor innovaties die door deze bedrijven in 2015 zijn ingediend, werd 6,3 miljard euro goedgekeurd. (Bron: MKB Ned, 2 juni 2017)

Diploma is bewijskracht afdrachtvermindering onderwijs

In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst op grote schaal bij bedrijven en instellingen de afdrachtvermindering onderwijs gecontroleerd. Dit heeft geleid tot tientallen bezwaar- en beroepsprocedures. Voor veel van deze procedures heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de bewijslastverdeling. Als een diploma of certificaat is uitgereikt, volstaat dat als bewijs dat de werknemer (het betreffende deel van) de opleiding heeft gevolgd, tenzij de inspecteur het tegendeel bewijst.

Volgens de Hoge Raad mag de Belastingdienst niet beoordelen of een opleiding, als deze is opgenomen in het Crebo-register, voldoet aan de eisen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (met andere woorden: of de opleiding voldoende inhoud heeft). Wel mag de inspecteur beoordelen of een werknemer de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk heeft gevolgd. Zoals gezegd, volstaat als bewijs hiervoor een diploma of deelcertificaat. Wanneer een diploma of certificaat is afgegeven, moet de inspecteur bewijzen dat de beroepspraktijkvorming toch niet is gevolgd (bewijzen is in dit geval een zware opgave en gaat verder dan aannemelijk maken).

Ten slotte mag de inspecteur ook controleren of de gevolgde beroepspraktijkvorming behoort tot een in het Crebo-register opgenomen beroepsopleiding. Overigens blijft er in uw procedure mogelijk discussie met de Belastingdienst over de vraag of (op tijd) aan de formele voorwaarden voor toepassing van de afdrachtvermindering is voldaan, en of uw werknemers de volledige beroepspraktijkvorming hebben gevolgd. De Hoge Raad heeft ruim anderhalf jaar geleden geoordeeld dat afdrachtvermindering ook mocht worden toegepast als alleen een deel van de beroepsopleiding is gevolgd.

De afdrachtvermindering onderwijs is een inmiddels vervallen fiscale regeling, die feitelijk een loonkostensubsidie was voor werkgevers die het praktijkgedeelte van een mbo- of hbo-opleiding voor hun werknemers verzorgden. Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. (Bron: PwC, 22 sep. 2017)

Afdrachtvermindering onderwijs geldt ook voor deelkwalificatie

Voor toepassing afdrachtvermindering onderwijs is niet meer vereist dan dat ter zake van deelkwalificaties een beroepspraktijkvorming is gevolgd die deel uitmaakt van de beroepsbegeleidende leerweg. Aldus de Hoge Raad in haar uitspraak van 20 oktober 2017.

Het ging om een driejarige opleiding Bedrijfsadministratief medewerker, mbo niveau 2. De inspecteur van de Belastingdienst legde een naheffingsaanslag op omdat de opleiding slechts een jaar was gevolgd. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat de werkgever die niet hoeft te betalen.

NB: De uitspraak van de Hoge Raad is een vervolg op bovenstaande alinea 'Afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers die eenjarig maatwerkopleidingstraject volgen'.

Afdrachtvermindering 2018

WBSO-mogelijkheden in 2018

Ondernemingen die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren, kunnen ook in 2018 weer in aanmerking komen voor de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, programmatuur of productieprocessen. Dit mogen ook relatief laagdrempelige ontwikkelingen zijn. Het belangrijkste criterium is namelijk dat hetgeen wat er ontwikkeld wordt, technisch nieuw is voor het ontwikkelende bedrijf. De ontwikkeling hoeft dus niet nieuw te zijn voor Nederland. Daarnaast is het van belang dat de personen die de ontwikkeling uitvoeren, op de loonlijst staan bij het ontwikkelende bedrijf.

Haalbaarheidsprojecten

De subsidieronde van de MIT-Haalbaarheidsprojecten wordt naar verwachting in april 2018 opengesteld. Innovatieve ondernemers kunnen dan weer subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, aangevuld met experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject en kan bestaan uit literatuuronderzoek, octrooionderzoek, marktverkenning of een concurrentieanalyse. Het subsidiebedrag voor deze regeling kan oplopen tot maximaal € 25.000 per aanvrager. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, dus informeer uw klanten tijdig!

Afdrachtvermindering onderwijs: volledige HBO-opleiding niet vereist

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden (30 januari 2018) heeft de rechtbank terecht beslist dat X bv recht heeft op de afdrachtvermindering onderwijs. De door de werknemers gevolgde onderwijseenheden behoren tot de deeltijdopleiding HBO bedrijfskunde die in het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) is geregistreerd. Dan is er sprake van een initiële1 opleiding aan een hogeschool.

1 Initieel: vanaf het begin

De S&O-afdrachtvermindering wordt in 2020 verhoogd

De S&O-afdrachtvermindering wordt verhoogd door het percentage van de tweede schijf in 2020 te verhogen van 14% naar 16%. Deze maatregel is genomen omdat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting per 2020 niet doorgaat.

Voor afdrachtvermindering onderwijs hoeft niet de gehele hbo-opleiding te zijn gevolgd

De Hoge Raad heeft in een casus over een hbo-opleiding geoordeeld dat voor de afdrachtvermindering onderwijs niet is vereist dat de gehele opleiding is gevolgd.

De afdrachtvermindering onderwijs is een inmiddels vervallen fiscale regeling (die een vermindering van de loonheffingen inhield), voor werkgevers die het praktijkdeel van een mbo- of hbo-opleiding voor hun werknemers verzorgden. Het arrest van de Hoge Raad geeft duidelijkheid over de toepassing van afdrachtvermindering onderwijs als een hbo-opleiding slechts gedeeltelijk gevolgd werd. (Bron: PwC, 27 nov. 2018)

Ook afdrachtvermindering onderwijs werken bij inleenbedrijf

De discussie ging onder meer over de vraag of in de praktijkopleidingsovereenkomsten moet worden vermeld bij welk bedrijf de beroepspraktijkvorming – en daarmee de begeleiding – feitelijk wordt uitgevoerd en of de inleenbedrijven feitelijk moeten zijn erkend door het kenniscentrum.

De Hoge Raad concludeert (22 februari 2019) dat uit de praktijkopleidingsovereenkomsten niet hoeft te blijken bij welk bedrijf de beroepspraktijkvorming feitelijk wordt uitgevoerd en dat ook niet van belang is of de inleenbedrijven feitelijk zijn erkend door een kenniscentrum. (Bron: Zeker Fiscaal, 25 feb. 2019)

Wijzigingen WBSO in 2020

Bedrijven kunnen vanaf 2020 sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019. De plannen zijn nog onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 15 sep. 2020)

De wijzigingen zijn:

 • Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de 'tussenmaand' bij het aanvragen. Ondernemingen met personeel moesten de WBSO-aanvraag altijd minimaal 1 volle kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode indienen. Vanaf 2020 kunnen bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO nog op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Uitzondering hierop zijn aanvragen voor een periode die ingaat op 1 januari. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december worden ingediend.
 • Vanaf 1 januari 2020 mogen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was 3 keer per jaar.

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. (Bron: Ministerie EZK, 15 mrt. 2020)

NB: De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel aan op 15 dec. 2020.


Ga terug naar rubriek Werkgeverslasten.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Werkgeverslasten    Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)