Wwb


1. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... gemeenten, die nu verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Door de samenwerking kan Met Werk een landelijk operationeel netwerk aan de gemeenten ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand (Wwb) Regels vanaf 1 januari 2015 Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Kostendelersnorm Straten ...

4. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

5. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

6. Gemeentelijke sociale dienst   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , ,
... en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ...

7. Jeugdwerkloosheid   28 november 2010
6 september 2019  |  , , , , ,
... Commissie versnelt aanpak jeugdwerkloosheid Het nieuwe solliciteren volgens Jobtease Uitvoering WWB voor jongeren niet optimaal Aantal voortijdig schoolverlaters daalt sterk Aanpak ...

8. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
19 december 2019  |  , , ,
... van de huishoudinkomenstoets¹ en de samenvoeging van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) met de WWB. ¹ In het kader van het Lente-akkoord is de huishoudinkomenstoets inmiddels weer afgeschaft. ...

9. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... doen op een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB). Voor meer informatie, zie site Overheid. Vanaf december 2011 wordt de AIO verlaagd voor ...

10. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

11. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

12. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

13. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

14. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

15. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... Verkleinen verschil werknemer en ZZP-er Sociale Zaken en Werkgelegenheid IOAZ afschaffen WWB (bijstand): alle uitkeringen verlagen met 10% punt WW: hoogte eerste twee maanden naar 70% ...

16. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

17. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

18. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

19. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

20. Participatiebaan   9 maart 2010
6 september 2019  |  , ,
... de VNG zich sterk maken voor een vermindering van het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Wwb, het aan het werk helpen van 35.000 niet-uitkeringsgerechtigden, het bestrijden van armoede ...

21. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... is de Participatiewet (PW) in werking getreden. Voorheen werd deze wet de Wet werk en bijstand (Wwb) genoemd en daarvoor de Algemene bijstandswet (Abw). Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger ...

22. Pensioen   27 februari 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... u gebruikmaken van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB). U vraagt dit aan bij de Sociale Verzekeringsbank. (Bron: Rijksoverheid) Nieuw besluit ...

23. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... of IOW), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil*) of bijstandsuitkering (WWB, WIK, IOAW, IOAZ) kreeg. De werknemer kan daarvoor een zogeheten doelgroepverklaring bij het ...

24. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014. De participatiewet voegt de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samen. Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in ...

25. Regeerakkoord 2012   7 oktober 2014
5 december 2015  |  ,
... wordt op 1 januari 2014 ingevoerd (later uitgesteld naar 1-1-2015); de Participatiewet voegt de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samen; het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in ...


Bekijk items: 1 tot 25 (54 totaal)