Veranderingen 2020    Veranderingen 2022 


Veranderingen 2021

Datum laatste wijziging: 26 september 2020  |  Trefwoorden: Veranderingen, 2021

In alfabetische volgorde

Brexit

In het terugtrekkingsverdrag, niet te verwarren met het akkoord over de toekomstige relatie, zijn onder meer afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers die in Engeland wonen en Britten die in de EU wonen na het aflopen van de overgangsperiode op 31 december 2020.

BTW

Vanaf 1 juli 2021 moeten consumenten btw betalen op al hun online aankopen, ook als die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie (EU). Op dat moment verdwijnt de btw-vrijstelling voor ingevoerde producten met een waarde tot 22 euro.

Bijstand

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 gewijzigd. De beslagvrije voet voor mensen met een schuld en een inkomen op of onder bijstandsniveau gaat naar een vast percentage van 95 procent van het netto inkomen inclusief vakantietoeslag.

Dak- en thuislozen

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. De aanpak zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep.

Inburgering

In augustus 2019 starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt.

Inkomsten Belasting

Vanaf 1 januari 2021 geldt een tweeschijvenstelsel:
  1. een basistarief van 37,05 procent.
  2. een toptarief van 49,5 procent voor inkomens boven € 68.507.

Klimaat

Het kabinet gaat in onderhandeling met de eigenaren Engie en RWE. Sluiting van één van die kolencentrales ligt ook nog op tafel. Afhankelijk van de kosten zal het kabinet waarschijnlijk kiezen voor een combinatie van sluiting en afschalen.

Mantelzorg

De SER is gevraagd advies uit te brengen over de combinatie van werk en mantelzorg, nu en in de toekomst. Minister De Jonge van VWS doet dit verzoek mede namens Minister Koolmees van SZW. Zij verwachten het advies in het voorjaar van 2021.

Payroll

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Dit is, met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans, vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). (Bron: Shared Service Centre)

Pensioenverdeling 

Het wetsvoorstel "Pensioenverdeling bij scheiding" wordt op verzoek van de Tweede Kamer pas na het zomerreces behandeld. Het gevolg hiervan is dat de voorgenomen invoeringsdatum 1 januari 2021 niet zal worden gehaald.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De Ombudsman heeft de volgende aanbeveling voor pensioenfondsbesturen: formuleer redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website. De Ombudsman Pensioenen kondigt aan dat zij in voorjaar 2021 gaat onderzoeken hoe de pensioenfondsen zijn omgegaan met deze aanbeveling. (Bron: Pensioenfederatie, 18 mei 2020)

Rijbewijs

Vanaf 1 januari 2021 is een verlopen rijbewijs niet meer geldig.

Studiekosten

De studietoeslag per maand is straks overal hetzelfde, circa € 300. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

Vervoer

EU-landen willen het grensoverschrijdende spoorvervoer aantrekkelijker maken. Nu is vliegen vaak goedkoper, maar de lidstaten willen samenwerken zodat mensen vaker en makkelijker de trein kunnen nemen bij afstanden van 300 tot 800 kilometer.

Vliegtaks

Vliegtaks gaat m.i.v. 2021 gewoon door.

Wet Franchise

Als de Wet Franchise definitief in werking is getreden, zal deze wet direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten. Bestaande franchiseovereenkomsten zullen indien nodig aangepast moeten worden. Voor sommige verplichtingen (zoals goodwill, het concurrentiebeding en het doorvoeren van wijzigingen) geldt dat die uiterlijk per januari 2023 in lijn moeten zijn gebracht met de Wet Franchise.

Woonplaatsbeginsel

Het uitstel heeft minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Kamer bekendgemaakt. De Jonge vindt het belangrijk dat de herverdeling van het gemeentefonds en de wijziging van het woonplaatsbeginsel gelijke tred houden. Die herverdeling van het gemeentefonds werd in februari opgeschort tot 2022.

ZZP

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt per 1 januari 2021vervangen door een nader vast te stellen regeling/wet. Per zelfde datum vervalt het zogeheten moratorium (opschorting).

De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. Vanaf 2021 wordt in tien jaarlijkse stappen de aftrek van € 7.030 (2020) verlaagd naar € 3.240.

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Veranderingen 2020    Veranderingen 2022