Benutten fiscale mogelijkheden

Datum laatste wijziging: 3 februari 2016

Op deze pagina wordt een aantal argumenten genoemd waarom flexibel belonen zowel voor de individuele werknemer als voor de werkgever interessant kan zijn of zelfs een must is.

Inspelen op persoonlijke situatie

De persoonlijke situatie van werknemers kan aanmerkelijk verschillen: niet alleen wat betreft de gezinssituatie – gehuwd of ongehuwd, met of zonder kinderen – maar ook de carrièreverwachting, de behoefte aan meer of minder vrije tijd en meer of minder pensioen sparen.
Omdat een aantal voorzieningen niet meer collectief is geregeld, wil de werknemer op basis van zijn persoonlijke situatie of wensen zelf keuzes maken.

Onbelaste vergoeding

Een aantal arbeidsvoorwaarden of voorzieningen mag (nog steeds) onbelast worden vergoed.
Het zonder meer betalen van deze fiscale voordelen zal een aanmerkelijke verhoging van de werkgeverslasten tot gevolg hebben. Dit is echter niet het geval wanneer de onbelaste vergoeding verruild wordt voor brutoloon of vakantietoeslag. Ook kunnen verlofdagen als bron gebruikt worden. Het voordeel voor de werknemer kan oplopen tot 52% of zelfs meer, en bovendien worden de werkgeverslasten in de vorm van premies hierdoor verlaagd, zie ook rubriek Lagere werkgeverslasten.
Voor minder krijgt de werknemer eigenlijk meer. Niet alleen doordat hij netto aanmerkelijk meer van het loon overhoudt of er feitelijk meer voor krijgt, maar ook doordat de werknemer zijn geld kan besteden aan zaken die hijzelf het interessantst vindt. Meer waar voor minder geld!

Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht

Om keuzes te kunnen maken zal de werknemer eerst op de hoogte gebracht moeten worden van alle arbeidsvoorwaarden en voorzieningen. De meeste werknemers zijn zich absoluut niet bewust van de waarde van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Door hier meer informatie over te geven zal ook meer inzicht en eventueel waardering ontstaan. Een Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht (PAO) of Personal Benefits Statement (PBS) zal zeker bijdragen aan de bewustwording, zie rubriek PBS.

In onderstaand overzicht wordt aangegeven, wat globaal het voordeel van verruilen is, omgerekend naar een bruto loonsverhoging, bij een maandloon van € 2.500.
Doel Bruto Netto voordeel % Bruto salaris
Telefoonkosten 960 394 2,3
Reiskosten 1.296 531 3,0
Studiekosten 2.000 820 4,6
Verhuiskosten 7.750 3.177 17,8
Beroepskosten 400 165 0,9

NB: Wanneer een medewerker per maand voor € 108 bruto aan reiskosten verruilt, geeft dat op jaarbasis een netto voordeel van € 531. Deze € 531 voordeel staat gelijk aan een salarisverhoging van 3,0%.

Werkkostenregeling (WKR)

In bovenvermelde tabel staat nog een paar voorbeelden van onbelaste vergoedingen, die nog steeds verstrekt mogen worden. Veel vergoedingen mogen echter, door het definitief worden van de WKR, niet meer onbelast worden vergoed. We noemen bijvoorbeeld: Bedrijfsfitness, Vakbondscontributie, Fiets, Kerstpakket, Telewerkplek.
Er is nog wel een mogelijkheid om via de Werkkostenregeling een onbelaste vergoeding te geven voor bijvoorbeeld de fiets en dan het bedrag (of een deel er van) te verruilen met een bruto looncomponent of de waarde van bovenwettelijk verlof.