HR-kiosk is een initiatief van 


Beste HR-kiosk lezer,
Onderstaand treft u een aantal wijzigingen in HR-Kiosk aan, die mogelijk voor uw organisatie van belang kunnen zijn.

Deze maand bereikt HR-Kiosk meer dan 200.000 unieke bezoekers. U kunt gebruik maken van ons bereik voor verschillende doeleinden.  
Meer informatie over adverteren e.d.

Verder brengen wij onder uw aandacht, dat op donderdag 13 oktober 2011,
13.30-17.00 uur.
Locatie AFAS Leusden het jaarlijkse Seminar met alle veranderingen van de wetgeving gaat plaatsvinden.
Deelname is kosteloos.

In het prachtige Da Vinci Theater in Leusden zijn 250 plaatsen, maar gelet op de deelname en het interessante programma (niet alleen wat, maar ook hoe?) is het theater zo vol.

Dus nu hier opgeven.


Workshop over de Werkkostenregeling
Verder attenderen wij u graag op de 6e interactieve Workshop over de Werkkostenregeling. Maximaal aantal deelnemers is 7.

Meer informatie.


Uniformering loonbegrip
Akkoord Eerste Kamer met wetsvoorstel Uniformering loonbegrip
Het heeft lang geduurd, maar dit wetsvoorstel is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Vooral belangrijk is dat voor alle loonheffingen één grondslag zal gelden. Waarschijnlijk treedt de wet per 1 januari 2013 in werking.

Meer informatie.


Pensioenakkoord
Op 10 juni 2011 bereikten de sociale partners een akkoord dat grote gevolgen voor de AOW en bedrijfspensioenen heeft. Van een echt akkoord is geen sprake omdat FNV Bondgenoten en Abvakabo dwars liggen. Minister Kamp zet door, eind juni 2011 heeft hij aan de Tweede Kamer het voorontwerp van de Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW gezonden. De inhoud van het pensioenakkoord, de perikelen daarom heen en ons commentaar leest u in paragraaf Pensioenakkoord.

Meer informatie.


Melkertbanen
Nu anno 2011 de zogeheten melkertbanen (gesubsidieerde arbeid) definitief tot het verleden behoren, besteden wij kort aandacht aan iets wat de gemoederen lang heeft bezig gehouden.

Meer informatie.


Groei AOW-uitkeringen
De voorstellen om tot een aangepast pensioenstelsel te komen en waarbij onder meer de ingangsdatum pensioen wordt verlegd, heeft mede te maken met de niet te stuiten groei van het aantal pensioengerechtigden. De eerste golf van de babyboomers (geboren direct na de oorlog) is voor het eerst zichtbaar in de cijfers.

Meer informatie.


Arbeidsmarkt
Regelmatig komen we het begrip ‘arbeidsmarkt’ tegen. In een nieuwe subparagraaf Arbeidsmarkt, onderdeel van paragraaf Arbeid, gaan we hier dieper op in.

Meer informatie.


BTW-aftrek leaseauto’s gewijzigd
Om zeker te zijn de BTW-heffing over het privégebruik van de leaseauto per 1 juli 2011 doorgang vindt, wordt de tekst van deze heffing aangepast.

Meer informatie


Berekening partnertoeslag vereenvoudigd
De berekening van het recht op een toeslag voor mensen waarvan de partner is overleden wordt per direct vereenvoudigd.

Meer informatie.

Loonbeslag bij niet-betalen premie zorgverzekering
Personen die deze premie niet betalen, kunnen te maken krijgen met een loonbeslag.

Meer informatie.


Bijverdienen door studenten en scholieren
De betreffende paragraaf is uitgebreid met de (maximale) bijverdiensten in verband met kinderbijslag en studiefinanciering.

Meer informatie.


Belastingplan 2012
Vooruitlopend op het Belastingplan 2012 heeft Staatssecretaris Weekers de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer aangegeven welke onderdelen uit de Fiscale agenda zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2012. Ook maatregelen betreffende de kinderopvang en leaseauto’s worden genoemd.

Meer informatie.


Uitbreiding doelgroep re-integratieverplichtingen
Vanaf 1 juli 2011 is de doelgroep onder meer uitgebreid met personen die ziek zijn door zwangerschap of bevalling.

Meer informatie.


Vrij te laten bedrag Ziektewetuitkering
Vanaf 1 juli 2011 wordt inkomen dat een werknemer verdient en ook een Ziektewetuitkering ontvangt voor een deel vrijgelaten.

Meer informatie.


Aanscherping regels voor arbeidsmigratie buiten Europa
Het wordt steeds moeilijker om een tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers te krijgen. De reden is dat aan Nederlandse personen met een uitkering voorrang wordt gegeven.

Meer informatie.


Wetgevingskalender
In de Nieuwsbrief van 7 juni 2011 schreven wij dat in de diverse paragrafen de wetsvoorstellen en de fase waarin zij verkeren, voortaan worden vermeld. Omdat er behoefte is om op internet gemakkelijk geldende wetten en wetsvoorstellen in te zien, is hoofdstuk Veranderingen uitgebreid met paragraaf Wetgevingskalender.

Meer informatie.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik hier om u af te melden.