Coronavirus    Deeltijd-WW 


Dagloon

Datum laatste wijziging: 26 oktober 2020  |  Trefwoorden: Dagloon, Werknemersverzekeringen, WIA, Maximumdagloon, WW-uitkering, WWZ, Dagloonberekening, Referteperiode, Dagloongarantie, Werkbare dagen, SV-loon, Tegelijk 2 banen

Inhoud

 1. Dagloon basis voor berekening werknemersverzekeringen
 2. Opbouw
 3. Voorbeeld berekening dagloon
 4. 260 werkdagen
 5. Nieuw dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 6. Dagloonbesluit moet met spoed van tafel
 7. Voorbeeld dagloonbesluit
 8. Berekening dagloon voor eigenrisicodragers
 9. Asscher moet dagloonregels WW repareren
 10. Minister Asscher wijzigt Dagloonbesluit
 11. Asscher dicht WW-lek maar niet voor iedereen
 12. Dagloonbesluit in strijd met principes WW
 13. Aanpassing dagloonbesluit 1 december 2016
 14. Asscher repareert dagloonbesluit voor 15.000 WW’ers
 15. Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 16. Wijziging Dagloonbesluit: volledige WW-uitkering bij ziekte
 17. Referteperiode en nabetaling voor de dagloonberekening
 18. Hoe wordt het dagloon WW (ZW) berekend bij 2 banen

Dagloon: basis voor berekening werknemersverzekeringen

Het begrip dagloon vormt de basis voor de werknemersverzekeringen WAO (tot 1 januari 2006), WIA (vanaf 1 januari 2006), WW en Ziektewet. Het dagloon is het loon dat in het laatste jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid (referteperiode) gemiddeld per dag is verdiend. Voor de hoogte van het dagloon wordt uitgegaan van het loon waarover premies zijn betaald. Het dagloon is gemaximeerd, het zogeheten maximum dagloon.


De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt alleen per 1 januari aangepast.

De hoogte van het gemaximeerde dagloon (max. bruto premieloon) is te vinden in Tabellen, Werknemersverzekeringen.

Opbouw

Het dagloon is het loon dat een werknemer gemiddeld per dag verdiende in het dienstverband waaruit hij werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, het SV-loon. Niet alleen het brutoloon telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van het loon als bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. Pensioenpremie, inleg in een levensloopregeling en onkostenvergoeding tellen niet mee, omdat dit geen SV-loon is.

Voorbeeld berekening dagloon

Werknemer A: salaris tijdens de referteperiode bedroeg € 2.500 bruto per maand, ook ontving hij een ploegentoeslag van € 800 bruto per maand, berekening dagloon: (12 x € 2.500 + € 2.400 (vakantietoeslag) + 12 x € 800) : 260 werkdagen (2011) = € 161.

260 werkdagen

Wettelijke jaarbedragen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen werden tot 2011 herleid op basis van 260 werkdagen. De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) gingen uit van 261 werkdagen. In het kader van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving is vanaf 2011 het aantal werkdagen per jaar gelijkgetrokken naar 260. Dit gold al voor de rekenregels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Nieuw dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Voor de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wijzigde de berekening van het dagloon. De nieuwe regels zijn per 1 juni 2013 ingegaan en gelden alleen voor nieuwe gevallen.

De aanpassingen zijn als volgt:

 1. het dagloon WW en ZW wordt gebaseerd op het loon, dat de werknemer in het refertejaar kreeg in de dienstbetrekking, waaruit hij werkloos of ziek is geworden;
 2. het dagloon Wet WIA en WAO wordt gebaseerd op loon dat de werknemer in het refertejaar uit alle dienstbetrekkingen gedurende dat jaar heeft genoten;
 3. de bijzondere regeling voor starters/herintreders bij de ZW en WW vervalt. Voor het WAO- en het WIA-dagloon blijft de regeling voor starters/herintreders bestaan.

Dagloonbesluit moet met spoed van tafel

'Het kabinet dwingt werknemers feitelijk eerst voor de WW te kiezen, in plaats van meteen een lager betaalde baan te accepteren', aldus vicevoorzitter CNV Maurice Limmen. 'Juist in tijden van crisis en snel oplopende werkloosheid, is dit uitermate onverstandig. Hiermee belemmert het kabinet het beleid waarbij werknemers van-werk-naar-werk gaan. De nieuwe regel houdt in dat een WW-uitkering alleen mag zijn gebaseerd op een eerder hoger loon, als de werknemer tussentijds werkloos is geweest.

Voorbeeld dagloonbesluit

Jan verdient een salaris van € 3.500 per maand. Hij stapt over naar een andere werkgever, omdat zijn baan dreigt te vervallen. Bij de nieuwe werkgever verdient hij een lager salaris van € 2.500 per maand. Onverwacht vervalt na drie maanden alsnog zijn baan en wordt hij werkloos. Volgens de nieuwe regeling zou de WW-uitkering van Jan alleen zijn gebaseerd zijn op het salaris bij zijn laatste baan (€ 2.500). Zijn WW-uitkering zou dan ongeveer € 1.750 bedragen. Zou Jan echter tussen deze twee banen werkloos zijn geweest, dan zou hij nog wel recht hebben op de dagloongarantieregeling en zou diezelfde WW-uitkering € 2.450 bedragen.

Berekening dagloon voor eigenrisicodragers

Aangezien vanuit de uitzendsector werd aangegeven dat men onvoldoende voorbereidingstijd had gekregen om zich voor te bereiden op de nieuwe systematiek heeft UWV vanaf 1 juni 2013 tot 1 februari 2014 de berekeningen van de daglonen voor eigenrisicodragers kosteloos uitgevoerd. Vanaf 1 februari 2014 worden weer kosten in rekening gebracht.

Als de werkgever als eigenrisicodrager voor de Ziektewet zelf het dagloon gaat berekenen, dan moet hij rekening houden met een aantal wijzigingen op het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. De wijzigingen gelden sinds 1 februari 2014 voor alle Ziektewet-dagloonberekeningen. Deze wijzigingen komen nog in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen te staan dat op 1 juni 2013 inging.

Asscher moet dagloonregels WW repareren

De nieuwe regels voor het berekenen van de hoogte van de WW-uitkering pakken nadelig uit voor uitkeringsgerechtigden. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. Voorzitter Limmen roept minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de wetgeving te repareren. De nieuwe regels in het Dagloonbesluit leveren vooral een ‘grote strop’ op voor mensen die niet het hele jaar voordat ze in de WW terechtkwamen, gewerkt hebben, aldus het CNV.

De hoogte van de WW-uitkering wordt berekend op basis van het gemiddelde dagloon van de ontslagen werknemer voor zijn ontslag. Tot 1 juli 2015 werd dat berekend door het in een jaar verdiende inkomen te delen door het aantal gewerkte dagen. Sinds deze maand wordt het jaarinkomen verrekend met het totaal aantal werkdagen in een jaar, ongeacht of er gewerkt is of niet. Daardoor kan de WW-uitkering van mensen die het jaar ervoor niet altijd gewerkt hebben, bijvoorbeeld omdat iemand in de eerste helft van het jaar nog studeerde, de helft lager uitvallen, stelt het CNV in een berekening.

Asscher is niet van plan de regels aan te passen, zegt zijn woordvoerder. ‘Dat is op dit moment niet de planning, nee. Wat we doen is heel logisch. Eerder was het zo dat als je twee maanden gewerkt hebt, maar flink hebt gecasht, je meer WW krijgt dan iemand die het hele jaar heeft gewerkt. Dat hebben we veranderd.’ De woordvoerder wijst erop dat mensen die minder dagen hebben gewerkt, ook minder premie hebben betaald.

Asscher toch overstag: Medio september 2015 is minister Asscher alsnog in de weer de negatieve effecten van de wijzigingen van het dagloonbesluit in verband met de invoering van de Wet werk en zekerheid te repareren. Er zijn drie onderwerpen:

 1. het UWV zal eventuele nadelige effecten, die zich kunnen voordoen bij het omzetten van de oude naar de nieuwe WW-rechten, oplossen;
 2. voor de WW-dagloonbepaling voor werknemers die langdurig ziek waren wordt een wijziging voorbereid wat het dagloon hoger doet uitkomen;
 3. over de dagloonbepaling voor starters en herintreders zal overleg met de sociale partners en het UWV plaats vinden om te komen tot een oplossing.

Minister Asscher wijzigt Dagloonbesluit

Het Dagloonbesluit wordt zodanig gewijzigd dat kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het dagloon. Deze wijziging leidt ertoe dat wanneer een werknemer in een of meer kalendermaanden in de referteperiode geen loon heeft genoten, het totale loon in een jaar niet door 261 dagloondagen wordt gedeeld, maar door minder dagen. Dit heeft voor starters, flexwerkers en herintreders, die één of meer kalendermaanden in de referteperiode geen loon hebben genoten, een dagloon verhogend effect. Voor overige werknemers heeft deze wijziging geen effect.

Ook voor werknemers die na 104 weken ziekte een beroep doen op de WW, wordt het Dagloonbesluit aangepast. In die situatie wordt de referteperiode voor de bepaling van het dagloon verlegd naar het jaar voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de betrokken werknemer de bedongen arbeid niet kon verrichten vanwege ziekte. Dat leidt over het algemeen tot een hoger dagloon.

De dagloonreparatie voor starters, flexwerkers en werknemers die 104 weken ziek zijn geweest en een beroep op de WW doen, is voor het UWV uitvoerbaar per 1 januari 2017. Daarbij stelt UWV als voorwaarde dat de wijzigingen per 1 april 2016 definitief vaststaan.

Op basis van een apart te treffen overgangsregeling zal aan de betrokken WW-gerechtigden een eenmalige tegemoetkoming worden verstrekt vanwege het lagere dagloon in de periode van 1 juli 2015 tot aan het moment van inwerkingtreding van het gewijzigde Dagloonbesluit.

De wijziging van het Dagloonbesluit moeten nog voor advies worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Asscher dicht WW-lek maar niet voor iedereen

Wie denkt dat de wijzigingen van het Dagloonbesluit rond waren, vergist zicht. Uit de zoveelste brief (11 mrt. 2016) aan de Tweede Kamer valt op te maken dat minister Asscher bereid is om het WW-lek te dichten voor 'nieuwe gevallen' die een te lage WW-uitkering hebben ontvangen. De overige 20.000 flexwerkers en seizoenarbeiders die benadeeld werden door het Dagloonbesluit 2015 moeten het doen met een compensatie, die echter nog niet is uitgewerkt.

Dagloonbesluit in strijd met principes WW

Het UWV mag niet wachten met het herstellen van de WW-uitkering tot de reparatie die op 1 januari 2017 in gaat. Dat stelt Rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak over het Dagloonbesluit.

Sinds 1 juli 2015 krijgen starters, flexwerkers en herintreders een lagere WW-uitkering door een nieuwe manier van rekenen in dit besluit. De rechter (publicatie 12 april 2016) heeft vastgesteld dat dit in strijd is met principe van loonderving en verzekering in de WW.

Aanpassing dagloonbesluit 1 december 2016

Per 1 december 2016 verandert het Dagloonbesluit voor flexwerkers, starters, herintreders en WW-ers die door ziekte een lager dagloon kregen. Dat leidt mogelijk tot een hoger dagloon.

Het dagloon bepaalt de hoogte van de WW-uitkering. Voor het berekenen van uw dagloon kijkt het UWV naar het SV-loon dat iemand verdiende in het jaar voordat hij/zij werkloos werd. Op dit moment deelt het UWV het totale SV-loon door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen per jaar), ook als hij in sommige maanden geen loon ontving. Vanaf 1 december 2016 telt het UWV alleen maanden waarin iemand loon ontving mee voor de berekening van het dagloon. Er zijn enkele voorwaarden.

Voor lopende uitkeringen gaat het UWV vanaf 1 januari 2017 voor sommige starters, flexwerkers, herintreders op de arbeidsmarkt en personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard het dagloon aanpassen. Ook krijgen zij vanaf april 2017 mogelijk een tegemoetkoming, ook hiervoor zijn er voorwaarden. (Bron: UWV, 1 jul. 2016)

Asscher repareert dagloonbesluit voor 15.000 WW’ers

Zo’n 15.000 uitkeringsgerechtigden waren in 2015 de dupe van het vernieuwde dagloonbesluit van minister Asscher. In het ergste geval liep deze groep tientallen procenten WW-uitkering mis. Die groep krijgt nu compensatie, laat minister Asscher de Tweede Kamer weten.

De bonden hopen nog wel op een ‘adequate en ruimhartige voorschotregeling’, omdat de compensatie voor deze groep volgens de minister pas vanaf het eerste kwartaal 2018 kan plaatsvinden. (ANP, 26 okt. 2016)

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Op internet is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers en wijzigingen in verband met ziekte in de referteperiode gepubliceerd.

Met deze wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt alsnog geregeld dat het dagloon van twee groepen WW-gerechtigden vanaf 1 maart 2018 opnieuw moet worden berekend. Verder wordt vanaf dezelfde datum de berekening van het dagloon van een groep gewijzigd ten behoeve van de situatie dat ziekte tijdens de referteperiode tot een dagloon verlagend effect heeft geleid. (Bron: Rijksoverheid, 17 jan. 2017)

Wijziging Dagloonbesluit: volledige WW-uitkering bij ziekte

Werknemers die lange tijd ziek zijn geweest en daardoor minder loon hebben ontvangen, kunnen binnenkort toch weer een volledige WW-uitkering krijgen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor een regeling gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl, datum: 22 januari 2018.

Referteperiode en nabetaling voor de dagloonberekening

Bij de totstandkoming van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen is voorzien dat in het refertejaar recht op loon kan bestaan, terwijl dat loon (nog) niet inbaar is. Om te voorkomen dat het dagloon van de werknemer negatief wordt beïnvloed omdat hij niet het volledige loon heeft kunnen ontvangen waar hij recht op had, bepaalt art.2 lid 4 Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen dat onder loon mede wordt begrepen het loon waarvan de werknemer aantoont dat dit ‘in het refertejaar vorderbaar maar niet tevens inbaar’ is geworden. Als voorbeeld is de situatie genoemd dat de werkgever ‘met de noorderzon’ is vertrokken. Dit is inderdaad een duidelijk voorbeeld van een situatie waarin loon vorderbaar, maar niet tevens inbaar was. In de praktijk kunnen zich echter tal van situaties voordoen waarbij de werkgever bepaalde aanspraken van de werknemer heeft miskend, bijvoorbeeld op arbeidsvoorwaarden die bepaald zijn in een CAO waar de werkgever ten onrechte niet aan gebonden stelt te zijn. Ook kunnen werkgever en werknemer in een geschil zijn geraakt over de verschuldigdheid en de betaling van bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag of over een al dan niet terechte looninhouding tijdens arbeidsongeschiktheid in het refertejaar (op grond van art. 7:629 lid 3 BW).

Strikte toepassing door de sociale zekerheidsrechter
De Centrale Raad van Beroep heeft zich inmiddels een paar keer moeten buigen over de vraag of bepaalde loonvorderingen van werknemers en naderhand aan werknemers gedane nabetalingen zouden kunnen vallen onder de uitzondering op de regel dat alleen het daadwerkelijk in het refertejaar betaalde loon wordt meegenomen voor de berekening van het dagloon, tenzij de loonbedragen wel vorderbaar waren, maar niet tevens inbaar. Uit die rechtspraak blijkt dat de Centrale Raad van Beroep de regels streng toepast. Loon dat in het refertejaar nog niet vorderbaar was, telt in ieder geval niet mee voor de berekening van het dagloon, ook al wordt het na afloop van het refertejaar nog probleemloos nabetaald. Zo biedt het besluit niet de mogelijkheid de (ruim) na de referteperiode bekend geworden herziening van de inschaling mee te nemen bij de vaststelling van het dagloon, aldus de Centrale Raad van Beroep.

Hoe wordt dagloon WW (ZW) berekend bij 2 banen?

Stel een werknemer heeft tegelijkertijd 2 banen.
 • Bij werkgever A werkt hij 24 uur tegen een bruto sv-loon van € 3000,00 per maand.
 • Bij werkgever B werkt hij onregelmatig ongeveer 12 uur per week tegen een gemiddeld bruto sv-loon van € 1000,00.
Werknemer wordt bij werkgever A ontslagen en werkt bij B. nog gewoon door.
Werknemer is dus voor 24 uur werkloos.
Het dagloon is de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon kijkt het UWV naar het sv-loon dat deze werknemer verdiende in een periode van een jaar voordat hij werkloos werd. Ook als dit loon bij verschillende werkgevers is verdiend. Of als dit loon is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever. Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover de werknemer belastingen en sociale premies heeft betaald.
Het totale sv-loon is dus € 4000,00 per maand is € 48.000 per jaar.
Het dagloon is dan € 48.000 : 261 = € 183,91
Van de berekende WW-uitkering per maand, worden steeds de inkomsten die de werknemer bij werkgever B. verdient afgetrokken.
Op zich een vreemde berekening, omdat:
 • Het dagloon uiteindelijk bij een 2e baan met een lager loon ook lager wordt vastgesteld
 • Bij wisselende uren bij werkgever B. ook iedere maand een ander bedrag wordt uitgekeerd
Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 219,28. Is uw dagloon hoger? Dan gaat het UWV bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon.
Wat is het sv-loon?

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Coronavirus    Deeltijd-WW