Print Print    E-mail E-mail    RSS RSS
 Vakantiedagen (wijzigingen vanaf 2012)    Vakantietoeslag 


Vakantiedagen (ziekte)

Als een werknemer ziek wordt, gelden er enkele bijzondere regels voor de opbouw van vakantierechten. In eerste instantie gaat de opbouw meestal gewoon door. Het recht op vakantiedagen vervalt bij ziekte als de werknemer zich schuldig maakt aan overtreding van de regels rond ziekte. Dit is het geval als:
• de ziekte veroorzaakt is door grove nalatigheid of opzet van de werknemer;
• de ziekte onnodig wordt gerekt;
• de zieke werknemer belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand heeft verzwegen toen hij werd aangenomen;
• de zieke werknemer door de werkgever aangeboden passend werk weigert.

In het Burgerlijk Wetboek staat geschreven dat de opbouw van de wettelijke vakantiedagen bij langdurige arbeidsongeschiktheid beperkt wordt tot de laatste zes maanden van de ziekte (7:635, lid 4 BW). Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (januari 2009) verbiedt het voorstaande, zieke werknemers blijven vakantiedagen opbouwen, ongeacht de duur van hun ziekte. De uitspraak van het Europese Hof geldt alleen voor het wettelijk minimum aantal vakantiedagen, bovenwettelijke vakantiedagen mogen na zes maanden arbeidsongeschiktheid wel vervallen. Omdat het in dit geval gaat om een richtlijn, zal op termijn de Nederlandse wetgeving moeten worden aangepast, wanneer dit gebeurt is nog onduidelijk. Meer over dit onderwerp is te vinden in paragraaf Europese richtlijnen en verordeningen.

Het Europees Hof van Justitie heeft zich in dezelfde zin (september 2009) uitgelaten: 'wie ziek wordt tijdens zijn vakantie, heeft het recht deze vakantie op een later tijdstip alsnog op te nemen.' Formeel gaat het hier om de wettelijke en niet om de bovenwettelijke vakantiedagen. Als een werkgever de bovenwettelijke vakantiedagen in geval van ziekte wil inhouden, doet hij er verstandig aan dit tevoren (liefst schriftelijk) vast te leggen.

Omzetten ziektedagen in vakantiedagen
Het is normaal gesproken niet toegestaan om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen, de werknemer moet daarvoor toestemming voor geven. Een uitzondering op deze regel is als bij CAO of (schriftelijke) overeenkomst eerder is vastgelegd dat (een aantal) ziektedagen kan worden aangemerkt als vakantiedagen. Een belangrijke voorwaarde voor het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen is dat de werknemer het wettelijk minimumaantal vakantiedagen behoudt. Een werknemer heeft recht op minimaal vier keer het aantal werkdagen per week aan vakantie. Het aanmerken van ziektedagen kan dus alleen met betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen.

Als een werknemer in zijn ziekteperiode op vakantie gaat, dan mag de werkgever ook zonder toestemming van de werknemer vakantiedagen in mindering brengen. Wel moet de werknemer echt van vakantie hebben genoten en het moet om bovenwettelijke vakantiedagen gaan. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn die vakantiedagen die de werknemer extra krijgt bóvenop het wettelijke minimumaantal van 20 dagen bij een fulltime dienstverband.

Ziekmelding tijdens vakantie
Meldt een werknemer zich vooraf of tijdens zijn vakantie ziek, dan mogen de wettelijke ziektedagen niet als vakantiedagen worden geboekt. Organisaties kunnen regels opstellen voor het tijdig melden van de ziekte en een verklaring van een arts eisen.

Ziektedagen ruilen tegen vakantiedagen
Ziektedagen mogen tegen bovenwettelijke vakantiedagen worden geruild, voorwaarde is dat deze afspraak tevoren is gemaakt en schriftelijk is vastgelegd.
 
Kan zieke werknemer met vakantie gaan?
In vervolg op de voornoemde wetgeving kan een werknemer wel op vakantie gaan. Sterker, de nieuwe vakantiedagenwetgeving stelt dat van de werkgever mag worden verwacht dat hij de zieke werknemer stimuleert met vakantie te gaan. Bij de gesprekken over de re-integratie moet de vakantie aan de orde komen. Alleen als een eventuele vakantie het herstel van de werknemer belemmert, kan de werkgever in overleg met de bedrijfsarts, de vakantieaanvraag van de werknemer weigeren.

Zie ook paragraaf Vakantiedagen (wijzigingen vanaf 2012).

Uitbetaling vakantiedagen na periode ziekteverzuim
Het gerechtshof in Den Haag heeft op 15 oktober 2013 twee werknemers in het gelijk gesteld die de Nederlandse Staat aansprakelijk hadden gesteld, omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid schade hebben geleden op het punt van de opbouw van vakantiedagen. Op grond van de destijds geldende Nederlandse wet was de opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid beperkt. Die beperkte opbouw is in strijd met de Europese Richtlijn 2003/88/EG. Bij het einde van het dienstverband met hun werkgever werden er daarom te weinig vakantiedagen afgerekend. De werknemers hadden de Staat aangesproken voor schade die zij daardoor leden.

(Bron: Rechtspraak, 17 okt. 2013)

NB: De Nederlandse staat legt zich niet neer bij de uitspraak van het gerechtshof over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, daarom gaat de staat bij de Hoge Raad in cassatie.

Rijk aansprakelijk voor tekort vakantiedagen
De overheid is aansprakelijk voor de schade die werknemers hebben geleden, omdat zij slechts gedeeltelijk vakantiedagen opbouwden tijdens hun verzuim. Dat is het oordeel van het gerechtshof in Den Haag in een zaak waarin twee werknemers de overheid voor de rechter sleepten.

Bron: HR Rendement, 28 okt. 2013)

Waarde vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst lager in geval van zieke werknemer
Hoe moeten openstaande vakantiedagen worden uitbetaald bij einde arbeidsovereenkomst als deze zijn opgebouwd tijdens ziekte? Gelijk aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van 70% of 100% van het eerder overeengekomen loon? De Rechtbank Zeeland-West-Brabant was hier duidelijk in, namelijk het volledige loon wat de werknemer had ontvangen als hij had gewerkt (inclusief alle beloningscomponenten), dus 100%.

(Bron: BDO, 23 jul. 2014)

Vakantiedagen (ziekte) is een subparagraaf van paragraaf Vakantiedagen (arbeidsrecht), ga terug naar Vakantiedagen (arbeidsrecht).


 Vakantiedagen (wijzigingen vanaf 2012)    Vakantietoeslag