Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
VAR Verklaring arbeidsrelatie
VCA De VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers, of kortweg Veiligheid Checklist Aannemers (VCA),
VCP Vakcentrale voor Professsionals
VCR Voortschrijdend Cumulatief Rekenen
VeReFi Verzuim Re-integratie en FinanciŽn
VGPG Verklaring geen privegebruik
VGW Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
VLZ Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen
VNO-NCW Fusie van het Verbond Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het kleinere Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), dat werkte op christelijke grondslag.
VOG Verklaring omtrent het gedrag
VPL Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
VPO Vereniging Payroll Ondernemingen
VSV Voortijdig schoolverlater
VT Vakantietoeslag of vakantiegeld
VUT Vervroegde uittreding
VVT Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
VVV Vrije vergoedingen en verstrekkingen
Vw Vreemdelingenwet 2000
VWNW Van Werk Naar Werk regeling voor o.a. overtollig verklaarde Rijksambtenaren
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport