Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
S&O Speur- en Ontwikkelingswerk
SAAS Software as a Service
SAR's Stock appreciation rights
SCOOR Stichting Certificatie Opleiding Ondernemingsraden
SCP Sociaal Cultureel Planbureau
SDS Stichting Dienstverlening Samenwerkingsverband
SEPA Single Euro Payments Area
SER Sociaal Economische Raad
SFB Structureel Functioneel Beperkt
SFT Stichting Financiele Toetsing
SGI Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen
SHO Samenwerkende Hulp Organisaties
SIOD Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SNA Stichting Normering Arbeid
SNCU Stichting naleving cao voor uitzendkrachten
Sofi-nr Sociaal-Fiscaal nummer
SSC Shared Service Centers
StiPP Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
StvdA Stichting van de Arbeid
SUWI Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
SV Sociale verzekeringen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVWW Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers
SW Sociale werkvoorziening
SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid