Ziektewet (ZW)    Premie ZW 


Eigenrisicodrager ZW

Datum laatste wijziging: 14 april 2018  |  Trefwoorden: Eigenrisicodrager, Ziektewet, UWV, Arbeidsinactiviteit

Inhoud

 1. Eigen risico of verzekeren
 2. Digitale melding
 3. Garantieverklaring eigenrisicodragerschap voor de ZW vervalt
 4. Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014
 5. UWV verlengt periode gratis berekening ERD ZW dagloon
 6. Terugkeer naar UWV betekent hogere ziektewetpremie
 7. Verplichte winkelnering UWV dreigt voor Ziektewet en WGA
 8. UWV geeft bankgaranties terug aan eigenrisicodragers voor de Ziektewet
 9. Meer informatie
 10. Naslag
 11. Zelf Ziektewet betalen aan werknemer met AOW-leeftijd
 12. Sanctie voor eigenrisicodrager Ziektewet
 13. Melden incident van agressie of ernstige misdraging
 14. Aanvragen eigenrisicodragerschap 2018 uiterlijk per 1 oktober 2017

Eigen risico of verzekeren

De werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de ZW. Dat betekent dat hij zelf het risico draagt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid van uw ex-werknemers die bij ziekte nog recht hebben op een ZW-uitkering, of dat de werkgever dit geheel of gedeeltelijk particulier verzekert. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt de werkgever een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie.

De werkgever kan slechts eigenrisicodrager voor de ZW worden als hij daartoe tijdig een verzoek bij de Belastingdienst heeft ingediend. De Belastingdienst geeft vervolgens een beschikking af. Is die beschikking er niet, dan kan dat bij geconstateerde fouten leiden tot aanzienlijke correcties en naheffingen met boete.

Digitale melding

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen hun ziekte digitaal melden bij het UWV. Deze digitale meldingen kunnen gedaan worden via Digipoort. Volgens het UWV zorgt het digitaal melden voor minder fouten, minder wachttijd en minder handelingen.

Het UWV meldt dat gebruikers van Digipoort vanaf eind september 2015 een verbeterd overzicht (recapitulatie) van hun verzuimmeldingen ontvangen. De vormgeving is verbeterd en er komt één overzicht met alle meldingen.

Garantieverklaring eigenrisicodragerschap voor de ZW vervalt

Op 31 augustus 2012 heeft de Belastingdienst in een nieuwsbericht op www.belastingdienst.nl bekendgemaakt dat werkgevers geen garantieverklaring meer mee hoeft te sturen met een aanvraag om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ZW). Daarbij maakte de Belastingdienst het voorbehoud dat de Eerste Kamer nog akkoord moest gaan met het wetsvoorstel voor aanpassing van de ZW. Inmiddels heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2013 vervalt hiermee de garantieverklaring.

Is de werkgever al eigenrisicodrager voor de ZW? Dan krijgt hij van de Belastingdienst een brief waarin staat wat de gevolgen van de wetswijziging voor hem zijn.

Let op!
De garantieverklaringen voor 2012 en eerder blijven gelden. Dat betekent dat de kredietinstelling of verzekeraar van de werkgever voor die jaren garant blijft staan voor de ZW-uitkeringen.

Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014

Door de modernisering van de Ziektewet worden de premies voor de Ziektewet van flexwerkers vanaf 2014 op een andere manier vastgesteld. Voor flexwerkers die vanaf 2012 na beëindiging van hun dienstverband een Ziektewetuitkering kregen, geldt dat deze aan de werkgever wordt doorbelast in de gedifferentieerde premies van 2014 en latere jaren.

Als werkgevers besluiten om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, dan moeten zij vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

UWV verlengt periode gratis berekening ERD ZW dagloon

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen tot 1 januari 2014 het dagloon gratis laten berekenen door UWV. Ook kunnen ze gegevens die nodig zijn voor deze berekening gratis aanvragen. De gratis dagloonberekening was eerst alleen mogelijk van 1 juni tot 1 november. Deze periode is nu met 2 maanden verlengd. UWV berekent het dagloon gratis, omdat eigenrisicodragers weinig tijd hadden om zich voor te bereiden op de nieuwe regels over de berekening van het dagloon. Deze regels gingen in op 1 juni 2013 en zijn het gevolg van het nieuwe dagloonbesluit.

De dagloonberekening kan men aanvragen met het formulier Beoordeling hoogte Ziektewetuitkering ERD.

Terugkeer naar UWV betekent hogere ziektewetpremie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt de Ziektewetpremies voor bedrijven die terugkeren bij het UWV, nadat ze enkele jaren zelf het risico op ziek personeel hebben gedragen. De bewindsman doet dat om te voorkomen dat werkgevers alleen vanwege de lage premies terugkeren van het private naar het publieke stelsel. De ‘terugkeerpremie’ gaat in op 1 januari 2015, maar geldt voor alle bedrijven die vanaf nu overstappen van eigenrisicodragerschap naar UWV, schrijft Asscher in zijn brief van 20 maart jl. aan de Tweede Kamer.

NB: De ZW kent twee vaste overstapmomenten: 1 januari en 1 juli. Een grote werkgever die na twee jaar van eigenrisicodragerschap ZW terugkeert naar het UWV betaalt momenteel de minimumpremie (0,14% in 2014), terwijl direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan die ten laste van het UWV komen. Als de terugkeerpremieregeling ZW per 1 januari 2015 een feit is, moet een nieuwe berekening worden gemaakt om te kunnen vaststellen waar het omslagpunt ligt om eigenrisicodrager te blijven of terug te keren.

Verplichte winkelnering UWV dreigt voor Ziektewet en WGA

Het wordt werkgevers onmogelijk gemaakt een weloverwogen keuze te maken tussen eigenrisicodragerschap en een publieke uitvoering van de Ziektewet en WGA. De overheid verandert de spelregels tijdens het spel, zonder dit vooraf aan werkgevers kenbaar te maken. Werkgevers die terugkeren van een private uitvoering naar het UWV, worden daardoor geconfronteerd met nieuwe risico’s die zij vooraf niet konden inschatten. (Bron: AON, 22 apr. 2014)

UWV geeft bankgaranties terug aan eigenrisicodragers voor de Ziektewet

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet krijgen hun bankgarantie terug. De bankgarantie is namelijk sinds 1 juli 2014 niet meer nodig. UWV verstuurt de bankgaranties in juli en augustus 2014. (Bron: UWV, 1 aug. 2014)

Meer informatie

Voor vragen over het eigen risico dragen voor de WAO, Ziektewet of WW (sector Overheid en Onderwijs) kan men terecht bij het UWV.

Naslag

Meer informatie over de 30%-regeling is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Zelf Ziektewet betalen aan werknemer met AOW-leeftijd

Sinds 1 januari 2016 betaalt UWV de Ziektewetuitkering voor de (ex-)werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Per 1 juli 2016 verandert dit. Heeft de werkgever een (ex-)werknemer met een eerste ziektedag die op of na 1 juli 2016 ligt? Dan verandert het volgende:

 • de Ziektewetuitkering die UWV aan de (ex-)werknemer betaalt, moet de werkgever vanaf 1 juli 2016 aan UWV terugbetalen.
 • Voor eigenrisicodragers: de werkgever betaalt vanaf 1 juli 2016 de Ziektewetuitkering voor de (ex-)werknemers zelf.

De veranderingen gelden niet als de werknemer ziek is door orgaandonatie of als er sprake is van een no-riskpolis. (Bron: UWV, 1 jul. 2016)

Sanctie voor eigenrisicodrager Ziektewet

Wanneer een medewerker in dienst een WIA-aanvraag te laat indient, loopt de werkgever het risico op een loondoorbetaling van maximaal 104 weken. Wanneer een ex-medewerker vanuit de Ziektewet een WIA-aanvraag te laat indiende, zaten daar tot nu toe geen gevolgen aan voor de eigenrisicodrager Ziektewet. Met de aanpassingen per 1 januari 2017 is daar verandering in gekomen. Ook de eigenrisicodrager Ziektewet loopt nu het risico op een verlenging van de loondoorbetaling wanneer de medewerker de WIA-aanvraag te laat inzet. (Bron: UWV, jan. 2017)

Melden incident van agressie of ernstige misdraging

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet kan de werkgever met een formulier een incident van agressie of ernstige misdraging van uw (ex-)werknemer bij het UWV melden. Dit formulier is voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Krijgt de werkgever u, medewerker, bedrijfsarts of de arbodienst te maken met agressief gedrag of een ernstige misdraging van een (ex-)werknemer? Dan kan de werkgever dit melden met het formulier Melden incident van agressie of ernstige misdraging. Het UWV kan dan beslissen dat de werkgever tijdelijk de uitkering van de (ex)-werknemer kan verlagen of helemaal stop zetten. Lees meer over het melden van een incident. (Bron: UWV, 27 jan. 2017)

Aanvragen eigenrisicodragerschap 2018 uiterlijk per 1 oktober 2017

Met een eigenrisicodragerschap kunnen werkgevers substantiële besparingen realiseren op arbeidsongeschiktheids- en ziektewetlasten. Dit is uiteraard afhankelijk van uw feitelijke situatie, maar het is zeer de moeite waard om vast te stellen of dit voor u interessant zou kunnen zijn. Werkgevers kunnen op twee momenten per jaar kiezen om zelf het risico voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet te dragen, door eigenrisicodrager te worden.

De eerstvolgende mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden is per 1 januari 2018. Om per deze datum eigenrisicodrager te worden, moet u uiterlijk op 1 oktober 2017 uw aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Wanneer u overweegt om eigenrisicodrager te worden is het dan ook zaak om vaart te maken om dit nog per 1 januari 2018 te kunnen realiseren. (Bron: PwC, 7 sep. 2017)


Ga terug naar subrubriek Ziektewet.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ziektewet (ZW)    Premie ZW