Lerarentekort    Opleidingen termen en begrippen 


Leren lang leven

Datum laatste wijziging: 29 juli 2020  |  Trefwoorden: Opleidingen, Leven lang leren

Inhoud

 1. Inschrijving lerarenregister
 2. Levenlanglerenkrediet
 3. Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) en Persoonlijke Ontwikkelrekening
 4. Scholingsaftrek afhankelijk van leeftijd niet discriminatoir
 5. Werkgever vreest opleiden voor de concurrent
 6. Leven lang leren volwassenen, een op de vijf 
 7. Onderzoek Panteia naar leven lang ontwikkelen
 8. Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
 9. Individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden
 10. Jezelf ontwikkelen in coronatijd
 11. Gratis training aan 1000 coronawerklozen
 12. Subsidie beschikbaar voor ontwikkeladviezen

Inschrijving lerarenregister

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en op het bekostigd mbo worden straks verplicht zich te registreren in het lerarenregister. Tot 2017 is dat nog vrijwillig. Het ministerie van Onderwijs wil er op deze manier voor zorgen dat zij zo aan hun professionele ontwikkeling blijven werken. Zie de Wet op het lerarenregister (pdf).

NB: zie alinea 32: 'Verplicht lerarenregister jaar uitgesteld'

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.
U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet u een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt u 1 jaar extra.

U kunt per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Voor 2017-2018 is het wettelijk collegegeld € 2.006,04 en het lesgeld € 1.137,-.

De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit. Het is aan te vragen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar staan ook de voorwaarden voor de aanvraag. Zo moet een werknemer 30 jaar of ouder zijn om een opleiding aan mbo, hbo of universiteit aan te vragen. Werknemers jonger dan 30 jaar kunnen krediet aanvragen voor een 2e opleiding aan hbo of universiteit of een deeltijdopleiding.

De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Het krediet wordt aangevraagd voor de duur van een opleiding. Voor het krediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op Levenlanglerenkrediet stopt, start de terugbetaling per 1 januari van het daaropvolgende jaar. De rente staat dan telkens voor 5 jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Vanaf 1 januari 2019 heeft het levenlanglerenkrediet geen invloed meer op de hoogte van de Wajong 2010-uitkering of het recht op de Wajong 2015-uitkering. (Bron: UWV, 20 dec. 2018)

Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) en Persoonlijke Ontwikkelrekening

De veranderende arbeidsmarkt vraagt van werkenden dat zij hun vaardigheden voortdurend blijven ontwikkelen. ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen daarom met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. Lees: Aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen.

(Bron en meer: Flex Nieuws, 28 mrt. 2017)

Scholingsaftrek afhankelijk van leeftijd niet discriminatoir

De Nederlandse belastingregeling op grond waarvan personen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt de scholingsuitgaven volledig in aftrek kunnen brengen, terwijl dit recht op aftrek beperkt is voor personen die deze leeftijd al hebben bereikt, is niet in strijd met het discriminatieverbod. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad op 19 mei 2017 in navolging op de uitspraak van het Europese Hof.

Werkgever vreest opleiden voor de concurrent

Meer dan de helft van de Nederlandse werkenden (55%) denkt dat werkgevers terughoudend zijn met investeren in scholing omdat ze vrezen hun werknemers op te leiden voor de concurrent. Dit blijkt uit onderzoek van HR-riskconsultant Robidus onder ruim duizend werkende Nederlanders.

Ook de AWVN maakt zich zorgen over de investering in kennis. De CAO’s die in 2018 worden afgesloten, zijn volgens de werkgeversvereniging te weinig gericht op de toekomst. Er wordt veel te weinig afgesproken over investeringen in de kwaliteit van de beroepsbevolking voor de lange termijn. Voor zover in CAO’s wél toekomstgerichte afspraken worden gemaakt, zijn die vooral kostenverhogend.’ (Bron: PW, 6 jul. 2018)

Leven lang leren volwassenen, een op de vijf 

In 2017 volgden ruim 1,7 miljoen personen van 25 tot 65 jaar enige vorm van scholing. Het gaat zowel om formeel onderwijs, zoals een opleiding in het mbo of hoger onderwijs, als om cursussen en workshops. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS over scholing van volwassenen.

In vergelijking met andere EU-landen volgen in Nederland relatief veel volwassenen onderwijs: ruim 19 procent in 2017. Alleen in de Scandinavische landen is dit aandeel nog groter. In Zweden volgen ruim drie op de tien volwassenen een opleiding of cursus, gevolgd door Finland en Denemarken. Nederland maakt met Frankrijk de top vijf compleet. (Bron: CBS, 20 nov. 2018)

Onderzoek Panteia naar leven lang ontwikkelen

De Tweede Kamer heeft Panteia gevraagd om in kaart te brengen wat de belemmeringen zijn bij burgers om zich te blijven ontwikkelen, en om oplossingen aan te dragen. Het bureau heeft daarvoor onderzoek gedaan in verschillende doelgroepen: lager en middelbaar opgeleiden, flexkrachten en alleenstaande moeders.

Uiterst korte samenvatting (van HR-kiosk) van de aanbevelingen van Panteia:
 • Mensen beseffen dat het belangrijk is om zich te blijven ontwikkelen.
 • In de praktijk gaat de aandacht en energie vaak naar in hun ogen andere meer urgente zaken.
 • Door eerdere ervaringen hebben veel mensen geen positief beeld van het onderwijs.
 • Panteia beveelt een meer flexibele situatie inzake het blijvend ontwikkelen aan. Creëer een leercultuur en faciliteer andere manieren van leren
 • Sluit aan bij datgene wat mensen bezig houdt zoals persoonlijke groei en vrijwilligerswerk.
 • Gebruik rolmodellen. Wanneer iemand ziet dat een collega of vriend een cursus volgt, komt hij sneller in actie.
 • Eventuele persoonlijke problematiek moet eerst worden opgelost en het leren moet op maat zijn. Dit kan een onafhankelijke loopbaancoach doen.

Lees Belemmeringen Leven Lang Ontwikkelen van 11 maart 2019 

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

De fiscale scholingsaftrek gaat vervallen en wordt vervangen door het zogeheten STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1000 tot € 2000 per persoon. Het geld kan gebruikt worden voor het halen van bijvoorbeeld een mbo-opleiding, het volgen van een cursus of het halen van een certificaat.

Wie een opleiding wil doen, hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en moet tegelijkertijd misbruik tegengaan.

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer. (Bron: Min. SZW, 3 juni 2019)

Meer nieuws en achtergronden: zie Het Stap-budget komt eraan!

Individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden

Er moet een systeem komen van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden. Dat vinden VNO-NCW, MKB-Nederland, mbo Raad en NRTO (27 juni 2019).

Volgens de voorstellen zouden alle werkenden en werkzoekenden met minimaal een startkwalificatie en die minimaal twee jaar zijn uitgeschreven uit het reguliere onderwijs of ouder zijn dan 27 jaar leerrechten toegekend moeten krijgen. De hoogte van die leerrechten is gelijk aan de kosten van een universitaire opleiding minus de opleiding die men al gevolgd heeft. Deze leerrechten kan men vervolgens besteden bij door de overheid erkende onderwijsinstellingen, publiek of privaat.

Uit een doorrekening van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat geld steken in een systeem van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden loont: het kabinet verdient de eigen investeringen dubbel en dwars terug. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en het terugdringen van inkomensongelijkheid; de sociale zekerheidslasten dalen omdat minder werkzoekenden er gebruik van hoeven maken en de belastingopbrengsten nemen toe doordat de gemiddelde jaarinkomens van werkenden stijgen.

Jezelf ontwikkelen in coronatijd

Een groot deel van Nederland zit noodgedwongen thuis. Niet fijn, maar ook een uitgelezen kans om bij te leren. De SER (22 apr. 2020) noemt een aantal cursussen die digitaal kunnen worden gevolgd, soms zelfs gratis.

NB: Uit de European Skills Index van Cedefop – het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, een agentschap van de EU – blijkt dat Nederlandse werkenden op dit gebied niet zo hoog scoren. Verbetering van de digitale vaardigheden van werkend Nederland is dan ook een speerpunt van de actieagenda LLO van de SER.

Gratis training aan 1000 coronawerklozen

Arbeidsbemiddelaar Olympia wil Nederland helpen bij het aanpakken van de coronacrisis door 1000 werkzoekenden een gratis training aan te bieden.

Het gaat om trainingen voor functies waar in de 1,5 meter-economie langdurig vraag naar zal zijn, zoals Logistiek medewerker, Orderpicker, Magazijn medewerker en Klantenservice medewerker.

Kandidaten die hun mogelijkheden willen verkennen kunnen contact opnemen via de website van Olympia (30 apr. 2020)

Subsidie beschikbaar voor ontwikkeladviezen

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. In veel sectoren ligt het werk al een paar maanden (gedeeltelijk) stil. Met als gevolg dat veel mensen hun inkomen kwijt dreigen te raken of al kwijt zijn. Daarom komt het kabinet met een tijdelijk crisispakket waarvoor 14 miljoen euro beschikbaar is voor ontwikkeladviezen. Later dit jaar zal er vanuit hetzelfde crisispakket nog geld beschikbaar komen voor online scholingsmogelijkheden. 

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven investeren in je ontwikkeling. De veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om aanpassingsvermogen. Door te zorgen dat je je positie op de arbeidsmarkt verbetert kun je werken aan een duurzame inzetbaarheid. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in je ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden. Dit om te voorkomen dat je straks veel moeite hebt om weer aan de slag te komen. (Bron: Carincompaancoaching.nl, juli 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Lerarentekort    Opleidingen termen en begrippen