Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
WAA Wet Aanpassing Arbeidsduur
WAADI Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs
WAGA Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid
WAI Work Ability Index
WAJONG Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
WALVIS Aansluitingswet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In de Sociale verzekeringen
WAMIL Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Militairen
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheid
WAS Wet aanpak schijnconstructies
WAV Wet Arbeid Vreemdelingen
WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
WAZO Wet Arbeid en Zorg
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
WEA Werkgevers Enquête Arbeid
WED Wet op de economische delicten
WEOR Wet op de Europese ondernemingsraden
Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Wet Finflo Wet financiering loopbaanonderbreking
Wet FINLO Wet financiering loopbaanonderbreking
Wet IB Wet inkomstenbelasting
Wet SAMEN Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden
Wet WALVIS Aansluitingswet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In de Sociale verzekeringen
WEV Waarde in het economische verkeer
WFSV Wet Financiering Sociale Verzekeringen
Wfw Wet flexibel werken
WGA Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
WGB Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid
WGBH/CZ Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte
WGBL Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij de arbeid
WhEK Wet herziening exportbeperking kinderbijslagen
Whk Werkhervattingskas
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WID Wet op de Identificatieplicht
Wij Wet Investeren In Jongeren
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKA Wet Koppeling met Aanpassingsmogelijkheden
WKO Wet KinderOpvang
WKR Werkkostenregeling
WLZ Wet langdurige zorg
WMCO Wet Melding Collectief Ontslag
WMK Wet op de Medische Keuringen
WML Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
WMM Wet Modern Migratiebeleid
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMS Wet medezeggenschap op scholen
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke -en semipublieke sector
WO Wetenschappelijk onderwijs
WOA Wet Onderscheid Arbeidsduur
WOB Wet openbaarheid van bestuur
WOBOT Wet Onderscheid Onbepaalde en Bepaalde Tijd
WOPT Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WOR Wet op de ondernemingsraden
WPB Wet Bescherming Persoongegevens
WPR Wet Persoonsregistraties
WRR Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTCG Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten
WTL Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen
WTL Wet Tegemoetkoming Loondomein
WTV Werktijdverkorting
WUL Wet uniform loonbegrip
WULBZ Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
WVA Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen
WVBW Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WVP Wet Verbetering Poortwachter
WVPS Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
WWNV Wet Werken Naar Vermogen
WWZ Wet Werk en Zekerheid