Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
CAK Centraal Administratie Kantoor
CANS Complaints of arms, neck, and shoulder
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAR Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling
CAR-UWO Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling - Uitwerkingsovereenkomst (CAO gemeenteambtenaren)
CBM Commissie Bevordering Medezeggenschap
CBP College Bescherming Persoonsgegevens
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEDEO Centrum voor documentatie en informatie over bedrijfsexterne opleidingen
CGB Commissie Gelijke Behandeling
CHRP Certified HR Professional (initiatief NVP)
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CKA Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CPB Centraal Plan Bureau
CREBO Centraal Register Beroepsopleidingen
CRF Corporate Research Foundation
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
CRvB Centrale Raad van Beroep
CSV CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering
CWI Centrum voor Werk en Inkomen