Wet pilot loondispensatie    Wet verbetering poortwachter (WVP) 


Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Datum laatste wijziging: 26 oktober 2020  |  Trefwoorden: Beschutte arbeid, Wsw, Subsidie, Praktijkroute, GGZ, Participatiewet, No-riskpolis, UWV, Minimumloon

Inhoud

 1. Aangepast werk
 2. Wajongers
 3. Subsidie
 4. Overige wetten
 5. Sociaal akkoord
 6. Iets meer mensen met beperking aan het werk”, aldus Cohen.
 7. 30 miljoen euro voor sociale werkplaatsen
 8. Dreigement
 9. Eindstand WSW 2014 komt op 103 duizend
 10. Zorgen om arbeidsbeperkten
 11. Aanbieden beschut werk straks wettelijk verplicht?
 12. Synergon gaat samenwerken met snoepfabrikant
 13. Gemeenten klaar om mensen met psychische problemen te helpen?
 14. Tweede Kamer stemt in met wetsontwerp beschut werk
 15. Zelf advies indicatie beschut werk aanvragen
 16. Beschutte werkplekken per gemeente
 17. Investeren in beschutte werkplekken loont
 18. Op arbeidsgehandicapten kan worden bezuinigd
 19. Amsterdam hervormt sociale werkvoorziening
 20. Jonggehandicapten tussen wal en schip
 21. Gemeenten 190 miljoen euro kwijt aan werkbedrijven
 22. Jaarrapport Wsw-statistiek 2017 (Panteia)
 23. Veel tijdelijke contracten voor werknemers met een beperking
 24. Technologische ondersteuning medewerkers met arbeidsbeperking
 25. Personeel met een arbeidsbeperking aannemen, tips
 26. Sociale ontwikkelbedrijven en jobcoaches onmisbaar voor jongeren met arbeidsbeperking
 27. Onderzoek naar oorzaken tekorten jeugdzorg bij gemeenten
 28. Veel jonge arbeidsbeperkten nog niet duurzaam aan het werk
 29. Te veel mensen staan nog langs de kant
 30. Ik heb maar één doel
 31. Reactie vakbonden op 'Ik heb maar een doel'
 32. Nationale ombudsman: meld klachten over beschut werken
 33. Gemeenten komen jaarlijks miljoenen tekort voor jeugdhulp
 34. Kabinet stelt honderden miljoenen beschikbaar voor jeugdzorg
 35. Ook wethouders luiden noodklok over jeugdzorg
 36. Jaarrapporten Wsw-statistiek (Panteia)
 37. Pilot generieke werkvoorziening
 38. Investeer 2000 euro in mensen met arbeidsbeperking

Aangepast werk

Het volgende gaat strikt genomen niet over arbeidsongeschiktheid maar over aangepast werk. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is er voor mensen die om verschillende redenen alleen in aangepaste omstandigheden kunnen werken. De Wsw biedt zowel mensen met veel als weinig ervaring de kans om te werken. De mogelijkheden binnen de Wsw zijn heel divers en van verschillende niveaus. Het kan bijvoorbeeld gaan om werk in een zeep- of kaarsenmakerij, op de postkamer van een bedrijf of bij de plantsoenendienst. Maar ook een baan als computerprogrammeur of receptionist is mogelijk. De kwaliteiten en de zelfstandigheid van de Wsw-werknemer staan voorop. De werkgever houdt daarbij rekening met zijn beperkingen.
Wajongers

Sociale werkvoorziening staat ook open voor Wajongers, zij het dat een werkaanbod van het UWV voorrang heeft.

Subsidie

Wsw-banen zijn meestal gesubsidieerd. Dat betekent dat de overheid (het grootste deel van) van het salaris betaalt of dat een werkgever van de overheid loonkostensubsidie krijgt. Een wetswijziging biedt vanaf 2008 mogelijkheden om meer Wsw'ers aan de slag te krijgen op een plek die aansluit bij hun mogelijkheden en capaciteiten. In 2007 werkte meer dan tachtig procent van de Wsw'ers in een (beschermde) sociale werkplaats, terwijl meer dan de helft van alle Wsw'ers volgens het UWV in staat is aangepast werk te doen bij een reguliere werkgever. De aangepaste Wsw stimuleert gemeenten ook om voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening meer begeleide plekken te vinden bij gewone werkgevers.

Overige wetten

De Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) lag in het verlengde van de Wsw en regelde voorzieningen waarmee gehandicapten en ouderen zelfstandig konden blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Inmiddels is de Wvg vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zie Wetten (bijstand).

Sociaal akkoord

In het sociaal akkoord van april 2013 wordt in de punten 12 t/m 15 het volgende voorgesteld:
12. De werkbedrijven organiseren beschut werk voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking een zodanige mate van ondersteuning nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever verwacht mag worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Dat laat onverlet dat een werkbedrijf de dienstbetrekking kan organiseren bij een reguliere werkgever met specifieke begeleiding, werkplekaanpassing e.d
13. Het kabinet gaat er in de berekeningen vanuit dat er 30.000 beschut-werkplekken beschikbaar moeten komen.
14. Beloningsregime: loonkostensubsidie en aansluiten bij CAO werkgever (regulier of gemeente). Verschil tussen 100% Wml en loonwaarde is rekening overheid (loonkostensubsidie; maximaal 70% Wml). Verschil tussen CAO-loon en 100% Wml is rekening werkgever (regulier of werkbedrijf).
15. Per 1-1-2015 is er geen nieuwe instroom in de WSW meer. Mensen die niet meer in de WSW kunnen instromen kunnen beroep doen op het werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Het zittende bestand WSW blijft onder huidig wettelijk WSW-regime. Inzet op zoveel mogelijk plaatsen van WSW-ers bij reguliere werkgevers. Efficiencykorting WSW verspreid over zes jaar oplopend tot 290 miljoen euro.

Iets meer mensen met beperking aan het werk

Bedrijven in de sociale werkvoorziening hebben in 2013 900 mensen extra bij gewone werkgevers geplaatst. In totaal werkten 35.400 mensen met een beperking bij deze werkgevers, het overgrote deel via detachering. Het percentage zogeheten WSW'ers (Wet Sociale Werkvoorziening) dat via sociale werkbedrijven bij gewone werkgevers aan de slag is gegaan is in acht jaar gestegen van 19 tot 34 procent. Wsw'ers zijn mensen die vanwege een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking niet het minimumloon kunnen verdienen.

Volgens Cedris, de organisatie van de sociale werkplaatsen, is detachering een succesvolle manier om mensen met een beperking aan de slag te helpen bij gewone bedrijven. Het formele werkgeverschap ligt bij het sociale werkbedrijf. De laatste zorgt voor de begeleiding en administratieve rompslomp, terwijl de ondernemer een inleenvergoeding moet betalen.

Maar volgens Cedris-voorzitter Job Cohen hebben veel gemeenten in Nederland nog niet besloten of ze volgend jaar gehandicapten bij gewone bedrijven gaan plaatsen. „Daar maak ik mij grote zorgen over. Er is toegezegd dat er 125.000 banen moeten komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Detacheringen zijn van cruciaal belang om dat aantal te halen”, aldus Cohen.

30 miljoen euro voor sociale werkplaatsen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken trekt 30 miljoen euro uit voor het begeleiden van arbeidsgehandicapten naar een betaalde baan. Het doel is 125.000 banen creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Het geld gaat naar sociale werkplaatsen die in de afgelopen jaren fors zijn gekort als gevolg van de kabinetsbezuinigingen. De werkplaatsen moeten van Klijnsma actiever worden met bemiddeling tussen gehandicapten en werkgevers. Elk van de negentig werkplaatsen kan een subsidie aanvragen. Naast de subsidie van Klijnsma zouden ook gemeenten nog eens 30 miljoen moeten bijleggen om werkplaatsen te behouden.

Veel bedrijven zien niets in de maatregelen van Klijnsma, die daarmee de Participatiewet tot een succes wil maken. Sommige ondernemers zouden ronduit toegeven straks liever de boete van 5000 euro te betalen voor een niet-gerealiseerde baan.

Dreigement

Als gemeenten geen werk maken van het creëren van 30 duizend beschut werkplekken, gaat staatssecretaris Klijnsma in de wet opnemen dat ze dit moeten doen. Dat dreigement* uitte ze in een brief (2015) waarin ze de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken rondom beschut werk. Klijnsma noemt gemeenten erg afwachtend.

* Red: Dreigen is als regel een teken van zwakte.

Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt verder dat één op de vijf gemeenten niet van plan is beschut werk aan te gaan bieden aan haar inwoners. De redenen daarvoor zijn voor een deel financieel van aard: de kosten zijn te hoog en het budget is te laag. Ook vinden ze het financiële risico te groot. Daarnaast vinden ze het oneerlijk dat een groot deel van het totale budget naar een kleine groep mensen gaat.

Eindstand WSW 2014 komt op 103 duizend

103 Duizend mensen met een arbeidshandicap werkten eind 2014 via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) op een sociale werkplek of bij particuliere bedrijven. Dat meldt CBS op basis van de laatste cijfers van de WSW voordat deze op 1 januari 2015 in de Participatiewet opging.

Zorgen om arbeidsbeperkten

De SER (Sociaal-Economische Raad) maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom beschut werk. De SER concludeert in de verkenning ‘Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet‘ dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de afbouw van sociale werkbedrijven sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven. Zij verzoeken de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen te nemen.

De voorziening beschut werk, ondergebracht bij de gemeente, is onlosmakelijk onderdeel van de sociale infrastructuur. Het aantal nieuwe beschutte werkplekken blijft echter ver achter bij de gestelde verwachtingen. Volgens de Kamerbrief van april dit jaar werden tot februari 2016 162 aanvragen positief beoordeeld. De verwachting was 1600. Ook blijkt dat een deel van de gemeenten in het geheel geen plannen heeft om deze voorziening te realiseren, of dat zij alleen alternatieve voorzieningen, zonder dienstbetrekking, bieden. (Bron: Payforpeople, 14 jun. 2016)

Aanbieden beschut werk straks wettelijk verplicht?

In reactie op de zorgen van de SER (zie voornoemde alinea kondigt staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer aan dat zij de zogeheten ‘praktijkroute’ wil invoeren als de resultaten van nog lopend onderzoek positief zijn. De praktijkroute houdt in dat mensen in het doelgroepregister banenafspraak kunnen worden opgenomen als is vastgesteld dat ze op de werkplek niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Klijnsma wil de verplichting van beschut werk en de praktijkroute in één wetsvoorstel in het najaar 2016 aan de Tweede Kamer aanbieden. (Bron: Rijksoverheid, 24 jun. 2016)

Synergon gaat samenwerken met snoepfabrikant

Staatssecretaris Klijnsma bezoekt 19 september 2016 snoepfabrikant Look-O-Look in Andelst. Aanleiding voor het bezoek is de ondertekening van een intentieverklaring tussen het sociale leer- en werkbedrijf Synergon in het Groningse Winschoten en snoepfabrikant Look-O-Look. De samenwerking biedt werk aan twee- tot driehonderd mensen in Oost-Groningen. De werkzaamheden voor Look-O-Look bestaan uit het in- en ompakken van snoepgoed op locatie in Winschoten. (Bron: Rijksoverheid, 16 sep. 2016)

Gemeenten klaar om mensen met psychische problemen te helpen?

De participatiewet geeft gemeenten de taak om een grote groep mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteuning te bieden om werk te krijgen en te behouden. In samenhang met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet worden gemeenten daarmee in de volle breedte verantwoordelijk voor ondersteuning bij participatie van kwetsbare burgers. Zij weten hier nog niet altijd goed vorm aan te geven. Onvoldoende kennis van de doelgroep en het cliëntperspectief speelt daarbij een rol.

Bijna alle mensen met een psychische kwetsbaarheid willen sociale activiteiten ontplooien of werken, al dan niet betaald. Voor meer informatie: Zorgwijzer een kennisdossier over het GGZ beleid.https://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz

Tweede Kamer stemt in met wetsontwerp beschut werk

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen. Het aangenomen wetsvoorstel verplicht gemeenten om beschut werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking voor wie een beschutte omgeving de enige mogelijkheid is om in te kunnen functioneren.

“Het op voorhand niet aanbieden van de voorziening beschut werk, zonder de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen te kennen, is strijdig met de bedoeling van de wet dat maatwerk moet worden geleverd”, schrijft Klijnsma in een toelichting op het wetsvoorstel.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd hoopt de staatssecretaris op een snelle behandeling in de Eerste Kamer, waardoor de wetswijzigingen nog per 1 januari 2017 in werking kunnen treden.

Red.: Moet nog blijken of gemeenten dit financieel en qua bezetting kunnen waar maken. Het delegeren gaat haar wel erg gemakkelijk af.

Zelf advies indicatie beschut werk aanvragen

Vanaf 1 januari 2017 verandert de regelgeving voor beschut werk. Dan kan niet alleen de gemeente, maar ook iemand met een arbeidsbeperking een Advies indicatie beschut werk bij UWV aanvragen.

Bij een Advies indicatie beschut werk onderzoekt UWV welke mogelijkheden iemand heeft om te werken. En welke aanpassingen of begeleiding hij/zij daarvoor nodig heeft. Blijkt uit het onderzoek dat er ondersteuning nodig is die een gewone werkgever niet kan bieden? Dan geeft het UWV een positief Advies indicatie beschut werk. Met een positief advies, adviseert UWV dat de persoon alleen in een beschutte werkomgeving kunt werken. Dit is een omgeving waar mensen met een ziekte of handicap meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek krijgen, dan een gewone werkgever kan bieden. Bijvoorbeeld bij een sociale werkplaats.

Het Advies indicatie beschut werk is een advies van UWV. Hij/zij kunnen met dit advies naar uw gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of iemand ook echt een Indicatie beschut werk krijgt. Gemeenten blijven ook verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk. (Bron: UWV, 16 jan. 2017)
Beschutte werkplekken per gemeente

De overheid heeft een overzicht opgesteld van het aantal beschutte werkplekken per gemeente in 2017 en de voorlopige aantallen voor 2018. Zit uw gemeente er ook bij?

Investeren in beschutte werkplekken loont

Een beschutte werkplek levert de samenleving in de meeste gevallen meer op dan de kosten die ervoor gemaakt worden.

Dit is een conclusie uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse die Cedris en SBCM lieten uitvoeren naar beschut werk. Beschut werk is een belangrijk instrument binnen de Participatiewet en bedoeld voor mensen die wel kunnen werken, maar veel begeleiding en/of werkplekaanpassingen nodig hebben. Deze analyse toont aan dat investeren in beschut werk vaak niet alleen een uitkering bespaart, maar ook leidt tot een daling van de zorgkosten, de kans op problematische schulden vermindert en het welzijn en de eigenwaarde van mensen verhoogt.

De afgelopen jaren is de realisatie van beschutte werkplekken langzaam op gang gekomen. De afspraak is om tot 2048 parallel aan de afbouw van de WSW, 30.000 beschut werkplekken te realiseren. Deze uitdaging wordt nog groter met de ambitie in het nieuwe regeerakkoord om dit aantal met nog eens 20.000 te verhogen. (Bron: ManagersOnline, 6 nov. 2017)

Op arbeidsgehandicapten kan worden bezuinigd

Eigenlijk was iedereen een 'zwakkere' bij Licom. Want dat was de grootste sociale werkvoorziening van Nederland en een van de grootste werkgevers in Limburg. Namens elf gemeenten waren er ruim vierduizend gehandicapte werknemers aan de slag.

Het faillissement van Licom was het eerste grote en voor iedereen zichtbare gevolg van het nieuwe denken over 'beschut werk' dat een jaar of tien geleden z'n intrede deed op het Binnenhof. Een oorzaak van het faillissement waren de bezuinigingen die het rijk doorvoerde. Een plek in een sociale werkplaats kostte in die jaren zo'n 28 duizend euro per jaar, terwijl het kabinet maar 25 duizend aan gemeenten betaalde. Zij moesten het verschil zelf bijpassen. (Bron: De Volkskrant, 15 jan. 2018)

Amsterdam hervormt sociale werkvoorziening

De Amsterdamse gemeenteraad is akkoord gegaan (maart 2018) met een herinrichting van de sociale werkvoorziening (Sw). Daarvoor wordt een samenwerkingskoepel opgericht samen met het bedrijfsleven en sociale firma’s. De gemeente wil zo de sociale werkvoorziening beter in lijn brengen met de Participatiewet en de afbouw van rijksfinanciering voor de Sw.

Doel is onder meer om het aantal Amsterdammers met Sw-banen op te schalen van 4.200 naar 4.500 in 2021. ‘Dat lijkt misschien bescheiden’, zegt programmamanager Korien Jurgens,‘maar van de huidige groep Wsw’ers stroomt jaarlijks ongeveer vijf procent uit. In werkelijkheid moeten we dus veel meer dan die 300 mensen zien te plaatsen.’

De sociale werkvoorziening verkeert in zwaar weer na 1.2 miljard euro aan bezuinigingen door het rijk. Daarom moeten we als gemeente bijspringen en is er besloten om structureel acht miljoen euro uit te trekken voor de sociale werkvoorziening.

Jonggehandicapten tussen wal en schip?

Het aantal jonggehandicapten zonder werk én zonder uitkering neemt toe. Dat schrijft de Volkskrant na een constatering van het Toezicht Sociaal Domein. Jeugdzorg Nederland schat dat er mogelijk 30 duizend jongeren zijn die thuis zitten zonder werk of uitkering, dat is drie keer zoveel als de officiële raming van de overheid.

Het ministerie van Sociale Zaken herkent zich niet in het beeld van tienduizenden jonggehandicapten zonder werk en zonder uitkering, zo luidt de reactie. ‘Het aantal mensen zonder werk of uitkering is in 2016 met 400 toegenomen ten opzichte van 2014. Het toezicht constateert ook dat steeds meer jongeren wel een baan vinden of doorleren. Het toezicht stelt tegelijkertijd ook dat steeds meer jongeren wel een baan vinden.

Gemeenten 190 miljoen euro kwijt aan werkbedrijven of doorleren

Gemeenten moeten in 2018 als gevolg van rijksbezuinigingen op de sw-bedrijven naar verwachting 190 miljoen euro ophoesten, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

Van Ark (juni 2018) informeerde de Tweede Kamer naar aanleiding van de tweejaarlijkse Thermometer Wsw (Wet sociale werkvoorziening), uitgevoerd door Bureau Berenschot en SEO Onderzoek. Die onderzoeken zijn ingesteld door Jetta Klijnsma (PvdA) toen zij bij de invoering van de Participatiewet en het sluiten van de Wet sociale werkvoorziening voor nieuwe instromers besloot bij wijze van een ‘efficiencykorting’ drieduizend euro per Wsw’er te bezuinigen

Jaarrapport Wsw-statistiek 2017 (Panteia)

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek (Wet Sociale Werkvoorziening) uit. Een korte samenvatting uit het rapport 2017:
 • De gemiddelde leeftijd neemt vanaf 2014 met 2 jaar toe. Door de stop op de instroom is het aandeel jongeren onder de 27 jaar gehalveerd. Tegelijkertijd is het aandeel ouderen boven de 45 jaar gestegen tot 53%.
 • Het aandeel mensen met een lichamelijke beperking neemt licht af en het aandeel mensen met een verstandelijke beperking neemt licht toe. Ook het aandeel mensen met een ernstige arbeidsbeperking neemt iets toe.
 • In de dienstbetrekkingen van vóór 1998 wordt in 71% van de gevallen voltijds gewerkt. In dienstbetrekkingen vanaf 1998 werkt 40% in voltijd.
Het volledige rapport kan worden aangevraagd.

Veel tijdelijke contracten voor werknemers met een beperking

Werknemers met een beperking krijgen sinds de invoering van de Participatiewet veelal tijdelijke contracten en hebben weinig baanzekerheid. Voor mensen die via publieke detacheringsorganisaties werken en werknemers ‘nieuw beschut werk’ kunnen de arbeidsvoorwaarden soberder zijn dan bij veel reguliere werkgevers. Ook ontbreekt vaak een pensioenregeling. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek ‘Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet’ dat in opdracht van SBCM, het A&O-fonds sociale werkgelegenheid, is uitgevoerd door het CAOP en onderzoeker Aukje Smit.

Huib van Olden, SBCM- voorzitter, vindt het ‘noodzakelijk om blijvend onderzoek te doen om te volgen of deze vaak kwetsbare groep mensen wel aan het werk blijft en zichzelf redt. Vaak werken zij volgens wettelijke normen jarenlang op tijdelijke basis en ontbreken arbeidsvoorwaarden om zich te blijven ontwikkelen, of mist een pensioenregeling’. In de Volkskrant van 13 september 2018 pleit hij voor ‘één landelijk geldend arbeidsvoorwaardenpakket dat duidelijkheid biedt aan werknemers en bedrijven’.

Uit het verkennend onderzoek blijkt ook dat de werknemers zelf graag een vast contract, meer uren werk en een rechtstreeks dienstverband willen hebben. Daarnaast staan zij positief tegenover het volgen van passende scholing. (Bron: CAOP, 13 sep. 2018)

Werkgevers die werknemers met een beperking in dienst hebben cq in dienst nemen komen vaak in aanmerking voor: Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis).
De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:
 • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
 • geen hogere premie hoeft te betalen voor de ZW;
 • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.
Vaak is de reden om werknemers met een beperking niet in vaste dienst aan te nemen het risico dat werkgevers denken te hebben bij eventuele uitval. Dat is meestal onterecht. Het financiele risico is zelfs minder dan van een geheel valide werknemer, omdat het risico kan worden afgewenteld op het UWV door een no-risk polis

Technologische ondersteuning medewerkers met arbeidsbeperking

AWVN neemt deel in de dit jaar opgerichte Coalitie voor technologie en inclusie. De coalitie wil de ontwikkeling en toepassing van technologie stimuleren, coördineren en ondersteunen met als doel meer mensen met een beperking aan het werk door ondersteunende technische oplossingen.

Onderzoek wijst uit dat technologie kansen biedt om werknemers met een beperking te ondersteunen. Maar hoe kan je in de praktijk technologie inzetten om werk voor mensen met een beperking toegankelijker te maken?
De coalitie, waarin behalve werkgeversvereniging AWVN o.a. ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, UWV en het ministerie van SZW deelnemen, wil de domeinen technologie en werk met elkaar verbinden, om zo de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren.

AWVN zal zich actief inzetten om de onbegrensde mogelijkheden van ondersteunende technologie onder de aandacht van werkgevers te brengen. Een belangrijke stap voorwaarts naar een inclusieve arbeidsmarkt”, aldus Erik Groot, die AWVN in de coalitie vertegenwoordigt. (Bron: AWVN, 26 sep. 2018)

Personeel met een arbeidsbeperking aannemen, tips

De overheid vraagt van werkgevers dat zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Hoe pak je de werving aan en waar moet je op letten bij het aannemen van arbeidsbeperkten? Verkort:
 • Werk.nl / Een startpunt voor veel ondernemers is Werk.nl. Daarnaast kun je zoeken in de Kandidatenverkenner banenafspraak.
 • UWV / Op Uwv.nl, de eigen website van het UWV, kun je het doelgroepregister inzien.
 • Platform Op naar de 100.000 banen.
 • Nationale Talentenbank biedt werkzoekenden vanuit een uitkering (WIA, Wajong en bijstand), het doelgroepregister of het praktijkonderwijs de mogelijkheid om zich – meestal via een videofilmpje – aan werkgevers te presenteren.
 • Detacheringsbedrijven / De laatste jaren gebeurt het meer en meer dat werknemers met een beperking via detachering aan een arbeidsplaats komen.
 • Collega-ondernemers / Van hen kun je leren. Personeel met autisme is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor nauwgezet en repetitief werk.
 • Scholen / Richt je blik ook eens op scholen in de buurt. Scholen voor praktijkonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs, zoals het REA College.
 • Toegevoegd door Redactie: zie ook No-risk polis
(Bron: Ondernemen Met Personeel, 26 sep. 2018)

Sociale ontwikkelbedrijven en jobcoaches onmisbaar voor jongeren met arbeidsbeperking

Het lukt UWV en gemeenten niet om jongeren met een arbeidsbeperking te helpen aan passend werk. Dit blijkt uit het rapport ‘Aan het werk, voor hoe lang?’ van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie onderzocht de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking.

De FNV vindt de conclusies van het rapport schrijnend. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘De inspectie bevestigt wat wij al jaren zien en waar wij al jaren aandacht voor vragen. Mensen met een beperking zitten in een heel afhankelijke positie bij het vinden van werk. Dat geldt al helemaal voor jongeren die onder de Participatiewet vallen. UWV en vooral gemeenten hebben hierin geen expertise. Daarom pleit FNV voor een wettelijk recht op de dienstverlening van sociale ontwikkelbedrijven en ondersteuning van een jobcoach. Het is onbegrijpelijk dat gemeenten en UWV nu pas aandacht beginnen te krijgen voor nazorg.’ (Bron: FNV, 1 nov. 2018)

Onderzoek naar oorzaken tekorten jeugdzorg bij gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft 200 miljoen euro verdeeld over 77 gemeenten die ernstige tekorten hebben op de jeugdzorg en de WMO. Het geld gaat vooral naar middelgrote gemeenten als Eindhoven, Leeuwarden en Venlo. Toch is het niet genoeg om alle gaten te dichten. In totaal was bijna 500 miljoen aan compensatie aangevraagd.

Sinds een aantal jaren zijn gemeenten voor jeugdzorg en andere zorgtaken. Die werden overgeheveld vanuit het Rijk, maar de vergoeding die daar tegenover stond bleek lang niet voor alle gemeenten voldoende. Daarom spraken het rijk en de gemeenten af dat er een zogenaamde stroppenpot zou komen voor gemeenten die er echt zwaar bij in schoten.

Minister De Jonge (VWS) wil in een dertigtal gemeenten een onderzoek laten doen naar de omvang en de oorzaken van de tekorten. De helft met een tekort en de helft met een overschot. De resultaten ervan worden in het voorjaar gepresenteerd, zo is het streven. (Bron: AD e.a., 1 nov. 2018)

Veel jonge arbeidsbeperkten nog niet duurzaam aan het werk

De focus in de dienstverlening van UWV en gemeenten ligt meer op het aan het werk helpen dan het aan het werk houden van jongeren met een arbeidsbeperking. Er blijkt nog te weinig aandacht te zijn voor de randvoorwaarden van een duurzame plaatsing c.q. continuïteit van werk.

De meeste professionals die de jongeren begeleiden, volgen de arbeidsbeperkte werknemers nauwelijks als ze eenmaal aan het werk zijn, waardoor er ook weinig aandacht is voor hun arbeidsontwikkeling. De jongeren raken uit beeld van de professionals, waardoor ze niet op tijd van werk naar werk worden doorbemiddeld, uitvallen en thuis op de bank komen te zitten.

AWVN onderschrijft – net als SZW – het belang van duurzame inzetbaarheid en roept werkgevers op om hier extra in te investeren. Het helpt de werknemer om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. AWVN heeft bijvoorbeeld een competentieaanpak ontwikkeld die inzichtelijk maakt welke vaardigheden en kennis van een medewerker worden verwacht, de interactieve AWVN-tool Tiptrack. (Bronnen: Inspectie SZW en AWVN, 9 nov. 2018)

Te veel mensen staan nog langs de kant

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking is niet aan het werk. Dat is veel te veel, vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘We kunnen het ons niet veroorloven dat zoveel mensen langs de kant staan. Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt.'

Van Ark bracht woensdag 14 november een bezoek aan Zwolle, waar werkgevers uit de regio, gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV elkaar ontmoetten om over deze belangrijke uitdaging op de arbeidsmarkt te praten. Tijdens de ‘regionale praktijktafel’, een initiatief van De Normaalste Zaak, worden successen gedeeld en knelpunten besproken die werk voor arbeidsbeperkten in de weg staan. Het denken in oplossingen staat voorop. (Bron: Min. SZW, 16 nov. 2018)

Ik heb maar één doel

“Ik heb maar één doel, zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking voor een eerlijk loon kunnen werken en aan het werk kunnen blijven. Ik vind het daarom belangrijk dat de afgesproken 125.000 banen er komen voor deze mensen,” aldus Staatssecretaris Tamara van Ark.

Vandaag stuurde zij haar offensief naar de Tweede Kamer en ging het wetsvoorstel Wajong in internetconsultatie. Het kabinet zet daarmee samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbeteringen bij werken met een arbeidsbeperking:
 • Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
 • (meer) Werken wordt aantrekkelijker
 • Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden
 • Duurzaam werk wordt gestimuleerd
Visual Participatiewet_breed_offensief_newsroom
(Bron: Min. SZW, 20 nov. 2018)


Reactie vakbonden op 'Ik heb maar een doel'

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben in een brief aan de kamer laten weten, dat staatssecretaris van Ark (SZW) nog flink wat zaken te verbeteren heeft aan de regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking. (Zie kabinet schrapt maatregelen)

De plannen van de staatssecretaris zijn er vooral op gericht om het eenvoudiger en beter te maken voor werkgevers. Deze plannen komen volgende week, tijdens de begrotingsbesprekingen SZW, aan de orde. De vakbonden willen dat iedereen met een arbeidsbeperking die dat nodig heeft een wettelijk recht krijgt op de dienstverlening van Sociale Ontwikkelbedrijven. (Bron en meer wensen: FNV, 23 nov. 2018)

Het kabinet schrapt omstreden maatregelen

Het kabinet schrapt een aantal omstreden en ingewikkelde maatregelen over arbeidsgehandicapten. Dit werd vorige week bekend gemaakt. De versoepeling van de regels moet het gemakkelijk maken voor mensen met een beperking om werk te vinden. Zo kunnen arbeidsgehandicapten nu makkelijker terugvallen op een uitkering en is het niet langer geoorloofd om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen.
Toch vinden veel werkgevers het te ingewikkeld om arbeidsgehandicapten aan te nemen, zo blijkt uit cijfers van het SCP. Daarom heeft Viking Direct een Infographic samengesteld, die stap voor stap uitlegt hoe een werkgever mensen met een beperking kan aannemen.

Nationale ombudsman: meld klachten over beschut werken

De Nationale ombudsman ontvangt geregeld signalen van mensen over problemen met beschut werk. Om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van de problemen, roept de ombudsman op knelpunten bij hem te melden. Reinier van Zutphen: "Ik maak mij zorgen over de kwetsbare mensen die meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn. Ze vinden het moeilijk de juiste wegen te bewandelen en zijn bang voor mogelijke negatieve gevolgen. Zij verkeren in een afhankelijke relatie tot de gemeente. Vaak is er geen alternatief voor hun baan".

Mensen die een signaal willen afgeven of een klacht of knelpunt willen indienen over de manier waarop de gemeente of het sociaal werkvoorzieningsbedrijf omgaat met de problemen waar zij in de praktijk tegen aanlopen, kunnen de ombudsman elke werkdag, tussen 9:00 en 17:00 uur bellen via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555. Of mailen naar beschutwerken@nationaleombudsman.nl.

De ombudsman verwacht eind 2019 het onderzoek af te ronden. (Bron: De Nationale Ombudsman, 18 jan. 2019)

Gemeenten komen jaarlijks miljoenen tekort voor jeugdhulp

De een na de ander gemeente komt in de rode cijfers door de jeugdhulp, de kranten staan er vol van. Het gaat niet om kleine bedragen, een tekort van vijf tot dertig procent t.o.v. het rijksbudget is niet klein te noemen. Er zijn verschillende oorzaken dat het zover is gekomen, maar algemeen wordt als de meest belangrijke reden het gekrompen rijksbudget genoemd. Gehoopt wordt dat het kabinet eind mei 2019 via de Voorjaarsnota met extra geld over de brug komt, maar niets is zeker.
Dreigen hoort er tegenwoordig ook bij: De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voert de druk op het kabinet op om met extra geld voor de jeugdhulp over de brug te komen. In een open brief en oproep aan het kabinet dreigt de gemeentekoepel de jeugdzorgtaken weer bij het rijk terug te leggen, als het kabinet niet bereid is gemeenten ‘voldoende tegemoet te komen’.

Waar gaat het om, wat zijn de wettelijke plichten van de gemeenten inzake de jeugdhulp? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

 • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
 • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.
In de Jeugdwet van 2014 worden de taken van gemeenten opgesomd. De gemeenten moeten onder andere:
 • jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit aanbieden;
 • een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg opstellen;
 • voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht) treffen;
 • jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aanbieden;
 • maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen;
 • de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie zoeken;
 • vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners aanwijzen.
Maar in de Jeugdwet staat nog meer:
 • gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
 • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
 • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
 • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
 • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.
Dat alles moet regelmatig worden geëvalueerd, aangepast, gerapporteerd en besproken met instanties als de Nederlandse Gemeenten, de jeugdsector, accountants, andere maatschappelijke organisaties en uiteraard met ook andere gemeenten.

Kabinet stelt honderden miljoenen beschikbaar voor jeugdzorg

Volgens de welbekende Haagse bronnen noemt de NOS (mei 2019) de volgende bedragen die het kabinet aan de gemeenten beschikbaar zal stellen:
 • in 2019 350 miljoen euro
 • in de jaren 2020-2012 190 miljoen euro
Als tegenprestatie verlangt het kabinet van de gemeenten de organisatie van de zorg te verbeteren c.q. meer uniformiteit in de uitvoering ervan en in lijn met wettelijke bepalingen.

Eerder was door de gemeenten berekend dat zij 490 miljoen euro per jaar extra nodig hebben. Overleg tussen het kabinet en de gemeenten moet het gat in de bedragen jeugdzorg 2019 en daarna zien te dichten.

Ook wethouders luiden noodklok over jeugdzorg

Het Rijk moet snel meer geld uittrekken voor de financiering van de jeugdzorg. Met die dringende oproep aan het kabinet sluiten wethouders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich aan bij een recente brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Jaarrapporten Wsw-statistiek (Panteia)

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.

2017

De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 76.662 eind 2017. De gemiddelde realisatie in 2017 bedroeg 78.613 arbeidsjaren. Dit ligt iets boven de verwachting bij de invoering van de Participatiewet (78.300). (Bron: Panteia, 2017)

2018

De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 72.545 eind 2018. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.545 arbeidsjaren. Dit ligt 945 arbeidsjaren boven de verwachting bij invoering van de Participatiewet. (Bron: Panteia, 2018)

Van het totaal aantal werknemers in de Wsw werkt 93,6% in een dienstbetrekking met gemeente of Sw-bedrijf en 6,4% heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Het aandeel detacheringen betreft 37% van het totaal. Hierbij is nog onderscheid te maken tussen individuele detacheringen (17,4%) en groepsdetacheringen (19,6%). (Bron: Panteia, 18 jul. 2019)

Pilot generieke werkvoorziening

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het voor werkgevers simpeler moet worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. UWV start op 1 maart 2020 met de pilot generieke werkvoorziening. De 8 miljoen euro is vrijgemaakt binnen het re-integratiebudget op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV kan dit bedrag besteden in 2020. 

Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van één of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief (12 dec. 2019) aan de Tweede Kamer.

Investeer 2000 euro in mensen met arbeidsbeperking

De FNV wil voor mensen met een arbeidsbeperking een recht op werk regelen via sociale ontwikkelbedrijven. Nu vallen velen van hen tussen wal en schip; naar schatting staan ruim 100.000 mensen met een beperking onnodig langs de kant. Dat recht op werk via sociale ontwikkelbedrijven is financieel goed haalbaar.

Financieel expert Robert Capel heeft in opdracht van FNV berekend dat dit een investering vergt van gemiddeld 2000 euro extra per jaar per persoon. Sociale Ontwikkelbedrijven kunnen daarmee alle werknemers met een beperking (van beschut werk tot mensen die geplaatst worden bij een werkgever) de broodnodige begeleiding en scholing geven. Ook wil FNV graag een CAO voor werknemers met een beperking die onder de Participatiewet vallen. (Bron: FNV, 30 jan. 2020)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet pilot loondispensatie    Wet verbetering poortwachter (WVP)