Vakantiedagen (delen)    Formulier Actie 3 FM Serious Request 


Vakantiedagen (inleveren)

Datum laatste wijziging: 11 juli 2016  |  Trefwoorden: Vakantiedagen, Inleveren, Verjaren

Inhoud

  1. Afkopen
  2. Verjaren
  3. Flexibele arbeidsvoorwaarden
  4. Acties goede doel
  5. Belastingdienst
  6. Tegengestelde meningen

Vakantiedagen inleveren, bestaat dat?
Ja, onder meer:

Afkopen

Vakantiedagen mogen, met instemming van de werknemer, door de werkgever afgekocht worden. Het moet wel gaan om bovenwettelijke vakantiedagen. Hetzelfde geldt voor gespaarde vakantiedagen uit voorgaande jaren: het moet hier ook gaan om bovenwettelijke dagen. 

Verjaren

Vakantiedagen verjaren na vijf kalenderjaren* na de laatste dag van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Deze verjaringstermijn geldt uitsluitend de wettelijke vakantiedagen. In de praktijk zal de organisatie, alvorens de wettelijke vakantiedagen verjaard te verklaren, de werknemer in de gelegenheid moeten stellen de vakantiedagen op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vallen niet onder de wettelijke verjaringsregeling, bij CAO of intern reglement kunnen hierover (schriftelijke) afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat de dagen dat de werknemer niet werkt wegens ziekte, deze dagen als (bovenwettelijke) vakantiedagen worden aangemerkt.

* Bij CAO, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst mag een langere vervaltermijn worden vastgesteld. Een kortere vervaltermijn is niet toegestaan.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Als een werknemer deelneemt aan een cafetariasysteem kan hij vaak vakantiedagen kopen maar ook verkopen (inleveren). Hij levert daarvoor geld in of hij krijgt daarvoor geld. Ook hier gaat het uitsluitend om bovenwettelijke vakantiedagen.

NB: Voorbeelden van de waarde van verloftijd kan men lezen in 
Kosten verlofdag.

Acties goede doel

Het komt voor dat werknemers verlofuren/dagen inleveren en het bedrag dat dan vrijkomt, schenken zij aan een goed doel: voor de tsunami (2004) en voor Hati (2010). Over het vrijgekomen bedrag moet belasting worden afgedragen aan de Belastingdienst.

In het kader van deze hulpverlening aan de slachtoffers van Hati is een bijzondere regeling getroffen. De werkgever betaalt de eindheffing. Om te voorkomen dat werkgevers ingewikkelde berekeningen moesten maken, mocht in dit geval de werkgever de verschuldigde loonheffing over de waarde van de verloftijd eenvoudig berekenen. Dit deed de werkgever door de waarde van de opgegeven verloftijd te vermenigvuldigen met de factor 0,724. Voorbeeld: als de waarde van de opgegeven verloftijd 200 was, dan was daarover 145 loonheffing verschuldigd. 

Een ander voorbeeld zijn de acties van 3 FM Serious Request. Dj's zitten een week zonder eten opgesloten in het Glazen Huis om platen te draaien en geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Bekende Nederlanders komen langs. Het thema betreft vrijwilligers, meisjes en vrouwen die met seksueel geweld tijdens conflicten te maken kregen. De djs verlaten het huis op kerstavond. Dan wordt bekend hoeveel geld in totaal is ingezameld, de grens van 10 miljoen euro is (bijna) gehaald. Het Glazen Huis stond in 2014 in Haarlem, in 2015 in Heerlen en in 2016 (weer) in Breda.

Maar het kan ook gewoon belastingvrij: lees daarvoor

Belastingdienst

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over de verkoop van verlof wel belasting betaald moet worden. Al eerder schreef de redactie HR-kiosk dat deze constructie omzeild kan worden door de volgende legale regeling: 'De werknemer ziet af van een of meerdere verlofuren en tekent hiervoor een verklaring. Let wel het moeten wel bovenwettelijke verlofuren zijn. (Dat zijn de rechten van uren/dagen, die boven de 20 wettelijke dagen komen). De werkgever sponsort vervolgens het goede doel voor een gelijke waarde als waarvoor de medewerkers afstand doen.'

Dus nogmaals: de medewerkers verkopen geen dagen/uren, maar doen afstand hiervan. De werkgever sponsort het goede doel, dat ook aftrekbaar is van de winst. (Bron: Andries F. Bongers) Zie ook:

NB: Ga naar het formulier,
afdrukken, werknemer en werkgever vullen het formulier in, werkgever onderneemt actie, partijen bewaren een kopie.

Tegengestelde meningen

Waar werkgevers vaak een voorstander zijn dat werknemers het teveel aan vakantiedagen (deels) afkopen, zijn werknemers minder enthousiast. Werknemers willen allereerst zelf kunnen beslissen bovenwettelijk vakantiedagen al of niet af te kopen. En verder wijzen zij er op dat over de verkoopsom veelal meer loonbelasting verschuldigd is, met andere woorden: er blijf te weinig over. 

Inhoudsopgave:

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Vakantiedagen (delen)    Formulier Actie 3 FM Serious Request